Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Đô

Ṭa Thánh Tây Ninh

 

Thư Mục 06

Hội Thánh Phước Thiện

Xuất bản & phát hành từ Ṭa Thánh Tây Ninh

 

[*]    1 — Phối Thánh Bùi Ái Thoại

[*]    2 — Phối Thánh Phạm Văn Màng
[*]    3 — Hiền Nhơn Lê Văn Trung
[*]    4 —  Cơ Quan Phước Thiện

[*]   

[*]   

 

[*] 5 - Lễ Giao Lănh Đền Thánh .

[*] 6 - Pháp Lư Tu Chơn . Trường Quy Thiện

[o] 7 - Chú Giải Tổ Đ́nh 1974 . Ban Kiết Thiết Ṭa Tánh Tây Ninh


* Ghi chú : Trong thư mục này chúng tôi xếp theo thứ tự, của Ṭa Thánh Tây Ninh, tác phẩm, và 5 điều hướng dẫn như sau :

1 - [ * ] Tư liệu hiện có, nhưng chưa đánh máy kịp mong quư vị cảm thông

2 - [ * ] Phát hành tự do, và miễn phí. Quư vị có thể đem xuống Word để lưu trử vào máy, đến khi nào cần thiết th́ những cuốn sách và tư liệu này sẽ rất hữu ích .

3 - Điểm ghi chú để Download tư liệu vào máy tự động .

4 - Điểm ghi chú để lựa kinh sách .

5 - [o]  .Kinh sách đang sưu tầm, mong quư vị cùng trợ lực với Thư Viện, rất đa tại .