2. Bài Thài hiến lễ Nhứt Nương
 

Hoa thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về.
Non sông trải cánh Tiên ḷe,
Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.

 
GIẢI THÍCH :
 
Câu 1 : HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt.
Hoa : Bông hoa. HOA cũng là tên của Nhứt Nương trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam (Xem sự tích bên dưới) . Thu : Mùa thu. Hoa thu : Bông mùa thu. Khi xưa chỉ có bông cúc là nở rộ vào mùa thu, trong khi đó th́ các thứ hoa khác không nở được v́ không chịu được mưa gió. Ủ : Buồn rầu, ủ rủ. Nguyệt : Mặt trăng. Mặt trăng mùa thu tỏa ánh sáng lung linh trong bầu trời trong xanh rất đẹp.
Hoa cúc mùa thu buồn rầu như có ư e thẹn v́ không đẹp bằng ánh trăng thu.
Câu 2 : Giữa thu ba e tuyết đông về.
Thu ba : Làn sóng nước mùa thu. E : Ngại. Tuyết : Hơi nước khi gặp nhiệt độ rất lạnh, đông lại thành những hột nước đá nhỏ trắng xóa rơi xuống mặt đất. Ịông : Mùa đông.
Giữa sóng nước mùa thu, e ngại khi mùa Ịông trở lại, có tuyết rơi xuống.
Câu 3 : Non sông trải cánh Tiên ḷe.
Non sông : Khắp đất nước. Trải : Mở rộng ra trên mặt đất. Ḷe : Tỏa sáng, ư nói lộng lẫy.
Cánh Tiên : Ư nói các cánh hoa tuyệt đẹp.
Hoa nở khắp non sông, các cánh hoa tuyệt đẹp trải ra lộng lẫy.
Câu 4 : Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.
Câu thi hứng : Làm ra các câu thơ trong lúc hứng khởi vui vẻ. Vui đề : Ịề tài vui vẻ.
Mượn các câu thơ trong lúc hứng thú vui vẻ làm đề tài chào hỏi nhau.
Nhứt Nương có bửu pháp là Ịờn Tỳ bà, có nhiệm vụ cai quản Vườn Ngạn Uyển nơi từng Trời thứ 1 trong Cửu Trùng Thiên, xem xét các Nguyên nhân đang c̣n sống nơi cơi trần hay đă qui vị, v́ mỗi đóa hoa trong Vườn Ngạn Uyển tượng trưng một Nguyên nhân. Khi Chơn linh Nguyên nhân ấy đầu kiếp xuống trần th́ hoa nở, khi Chơn linh làm điều thiện lương chơn chánh th́ sắc hoa tươi thắm, khi Chơn linh làm điều tà mị gian ác th́ sắc hoa ủ dột xấu xí, khi Chơn linh qui vị rời khỏi cơi trần th́ đóa hoa héo tàn.
Theo bài Kinh Ịệ Nhứt Cửu, Nhứt Nương có nhiệm vụ tiếp dẫn các Chơn hồn của người tín đồ Cao Ịài qui vị trong kỳ làm tuần Nhứt Cửu đến từng Trời thứ 1 trong Cửu Trùng Thiên.
SỰ TÍCH NHỨT NƯƠNG :
Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, Nhứt Nương có tên là HOA.
Trong cuộc Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung tổ chức tại Báo Ân Từ vào năm Ất Hợi (1995) , Cơ quan Vườn Hoa Kiểng trong Nội Ô Ṭa Thánh có triển lăm pho tượng Nhứt Nương và có ghi ra sự tích của Nhứt Nương, xin chép nguyên văn ra sau đây :

1. Lược sử :
Nhứt Nương Diêu Tŕ Cung tên là Hoàng Thiều Hoa, sanh khoảng năm 20 sau Tây lịch, tướng của Hai Bà Trưng. Người có công dẹp giặc Hán, được Hai Bà Trưng phong là Ịông Cung Công Chúa (năm 40 sau Tây lịch) , và sau khi chết được dân tôn thờ ở Chùa Phúc Khánh và lập miếu thờ ở xă Song Quang (nay là xă Hiền Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phú) .
Theo truyền thuyết, vợ chồng Hoàng Phụ và Ịào thị sống với nhau quá lâu mà không con. Ngày nọ, hai vợ chồng đi kiếm củi ở núi Tản Viên, khi mệt nhọc, cả hai nằm ngủ và người vợ mộng thấy một người con gái đẹp xưng tên Thiều Hoa, là con gái của Sơn Thánh Tản Viên, đến xin làm con của ông bà. Sau đó bà Ịào thị mang thai và hạ sanh một người con gái đẹp như Tiên và giống y như người trong mộng nên đặt tên là Thiều Hoa.
Năm 14 tuổi, cha mẹ đều mất, Cô Thiều Hoa phải đi chăn trâu ở xă Song Quang. Một hôm đứng trên g̣ cao nh́n xuống băi sông, Cô thấy quân Hán nắm râu một cụ già lôi đi. Cô tức giận định lấy gậy chạy xuống băi, chợt nghe tiếng gọi, Cô thấy một Ni Cô đang vẫy tay,Cô chạy tới,Ni Cô bảo :
- Con tuy có sức khỏe, nhưng việc con làm chưa có ích ǵ cho dân tộc. Ta không chỉ lo cho một người khỏi bị đánh mà phải lo cho cả nước khỏi bị đô hộ.
Thiều Hoa tỉnh ngộ và được Ni Cô thâu làm đệ tử về chùa học Ịạo.
Năm 18 tuổi, Cô đến Mê Linh đầu quân được Hai Bà Trưng trọng dụng và cho về Song Quang mộ nghĩa quân.
Khi lịnh khởi nghĩa ban ra, Cô dẫn 500 quân trai gái Song Quang kéo về Mê Linh, được Hai Bà phong đến chức Tiên Phong Hữu Tướng. Sau khi công thành danh toại, Cô từ quan và trở về Chùa tiếp tục tu hành cho đến khi thoát trần.
Theo Cơ bút, khi mới khai Ịạo, Cô là một trong 9 vị Tiên Nương hầu cận Ịức Diêu Tŕ Kim Mẫu.

2. Vai tṛ và nhiệm vụ của Nhứt Nương :
Trong Tam Kỳ Phổ Ịộ, Nhứt Nương Diêu Tŕ Cung giữ vai tṛ phổ độ nhơn sanh miền Thượng du và Trung du Bắc Việt và nhiệm vụ cai quản Vườn Ngạn Uyển.
- Một chơn linh khi xuống trần th́ Vườn Ngạn Uyển có một hoa nở.
- Một chơn linh khi thoát xác th́ Vườn Ngạn Uyển có một hoa héo.
Chơn linh nào ở trần gian làm điều đạo đức th́ sắc hoa nơi Vườn tươi thắm, ngược lại làm điều gian ác tà mị th́ sắc hoa ủ dột xấu xí đi.
Hiện nay, Nhứt Nương Tiên Nữ đă đầy đủ công đức đắc quả Phật vị. "