Hội Yến Diêu Tŕ Cung

 
Hội Yến là một cái tiệc rượu long trọng để đăi các vị khách quí.
Hội Yến Diêu Tŕ Cung là một cái tiệc long trọng của các tín đồ Cao Đài đăi Ịức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.
Hằng năm, vào đêm rằm Trung Thu (15 tháng 8 âm lịch), tại Báo Ân Từ, Ịền Thờ tạm Ịức Phật Mẫu trong Nội Ô Ṭa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh có tổ chức một buổi lễ long trọng gọi là Hội Yến Diêu Tŕ Cung, trong đó có một cái tiệc dâng Tam Bửu : Hoa Quả, Rượu, Trà lên Ịức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.
I. Gốc tích Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung
Cuộc Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung được tổ chức theo sự tích có từ năm Ất Sửu (1925) , khi chưa Khai Ịạo. Ịức Chí Tôn lúc đó c̣n ẩn danh, chỉ xưng là Ịấng A Ă Â, dạy 3 ông : Cao quỳnh Cư, Phạm công Tắc, Cao hoài Sang, làm một cái tiệc chay đăi 10 Ịấng Vô h́nh ở Diêu Tŕ Cung là : Ịức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.
SỰ TÍCH ấy như sau:
Nguyên vào thượng tuần tháng 8 âm lịch năm Ất Sửu (1925) , 3 ông Cư, Tắc, Sang được Thất Nương tiết lộ cho biết chút ít về Diêu Tŕ Cung ở từng Trời Tạo Hóa Thiên nơi cơi thiêng liêng : Trên hết có Cửu Thiên Nương Nương cai quản, dưới có Cửu vị Tiên Nương phụ tá, mà Cô đứng hàng thứ 7, gọi là Thất Nương, Hớn Liên Bạch là Bát Nương, vv ... Ba ông xin Cô cho biết cách cầu Cửu Thiên Nương Nương.
Thất Nương bảo : Ba Anh muốn cầu Nương Nương th́ phải ăn chay trước 3 ngày và t́m cho đặng Ngọc cơ th́ cầu Lịnh Bà mới được.
Ba ông không biết Ngọc cơ là chi. Cô mới mô tả Ngọc cơ, giải thích rơ căn cội buổi xưa lấy h́nh dạng chùm sao Bắc đẩu mà tạo thành, lại dạy cho cách pḥ cơ. Thất Nương cũng dặn mỗi vị làm sẵn một bài thơ đón mừng Cửu Thiên Nương Nương.
Ba ông không biết t́m Ngọc cơ ở đâu, nhưng như có linh tính xúi giục, ông Cư qua nhà một người bạn lối xóm là ông Phán Tư hỏi thăm. Ông Tư liền cho biết ông có một cây Ngọc cơ hiện đang cho ông Âu Kích Chùa Tam Tông Miếu mượn, để ông lấy về cho ông Cư mượn mà cầu các Ịấng, chớ lối Xây bàn của ông Cư đang áp dụng, tiếp nhận được một bài văn của các Ịấng th́ tốn nhiều th́ giờ quá.
Ba ông rất mừng rỡ, chuẩn bị ăn chay cho đủ 3 ngày để cầu Cửu Thiên Nương Nương vào ngày Trung Thu sắp tới.
Ịêm ấy có Ịấng A Ă Â giáng bàn, bảo 3 Ông nhơn dịp đó mà làm một cái tiệc chay để đăi 10 Ịấng Vô h́nh nơi Diêu Tŕ Cung là : Cửu Thiên Nương Nương và 9 vị Tiên Nương. Đấng A Ă Â c̣n dạy cách sắp đặt bàn ghế và trang hoàng nhà cửa. Ông Cao Huệ Chương, con của Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao quỳnh Diêu, thuở ấy c̣n là thanh niên, có theo Ngài Diêu và Ngài Cư để xây bàn. ( Ông Cao Huệ Chương gọi ông Cư là Chú Tư, gọi ông Tắc là Chú Tám, gọi ông Sang là Anh Sang) . Ông Huệ Chương có tham dự vào việc chưng dọn và đứng hầu trong buổi lễ ấy, thuật lại trong quyển sách "Ịại Ịạo Truy Nguyên", chép ra sau đây :
" Qua đến ngày thứ ba, là buổi hẹn ḥ, lại nhằm tiết Trung Thu, đúng đêm 14 rạng mặt 15 tháng 8, ngoài trời th́ trăng thanh gió mát, trong nhà Chú Tư tôi lại dọn dẹp trang hoàng, xem vào có vẻ tinh khiết lắm.
Đúng giờ Tư, cả thảy đều đủ mặt, tôi thấy Chú Tư tôi đă sắp đặt dọn bàn dài, rải bông lá xung quanh, phía trong bàn, ngay chính giữa, để một bộ đồ trà, c̣n 9 vị Tiên Cô, mỗi người một cái tách , sắp ṿng theo bàn, hàng giữa dọn những trái cây tươi tốt, ngó vào rất lịch sự, tựa h́nh như đăi tiệc, v́ chung quanh có để 9 cái ghế mây.
