Huấn-Dụ

Huấn-Dụ của Ngài Ngọc Chánh Phối-Sư
Chủ-Trưởng Chức-Sắc Nam-Phái C.T.Đ.

 

- Kính Bạch Ịức Thượng-Sanh, Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Ịài.
- Kính Hội-Thánh Lưỡng-Ịài Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng và Hội-Thánh Phước-Thiện.
- Kính Chức-Sắc Lưỡng-Phái.
- Kính Chức-Việc Học-Viên Nam Nữ.
Hôm nay, ngày khai-giảng Hạnh-Đường để huấn-luyện cấp-tốc Chức-Việc Bàn Trị-Sự Nam Nữ 18 Phận-Ịạo Châu-Thành Thánh-Ịịa được thâm hiểu phương-pháp thật- hành về Hành-Chánh-Ịạo.
Buổi Lễ được vinh-hạnh đặt dưới quyền chủ-tọa danh-dự cửa Ịức Thuợng-Sanh, Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Ịài.
Nhơn dịp nầy, tôi xin mạn phép tŕnh qua ư-nghĩa của khóa-học và có đôi lời nhắn- nhủ với chư Huynh Ịệ Bàn-Trị-Sự.
Nhận-định t́nh h́nh chung, nơi Châu-Thành Thánh-Ịịa, cũng như ở các Châu-Ịạo địa-phương, Chức-Việc Bàn-Trị-Sự hành-quyền không được nhịp-nhàng, đồng nhứt trong cơ-cấu Hành-Chánh-Ịạo, mới nảy sanh ra bất đồng ư-kiến, cải vả lẫn nhau, thường dâng tờ về Hội-Thánh thỉnh-giáo.
Nên khóa Hạnh-Ịường Canh-Tuất nầy, thay v́ huấn-luyện hàng phẩm Lễ-Sanh theo thường niên, lại được Ịức Thượng-Sanh hoan-hỷ dành riêng cho Chức-Việc Bàn-Trị-Sự Nam Nữ.
Mặc dầu học cấp-tốc trong một tháng, nhưng quư Học-Viên có thể lănh-hội được những điều cần ích trong phương-pháp hành-quyền do quư-vị giảng-sư chỉ dạy, và được những bài học làm tài-liệu kiểu mẫu noi theo mà thi-hành nhiệm-vụ được tṛn bổn phận.
Hội-Thánh chỉ góp nhặt 3 môn:

1/. Hành-Chánh-Ịạo.
2/. Lễ-Nghi Tế-Tự.
3/. Luật-Pháp Ịạo.
I/. Hành-Chánh-Ịạo gồm có:
A- Bổn-phận Chức-Việc Bàn-Trị-Sự đối với Hội-Thánh.
B- Bổn-phận Chức-Việc Bàn-Trị-Sự đối với Bổn-Ịạo.
C- Quyền-hành của Chức-Việc và Luật công-cử Bàn-Trị-Sự.
A- Ịối với Hội-Thánh:
Hội-Thánh là h́nh-thể hữu-vi tức là h́nh-thể của Ịức Chí-Tôn tại thế, để giáo-hóa Nhơn-Sanh, đương nhiên Thánh-Ư của Thầy dùng người phàm-tục để độ dẩn người phàm-tục trên đường Ịạo cũng như đường Ịời.
Vậy th́ bổn-phận của Chức-Việc phải tuân mạng-lệnh của Hội-Thánh truyền dạy, chẳng nên lấy ư riêng ḿnh mà canh-cải, canh-cải tức là khinh khi vi-lịnh, mà vi-lịnh là buộc vào ḿnh cái tội bất tuân Luật-Pháp.
Thảng như Chức-Sắc đàn anh bề trên, ngộ bất cập lượng, làm điều ǵ không phù hợp với luật Thương-Yêu và quyền Công-Chánh, th́ Chức-Việc có bổn-phận khéo-léo, lễ độ gián-can để đem lại không khí thuận-ḥa phù hợp với Thiên-Ư.
B- Ịối với Bổn-Ịạo đàn em:
Th́ Chức-Việc là cái gương để cho bề dưới soi chung mà noi bước, th́ phải giữ ḿnh cho trong sạch, tâm hồn cho trong sạch chơn-chánh, bác-ái, vị-tha, mở rộng t́nh thương giúp-đỡ lẫn nhau, d́u-dắt nhau trên đường hành-thiện theo Thánh-Ư của Ịức Chí-Tôn Ịại-Từ-Phụ.
Ịức Chí-Tôn có dạy:

" Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Ịạo tức cùng cha."
Lẽ dĩ-nhiên phải biết thương-yêu nhau như anh em ruột, tha-thứ cho nhau khi lầm-lỗi, sẵn-sàng chia bùi sẻ ngọt, chia đau sớt khổ, đói lo giúp cho ăn, rách lo giúp cho mặc, nghèo nàn th́ giúp lời t́m phương sinh sống, vui đồng chia, buồn đồng sớt, để cảm-thông nhau trong t́nh Huynh, nghĩa Ịệ. Vậy mới phải là đàn anh trong Hương-Ịạo.
C-Quyền-hành của Bàn-Trị-Sự:
Nói về quyền-hành của Chức-Việc Bàn-Trị-Sự. Bàn-Trị-Sự là Hội-Thánh em, có bổn-phận Thể-Thiên Hành-Hóa, đồng quyền, đồng thể, không hơn không kém với Hội-Thánh, nhưng trong phạm-vi địa-phận Hương, Ấp Ịạo mà thôi v́ theo Pháp-Chánh- Truyền, th́ :
- Chánh-Trị-Sự là người thay mặt Ịức Lư Giáo-Tông làm Anh Cả chư Tín-Ịồ trong Hương-Ịạo và cũng được gọi là Ịầu-Sư Em, v́ người cầm đủ hai quyền Chánh-Trị và Luật-Lệ cũng như Ịầu-Sư vậy.
- Phó-Trị-Sự là người cầm-quyền Chánh-Trị-Ịạo, song không có quyền về Luật-Lệ, được đồng thể cùng Thông-Sự, lại đặng đồng quyền cùng Chánh-Trị-Sự trong một Ấp-Ịạo, cũng được gọi là Giáo-Tông em, có bổn-phận sữa đương, giúp-đỡ, díu-dắt, dạy-dỗ chư Tín-Ịồ trong địa-phận ḿnh trấn nhậm.
- Thông-Sự là Chức-Sắc của Ịức Lư Giáo-Tông khuyên Hộ-Pháp lập thành, là người của Hiệp-Thiên-Ịài, tùng quyền Chánh-Trị-Sự mà hành Ịạo, đồng thể cùng Phó-Trị Sự trong một Ấp Ịạo, song có quyền về Luật-Lệ chớ không có quyền về Chánh-Trị, nên được gọi là Hộ-Pháp em, để giữ công-bằng trong địa-phận của Phó-Trị-Sự cai-quản.
Vậy Chức-Việc Bàn-Trị-Sự là Chức-Sắc của Ịức Lư Giáo-Tông và Hộ-Pháp lập thành để thay quyền cho Hội-Thánh trong chốn thôn quê sàn dă, có bổn-phận rất quan-trọng đối với Nhơn-Sanh th́ chư Học-Viên nên thấu triệt yếu-lư để thật-hành cho tṛn trách-nhiệm, chớ nên thờ-ơ xem thường mà đắc tội cùng Thầy.
Il/. Phần Lễ-Nghi Tế-Tự ( Quan, Hôn, Tang, Tế ) .
Nghi-Lễ là cái h́nh-thức phô-diễn bên ngoài có tính cách qui-củ chuẩn-thằng của tổ-chức Tôn-Giáo, Lễ dùng để tế-tự, có mục-phiêu làm cho đàn tế ra vẻ tôn-nghiêm và đào tạo cho người một tâm-lư Kính và Thành. Có kính mới giữ được bản-tánh của ḿnh, có thành mới cảm-ứng được với Trời, tưúc nhiên Lễ giúp người hàm-dưỡng tâm-tánh để cảm-thông với Ịức Chí-Tôn đó vậy.
Ịạo Cao-Ịài là một nền Ịại-Ịạo có tôn-chỉ qui Tam-Giáo, hiệp Ngũ-Chi, tức là một sự phối-hợp của tất cả các triết-lư Ịạo-Giáo. Tất cả các h́nh-thức Tôn-Giáo từ xưa dến nay mà phần lớn là Nho-Giáo, v́ trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Ịộ, Ịúc Chí-Tôn dùng Nho-Tông chuyển thế. Cho nên nghi-lễ của Ịạo có lắm điều phức-tạp khó-khăn về phần hữu-tướng để được phù-hợp với siêu-h́nh. V́ thế mà việc thi-hành Tang-Lễ các Phận-Ịạo trong Châu-Thành Thánh-Ịịa cũng như các Châu-Ịạo địa-phương không được đồng-nhứt. Cho nên mấy lúc sau nầy có nhiều phúc-tŕnh của Chức-Sắc, Chức-Việc gởi về thỉnh-giáo với Hội-Thánh.
Hội-Thánh đă thành-lập một Ủy-Ban hổn-hợp gồm có Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Ịài, Cữu-Trùng-Ịài và Phước-Thiện để nghiên-cứu, tu-chỉnh nghi-thức Tang-Lễ cho đồng nhứt và phù-hợp với nhơn-trí hiện tại, hầu chánh-thức ban-hành chung cho toàn Ịạo trong một ngày gần đây, để noi theo đó mà thi-hành nhứt luật.
