HỘI YẾN DIÊU TR̀ CUNG

 

Hội Yến là một tiệc rượu long trọng để đăi các vị khách quí. Hội Yến Diêu Tŕ Cung là tiệc long trọng của các tín đồ Cao Đài đăi Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.

Hằng năm, vào đêm rằm Trung Thu (15 tháng 8 âm lịch), tại Báo Ân Từ, Đền Thờ tạm Đức Phật Mẫu trong Nội Ô Ṭa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh có tổ chức một buổi lễ long trọng gọi là Hội Yến Diêu Tŕ Cung, trong đó có buổi tiệc dâng Tam Bửu : Hoa Quả, Rượu, Trà lên Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.

      I. Gốc tích Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung

Cuộc Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung được tổ chức theo sự tích có từ năm Ất Sửu (1925), khi chưa Khai Đạo. Đức Chí Tôn lúc đó c̣n ẩn danh, chỉ xưng là Đấng A Ă Â, dạy 3 ông : Cao quỳnh Cư, Phạm công Tắc, Cao hoài Sang, làm một cái tiệc chay đăi 10 Đấng Vô h́nh ở Diêu Tŕ Cung là : Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.

SỰ TÍCH ấy như sau:

Nguyên vào thượng tuần tháng 8 âm lịch năm Ất Sửu (1925), 3 ông Cư, Tắc, Sang được Thất Nương tiết lộ cho biết chút ít về Diêu Tŕ Cung ở từng Trời Tạo Hóa Thiên nơi cơi thiêng liêng : Trên hết có Cửu Thiên Nương Nương cai quản, dưới có Cửu vị Tiên Nương phụ tá, mà Cô đứng hàng thứ 7, gọi là Thất Nương, Hớn Liên Bạch là Bát Nương, vv ... Ba ông xin Cô cho biết cách cầu Cửu Thiên Nương Nương.

Thất Nương bảo : Ba Anh muốn cầu Nương Nương th́ phải ăn chay trước 3 ngày và t́m cho đặng Ngọc cơ th́ cầu Lịnh Bà mới được.

Ba ông không biết Ngọc cơ là chi. Cô mới mô tả Ngọc cơ, giải thích rơ căn cội buổi xưa lấy h́nh dạng chùm sao Bắc đẩu mà tạo thành, lại dạy cho cách pḥ cơ. Thất Nương cũng dặn mỗi vị làm sẵn một bài thơ đón mừng Cửu Thiên Nương Nương.

Ba ông không biết t́m Ngọc cơ ở đâu, nhưng như có linh tính xúi giục, ông Cư qua nhà một người bạn lối xóm là ông Phán Tư hỏi thăm. Ông Tư liền cho biết ông có một cây Ngọc cơ hiện đang cho ông Âu Kích

Chùa Tam Tông Miếu mượn, để ông lấy về cho ông Cư mượn mà cầu các Đấng, chớ lối Xây bàn của ông Cư đang áp dụng, tiếp nhận được một bài văn của các Đấng th́ tốn nhiều th́ giờ quá.  Ba ông rất mừng rỡ, chuẩn bị ăn chay cho đủ 3 ngày để cầu Cửu Thiên Nương Nương vào ngày Trung Thu sắp tới.

Đêm ấy có Đấng A Ă Â giáng bàn, bảo 3 Ông nhơn dịp đó mà làm một cái tiệc chay để đăi 10 Đấng Vô h́nh nơi Diêu Tŕ Cung là : Cửu Thiên Nương Nương và 9 vị Tiên Nương. Đấng A Ă Â c̣n dạy cách sắp đặt bàn ghế và trang hoàng nhà cửa. Ông Cao Huệ Chương, con của Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao quỳnh Diêu, thuở ấy c̣n là thanh niên, có theo Ngài Diêu và Ngài Cư để xây bàn. (Ông Cao Huệ Chương gọi ông Cư là Chú Tư, gọi ông Tắc là Chú Tám, gọi ông Sang là Anh Sang). Ông Huệ Chương có tham dự vào việc

chưng dọn và đứng hầu trong buổi lễ ấy, thuật lại trong quyển sách "Đại Đạo Truy Nguyên", chép ra sau đây :