Cuộc cúng nầy, mấy ổng gọi là Phó Yến Diêu Tŕ, đến ngày nay hăy c̣n noi dấu lễ kỷ niệm nầy.
Ịoạn Chú Tư tôi đốt hương đèn lên, cả thảy đều qú lạy khấn vái, rồi đem Ngọc cơ ra cầu.
Thật quả có Lịnh Cửu Thiên Nương Nương đến, và đủ 9 vị Tiên Cô, mỗi vị đều có giáng cơ chào mừng mấy ổng.
Khi ấy, Thất Nương xin 3 ông đờn, rồi mỗi người ngâm bài thi của ḿnh làm đặng hiến lễ, c̣n Lịnh Bà và Cửu Cô an vị mà nghe.
Chừng nhập tiệc, Thất Nương lại mời 3 ông ngồi chung vào cho vui. Cũng tội nghiệp cho mấy ổng, v́ e thất lễ, nên không dám ngồi, rốt việc v́ ép uổng quá, mấy ổng liệu thế khó chối từ, mới đem thêm 3 cái ghế sắp sau lưng 9 cái ghế nọ, ba ông xá rồi ngồi xuống.
Tôi ḍm thấy mấy ổng, cũng bắt tức cười, nhưng không dám nhích mép, cứ đứng khoanh tay hầu mà thôi.
Cách chừng nửa giờ, Chú Tư tôi lại tái cầu. Lịnh Nương Nương và 9 vị Tiên Cô để lời cảm tạ chẳng cùng, lại hứa rằng : " Từ đây đă có Ngọc cơ rồi th́ tiện cho Diêu Tŕ Cung Cửu Cô đến dạy việc."
Ịêm ấy, mấy ổng thức tới 3 giờ khuya mới nghỉ."
Ịức Phạm Hộ Pháp, trong buổi thuyết đạo tại Ịền Thánh ngày 15-8-Kỷ Sửu [dl 6-10-1949] cũng có thuật lại buổi đó như sau :
" Tuy buổi ban sơ mà dường như khối óc đă thâm nhiễm nhiều rồi, nên Ịức Chí Tôn mới ra lịnh biểu làm một cái tiệc. Ngài dạy sắp đặt cái tiệc ấy để đăi 10 Ịấng Vô h́nh : Ịức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. Phần hữu h́nh có 3 người (Thượng Sanh, Thượng Phẩm và Hộ Pháp) . Sắp đặt tiệc ấy do tay Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu, vâng mạng lịnh tạo thành một cái tiệc, trên là bàn thờ Ịức Phật Mẫu, ở dưới sắp 9 cái ghế như có người ngồi vậy. Chén đủa, muỗng dĩa, bất kỳ cái ǵ cũng giống như đăi người hữu h́nh vậy, duy có 3 người xác thịt là Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Hộ Pháp.
Bần đạo mới hỏi, tiệc nầy là tiệc ǵ ?
Ngài nói là : - Hội Yến Diêu Tŕ.
Bần đạo nghe nói vậy th́ hay vậy chớ không biết giá trị Hội Yến là ǵ cả. Nghĩ chắc cũng có ảnh hưởng ǵ cần yếu đến tương lai của Ịạo mà vâng lịnh thôi, chớ không hiểu nghĩa lư cho cùng cạn hết.
Ba người sống đồng ngồi ăn, c̣n Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu gắp đồ ăn để vào chén cho 9 vị và trên bàn thờ cho Ịức Phật Mẫu cũng như người sống vậy.
Chừng Hội Yến Diêu Tŕ rồi, các Ịấng Thiêng liêng từ giă (thăng) , kế Đức Chí Tôn đến nhập cơ.
Thượng Phẩm và Bần đạo tọc mạch hỏi :
- Khi năy Diêu Tŕ Cung đến, có Ngài đến ở đó không?
Đức Chí Tôn trả lời :
- Có chớ, Ta ở đây từ khi ban sơ tới giờ.
- Ngài có thấy Diêu Tŕ Cung đến không ?
- Có chứ, chính ḿnh Ta tiếp đăi.
Cao Thượng Phẩm hỏi :
- Diêu Tŕ Cung ngó thấy Ngài không ?
- Không ngó thấy.
Cao Thượng Phẩm hỏi : - Sao vậy ?
Ngài trả lời : - Ta dùng phép ẩn thân.
Bần đạo tọc mạch hỏi tiếp :
- Như đứa em của tôi là Thất Nương Diêu Tŕ Cung có thể đạt Đạo đặng chăng?
- Đạt đặng chớ.
Cao Thượng Phẩm hỏi : - Phải làm sao ?
Ngài đáp :
- Phải tu, bằng không tu th́ chẳng đạt đặng.
Bần đạo hỏi :
- Tu chừng bao lâu mới đạt đặng ?
Cái đó Ngài làm thinh. Bần đạo hỏi 1 năm, 5 năm, một ngàn năm, mười ngàn năm, một trăm ngàn năm, Ngài cũng làm thinh, rồi thôi không hơi sức nào hỏi nữa, không biết chừng nào mới đạt đặng, nghe vậy hay vậy.
Các vị Nữ phái rán nhớ, Bần đạo đă giải nghĩa Hội Yến Diêu Tŕ là ǵ rồi đó."

