Thánh Ngôn Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu

 
Kính chư Đồng Đạo,
Chúng tôi nhận thấy trong 2 quyển THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I và II của Hội Thánh xuất bản từ trước đến nay, không có bài Thánh Ngôn nào của Ịức Diêu Tŕ Kim Mẫu (thường gọi là Ịức Phật Mẫu).
Do đó, trong quyển sách nói về Báo Ân Từ và Hội Yến Diêu Tŕ Cung nầy, chúng tôi cố gắng sưu tập các bài Thánh Ngôn của Ịức Diêu Tŕ Kim Mẫu để cống hiến chư Ịồng Ịạo, nhứt là bên Nữ phái.
Việc sưu tập nầy chắc c̣n nhiều thiếu sót, ước mong các Bạn Ịạo có những bài Thánh Ngôn của Ịức Phật Mẫu khác với các bài trong tập sách nầy, xin cho chúng tôi sao lục đặng chép vào đây cho đầy đủ hơn.
Kính.
Soạn giả Kim Hương
 
Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,
ngày 10-12-Kỷ Tỵ (dl 20-1-1929)
Pḥ loan : Phạm Hộ Pháp - Cao Thượng Phẩm.
 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 
 Thiếp chào chư Ịạo hữu, chư Ịạo muội, b́nh thân.
Thiếp v́ cảm t́nh xưa mà phải chính ḿnh đến cùng Cửu Nương cho hiểu mọi điều.
Diêu Tŕ Cung đă thượng sớ cho Chí Tôn và Bảo Ịạo Chơn Quân kiện nơi Ngọc Hư Cung. Thiếp c̣n nhớ khi đến d́u dắt chư Ịạo hữu vào đường Ịạo, phải mở Ịại Ịạo Tam Kỳ Phổ Ịộ, th́ Thiếp đă nói bởi v́ t́nh riêng của mấy Ịấng Chơn Quân đến lo cứu độ chớ không phận sự chi trong lúc nầy, và cũng bởi lịnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng : Nếu không phải Thiếp mở Ịạo th́ không phương thành Ịạo đặng.
Khi Thiếp mở Ịạo th́ độ ai ? Có phải là cả Chức sắc Hiệp Thiên Ịài. Các Chơn Quân thiệt t́nh của Thiếp là ai chăng ?
Tái cầu :

Cười ... Ôi ! Cũng bởi nơi Thiếp mà chư Hiền hữu phải chịu hành hà phàm xác, khổ năo muôn phần.
Chí Tôn có hứa khi ấy với Thiếp rằng : Thế nào cũng nâng đỡ chư Hiền hữu mà chẳng cho ai ỷ lộng quyền lấn hiếp, Thiếp mới đến Khai Ịạo cho chúng sanh đặng phụ mẫu song toàn, nào dè v́ ḷng đại từ đại bi quá thương nhơn loại, đành để cho chư Hiền hữu chịu hành hà đến đổi.
Thiếp đă dâng sớ cầu xin Chí Tôn lượng xét, c̣n Bảo Ịạo th́ kiện cùng Ngọc Hư Cung những kẻ vô đạo của Cửu Trùng Ịài.
Thiếp đă thấy chán chường khởi trị hành phạt. Lư Thái Bạch muốn lo ḥa đặng Ịạo cho thành, nên đă nh́n nhận tội lỗi của nhiều người, nhưng v́ công dày nên không đành để Thiên điều định án, buộc giải nạp những kẻ ấy ra Ṭa Tam Giáo.
Thầy cũng nghĩ Thiếp nên & và Lư Thái Bạch đành nhận quyền hành Hiệp Thiên Ịài từ đây không ai chối nữa cho đặng.
 

THĂNG

 

THI :

 

Vú MẸ chưa ĺa đám trẻ con,
Ịộ sanh chưa rơ phận vuông tṛn.
Quyền cao Ngự Mă là vinh bấy,
Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ c̣n.
Lợt điểm Thánh Tâm trần tục khảo,
Vẻ tươi bợn thế nét ḍ đon.
Thà xưa ví bẵng nay ǵn vậy,
Ḷng MẸ ngại ngùng, con hỡi con!

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 
Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,
ngày 28-1-Kỷ Tỵ (dl 9-3-1929) .
Pḥ loan : Bảo Pháp Nguyễn trung Hậu - Hiến Pháp Trương hữu Đức.
 

DIÊU TR̀ THÁNH MẪU

 
 Hỷ chư Hiền đồ.
Từ ngày dùng Thánh chất nắn đúc Thánh thể của chư Hiền đồ, Tệ Thiếp những mong cho khỏi phụ ḷng Thượng Ịế. Ngày nay, các Hiền đồ gặp hồi lập Ịạo, phải nên biết cái chức trách của ḿnh đối đăi với nhơn sanh.
Hôm nay hội diện cũng không ai lạ mặt, chỉ có mấy người mà chư Hiền đồ độ dẫn chớ chẳng ai. Vậy th́ bề hội diện nhau cũng không chi là quan trọng. Nhưng phận sự của chư Hiền đồ là phải hết ḷng từ bi mà độ chúng, và phải giải cho rành cái chức vụ của mỗi đứa, sau nầy mới thấy sự vinh diệu của nền Ịạo mà chư Hiền đồ đă hội ư nhau lập thành, chẳng v́ việc thường t́nh đê tiện mà bỏ qua những điều cao trọng.
Ịức Chí Tôn đă đem kịp xâu chuỗi từ bi mà giao trong tay chư Hiền đồ. Vậy th́ phải nhứt niệm từ bi mà làm cho yên trong Ịạo.
Tệ Thiếp mong thay !
 

THĂNG