Trong lúc chờ đợi, tạm thời khóa trường nầy Hội-Thánh soạn-thảo những bài học, giảng dạy đại-cương về nghi-thức hành-lễ như: Lập-Ịàn cầu bịnh, Lễ cầu Hồn khi hấp-hối, cầu Hồn khi đă chết rồi, Lễ Tẩn-liệm, Thành-phục phát tang, Cúng-tế, Cầu-siêu, Phát-hành An-táng, Tuần-cửu, Tiểu-Tường, Ịại-Tường và cách hành-lễ Hôn-nhơn tại tư-gia để giúp cho Chức-Việc Bàn-Trị-Sự Nam Nữ hiểu rơ phương-pháp hầu thực-hành đồng nhứt.
Ill/. Phần Luật-Pháp Ịạo. Luật-Pháp là một điều hệ-trọng nhứt của nền Ịạo, để bảo-thủ Chơn-Truyền khỏi bị tay phàm canh-cải ra Phàm-Giáo.
V́ thế Hội-Thánh cố-gắng chọn lọc bài học chỉ dẫn Học-Viên những phần chánh như: Luật-Pháp áp-dụng cho người giữ Ịạo, cách lập hồ-sơ kiện-tụng, phương-pháp thực-hành, về quyền sửa trị gồm: Khuyên-giải, răn phạt, ḥa-giải, răn trị để giúp cho Bàn-Trị-Sự đủ tài-liệu áp-dụng trong việc hành-quyền trong khuôn viên Luật-Pháp của Ịạo.
Thưa Quư Bạn Học-Viên Nam Nữ,
Thiết tưởng đời c̣n loạn, con đường Ịạo rất gập-ghềnh, lại dẫy-đầy chông gai hiểm trở, chúng ta đă trải qua bao phen Ịạo chuyển, mà mỗi lần biến là mỗi lần con cái Ịức Chí-Tôn lâm cảnh âu-sầu ảm-đạm. Chúng ta là Chức-Sắc, Chức-Việc của Ịạo, thọ quyền hành, phẩm tước của Ịức Chí-Tôn ban cho để đủ phương-tiện phụng-sự cho nhơn- sanh, thế là chúng ta rất hân-hạnh đặng dự phần sử-dụng Luật Tiến-Hóa không ngừng, vạch cho nhơn-loại một ṿng chơn trời trong sáng, an-ủi những tâm-hồn đau khổ, cảnh giác những tâm-hồn tội-lỗi, để đưa lần những tâm-hồn đó đến chỗ thanh cao là nơi chói lọi ánh huy-hoàng của sự thật, sự lành và sự đẹp.
Một công-tŕnh vĩ-đại, một công tác lợi tha, và hy-sinh cho lư-tưởng, một tinh-thần cao cả, đưa chúng ta đến chỗ cao-thượng phi-phàm.
Mặc dầu khóa-học cấp-tốc trong ṿng một tháng: Bài vở sơ-lược đại-cương, quư Học-Viên Nam, Nữ nên cố-gắng để tâm theo dơi, chăm-chỉ nghe những lời giảng-giải của quư-vị giảng-sư về chi-tiết cần-yếu hầu ghi-chú vào tập riêng, khi học bài giở ra xem, mới lảnh-hội được cả yếu-lư.
Tóm lại, những lời sơ-siển trên đây, tôi ước mong anh chị em Học-Viên sáng-suốt, biết bổn-phận và trách-nhiệm của ḿnh để đồng-lao cộng-tác với Hội-Thánh, phụng-sự cho Nhơn-sanh, chèo chống Ịạo thuyền mạnh lướt qua bờ bỉ-ngạn.
Ịể đoạt được kết-quả mỹ-mản trên đường lập thân hành Ịạo, chư Chức-Việc đă thọ nơi ḿnh một Thiên-Mạng, nên tận-tâm giáo-hóa, d́u-dắt Nhơn-sanh, biết tuân theo luật-pháp Chơn-Truyền của Ịạo, biết tôn-trọng quyền-năng của Hội-Thánh, nghĩa là hàng phẩm Chức-Sắc, Chức-Việc lớn nhỏ đều có trật-tự phân minh, trên dưới quyền-hành đặc-biệt tùng nhứt luật, mà thực-hành phận-sự cho vuông tṛn.
Tôi lấy làm cảm-kích và hân-hoan nhận thấy anh chị, em sốt-sắng tham-dự khóa Hạnh-Ịường được đông-đảo với ḷng thành-thật, tôi xin có đôi lời khen tặng toàn-thể.
Trước khi dứt lời, tôi nhơn danh Ngọc Chánh Phối-Sư Chủ-Trưởng Chức-Sắc Nam Phái Cữu-Trùng-Ịài thay mặt cho Hội-Thánh Cữu-Trùng-Ịài chơn-thành cảm tạ Ịức Thượng-Sanh có ḷng chiếu-cố, đến chủ-tọa Lễ Khai-Giảng Hạnh-Ịường, và sự hiện-diện của Chức-Sắc Hội-Thánh Lưỡng-Ịài và Phưóc-Thiện làm cho cuộc lễ được tăng phần danh-dự và long-trọng.
Tôi xin cầu-nguyện Ơn Trên Ịức Chí-Tôn, Ịức Phật-Mẫu và các Ịấng Thiêng-Liêng ban-bố điển lành cho chư Học-Viên Nam, Nữ được sáng-suốt mẫn-huệ, minh-tâm để mạnh tiến trên đường tu-học cho được thành-công mỹ-mản./.

