TẠI SAO PHẬT MẪU VÀ CỬU VỊ NỬ PHẬT CỞI CHIM LOAN ?

 
- Thể theo sự tích ngày xưa, vua Vũ Đế bên Trung Hoa muốn tu hành học Đạo nhưng ước ao thấy được Tiên Phật mới chịu gắng chí.
V́ vậy mà nhà vua ngày đêm khẩn cầu Trời Phật cho được thấy sự huyền diệụ.. Phật-Mẫu cảm ứng ḷng thành, mới cùng Cửu Vị Nữ Phật và bốn vị Nhạc-kỹ cởi chim loan xuống núi độ vua Vũ.
Vũ Đế thấy tiên xuất hiện, hào quang chói ḷa mới dâng hoa quả tỏ ḷng thành kính... V́ thế, nên tượng thờ Phật-Mẫu phác họa theo sự tích ấy, mục đích tiêu biểu ḷng bác ái của Phật-Mẫu đối với những ai thành tâm cầu nguyện.
Khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Phật-Mẫu cùng Cửu Vị Nữ Phật cũng xuống trần độ người, nếu nhơn sanh biết thành tâm khẩn nguyện và nương theo đường đạo đức.
 

BÁO-ÂN-TỪ

 
- Báo: là đáp lại, đền ơn, trả nghĩa v.v...
- Ân: ơn huệ ban cho ḿnh; công ơn đă thọ v.v...
- Từ: đây có nghĩa là "từ đường". Nên Báo-Ân-Từ c̣n là nơi thờ phượng những bậc đại ân, để tỏ ḷng hiếu nghĩa những bậc đại ân ấy là những chức sắc lớn có công vĩ đại đối với nền Đạo, như Đầu Sư Thái Thơ Thanh... Sự tôn thờ nầy c̣n là biểu thị niềm kính cẩn công ơn những bậc trên, bởi dày công khai mở nền Đại Đạọ.. (Chúng tôi được am hiểu, vị trí kiến trúc Điện Thờ Phật-Mẫu Hội Thánh đă chọn nơi khác... Nơi đây chỉ tạm buổi ban đầu thôị Nhưng hiện nay có lẽ chưa đủ điều kiện nên Hội Thánh chưa thực hiện...)