Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Ṭa Thánh Tây Ninh

Thư Mục 10

Những Chi Phái Cao Đài

Chi Phái Bến Tre An Hội

( Nguyễn Ngọc Tương )

[*] 1 - Tân Luật, Thế Luật, Ngũ Giới Cấm "Giăi nghĩa "
[*] 2 - Tiểu Sử Nguyễn Ngọc Tương
[*] 3 - Hành Đạo " Tạp chí số 7 "
[*] 4 - Thánh Thất An Hội
[*] 5- Tuyên Ngôn Dạy Đạo ( Ng.N.Tương  )
[*] 6 - Đường Lối Hành Đạo (  Nguyễn Ngọc Tương )
[o] - Kinh Lễ Đại Lễ " Tiểu dẫn 1930 "
[o] - Chú Giải Tổ Đ́nh, Ṭa Thánh Kiến Ḥa
[o] - Châu Tri, Chỉnh Đạo
[o] - Điều Lệ Ban Cửu Viện
[o] - Tập Sớ Văn Thông Dụng Các Lễ Thiên Nhân Đạo
[o] - Điều Lệ Ban Cửu Viện và Văn Pḥng Cửu Viện
[o] - Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Chi Phái Tiên Thiên

[o] - Diệu Lư Tâm Thơ
Chi Phái Tiên Thiên Minh Đức 
(  Phan Văn Ṭng )
[o] - Chức Vụ Nữ Nhi Kinh

Chi Phái Tiên Thiên Minh Đức

" Phan Văn Ṭng "

[o] - Vấn Đề Chân Lư Đạo
[o] - Vấn Đề Chân Lư Đạo
Chi Phái Tiên Thiên Châu Minh
" Lê Kim Tỵ "
[o] - Thánh Bút Diều Ḥa
[*] - Tiếng Chuông Khai Ngộ
[o] - Tà Chánh Yếu Ngôn Luận
[o] - Tiên Thiên Đại Đạo
Chi Phái Tiên Thiên Minh Chơn Lư
( Cao Triều Phát )
[*] - Huấn Nữ Tu Âm
[*] - Minh Giáo Thánh Truyền
[o] - Mục Đích Làm Người
Chi Phái Tiên Thiên Đại Đạo
 ( Nguyễn Hữu Chỉnh )
[*] - Nhựt Thời Kinh
[o] - Triết Luận Huấn Nữ
 Chi Phái Tiên Thiên Bạch Y Liên Đoàn
( Nguyễn Bữu Tài )
[*] - Đạo Đức Lược Luận " 1937 "
[o] - Đại Lư Thuyết Minh
[o] - Lược Sử Tiên Thiên Và Sứ  mạng Ḥa B́nh
 Cao Đài Giáo
 ( Phổ Thông Giáo Lư )
[*] 1- Thánh Giáo Sưu Tập
[*] 2- Ḷng Từ Mẫu
[*] 3- Cao Đài Giáo Lư " Tạp Chí 1974 "
[*] 4 - Gương Xuất Xứ Cao Triều Phát
[*] 5- Thánh Giáo Sưu Tập " 1965 Ất Tỵ "
[*] 6- Thánh Giáo Sưu Tập " 1970 Canh Tuất - 1971 Tân Hợi "
Cao Đài Giáo Hải Ngoại
 (  Bùi Đắc Hùm )
[*] - An Outline Of Caodaisme ( Chi Phái Đại Đế Giáo Hội )
 [o] - Đạo Tràng Thánh Huấn
[o] - Tây Phương Thánh Mẫu
[o] - Chơn Ngôn Kinh ( Chi Phái Minh Kiến Đài )
[o] - Cao Đài Giáo Lư
[o] - Tỉnh Thế Đồ
 Chi Phái ĐĐTKPĐ
( Bạc Liêu )
[o] - Lễ Bổn, Thể Thức, Tang Tế, Cầu Siêu
 