Nay kính,
Ngọc Chánh Phối-Sư,
Ngọc Nhượn Thanh

 

Huấn-Từ của Đức Thượng-Sanh
Kính Hội-Thánh Lưỡng Đài Hiệp-Thiên và Cữu-Trùng,
Kính Hội-Thánh Phước-Thiện,

 
- Chư Chức-Sắc Lưỡng-Phái,
- Chư Chức-Việc Bàn-Trị-Sự Nam, Nữ Châu-Thành Thánh-Ịịa.
Hôm nay tôi không dấu được niềm hân-hoan khi đến Chủ-tọa buổi Lễ Khai-Giảng khóa huấn-luyện Chức-Việc Bàn-Trị-Sự Nam, Nữ Châu-Thành Thánh-Ịịa nơi Hạnh-Ịường năm Canh-Tuất (1970 ) .
Sự hiện-diện đông-đủ của toàn-thể Chức-Việc Nam, Nữ trong buổi Lễ nầy làm cho Hội-Thánh thấy rơ cái thiện-chí của quư-vị là dốc ḷng học hỏi cho thông-hiểu Luật-Pháp và các Nghi-Lễ về Quan, Hôn, Tang, Tế của nền Ịại-Ịạo, hầu d́u-dắt nhơn-sanh cho khỏi sai đường lạc lối, tránh điều đổ vỡ tai hại vô phương cứu văn, tức là sự thất kỳ truyền nơi ngày mai hậu.
Trước dến giờ quư-vị vẫn được các bậc đàn anh như chư Ịầu-Phận Ịạo hoặc vị Khâm-Thành Thánh-Ịịa, nhắc-nhở và chỉ-dẫn trong việc thừa-hành phận-sự về mặc hành-chánh cũng như về các nghi-lễ của Ịạo, nhưng trong những cuộc hành-lễ nơi nhiều Phận-Ịạo cũng c̣n có sự sai biệt nhau, không đồng một nghi-thức duy nhất theo lời chỉ dạy của Hội-Thánh.
Nhiều vị chưa am-hiểu tường-tận Luật-Pháp Chơn-Truyền nên lúc thi-hành nhiệm- vụ có lắm đ́ều sơ-suất đáng tiếc trong việc đối nội cũng như đối ngoại.
V́ vậy, Ngọc Chánh Phối-Sư có sáng kiến đề-nghị lên Hội-Thánh dành khóa Hạnh-Ịường năm nay để huấn-luyện chư Chức-Việc Bàn-Trị-Sự Châu-Thành Thánh-Ịịa để cho quư-vị lănh-hội các phương-pháp hành-quyền và có đủ khả năng thực-thi nhiệm-vụ được chu-đáo.
Ịề-nghị nói trên đă được Hội-Thánh chấp-thuận và hôm nay quư-vị hiện-diện trong buổi Lễ Khai-Giảng nầy, đó là cái kết-quả tốt đẹp do sáng-kiến của NGài Ngọc Chánh Phối-Sư vậy.
Thưa quư Chức-Việc Bàn-Trị-Sự Nam, Nữ,
Hội-Thánh hằng để ư chăm nom d́u-dắt quư-vị, Chức-Sắc giảng-viên không nài khó nhọc ra công chỉ-dẫn, dạy-dỗ đàn em cho có đủ tài, đủ hạnh hầu phục-vụ đắc lực nhơn sanh trên đường tu-hành, th́ quư-vị nên gắng lo trau giồi trí-thức cho được minh-mẫn, sáng-suốt để ngày sau có thể lập-vị xứng đáng cho ḿnh trong cửa Ịạo.
Thiết tưởng dầu cho trong giới nào, từ cổ chí kim ai cũng lấy sự học-tập làm phương- pháp đào-tạo nhân tài, nhứt là trong các Tôn-Giáo, sự học-hỏi lại càng cần-thiết cho người tu-sĩ do câu " Tự-giác nhi giác-tha ", phải đủ sáng-suốt mới có thể d́u đường cho kẽ khác, nếu ḿnh không sáng-suốt, hoặc thông-hiểu một cách mù-mờ, tức nhiên tránh không khỏi sự lạc đường sai hướng và trên bước lạc-lầm của ḿnh, ḿnh sẽ kéo theo cả một đoàn người do ḿnh làm hướng-đạo.