" Qua đến ngày thứ ba, là buổi hẹn ḥ, lại nhằm tiết Trung Thu, đúng đêm 14 rạng mặt 15 tháng 8, ngoài trời th́ trăng thanh gió mát, trong nhà Chú Tư tôi lại dọn dẹp trang hoàng, xem vào có vẻ tinh khiết lắm. Đúng giờ Tư, cả thảy đều đủ mặt, tôi thấy Chú Tư tôi đă sắp đặt dọn bàn dài, rải bông lá xung quanh, phía trong bàn, ngay chính giữa, để một bộ đồ trà, c̣n 9 vị Tiên Cô, mỗi người một cái tách , sắp ṿng theo bàn, hàng giữa dọn những trái cây tươi tốt, ngó vào rất lịch sự, tựa h́nh như đăi tiệc, v́ chung quanh có để 9 cái ghế mây.

Cuộc cúng nầy, mấy ổng gọi là Phó Yến Diêu Tŕ, đến ngày nay hăy c̣n noi dấu lễ kỷ niệm nầy. Đoạn Chú Tư tôi đốt hương đèn lên, cả thảy đều qú lạy khấn vái, rồi đem Ngọc cơ ra cầu.  Thật quả có Lịnh Cửu Thiên Nương Nương đến, và đủ 9 vị Tiên Cô, mỗi vị đều có giáng cơ chào mừng mấy ổng.

Khi ấy, Thất Nương xin 3 ông đờn, rồi mỗi người ngâm bài thi của ḿnh làm đặng hiến lễ, c̣n Lịnh Bà và Cửu Cô an vị mà nghe.

Chừng nhập tiệc, Thất Nương lại mời 3 ông ngồi chung vào cho vui. Cũng tội nghiệp cho mấy ổng, v́  e thất lễ, nên không dám ngồi, rốt việc v́ ép uổng quá, mấy ổng liệu thế khó chối từ, mới đem thêm 3 cái ghế sắp sau lưng 9 cái ghế nọ, ba ông xá rồi ngồi xuống.  Tôi ḍm thấy mấy ổng, cũng bắt tức cười, nhưng không dám nhích mép, cứ đứng khoanh tay hầu mà thôi.  Cách chừng nửa giờ, Chú Tư tôi lại tái cầu. Lịnh Nương Nương và 9 vị Tiên Cô để lời cảm tạ chẳng cùng, lại hứa rằng : " Từ đây đă có Ngọc cơ rồi th́ tiện cho Diêu Tŕ Cung Cửu Cô đến dạy việc."  Đêm ấy, mấy ổng thức tới 3 giờ khuya mới nghỉ."

Đức Phạm Hộ Pháp, trong buổi thuyết đạo tại Đền Thánh ngày 15-8-Kỷ Sửu [dl 6-10-1949] cũng có thuật lại buổi đó như sau :

" Tuy buổi ban sơ mà dường như khối óc đă thâm nhiễm nhiều rồi, nên Đức Chí Tôn mới ra lịnh biểu làm một cái tiệc. Ngài dạy sắp đặt cái tiệc ấy để đăi 10 Đấng Vô h́nh : Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.

Phần hữu h́nh có 3 người (Thượng Sanh, Thượng Phẩm và Hộ Pháp). Sắp đặt tiệc ấy do tay Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu, vâng mạng lịnh tạo thành một cái tiệc, trên là bàn thờ Đức Phật Mẫu, ở dưới sắp  9 cái ghế như có người ngồi vậy. Chén đủa, muỗng dĩa, bất kỳ cái ǵ cũng giống như đăi người hữu h́nh vậy, duy có 3 người xác thịt là Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Hộ Pháp.  Bần đạo mới hỏi, tiệc nầy là tiệc ǵ ?  Ngài nói là : - Hội Yến Diêu Tŕ.

