Ư Thánh Kinh

 

Thành Kính Tụng Khai Kinh Chú Cđ - Là tiết lễ thứ 18 trong

nghi lễ Đạo Cao Đài . [4] - Đờn theo kinh, trốn điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị các Đấng, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng kinh .

[4] Những bài tịnh tâm, tịnh khẩu, tịnh thần, An thổ Địa,

 các Đạo-hữu nên đọc cho biết chẳng cần đọc nơi đàn, v́ không phải là kinh chư Tiên, có ư muốn dạy chúng ta cho biết cách thức đặng giữ ḿnh, hầu khỏi thất lễ nơi trước Bửu Điện vậy thôi. Nếu đọc th́ sai, là v́ ta nói rằng ta tịnh khẩu, tịnh tâm, mà kỳ thật đọc um lên, rồi thế nào tịnh đặng .

 

Thành Kính Tụng Ngọc Hoàng Kinh Cđ - La tiết thứ 19 trong 58 tiết nghi lễ của Đạo Cao Đài .  - Đờn theo kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị các đấng, Đồng nhi Nam-Nữ tụng kinh .

 

Thành Kỉnh Tụng Niệm Hương Chú Cđ - Là tiết lễ thứ  15

trong 58 tiết lễ Đạo Cao Đài. - Đờn chiếu theo kinh, trống tùy chổ có phẩm vị của các Đấng th́ điểm . Lễ Sanh đợi Đồng Nhi đọc kinh rồi sẽ đứng dậy, c̣n đọc kinh để cho toàn Đồng Nhi tụng mà thôi [3] .

[3] Thánh-Giáo dạy ngày 11-9-1926 D-L, hai vị Chức sắc Nữ phái dạy 36 Đồng Nhi Nữ, c̣n Chức sắc Nam phái dạy 36 Đồng Nhi Nam. Vậy từ đây cũng nên để ư vào số đă định của Đấng Chí Tôn chọn hoặc bên Nam 6 bên Nữ 6, hoặc 18 mỗi bên, hoặc 36 mỗi bên, chẳng nên cho nhiều đùa đọc lộn xộn, lại cũng không nên để Đồng Nhi nhịp sanh, đă khó coi mà chẳng hề khi nào trúng nhịp cho đặng, lại thêm khó đờn quá, để cho Nhạc nhịp mà thôi .

 

Thành Kính Tụng Phật Giáo Tâm Kinh Cđ - Là tiết thứ  21

trong 58 tiết nghi lễ của Đạo Cao Đài. - Đờn theo kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị các Đấng, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng kinh.

 

Thành Kính Tụng Tiên Giáo Tâm Kinh Cđ - Là tiết thứ  23

trong 58 tiết nghi lễ của Đạo Cao Đài. - Đờn theo kinh, trống điểm tùy chỗ có phẩm vị của các Đấng, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng kinh .

 

Thành Kính Tụng Thánh Giáo Tâm Kinh Cđ - Là tiết thứ  25

trong 58 tiết nghi lễ của Đạo Cao Đài. - Đờn theo kinh, trống điểm tùy chỗ có phẩm vị của các Đấng, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng kinh .

 

Thành khẩn tt - Thành thực mong muốn: Ḷng thành khẩn xin được an lạc .

 

Thành phục đt - Mang lễ vật dâng tặng cho cha mẹ hay bề trên thiêng liêng .

 

Thành sở tác trí tktđ - Một trong bốn thức trí tuệ, Người tu hành khi đă chuyển đổi được năm thức hữu lậu thành vô lậu, lây trí tuệ thành tựu những công việc theo nguyện vọng ḿnh, như vậy gọi là thành sở tác tri .

 

Thành Tâm Tụng Ngũ Nguyện Cđ - Là tiết lễ thứ 53 trong

58 tiết nghi lễ của Đạo Cao Đài. - Trống tịch theo câu nguyện, rồi điểm mỗi khi dứt câu, đờn cầm chừng theo tiết tấu Nam-Xuân, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng dứt mỗi câu th́ cúi đầu, rồi phải đợi trống điểm dứt sẽ khởi câu khác ( Thế nào cũng có một vị hiểu biết giọng đờn mà d́u dắc cho Đồng Nhi tiếp giọng mà theo mới rập ) .