II. Quyền năng của Ịức Phật Mẫu
Quyền năng to lớn của Ịức Phật Mẫu được cho biết trong 2 bài kinh : Phật Mẫu Chơn Kinh và Tán Tụng Công Ịức Diêu Tŕ Kim Mẫu, và trong các bài Thánh Ngôn của Ịức Phật Mẫu giáng cơ ban cho (Thánh Ngôn của Ịức Diêu Tŕ Kim Mẫu có chép trong phần thứ sáu) .
Một số quyền năng của Ịức Phật Mẫu được biết kể ra như sau :
+ 1. Chủ Âm Quang :
Ịức Chí Tôn làm chủ Khí Dương Quang, Ịức Phật Mẫu làm chủ Khí Âm Quang, nghĩa là Ịức Chí Tôn giao cho Ịức Phật Mẫu làm chủ Phần Âm trong toàn cả CKVT.
Phật Mẫu Chơn Kinh :

Chủ Âm Quang thường tùng Thiên mạng.
+ 2. Chưởng quản Kim Bàn :
Kim Bàn hay Kim Bồn là nơi Ịức Phật Mẫu dùng chứa các Nguyên chất để tạo Chơn thần (Xác thân thiêng liêng) cho con người nơi cơi thiêng liêng.
Kinh Ịệ Cửu Cửu :
Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,
Tạo h́nh hài các bậc nguyên nhân.
+ 3. Chưởng quản Vườn Ịào Tiên :
Ịức Phật Mẫu tạo ra Vườn Ịào Tiên và dùng các quả Ịào Tiên ban thưởng cho các Chơn linh tu hành đắc đạo khi trở về cơi Thiêng liêng Hằng sống.
Phật Mẫu Chơn Kinh :
Chưởng Ịào Tiên thủ giải trường tồn.
Kinh Ịệ Nhị Cửu :
Tây Vương Mẫu vườn Ịào ướm chín,
Chén trường sanh có lịnh ngự ban.
Tiệc hồng đă dọn sẵn sàng,
Chơn thần khá đến hội hàng chư linh.
Hằng năm, đến kỳ Ịào Tiên chín, Ịức Phật Mẫu mở Hội Yến Bàn Ịào nơi Diêu Tŕ Cung, dùng các quả Ịào Tiên và Tiên tửu, đăi các Ịấng Tiên Phật nơi cơi thiêng liêng.
+ 4. Tận độ nhơn sanh :
Toàn cả nhơn loại, nhứt là 92 ức nguyên nhân đang
c̣n trầm luân nơi cơi trần, đều là con cái thương yêu của Ịức Phật Mẫu. Ịức Phật Mẫu tận dụng các h́nh thức giáo hóa để cứu độ tất cả con cái của Ngài, đem trở về cơi thiêng liêng, giao cho Ịức Chí Tôn phán định phẩm tước và ngôi vị.
Phật Mẫu Chơn kinh :

Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.
+ 5. Chưởng quản Tạo Hóa Thiên :
Tạo Hóa Thiên là từng Trời rất huyền diệu, cao nhứt trong Cửu Trùng Thiên.
Theo Di-Lạc Chơn Kinh :
" Tạo Hóa Huyền Thiên hữu : Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, dữ Cửu vị Nữ Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh Kim Bàn Phật Mẫu, năng tạo năng hóa Vạn linh, năng du Ta-bà Thế giới, dưỡng dục quần sanh, qui nguyên Phật vị.
Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thính Ngă dục tu phát nguyện : Nam mô Kim Bàn Phật Mẫu dưỡng dục quần linh; nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, huờn hư thi h́nh đắc A-Nậu Ịa-La Tam-Diệu-Tam-Bồ-Ịề xá lợi tử qui nguyên Phật vị, tất đắc giải thoát."
Nghĩa là :
Từng Trời Tạo Hóa Thiên huyền diệu có : Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, cùng với Chín vị Nữ Phật, như các cấp vô số các vị Phật, tuân theo mạng lịnh của Ịức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn, có khả năng tạo hóa tất cả các Chơn linh, có khả năng đi đây đi đó đến các cơi trần, nuôi nấng chăm sóc chúng sanh, trở về nguồn cội là ngôi vị Phật.
