Hiến Chương Giáp Th́n

003/ 65

 

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

Hội-Thánh Cao-Đài

HIẾN CHƯƠNG

CHƯƠNG DANH HIU - HUY HIU  ĐO  KỲ

 

ĐIỀU THỨ NHỨT : Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nói tắt là ( Đạo Cao-Đài ).

ĐIỀU THỨ 2:- Hội Thánh CAO-ĐàI đặt địa điểm Trung Ương tại Ṭa Thánh Tây Ninh.

ĐIỀU THỨ 3 Huy hiệu tượng trưng cho Đại-Đại Tam Kỳ Phổ-Độ là h́nh 3 Cổ Pháp.

1- B́nh Bát Du (biểu tượng THÍCH GIÁO)

2- Cây Phất Chủ (biểu tượng LĂO GIÁO)

3- Quyển Xuân Thu ( biểu tượng NHO GIÁO )

ĐIỀU THỨ 4.- Đạo kỳ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tam Thanh :

1- Màu vàng biểu hiệu THÁI THANH, tượng trưng PHT GIÁO .

2- Màu xanh (xanh da trời) biểu hiệu Thượng Thanh, Tượng trưng TIÊN GIÁO.

3- Màu đỏ biểu tượng Ngọc Thanh, tượng trưng THÁNH GIÁO .

ĐIỀU THỨ 5.- Cách Thờ Phượng và Cúng Kiến.

THờ THIÊN NHĂN

Cúng Bông chỉ về TINH ,

Rượu chỉ về KHÍ ,

Trà chỉ về THẦN ,

TINH, KHÍ, THẦN là Tam Bửu của các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật.

CHƯƠNG II

GIÁO LƯ TÔN CHỈ & MC ĐÍCH

ĐIỀU THỨ 6.-

a) Giáo lư của Đại Đạo là tinh ba của Giáo lư Tam Giáo (Thích, Đạo, Nho) và của Ngũ Chi (Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo) để hoằng dương Chánh Pháp.

b) Tôn Chỉ là cầu xin cứu rỗi các chơn linh khỏi sa đọa hồng trần .

c) Mục đích là giáo hóa nhơn sanh, lập đại đồng huynh đệ .

CHƯƠNG III

H THNG TỔ CHỨC Hi THÁNH

ĐIỀU THỨ 7.- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có 3 Đài tượng trưng h́nh thể ĐạO tại thế .

1- HIệP THIÊN ĐàI: Thể hiện CHƠN THẦN thuộc KHÍ,

2- CỬU TRÙNG ĐÀI : Thể hiện CƠ THỂ thuộc TINH,

3- BÁT QUÁI ĐÀI : Thể hiện LINH HN thuộc THẦN.

ĐIỀU THỨ 8.- HIP THIÊN ĐÀI.

HIP THIÊN ĐÀI là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông công cùng Đức THƯNG ĐẾ và các Đấng THIÊNG LIÊNG bằng cơ bút do chức

sắc Hiệp Thiên Đài pḥ loan để tiếp các THÁNH NGÔN và luật  PHÁP Đạo của các Đấng Thiêng Liêng giảng dạy.

Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các chức sắc Thiên Phong theo phẩm trật sau đây:

1) Phẩm Hộ-Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ Luật Đời cùng Luật Đạo .

2) Vị Thượng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.

3) Vị Thượng-Sanh lo về phần Đời.

12 Vị THI QUÂN thuộc 3 Chi: PHÁP, Đạo, THẾ đặt dưới quyền hành sự của Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm và Thượng-Sanh .

ĐIỀU THỨ 9.- CỬU TRÙNG ĐàI

CỬU TRÙNG ĐàI là cơ quan Hành Pháp của Đạo.

Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm chức sắc Thiên phong theo các phẩm trật sau đây.

NAM PHÁI

1 Phẩm GIÁO TÔNG: Lănh đạo tối cao toàn Đạo có phận sự d́u dắt đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời.

3 Vị CHƯỞNG PHÁP : Lănh nhiệm vụ nghiên cứu Luật Pháp Đạo trước khi ban hành cho toàn Đạo.

3 Vị ĐẦU SƯ : Cầm quyền Chánh Trị Đạo ban hành Luật Pháp Đạo .

36 Vị PHI SƯ: Có 3 vị Chánh Phối Sư làm đầu, dưới quyền 3 vị Đầu Sư cai trị Đạo.

72 Vị GIÁO SƯ: Có phận sự dạy dỗ Đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời. Được quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại Nhơn Sanh hay là cầu xin chế giảm Luật Lệ ấy.

3.000 Vị GIÁO Hữu: Chia đều mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt. Lănh phận sự phổ thông Chơn Đạo.

LỄ SANH: Không hạn định số. Lễ Sanh là người có hạnh kiểm tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.

Nữ  PHÁI

Chức Sắc Nữ Phái khởi từ phẩm ĐẦU  SƯ trở xuống Lễ Sanh.

