Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Ṭa Thánh Tây Ninh

 

Photo  Sanit  Siège de Tay Ninh

 
 
 

 

Hiện nay Thư Viện Cao Đài lưu  trữ toàn bộ lịch sử về tư liệu Photo ( h́nh )  và những họa đồ thánh địa Tây Ninh nguyên bản. Chúng tôi sẽ đăng tải vào Thông Tấn Xă Caodaisme  từ mỗi đầu tháng. Kính mời quư đọc giả tường lăm .