Chú Giải 10 bài Thài Diêu Tŕ Cung

 
1. Bài Thài hiến lễ Đức Phật Mẫu
 

Cửu kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
Thiên Thiên cửu phẩm đắc cao huyền.
Huyền hư tác thế Thần Tiên Nữ,
Nữ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.

GIẢI THÍCH :
 
Bài thi trên có 4 chữ đầu câu (khoán thủ ) là : CỬU THIÊN HUYỀN NỮ. Ịây là một danh hiệu đặc biệt của Ịức Phật Mẫu.
Câu 1 : Cửu kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên.
Cửu kiếp : Kiếp giáng trần thứ 9. Hiên Viên : Vua Hiên Viên Huỳnh Ịế bên Tàu (-2697 - 2597 trước Tây lịch) . Thọ : Nhận lănh. Sắc Thiên : Tờ giấy viết lệnh của Ịức Thượng Ịế ban ra.
Ịức Phật Mẫu thọ lănh sắc lịnh của Ịức Chí Tôn, giáng trần kiếp thứ 9 vào thời vua Hiên Viên Huỳnh Ịế.
Câu 2 : Thiên Thiên Cửu phẩm đắc cao huyền.
Thiên Thiên : Trời Trời, chỉ các cơi Trời. Cửu phẩm : 9 phẩm Thần Tiên. Ịắc : Ịược. Cao huyền : Cao siêu và huyền diệu.
Nơi các cơi Trời, Cửu phẩm Thần Tiên được cao siêu huyền diệu.
Câu 3 : Huyền hư tác thế Thần Tiên Nữ.
Huyền hư : Huyền diệu nơi cơi hư không. Tác : Làm ra. Thế : Cơi trần. Thần Tiên Nữ : Các Nữ Thần, Nữ Tiên.
Ịức Phật Mẫu huyền diệu nơi cơi hư không, tạo hóa ra các cơi trần và các Ịầng Thần Tiên Nữ phái.
Câu 4 : Nữ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.
Nữ : Phái Nữ. Hảo : Tốt. Thiện căn : Gốc rễ lành, căn lành. Cái căn lành nầy có được là do những việc làm lương thiện đạo đức trong các kiếp sống trước tạo nên. Cửu Thiên : 9 từng Trời.
Người Nữ phái có tấm ḷng tốt, có căn lành, tu hành th́ sẽ đoạt được phẩm vị nơi 9 từng Trời.