Truyền Giáo Cao Đài Trung Ương

[o] - Lịch Sử Cao Đài
[o] - Kinh Tận Độ
[o] - Nền Văn Hóa Việt Nam Cao Đài Tinh Nhứt " 1970 "
[o] - Lược Khảo Cao Đài
[o] - Histoire Sommai du Caodaosme " 1956 "
[o] - Lịch Sử Đạo Cao Đài Phần Vô Vi
[o] - T́m Hiểu Đạo Cao Đài và Giải Đáp
[o] - T́m Hiểu Triết Học Cao Đài
[*] - Lịch Sử Cao Đài Đồng Tân ( Cần Thơ )
[o] - Tam Tùng Tứ Đức
[o] - Tâm Thơ Phổ Cáo
[o] - Thượng Cổ Chơn Truyền ( Nguyễn Minh Thiện )
[o] - Minh Lư Yếu Giải ( Ḥa Chánh )
[o] - Lược Khảo Căn ( Nguyên Giáo Pháp )
[o] - Le Caodaisme Aper Cu Historique et Doctrinal ( Nguyễn Văn Ngàn )
[o] - Phá Mê Trần Khổ ( Minh Pháp Dahao )
[o] - Giác Tâm Kinh ( Ngô Trung Tinh )
[o] - Cao Đài Thuyết ( Trần Minh Giang )
[o] - Ngọn Đèn Từ Huệ ( Đỗ Vạn Lư )
[*] - T́m Hiểu Đạo Cao Đài ( Hồn Quê )
[o] - Lịch Sử Cơ Bút Cao Đài ( Trương Kế An )
[*] - Tuyết Vân Mặc Khách " Thi Tập " (  Phương Hà )
[o] - Ai Giết Trịnh Minh Thế ( Thanh Cảnh )
[o] - Dưỡng Chơn Tập ( Mỹ Tho )
[o] - Đại Đạo Ngọc Hoàng Thượng Đế " 1-2 "
[o] - Le Flambeau
[o] - Đức Chơn Lư ( Quế Lạc Tư )
[o] - Chơn Lư Tổng Luận " 1930 " ( Thánh Thất Trà Vinh )
[o] - Mục Đích Làm Người ĐĐTKPĐ " 1937 "
[o] - Đạo Đức Lược Luận " 1937 "
[o] - Đạo Lư Thuyết Minh " 1930 "(  Đức Minh Chơn Thần )
[o] - Mục Đích Làm Người ( Hành Sơn )
[o] - Tôn Giáo Cao Đài Và Chính Trị " 1964 " ( Huỳnh Thị Ngôn )
[o] - Quan Đế Linh Xâm ( Đào Trinh Nhứt )
[*] - Cái Án Cao Đài ( Thanh Hiền )
[o] - Luận Về Cơ Bút ( Lê Kim Tỵ )
[o] - ĐĐTK Khu An Hội Hồi Minh ( Lê Văn Văn )
[o] - Giảng Sự Đời ( Vị Chơn )
[o] - Biến Cố Lịch Sử Cao Đài ( News July )
[o] - Cao Đài, Ḥa Hảo ( Hồ Vinh Qui )
[o] - Giải Nghĩa Đạo Cao Đài Bởi Đâu Mà Ra ( Nhân Sinh )
[o] - Tôn Giái Cao Đài Và Chính Trị " 1966 " ( Ḥa Nhơn )
[o] - Bón Mươi Năm Lịch Sử Cao Đài ( Hoàng Châu )
[o] - Trả Lời Cao Đài Đàm
[o] - Ai Là Người Thù Số 01 Của Đạo Cao Đài
[o] - Ngôn Thiết Tiếp Truyền.
Chi Phái Bến Tre Cao Đài Việt Nam
 (  Lê Văn Giảng  )
[o] - Đảng Phạm Môn " HC&TH " ( Hoàng Nhiêm )
[o] - Luận Đạo Vấn Giải Thắc Mắ
Chi Phái Bến Tre Hậu Giang Sài G̣n
( Vơ Văn Sang )
[o] - Nhân Đạo Chí Thiên Đạo " 1961 "
[o] - Lễ Hạ Nguơn Kỷ Niệm Khai Đạo
[o] - Nội Luật Thánh Thất
Chi Phái Chiếu Minh Thảo Lư
(  Lê Thị Tư Quỳnh )
[o] - Châu Tri Chỉnh Đạo " 1954 " 
Chi Phái Chiếu Minh Long Châu
(  Nguyễn Lạc Thức  )
[o] - Qui Điều Nội Lệ Tu Hành " 1951 " 
[*] 1- Đại Thừa Chơn Giáo ( Sưu Tập )
[*] 2 - Lược Khảo Căn ( Nguyên Và Giáo Pháp )
Chi Phái Chiếu Minh Đàn
( Trần Thông  )
[o] - Thánh Ngôn (  Đặng Khắc Kỷ )
[o] - Luật Đạo Chi Phái Tân Chiếu Minh ( Nguyễn Háo Vĩnh )
[o] - Tam Nương Tỉnh Thế
[o] - Tam Nương Giác Thế Kinh
 Chi Phái Chiếu Minh Tiết Tràng Thơ
 ( Trương Duy Toản )
[*] - Tiểu Sử Ngô Văn Chiêu
[o] - Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Đản Ngô Văn Chiêu
Chiếu Minh Tam Giáo
 ( Lư Trọng Quí )
[o] - Xét Lại Qui Điều Nội Lệ Tu Hành " Phê Chuẩn 19.6.1951 "