Bần đạo nghe nói vậy th́ hay vậy chớ không biết giá trị Hội Yến là ǵ cả. Nghĩ chắc cũng có ảnh hưởng ǵ cần yếu đến tương lai của Đạo mà vâng lịnh thôi, chớ không hiểu nghĩa lư cho cùng cạn hết.  Ba người sống đồng ngồi ăn, c̣n Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu gắp đồ ăn để vào chén cho 9 vị và trên bàn thờ cho Đức Phật Mẫu cũng như người sống vậy. Chừng Hội Yến Diêu Tŕ rồi, các Đấng Thiêng liêng từ giă (thăng), kế Đức Chí Tôn đến nhập cơ. Thượng Phẩm và Bần đạo tọc mạch hỏi :

- Khi năy Diêu Tŕ Cung đến, có Ngài đến ở đó không?

Đức Chí Tôn trả lời :

- Có chớ, Ta ở đây từ khi ban sơ tới giờ.

- Ngài có thấy Diêu Tŕ Cung đến không ?

- Có chứ, chính ḿnh Ta tiếp đăi.

Cao Thượng Phẩm hỏi :

- Diêu Tŕ Cung ngó thấy Ngài không ?

- Không ngó thấy.

Cao Thượng Phẩm hỏi : - Sao vậy ?

Ngài trả lời : - Ta dùng phép ẩn thân.

Bần đạo tọc mạch hỏi tiếp :

- Như đứa em của tôi là Thất Nương Diêu Tŕ Cung có thể đạt Đạo đặng

- Đạt đặng chớ.

Cao Thượng Phẩm hỏi : - Phải làm sao ?

Ngài đáp :

- Phải tu, bằng không tu th́ chẳng đạt đặng.

Bần đạo hỏi :

- Tu chừng bao lâu mới đạt đặng ?

Cái đó Ngài làm thinh. Bần đạo hỏi 1 năm, 5 năm, một ngàn năm, mười ngàn năm, một trăm ngàn năm, Ngài cũng làm thinh, rồi thôi không hơi sức nào hỏi nữa, không biết chừng nào mới đạt đặng, nghe vậy hay vậy.

Các vị Nữ phái rán nhớ, Bần đạo đă giải nghĩa Hội Yến Diêu Tŕ là ǵ rồi đó."

Như trên đă tŕnh bày, sau khi đăi tiệc Hội Yến Diêu Tŕ xong, Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương giáng cơ cám ơn 3 ông : Tắc (Đức Hộ Pháp), Cư (Đức thượng Phẩm), Sang (Đức Thượng Sanh), và sau đó mỗi vị cho một bài thi 4 câu để làm kỷ niệm buổi Hội Yến đầu tiên ấy. Xin chép 10 bài thi ấy ra sau đây :  CỬU THIÊâN NƯƠNG NƯƠNG

Cửu kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,

Thiên Thiên Cửu phẩm đắc cao huyền.

Huyền hư tác thế Thần Tiên Nữ,

Nư ơ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.

 

NHỨT NƯƠNG :

HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,

Giữa thu ba e tuyết đông về.

Non sông trải cánh Tiên ḷe,

Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.

 

NHỊ NƯƠNG :

CẨM tú văn chương hà khách đạo ?

Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân ?

Tuy mang lấy tiếng hồng quần,

  Cảnh Tiên c̣n mến, cơi trần anh thư.

 

TAM NƯƠNG :

TUYẾN đức năng thành đạo,

Quảng trí đắc cao huyền.

Biển mê lắt lẻo con thuyền,

Chở che khách tục, Cửu tuyền ngăn sông.

 

TỨ NƯƠNG :

GẤM lót ngơ chưa vừa gót ngọc,

Vàng treo nhà ít học không ưa.

Đợi trông nho sĩ tài vừa,

Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.

 

NGŨ NƯƠNG :

LIỄU yểu điệu c̣n ghen nét đẹp,

Tuyết trong ngần khó phép so thân.