Nếu như có người Nam lành, người Nữ lành, nghe theo lời Ta, muốn tu hành th́ phát ra lời nguyện : Nam mô Kim Bàn Phật Mẫu nuôi nấng chăm sóc tất cả các Chơn linh ; nếu như có sanh ra, nếu như chưa sanh ra, nếu như có kiếp sống, nếu như không có kiếp sống, nếu như có tội, nếu như không tội, nếu như có ḷng tưởng niệm, nếu như không có ḷng tưởng niệm, trở lại cơi Hư Vô, thi hành đúng theo khuôn phép, được phẩm vị Vô Thượng Chánh Ịẳng Chánh Giác, Chơn thần trở về nguồn cội là ngôi vị Phật, ắt được giải thoát.
+ 6. Quyền làm MẸ Vạn linh :
Ịức Phật Mẫu là bà MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh, mà Vạn linh th́ gồm đủ Bát Hồn (tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn.
Nhưng tại sao quyền hành của Ịức Phật Mẫu lại nhỏ hơn quyền hành của Ịức Nhiên Ịăng Cổ Phật hay Ịức Di-Lạc Vương Phật ?
Ịức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo về Con Ịường Thiêng liêng Hằng sống có một đoạn như sau :
" Bần đạo đi ngang Cung Hỗn Nguơn Thượng Thiên , là nơi Ịức Di-Lạc đă thâu pháp, đă định vị nơi ấy. Bần đạo có tả mà trong tâm c̣n mờ hồ, không biết tại sao, v́ lẽ ǵ, Ịức Phật Mẫu là MẸ mà phải chịu dưới quyền con là Ịức Di-Lạc, trong bụng coi hơi bất măn.
Liền khi ấy, Bần đạo ngó thấy cái tướng h́nh của Ịức Phật Mẫu đứng đằng trước, c̣n Ịức Di-Lạc ở đằng sau lưng, qú xuống, đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho Bần đạo hiểu, dầu cho người con ấy mạnh mẽ, quyền hành thế nào, mà quyền MẸ vẫn là quyền MẸ, không thế ǵ qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng lịnh của Ịức Phật Mẫu đặng trị thế mà thôi."
Cũng trong Con đường Thiêng liêng Hằng sống, Ịức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại lúc Ngài vào Diêu Tŕ Cung bái kiến Ịức Phật Mẫu, thấy cái huyền năng vô biên của Ịức Phật Mẫu :
" Bần đạo cùng các bạn kỳ trước đă ghé nơi Tạo Hóa Thiên, tức Ṭa Thiên Cung Phật Mẫu là Diêu Tŕ Cung.
Bần đạo có nói một điều làm cho chúng ta nên suy nghĩ nhiều là : Huyền bí vô biên của Phật Mẫu.
Bần đạo nói sơ lược huyền năng thế nào, mà khi chúng ta vào kiến diện Ịức Phật Mẫu, ta ngó trên mặt Ngài, ta thấy mặt bà mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Bần đạo tưởng ngó thấy bà mẹ sanh Bần đạo, tưởng cả thảy cũng đều ngó thấy người mẹ của họ vậy.
Nếu lấy theo cái trí học tưởng tượng không biết con mắt thiêng liêng có chiếu h́nh mẹ ta chiếu diệu ra không ? hay là Huyền diệu vô biên của Phật Mẫu cho chúng ta thấy như vậy.
Bà mẹ h́nh hài chúng ta đây là nhơn viên của Ịức Phật Mẫu bên phái Nữ đó.
....... Có điều trọng hệ là dầu Nam Nữ cũng vậy, rán giữ một điều nầy : Coi chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày ḿnh ngó thấy h́nh ảnh Ịức Phật Mẫu th́ thấy người Mẹ nhơn từ, hiền hậu vô cùng, hạnh phúc ḿnh được hưởng đó, c̣n trái ngược lụng lại, nếu ta thất hiếu, ta ḍm vào h́nh ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lănh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ đó."