 Chi Phái Châu Minh 

[o] - Tứ Thời " dẫn giải "

 Chi Phái Minh Tân Đại Đạo

[o] - Tứ Thời " dẫn giải "
[*] - Tam Ngươn Tỉnh Thế
[o] - Thánh Ngôn Nữ Trung Ḥa Phái
 Chi Phái Minh Chơn Lư
 ( Nguyễn Văn Ca )
[o] - Trung Ương Chánh Ṭa
[o] - Thánh Ngôn Về Chánh Tà Yếu Lư
[o] - La Revue Caodaisme ( Nguyễn Văn Ca )
Cao Đài Thống Nhứt
 ( Phan Khắc Sửu )
[o] - Hiệp Liên Đoàn Tân Thơ Phổ Cáo
[*] 1 - Kinh B́nh Minh Đệ Nhứt " 1968 Mậu Thân - 1970 Canh Tuất "
[*] 2 - Kinh B́nh Minh Đệ Nhị
Chi Phái Minh Chơn Đạo
 ( Cao Triều Phát )
[*] 1 - Ngọc Minh Kinh
[*] 2 - Giác Thế Hồi Minh ( Diễn Nghĩa )
[*] 3 - Kinh Giác Thế Hồi Minh I I
[o] - Thánh Giáo Chi Phái Ngọc Minh Đài
[*] - Thánh Đức Chơn Kinh Chi Phái Nam Thành Thánh Thất
[*] - Lễ Bổn Chi Phái Thiên