ĐIỀU THỨ 10.- Bàn Trị Sự.

Bàn Trị Sự là cơ quan hành đạo trong thôn xă gồm những chức việc sau đây:

- 1 Chánh Trị Sự

- 1 Phó Trị Sự

- 1 Thông Sự

Có nhiệm vụ giúp đở các sinh hoạt của Đạo và săn sóc các Đạo hữu như anh lớn trong gia tộc.

ĐIỀU THỨ 11.- BÁT QUÁI ĐÀI.

BÁT QUÁI ĐÀI là ngôi thờ phụng Đức THượNG ĐẾ tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐI B TÁT MA HA TÁT và các Đấng GIÁO CHỦ TAM GIÁO cùng các Đấng THIÊNG LIÊNG trong NGŨ CHI ĐI ĐO: NHƠN ĐạO, THẦN ĐạO, THÁNH ĐO, TIÊN ĐO, PHậT ĐO.

CHƯƠNG IV

CHỨC SẮC và TÍN Đ

ĐIỀU THỨ 12.- Đạo hữu thọ phong các phẩm từ GIÁO HU sắp lên tới GIÁO TÔNG đều là chức sắc, lựa chọn trong hàng Thượng Thừa mà thôi.

ĐIỀU THỨ 13.- Những người Nam hay Nữ, không phân biệt quốc tịch, màu da, tuổi tác, giai cấp nghề nghiệp đảng phái đă thọ Lễ nhập môn đều được nh́n nhận là Tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

CHƯƠNG V

ĐO PHC

ĐIỀU THỨ 14.- Đạo Phục của Hội Thánh Nam phái Cửu Trùng Đài là.

1- Màu vàng của Chức sắc thuộc THÁI THANH.

2- Màu xanh da trời của Chức sắc thuộc THƯỢNG THANH.

3- Màu đỏ của Chức sắc thuộc NGC THANH.

Có măo riêng từng cấp bậc.

ĐIỀU THỨ 15.- Đạo phục Chức sắc Nữ Phái Cửu Trùng Đài là toàn trắng. ( có Ni Cô riêng từng cấp bậc ).

ĐIỀU THỨ 16.- Đạo phục của Chức sắc Hiệp Thiên Đài là toàn trắng ( có măo riêng từng cấp bậc).

ĐIỀU THỨ 17.- Đạo phục của Thiện Nam Tín Nữ là áo dài trắng khăn đóng đen.

CHƯƠNG VI

Họ ĐạO

ĐIỀU THỨ 18.- Nơi nào có trên 500 tín đồ th́ được lập riêng một Họ Đạo hay Tộc Đạo, đặt riêng một Thánh thất, có một Chức sắc làm đầu cai trị . Các Họ Đạo hay Tộc Đạo trong Tỉnh hiệp lại thành một Châu Đạo có một vị Chức sắc cao cấp hơn cai quản.

CHƯƠNG VII

T̉A THÁNH - THÁNH THẤT - TNH THẤT

ĐIỀU THỨ 19.- T̉A THÁNH Trung Ương (Tây Ninh) là nguồn gốc khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

ĐIỀU THỨ 20.- Các Ngôi thờ phượng Đức CHÍ TÔN ở các địa phương trong nước hay ngoài nước đều gọi là Thánh Thất và Tịnh Thất.

CHƯƠNG VIII

PHƯỚC THIệN

ĐIỀU THỨ 21.- Phước Thiện là một cơ quan lo về xă hội, tế độ người tật nguyền cô độc, kẻ gặp tai ương thống khổ.

ĐIỀU THỨ 22.- Trong cơ quan Phước Thiện cũng có chức sắc làm âm chất thuộc Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng, không dự vào Hành Chánh Đạo.

Được lập Cơ sở lương điền, công nghệ, thâu huê lợi tạo nền nhân cội nghĩa.

CHƯƠNG IX

HộI QUYỀN VN LINH

ĐIỀU THỨ 23.- Đại Hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Hội Quyền Vạn Linh mỗi năm họp một lần tại Ṭa Thánh Tây Ninh.

CHƯƠNG X

TàI SẢN

DIỀU THỨ 24.- Tài sản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có: Động sản và bất động sản do Nhơn sanh hiến cúng hoặc chuyển nhượng . Động sản và bất động sản do Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Hội-Thánh) tự tạo .

CHƯƠNG XI

PHƯƠNG PHÁP ÁP DụNG

ĐIỀU THỨ 25.- Để áp dụng Hiến Chương nầy, bản Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và Kinh Lễ được coi là quy chế có tánh cách Nội Qui.

ĐIỀU THỨ 26.- Hiến Chương nầy có thể sửa đổi do Hội Thánh lập Hiến Chương nầy bằng đa số 2/3 tổng số Chức sắc Hội Thánh và sau khi được Đức CHÍ TÔN phê chuẩn .

CHƯƠNG XII

THNG NHỨT

ĐIỀU THỨ 27.- Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và kư tên.