Hiu hiu nhẹ gót phong trần,

Đài sen mấy lượt gió thần đưa hương.

 

LỤC NƯƠNG :

HUỆ ngào ngạt đưa hơi ṿ dịu,

Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.

Nương mây như thả cánh hồng,

Tiêu Diêu phất phướn, cơi ṭng đưa Tiên.

 

THẤT NƯƠNG :

LỄ bái thường hành tâm đạo khởi,

Nhân từ tái thế tử vô ưu.

Ngày xuân gọi thế hảo cừu,

Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.

 

BÁT NƯƠNG :

HỒ HỚN HOA SEN TRAéNG nở ngày,

Càng gần hơi đẹp lại càng say.

Trêu trăng hằng thói dấu mày,

Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa.

 

CỬU NƯƠNG :

KHIẾT saÏch duyên trần veÏn giữ,

Bạc Liêu ngôi cũ c̣n lời.

Chính chuyên buồn chẳng trọn đời, Thương người noi Đạo, Phật Trời cũng thương

II. Bí Pháp Hội Yến Diêu Tŕ Cung

Bí Pháp của Hội Yến Diêu Tŕ Cung được Đức Phạm Hộ Pháp giảng giải nhiều lần trong các Bài Thuyết đạo, xin lần lượt chép ra sau đây, theo thứ tự thời gian :

- Ngày 30-1-Đinh Hợi ( dl 20-2-1947) : " Hội Yến Diêu Tŕ là cơ quan đắc đạo tại thế. Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu cùng Cửu vị Nữ Phật đă giáng trần hội yến với chư Chức sắc, xướng họa thi phú và dạy Đạo. Ấy là Hội chư Tiên tại thế. Đức Chí Tôn thuộc về Phật, Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu thuộc về Pháp. Nếu có Đức Chí Tôn mà không có Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu th́ trong vũ trụ nầy không có chi về mặt hữu vi, c̣n Nhơn loại là Tăng.

Ta nh́n có Đức Chí Tôn khai hóa, nhưng cơ sanh hóa Càn khôn cũng như cơ sản xuất nhơn loại tại thế do nơi Âm Dương tương hiệp mới phát khởi vạn vật, cho nên con người gọi Đức Chí Tôn và Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu là 2 Đấng Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu, và con người là Tiểu Thiên Địa."

- Tại Đền Thánh, ngày 15-8-Kỷ Sửu (dl 6-10-1949) : " Hôm nay là ngày Kỷ niệm Bí Pháp Hội Yến Diêu Tŕ, Đức Chí Tôn đă lập trong nền Chơn giáo của Ngài. Bần đạo thừa dịp nên thuyết minh cho toàn cả con cái Đức Chí Tôn hiểu rơ cái huyền vi bí mật ấy, bởi có ảnh hưởng với cơ quan đạt đạo của chúng ta tại mặt thế nầy. Hơn nữa, Bần đạo có phương tiện tỏ ra một đức tin dị thường nơi một Đấng yêu ái, một Đấng tạo Càn khôn Vũ trụ, Đấng tự hữu hằng hữu, Đấng quyền năng vô tận vô biên, cốt để cho con cái của Ngài thấu đáo cái thâm t́nh của Ngài đối vơi ta và ta đối với Ngài dường nào.

Toàn thể Thánh thể của Đức Chí Tôn là con cái của Ngài rán để ư cho lắm. Từ khi Đạo bị bế, Ngọc Hư Cung bác luật, Cực Lạc Thế giới th́ đóng cửa, nên chúng sanh toàn cả Càn khôn Vũ trụ có tu mà thành rất ít, bởi phương pháp khó khăn lắm, muốn đạt pháp th́ không phải dễ.