 Lư Bữu Ṭa

[*] 1- Thánh Giáo " 1971 "
[*] 2- Bảo Pháp Chơn Kinh
[*] 3 - Kinh Sám Hối

 Chi Phái Minh Lư Đạo

[*] 4 - Hồi Dương Chơn Quả

Chi Phái Minh Lư Đạo

[*] 1 - Kinh Nhựt Tụng

Chi Phái ĐĐTKPĐ Sa Đéc

[o] - Tịch Tà Quy Chánh

Chi Phái ĐĐTKPĐ Cần Thơ

[o] - Tam Ṭng Tứ Đức Luận Chi Phái Định Tường
[o] - Lời Tiên Tri Của Thánh Nữ Jeanne D'Arc ( Lư Trần Tư , Lư Xương Nhân )
[o] - Hưyền Diệu Cảnh ( Nguyễn Hữu Đắc )
[o] - Phương Pháp Lập Thân ( Nguyễn Kim Muôn )
[o] - Danh Truyền ( Đạo Lập )
[o] - Cao Đài Chơn Giải Mạch ( Quốc Thoài )
[o] - Kinh Công Quả Cách Giác Thế ( Cà Mâu Minh Giáo )
[o] - Thánh Truyền Thi Văn Diệu Lư ( Nguyễn Văn Kinh )
[*] 1 - Giảng Đạo Yếu Ngôn
[*] 2 - Hội Lư Xiển Chơn Luận ( Thiện Pháp )
[o] - Tam Kỳ Phổ Độ, Tiên Phật ( Hiệp Thông )
[o] - Thiện Hành Tam Ngũ
[o] - Vài Bài Đạo Lư
[o] - Đạo Thờ Trích Cẩm Thiện Trung (  Nguyễn Xuân Liêm )
[*] - Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng " dẫn giải " ( Hồ Hương Quệ )
[o] - Đại Đạo Thập Điều Giới Cấm Tam Than
[o] - Ngũ Giới Cấm ĐĐTKPĐ " 1928 " ( Nhị Lang )
[*] - Phong Trào Kháng Chiến Trịnh Minh Thế ( Đức Phương )
[o] - Chương Tŕnh Hành Đạo
[o] - Diệu Lư Tâm Thơ ( Hồng Phát )
[o] - Đại Đạo Tam Kỳ Cao Đài Cứu Thế ( Phạm Kỳ Chưởng )
[o] - Đạo Cao Đài Và Chính Tri ( Ngô Đ́nh Dậu )
[o] - Thánh Thất Tân Hương  ( Trầu Phú Hữu )
[o] - ĐĐTKPĐ Vi Bang Hay Nội Hành Thánh Thất Chợ Lớn
[o] - Đạo Nguyện Chánh Nghĩa " 1930 " Đoàn Văn Bản " ( Văn Long )
[o] - Nhơn Đạo
[o] - Tang Sự Hôn Nhơn Thù Tạc Văng Lai ( Nam Trung )
[o] - Nói Về Ba Bưc Trong Nền Đạo " 1935 " J . Việt
[o] - Phá Mê Trần Khổ Thái Chơn
[o] - Thử T́m Hiểu Một Triết Học Cao Đài " 1964 " Mới
[o] - Cao Đài Sẽ Đóng Vai Chính Trị
[o] - Cao Đài Và Ḥa Hảo Ở Miền Nam
[o] - Lư Do Ngài Cao Hoài Sang Thay Thế Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc " 19.11.1963 " ( Cao Minh )
[o] - Tam Giái Tân Thuyết Trực Chỉ Đại Đạo ( Trần Thái Chánh )
[o] - Lịch Sử Cao Đài ĐĐTKPĐ Phần Vô Vi Chơn Tâm
[*] 674 - Đạo Lư Quy Nguyên An Thiên Tinh
[o] 676 - Ḥa Nam Giải Mộng, Đạo Giáo Thánh Ngôn Tín Đức
[o] 678 - Cao Minh, Tam Giáo Tân Thuyết Trực Chỉ Mekong Sa Đéc

[o] 679 - Thánh Ngôn Của Bát Nương Diêu Tŕ Cung  Khuê Lạc Tử

[o] 680 - Thượng Đế Luận ( Nguyễn Văn Lượng )

[*] - Đức Thầy Thâu Nhận Đệ Tử

* Ghi chú : Trong thư mục này chúng tôi xếp theo thứ tự từ Ṭa Thánh Tây Ninh, những chi phái Đạo Cao Đài, tác giải, và 5 điều hướng dẫn như sau :
1 - [ * ] Tư liệu hiện có, nhưng chưa đánh máy kịp mong quư vị cảm thông .
2 - [ * ] Phát hành tự do, và miễn phí. Quư vị có thể đem xuống Word để lưu trử vào máy, đến khi nào cần thiết th́ những cuốn sách và tư liệu này sẽ rất hữu ích
3 - Điểm ghi chú để Download tư liệu vào máy tự động .
4 - Điểm ghi chú để lựa trữ kinh sách .

5 - [o] Kinh sách đang sưu tầm, mong quư vị cùng trợ lực với Thư Viện, rất đa tại .