Ịức Chí-Tôn có dạy: " Dầu làm vua, làm thầy, làm công-nghệ, làm đạo-sĩ cũng phải có cái chí lớn mới mong thành tựu đặng ".
Chúng ta nên quan-niệm rằng, trước khi lập chí, chúng ta cần phải lo học-hỏi để trở nên sáng-suốt, tức là đem trí năo ra khỏi ṿng mờ tối vậy.
Hội-Thánh hằng để tâm lo-lắng, muốn cho quư-vị trở nên những nhân-vật xứng đáng đối với mặt Ịạo cũng như mặt Ịời, v́ quư-vị là những cộng-sự-viên cần yếu của Hội-Thánh, đại-diện cho Hội-Thánh nơi địa-phận ḿnh trấn nhậm; tuy ở vào địa-vị hạ-cấp của guồng máy Hành-Chánh-Ịạo, nhưng quư-vị có nhiệm-vụ trọng-yếu không kém ǵ các Chức-Sắc cao-cấp của Hội-Thánh. Hơn nữa quư-vị là những người thân cận hằng ngày với Tín-Ịồ, ḥa ḿnh với nhơn-sanh, chia vui sớt nhọc với Bổn-Ịạo trong mọi trường-hợp th́ quư-vị chẳng nên khinh thường cái trách-vụ cao đẹp của ḿnh.
Cũng như ngoài mặt Ịời, nền tảng chánh-trị quốc-gia ở nơi Ấp, Xă; trong Ịạo Cao- Ịài, nền tảng Chánh-Trị-Ịạo ở nơi Ấp và Hương-Ịạo, rồi kế đến là Tộc-Ịạo hay là Phận-Ịạo.
Mặc dù ở vào hạ từng cơ-sở, nhưng nếu trong Ấp hoặc Hương-Ịạo có điều xáo trộn, trên dưới thiếu sự yên ấm điều-ḥa, tín-hữu có điều bất măn, nhơn tâm ly tán mất hẳn t́nh đoàn-kết tương-thân th́ ở nơi cấp trên Hội-Thánh cũng chịu ảnh-hưởng không hay, khó giữ vững uy-tín đối với mặt Ịời và Bổn-Ịạo.
Bởi thế đem thắng lợi vẽ-vang về cho Ịạo, hay làm cho Ịạo thất bại, mang tai tiếng cũng đều do nơi hành-vi của quư-vị.
Ịă mang danh là Hội-Thánh em, quư-vị nên thận trọng, giữ-ǵn tư-cách đứng đắn, làm cho người đời kính nễ, người Ịạo tin cậy, đối-đăi với toàn-thể tín-hữu nơi địa-phận ḿnh, như t́nh huynh-đệ trong gia-đ́nh, đem t́nh thương chan rưới khắp cả Bổn-Ịạo, giúp-đỡ, nương nhờ lẫn nhau, thực-hành câu " Nhứt gia hữu sự bá gia ưu ". Ịược vậy là cuộc đời chua cay bi-đát đến mức nào, quư-vị cũng không đến nỗi lâm vào cảnh khó-khăn nan giải.
Ịiều cần nhứt là phải giữ trọn hiếu với Ịức Chí-Tôn Ịại-Từ-Phụ, giữ trọn trung-thành với Hội-Thánh, ngoài ra gắng công học hỏi, noi gương Thánh trước Hiền xưa, mà rèn luyện đức tốt, tín lành. Tiền tài châu báu có nhiều giá-trị ở đời, nhưng đức tốt tính lành có giá-trị hơn nữa. Tiền tài châu báu có thể bị chúng cướp giựt, chớ đức tốt tính lành không thể nào mất được, và khi xác thân trở về với cát bụi, những đức tốt tính lành sẽ theo linh-hồn ta để nâng cao địa-vị ta nơi cơi Thiêng-Liêng.
Đức Chí-Tôn có bài thi dạy rằng:

Được vàng chớ khá gọi là may,
Vàng hết tội kia chất dẫy-đầy.
Bỏ đức, bỏ nhân bao kiếp đọa,
Khuyên con giữ Ịạo đến cùng Thầy.

 
Phân biệt được lẽ cao thấp giữa tinh-thần và vật-chất, quư-vị nên quư trọng cái Thiên-chức của ḿnh, và gắng công làm tṛn Thiên-chức ấy.
Muốn làm tṛn Thiên-chức, quư-vị nên thực-thi mấy điều sau đây:
- 1/. Thực-hành trọn vẹn Tứ-Ịại Ịiều-Qui ấn-định nơi chương V Tân-Luật.
- 2/. Phải giữ dạ vô tư mà cư xử với Bổn-Ịạo, không v́ ai giàu mà trọng đăi, ai nghèo mà khinh khi.
- 3/. Chỉ thi-hành những việc do Hội-Thánh ra lịnh bằng văn-kiện chính-thức, không nên chia phe phân nhóm, làm mất sự đoàn-kết, thân mật trong Bổn-Ịạo, và gây khó-khăn cho Hội-Thánh.
- 4./ Nếu có điều khó-khăn không giải-quyết được, phải thỉnh-giáo bề trên, không nên phân định sơ-xuất.
- 5./ Trong trường-hợp nào cũng phải giữ uy-tín của ḿnh và nâng cao uy-quyền của Hội-Thánh.
Nếu quư-vị tuân-hành đúng theo lề-lối ghi trên đây, tôi tin chắc quư-vị sẽ thành- công mỹ-măn và sẽ được người Ịạo cũng như người Ịời kính phục.
Ịă dấn-thân vào trường thi công-quả, quư-vị phải chịu khó nhọc làm cho cái vốn Ịạo-Ịức của ḿnh ngày càng tăng lên măi, phải biết ưa thích công việc ḿnh làm th́ việc làm mới có thành-quả tốt đẹp và sẽ đem hạnh-phúc đến cho ḿnh, v́ hạnh-phúc không cốt làm việc ǵ ta thích, mà thích việc ǵ ta làm.
Cái vốn Ịạo-Ịức mà quư-vị cố gắng góp nhặt và dành-dụm ngày sau sẽ giúp cho quư-vị được măn-nguyện, v́ quư-vị sẽ đạt đến địa-vị trọng yếu trong hàng Thánh-Thể Ịức Chí-Tôn và ngày đó quư-vị sẽ không tiếc công học-hỏi cần-cù nơi Hạnh-Ịường mà quư-vị đang hiện-diện trong cuộc Lễ Khai-Giảng hôm nay.
Thưa quư-vị,
Trước khi dứt lời, nhơn-danh Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Ịài, tôi xin chúc quư-vị tiến triển khả-quan trên đường học-vấn và cầu-nguyện Ịức Chí-Tôn và Ịức Phật-Mẫu ban ơn cho toàn-thể quư-vị Nam Nữ.
 

Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.