TẠI SAO TƯỢNG H̀NH PHẬT DI-LẠC NGỒI TRÊN LƯNG CỌP ?

 

V́ nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ khai năm Bính-Dần (1926). Nên tượng h́nh Ngài ngồi trên lưng cọp để kỷ niệm năm khai Đạọ Theo cơ bút Thiêng-Liêng giảng dạy th́ cứu-cánh của Tam-Kỳ Phổ-Độ nầy là đưa nhơn-loại đến Hội Long-Hoa, do Đức Phật Di-Lạc chấp chưởng, nên tượng trưng Đức Ngài ngồi trên lưng cọp trên nóc HIỆP-THIÊN-ĐÀI (Đài Trời và Người hiệp nhau khi pḥ cơ chấp bút), để quan sát chấm công điểm Đạo vào Bạch-Ngọc-Kinh mà dự hộị
Những chi tiết khuôn diện Ṭa-Thánh, đă xem qua tỉ mỉ và t́m hiểu hẳn du khách cũng nhận thức được rơ mục-đích ngụ-ư, tiêu biểu, đại cương, cứu cánh và phương thức thực hiện của nền Đại-Đạo Cao-Đàị
Rồi du khách lần bước vào trong, cách thềm độ 2 thước là đến "TỊNH TÂM ĐIỆN". Chỗ nầy rộng hơn căn nhà, dùng để tín đồ, chức việc và chức sắc ngồi tịnh tâm, dưỡng tĩnh tinh thần, trước khi vào chầu lễ.
Ngay trước mặt, trên vách điện nầy có bức họa h́nh Tam-Thánh:
1/. Nguyễn-Bỉnh-Khiêm, Thánh danh Thanh-Sơn Đạo-Sĩ.
2/. Victor-Hugo, Thánh danh Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn.
3/. Tôn-Dật-Tiên, Thánh danh Tôn-Trung-Sơn.
Ba vị nầy giáng cơ xưng là Tam-Thánh ở Bạch-Vân-Động (Loge-Blanche) cơi Thiêng-Liêng.
Họa h́nh đứng, cầm nghiên bút kư Thiên-Nhơn Đệ-Tam Ḥa-ước, nghĩa là: Kư ḥa ước minh chứng sự thỏa thuận của nhân-loại với Trời về sự mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Nếu người biết thờ Trời th́ Trời sẽ độ lại người, bằng chẳng vậy th́ Thiên-Nhơn Đệ-Tam Ḥa-Ước ấy minh chứng không thể chối được.
(see Bức Họa H́nh Tam Thánh here: http://www.caodaiyouth.org/tamthanh.html )
Hai bên tả hữu "Tịnh-Tâm-Điện" ấy đều có đường lên lầụ Đi hai đường nầy theo từng bậc thang làm bằng đá màị Lên độ chừng vài chục bậc, du khách đến Hiệp-Thiên-Đàị
Chỗ nầy chu vi độ 5 thước dài, 4 thước ngang, có đặt bàn thờ các vị chức sắc Hiệp-Thiên Đài đă qui-đạọ Đặc biệt, chỗ nầy dùng để chức sắc Hiệp-Thiên-Đài hoặc các Chức sắc lớn Cửu-Trùng-Đài ngồi tham thiền nhập định hay vọng bàn pḥ cơ, chấp bút cầu đức Cao-Đài Ngọc-Đế.
Hai bên tả hữu Hiệp-Thiên-Đài có hai đường lên lầụ Đó là lầu "Chuông" và lầu "Trống". Trong lầu chuông có treo cái "Đại-Hồng-Chung" dùng để đánh lên trong khi cúng tế.
- Tại sao gọi Bạch-Ngọc-Chung-Đài ?
V́ theo cơ bút Thiêng-Liêng dạy là kiến trúc như h́nh tượng ở Bạch-Ngọc-Kinh (đạo Phật gọi Niết-Bàn), nên mới gọi Bạch-Ngọc-Chung-Đài là vậỵ
Bên lầu trống cũng thế, có treo một cái trống thật to, dùng để đánh trong khi cúng tế
- Tại sao gọi "Lôi-Âm-Cổ-Đài"?
Lôi-Âm-Cổ-Đài là cái Đài có trống sấm. Nhưng hai chữ "Lôi-Âm" đây có lẽ theo Lôi-Âm-Tự, tên một ngôi chùa của Đức Phật Thích-Ca ở Tây-phương.