Đức Phật Mẫu là ai ?

 

Theo Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài, khi chưa có Trời Đất, c̣n trong thời kỳ Hỗn Mang hay Hồng Mông, trong vũ trụ chỉ có một chất khí đương hỗn độn, mờ mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trược hỗn hợp, nhưng vô cùng huyền diệu, gọi là Khí Hư Vô (c̣n gọi là Hư Vô chi Khí hay Tiên Thiên Hư Vô chi Khí) .
Khí Hư Vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sanh ra một khối Ịại Linh Quang, cũng gọi là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng, quyền hành thống cả Càn khôn Vũ trụ.
Vũ trụ từ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực, duy nhứt, và Đấng Thống quản ấy được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế mà chúng ta thường gọi là Đức Chí Tôn.
Đức Chí Tôn phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi : Dương Quang và Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản Khí Dương Quang, c̣n Khí Âm Quang chưa có ai chưởng quản, v́ Càn khôn Vũ trụ lúc bấy giờ chỉ có một ḿnh Ịức Chí Tôn mà thôi. Ịức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật Mẫu để chưởng quản Khí Âm Quang.
Vậy, nguồn gốc của Đức Phật Mẫu là một hóa thân đầu tiên của Ịức Chí Tôn để làm chủ Khí Âm Quang, cầm phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn và luôn luôn tùng theo mạng lịnh của Đức Chí Tôn. (Khi Ịức Chí Tôn tạo dựng ra Càn khôn Vũ trụ tới đâu th́ Ịức Chí Tôn tiếp tục hóa thân ra các Đấng khác để chưởng quản tới đó) .
Vũ trụ tới đây đă có 2 khối chất khí vĩ đại là Dương Quang và Âm Quang, và có 2 Đấng đầu tiên cầm quyền Càn khôn Vũ trụ là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.
Sau đó, Đức Phật Mẫu vâng lịnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang của ngôi Thái Cực, rồi đem Âm Quang phối hợp với Dương Quang để tạo hóa ra các từng Trời, các quả Tinh cầu và các Địa cầu, tạo thành Càn khôn Vũ trụ.
Tiếp theo, Đức Phật Mẫu tạo hóa ra Vạn linh nơi cơi Thiêng liêng Vô h́nh. ( Vạn linh gồm đủ Bát hồn : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn ) .
Rồi Đức Phật Mẫu lại cho Vạn linh đầu kiếp xuống các Địa cầu tạo thành Vạn vật, tức là Chúng sanh. ( Chúng sanh gồm : Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại ) .
Phật Mẫu Chơn Kinh :

Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.
— Mỗi một người nơi cơi thiêng liêng đều có 2 thể :
— Một Chơn linh, tức là Linh hồn, do Đức Chí Tôn ban cho. Chơn linh nầy chỉ là một điểm Linh quang do Đức Chí Tôn chiết ra từ khối Đại Linh quang của Ngài, ban cho mỗi người để con người có được Tánh linh, có được sự sống và biết ǵn giữ sự sống ấy.
— Một Chơn thần, tức là một Xác thân thiêng liêng hay H́nh hài thiêng liêng, do Đức Phật Mẫu tạo ra và ban cho để làm h́nh thể vô vi, bao bọc Chơn linh.
Do đó, con người nơi cơi thiêng liêng gọi Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ, gọi Đức Phật Mẫu là Ịại Từ Mẫu. Ấy là 2 Đấng CHA MẸ chung thiêng liêng vĩ đại nơi cơi Hư linh.
Khi con người ấy đầu kiếp xuống cơi phàm trần th́ Chơn linh và Chơn thần của người ấy liền nhập vào thai nhi ngay lúc được sanh ra từ trong bụng bà mẹ phàm trần. Vậy :
— Một con người nơi cơi phàm trần có 3 thể :
— Chơn linh (đă giải ở trên) do Đức Chí Tôn ban cho .
— Chơn thần (đă giải ở trên) do Đức Phật Mẫu tạo ra .
— Xác thân phàm trần do cha mẹ phàm trần tạo ra .
Như thế, một con người nơi cơi phàm trần có, ngoài 2 Đấng CHA MẸ chung thiêng liêng, c̣n có thêm 2 vị cha mẹ phàm trần nữa.
Tóm lại, toàn cả chúng sanh trong Càn khôn Vũ trụ hay toàn cả Vạn linh, đều là con cái của Đức Chí Tôn và Ịức Phật Mẫu, dầu cho đó là những vị Phật cao siêu như Đức Phật Thích Ca, Đức Di-Lạc Vương Phật, Đức Lăo Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Jésus, vv ... cũng đều là con cái của Ịức Chí Tôn và Ịức Phật Mẫu.
Hiện nay, Ịức Phật Mẫu ngự tại Cung Diêu Tŕ, ở từng Trời Tạo Hóa Thiên, là từng Trời thứ 9 trong Cửu Trùng Thiên.
Theo Di-Lạc Chơn Kinh, Ịức Phật Mẫu cùng các vị Phật : Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, cùng với Cửu vị Nữ Phật, và hằng hà sa số chư Phật khác, thường đi đến các cơi trần để dưỡng dục chúng sanh qui nguyên Phật vị.
Đức Phật Mẫu được nhơn loại tôn xưng bằng nhiều danh từ khác nhau, tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, kể ra như sau đây :

— Phật Mẫu, v́ là MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh và Chúng sanh.
— Diêu Tŕ Kim Mẫu, v́ Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Tŕ Cung.
— Kim Bàn Phật Mẫu, v́ Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Tŕ Cung.
— Cửu Thiên Huyền Nữ, v́ Đức Phật Mẫu rất huyền diệu, ngự tại từng Trời Tạo Hóa Thiên là từng thứ 9 trong Cửu Trùng Thiên .
— Đức MẸ thiêng liêng .
— Đại Từ Mẫu ,
— Thiên Hậu ,
— Địa Mẫu ,
— MẸ sanh .
Đạo Cao Đài tôn thờ Ịức Phật Mẫu là tôn thờ NGÔI ÂM, tức là Ngôi Thứ Nh́, c̣n NGÔI DƯƠNG là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức Ngôi Thứ Nhứt.
Đây là một Triết lư hết sức mới mẻ và đúng đắn mà từ trước tới nay các tôn giáo chưa từng có . Họ chỉ biết thờ Ngôi Dương mà thôi.
Việc thờ phượng Đức Phật Mẫu hiện nay của Đạo Cao Đài c̣n tạm đặt tại Báo Ân Từ trong Nội Ô Ṭa Thánh Tây Ninh, v́ Điện Thờ Phật Mẫu Trung Ương chưa được xây dựng. Chừng nào Hội Thánh xây dựng được Điện Thờ Phật Mẫu Trung Ương th́ sẽ chánh thức thờ Đức Phật Mẫu tại đó và trả lại Báo Ân Từ dùng làm Ịền thờ các bậc Vĩ nhân có đại công với nhơn loại và các bậc Tiền bối có đại công với Đạo, để hậu sanh tỏ ḷng biết ơn theo đúng chức năng của nó như tên gọi Báo Ân Từ ( nhà thờ báo ơn ) .