Như trên đă tŕnh bày, sau khi đăi tiệc Hội Yến Diêu Tŕ xong, Ịức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương giáng cơ cám ơn 3 ông : Tắc (Ịức Hộ Pháp), Cư (Ịức thượng Phẩm) , Sang (Ịức Thượng Sanh), và sau đó mỗi vị cho một bài thi 4 câu để làm kỷ niệm buổi Hội Yến đầu tiên ấy.
Xin chép 10 bài thi ấy ra sau đây :
 

CỬU THIÊN NƯƠNG NƯƠNG
Cửu kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
Thiên Thiên Cửu phẩm đắc cao huyền.
Huyền hư tác thế Thần Tiên Nữ,
Nư ơ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.

 

NHỨT NƯƠNG :
HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về.
Non sông trải cánh Tiên ḷe,
Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.

 

NHỊ NƯƠNG :
CẨM tú văn chương hà khách đạo ?
Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân ?
Tuy mang lấy tiếng hồng quần,
Cảnh Tiên c̣n mến, cơi trần anh thư.

 

TAM NƯƠNG :
TUYẾN đức năng thành đạo,
Quảng trí đắc cao huyền.
Biển mê lắt lẻo con thuyền,
Chở che khách tục, Cửu tuyền ngăn sông.

 

TỨ NƯƠNG :
GẤM lót ngơ chưa vừa gót ngọc,
Vàng treo nhà ít học không ưa.
Đợi trông nho sĩ tài vừa,
Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.

 

NGŨ NƯƠNG :
LIỄU yểu điệu c̣n ghen nét đẹp,
Tuyết trong ngần khó phép so thân.
Hiu hiu nhẹ gót phong trần,
Ịài sen mấy lượt gió thần đưa hương.

 

LỤC NƯƠNG :
HUỆ ngào ngạt đưa hơi ṿ dịu,
Ịứng tài ba chẳng thiếu tư phong.
Nương mây như thả cánh hồng,
Tiêu Diêu phất phướn, cơi ṭng đưa Tiên.

 

THẤT NƯƠNG :
LỄ bái thường hành tâm đạo khởi,
Nhân từ tái thế tử vô ưu.
Ngày xuân gọi thế hảo cừu,
Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.

 

BÁT NƯƠNG :
HỒ HỚN HOA SEN TRẮNG nở ngày,
Càng gần hơi đẹp lại càng say.
Trêu trăng hằng thói dấu mày,
Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa.

 

CỬU NƯƠNG :
KHIẾT saỹch duyên trần veỹn giữ,
Bạc Liêu ngôi cũ c̣n lời.
Chính chuyên buồn chẳng trọn đời,
Thương người noi Đạo, Phật Trời cũng thương ;