Tân Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo

 
      Lời Tựa Kinh Thiên Đạo
    Cúng tứ thời
       
       
 

Nº

Audio

  Texte Thư Mục Kinh Thiên Đạo
         

1

Niệm hương

 

 

2

  Khai kinh

 

 

3

  Ngọc Hoàng Thượng Đế

 

 

4

  Thích giáo

 

 

5

  Tiên giáo

 

 

6

  Nho giáo

 

 

7

  Bài dâng hoa

 

 

8

  Bài dâng rượu

 

 

9

  Bài dâng trà

 

 

10

  Ngũ nguyện

 

 

11

  Phật Mẫu chơn kinh

 

  12

  Tán tụng công đức Diêu Tŕ Kim Mẫu

 

  13

  Kinh giải oan
    14

  Kinh tắm thánh
    15

  Kinh cầu hồn khi hấp hối
    16

  Kinh khi đă chết rồi
    17

  Kinh tẩn liệm
    18

  Kinh cầu siêu
    19

  Kinh Từ Tổ
    20

  Kinh đưa linh cữu
    21

  Kinh hạ huyệt
    22

  Văng sanh thần chú
    23

  Kinh khai cửu  ( đại tường & tiểu tường )
    24

  Kinh đệ nhất cửu
    25

  Kinh đệ nhị cửu
    26

  Kinh đệ tam cửu
    27

  Kinh đệ tứ cửu
    28

  Kinh đệ ngũ cửu
    29

  Kinh đệ lục cửu
    30

  Kinh đệ thất cửu
    31

  Kinh đệ bát cửu
    32

  Kinh đệ cửu cửu
    33

  Kinh Tiểu tường  ( 200 ngày )
    34

  Kinh Đại tường  ( 300 ngày )
    35

  Di Lạc Chơn Kinh
    36

 

Sám Hối

    37

 

Khen ngợi Kinh Sám Hối

    38

 

Xưng Tụng Công Đức  Phật, Tiên, Thánh, Thần

    39

  Giới Tâm Kinh
    40

 

U Minh Chúng

    41

  Kinh thuyết pháp
    42

  Kinh nhập hội
    43

  Kinh xuất hội
    44

  Kinh đi ra đường
    45

  Kinh khi đi về
    46

  Kinh khi đi ngủ
    47

  Kinh khi thức dậy
    48

  Kinh vào học
    49

  Kinh vào ăn cơm
    50

  Kinh khi ăn cơm rồi
    51

  Kinh hôn phối
    52

  Kinh tụng khi Vua thăng hà
    53

  Kinh tụng khi Thầy qui vị
           
         

Kinh Thế Đạo

 
           
    54

  Kinh cầu Tổ phụ đă qui liễu
    55

  Kinh cứu khổ
    56

  Kinh tụng Cha Mẹ đă qui liễu
57

Kỵ Cơm Cha Mẹ

    58

  Kinh cầu Bà con Thân bằng Cố hữu đă qui liễu
    59

  Kinh tụng Huynh Đệ đă măn phần
    60

  Kinh tụng khi chồng qui vị
    61

  Kinh tụng khi vợ qui liễu
   

62

 

Văn Điếu Tang

   

63

 

Khai Mộ

   

 

   

 

   

 

   

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo

 
           
   

64

 

  Bài Thuyết Đạo Đức Phật Mẫu
   

 

     
         

Sớ & Những ngày lễ trong năm

 
           
   

65

 

  Lời Tựa Tân Khinh Thiên Đạo
   

66

 

  Đại Đàn Nghi Tiết
    67

 

  Ngày Lễ Vía Quư Đấng Trong Năm