Lập tại T̉A THÁNH Trung Ương

Ngày 19 tháng 12 Giáp Th́n

( 21.1.1965 dl )

T.M: HI THÁNH T̉A THÁNH TÂY  NINH . QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIP THIÊN ĐÀI .BẢO THẾ . Ấn Kư: LÊ THIN PHƯỚC

CỬU TRÙNG ĐàI

ĐẦU SƯ

Ấn Kư: THượNG SÁNG THANH

 

DUY T Y

Đính theo Sắc Luật số 003/65

ngày 12 tháng 7 năm 1965

Sài g̣n, ngày 12 tháng 7 năm 1965

CHỦ TỊCH ỦY BAN LĂNH ĐẠO QUỐC GIA

Ấn Kư: Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU

PHụ BẢN

ĐỔNG LƯ VĂN PH̉NG

Kư tên: ĐỖ VĂN CHƯỚC

BẢN SAO

PHÓ ĐỔNG LƯ VĂN PH̉NG

PHỦ CHỦ TịCH

ỦY BAN HàNH PHÁP TRUNG ƯƠNG

Ấn Kư

ĐàO XUÂN DUNG

SẮC LUật

Số 003/65 ngày 12-7-1965 d.l nh́n nhận

PHÁP NHÂN

Đại-Đại Tam-Kỳ Phổ-Độ

Theo

HIẾN CHƯƠNG

 Ngày 21 tháng 1 năm 1965 d.l

Việt Nam Cộng Ḥa

Uỷ Ban Lănh Đạo Quốc Gia

Phủ Chủ Tịch

Sắc luật số 003/65 ngày 12 tháng bảy năm 1965 cho phép Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoạt động theo Hiến Chương ngày 21 tháng một năm 1965.

Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia

Chiếu Ước Pháp ngày 19 tháng sáu năm 1965.

Chiếu quyết định số 3-QLVNCH/QĐ ngày 14 tháng sáu năm 1965 của Đại Hội Đồng các Tướng Lănh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa thành lập và ấn định thành phần Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia.

Chiếu Sắc Lệnh số 001-a CT/LĐQG/SL, ngày 19 tháng sáu năm 1965 ấn định thành phần Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương.

Chiếu dụ số 10 ngày 6 tháng tám năm 1950 sửa đổi bởi Dụ số 24 ngày 19 tháng mười một năm 1952 và Dụ số 6 ngày 3 tháng tư năm 1954 ấn định quy chế Hiệp Hội.

Chiếu đề nghị của Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương .

Sau khi Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia thảo luận và biểu quyết.

SẮC LUẬT

ĐIỀU THỨ NHỪT:- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được phép hoạt động trên toàn lănh thổ Việt Nam theo Hiến Chương ngày 21 tháng giêng năm 1965 đính theo Sắc Luật nầy.

ĐIỀU THỨ 2 :- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có tư cách pháp nhân được quyền sở hữu, thủ đắc, tạo măi, hoặc chuyển nhượng những động sản và bất động sản cần thiết đễ đoạt mục đích của Giáo Hội. Những bất động sản đó gồm có Ṭa Thánh và những Thánh Thất, Tịnh Thất, trụ sở và các cơ sở hoạt động văn hoá xă hội.

ĐIỀU THỨ 3:- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được quyền thâu nhận những tài sản do các thể nhân hay pháp nhân sính tặng hoặc di tặng .

ĐIỀU THỨ 4 :- Dụ số 10 ngày 6 tháng tám 1950 ấn định quy chế Hiệp Hội và các Luật Lệ trái với Sắc Luật nầy, không áp dụng cho Đ i Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Sắc Luật nầy sẽ đăng vào Công Báo Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Sài G̣n ngày 12 tháng bảy năm 1965

Ấn Kư

Trung Tướng: NGUYỄN VĂN THIU

NƠI NHN

- Văn Pḥng Phủ Chủ Tịch UBLĐQG

- Văn Pḥng Phủ Chủ Tịch UBHPTƯ

- Văn Pḥng Phụ Tá tại Phủ Chủ Tịch UBHPTƯ

- Ṭa Tổng Thơ Kư Phủ Chủ Tịch UBHPTƯ

- Sở Công Báo VNCH

- Bộ Nội Vụ ( để tống đạt )

- Các Bộ khác

- Các Nha, Sở tại Phủ Chủ Tịch UBHPTƯ và các cơ quan trực thuộc.

- Văn Pḥng Dân Vụ các Vùng Chiến Thuật

- Các Ṭa Đô Chánh Sài G̣n, Hành chánh Tỉnh và Thị Chánh.

Phụ Bản:

ĐỔNG LƯ VĂN PH̉NG

Kư tên: ĐỖ VĂN CHƯỚC

BẢN SAO:

PHÓ ĐỔNG LƯ VĂN PH̉NG

PHỦ CHỦ TịCH

ỦY BAN HÀNH PHÁP TRUNG ƯƠNG

Ấn Kư

ĐàO XUÂN DUNG