Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Ṭa Thánh Tây Ninh

 

Thư Mục 03

Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt  
" Lê Văn Trung "
Xuất bản & phát hành từ Ṭa Thánh Tây Ninh

 
[*] 1 - Bài Giảng Đạo 1929
[*] 2 - Caodaisme Rénové 1931
[*] 3 - Luận Đạo Chơn Ngôn .
[*] 4 - Phương Châm Hành Đạo .
[*] 5 - Diển Văn Phương Diện Chánh Thể Của Đạo  " 8/3/ Giáp Tuất. 1933 "
[*] 6 - Bài Giảng 1928 .
[*] 7 - Diễn Văn 1934 .
8 - Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu 1932
9 - Lette à Ministre des Colonie. 13 Novembre 1930
10 - Lette à Monsieur le Présidant de la République Francaise . 04 Mars 1934 .

* Ghi chú : Trong thư mục này chúng tôi xếp theo thứ tự, của Ṭa Thánh Tây Ninh, tác phẩm, và 5 điều hướng dẫn như sau :
 
1 - [ * ] Tư liệu hiện có, nhưng chưa đánh máy kịp mong quư vị cảm thông
2 - [ * ] Phát hành tự do, và miễn phí. Quư vị có thể đem xuống Word để lưu trử vào máy, đến khi nào cần thiết th́ những cuốn sách và tư liệu này sẽ rất hữu ích .
 
3 -   Điểm ghi chú để lựa kinh sách
 
4 - Điểm ghi chú để lựa kinh sách .
 
5 - [o] Kinh sách đang sưu tầm, mong quư vị cùng trợ lực với Thư Viện, rất đa tại .