Cổ pháp định cho các chơn hồn về nơi Diêu Tŕ Cung hưởng được Hội Yến Bàn Đào, tức nhiên hưởng được Hội Yến Diêu Tŕ , ăn được quả Đào Tiên, uống được Tiên tửu, mới nhập vô cảnh Thiêng liêng Hằng sống gọi là Nhập Tịch. Ôi thôi ! Từ thử đến giờ có ai đặng hưởng, nếu có đặng hưởng th́ cũng một phần rất ít.  Giờ phút nầy, Đức Chí Tôn quyết định tận độ con cái của Ngài, thay v́ Bí Pháp ấy độ con cái của Ngài về nơi Kim Bàn Phật Mẫu đặng hưởng đặc ân thiêng liêng của Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn buộc Phật Mẫu phải đến tại thế gian nầy để Bí Pháp Hội Yến Diêu Tŕ tại cửa Đạo nầy cho con  cái  của  Ngài  giải  thoát.  Aáy  la ø Bí Pháp Thiêng liêng, duy có tay Ngài ( Đức Chí Tôn ) định pháp ấy mới đặng.

Hôm nay là ngày Đức Phật Mẫu đem Bí Pháp đặng giải thoát chúng sanh, tận độ toàn Vạn linh sanh chúng. Ngài để tại mặt thế nầy trong cửa Đạo nầy mà thôi. Hôm nay, ngày Lễ của Ngài mà cũng là ngày trọng hệ trong cửa Đạo, xin toàn cả con cái của Ngài nhớ và để nơi tâm ḿnh . Bởi thế, năm nào Bần đạo cũng để ư Lễ của Ngài hơn hết, từ tạo Thiên lập Địa đến giờ, chưa có ai hưởng được thời kỳ nầy. Ngài đến tại mặt Địa cầu 68 nầy đặng tận độ con cái của Ngài. Chúng ta phải chiêm ngưỡng ơn vô biên vô tận của Ngài. Chúng ta phải chiêm nghiệm lễ nầy để làm mật niệm cám ơn Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Ấy là Bí Pháp của chúng ta đó vậy."

- Tại Cửu Long Đài, chiều ngày 15-8-Tân Măo (dl 15-9-1951) : " Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu cơ quan siêu thoát, phải làm thế nào đặng tận độ 92 ức nguyên nhân trở về cựu vị.

Muốn đạt đặng Bí pháp siêu thoát ấy, chúng ta ngó thấy Đức Phật Mẫu đă làm ǵ ? Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu nắm quyền hành để rước hết những chơn hồn khi đă đạt pháp, tức nhiên đạt cơ siêu thoát, lập vị ḿnh đặng vào cái địa vị thiêng liêng, đạt đặng th́ phải về Hội Yến cùng Đức Phật Mẫu.

Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung, mà người ta gọi là Hội, nhưng thật ra chúng ta về hội hiệp vui cùng MẸ SANH của chúng ta đó vậy.

Đạo pháp gọi là Hội Yến Diêu Tŕ , tức nhiên chúng ta đă đạt đặng cơ siêu thoát nơi cơi Thiêng liêng Hằng sống kia. Chưa biết, nếu chúng ta không tu th́ con đường ấy là ǵ mà chớ ?  Chính ḿnh Đức Chí Tôn biểu Đức Phật Mẫu, tức nhiên Mẹ Sanh của chúng ta, cầm cả quyền năng giải thoát trong tay, đến lập Hội Yến Diêu Tŕ tại mặt thế nầy cho cả con cái của Ngài, nhứt là 92 ức nguyên nhân ấy, nếu nhập vào cửa Đạo, tùng theo Chơn pháp th́ đặng hồng ân của Đức Chí Tôn cho hưởng Bí pháp Hội Yến Diêu Tŕ tại thế nầy.

Cái cơ siêu thoát thiên hạ đă đặt trong tay họ sẵn, tức nhiên giờ phút cuối cùng nầy là giờ phút hứng thú, giờ phút chết của họ, th́ họ đạt vị một cách dễ dàng, ngôi vị mà cơ quan siêu thoát của Đức Chí Tôn đă cho không họ đó vậy.  Nhờ đó mà cơ quan tận độ Vạn linh của Đức Chí Tôn đă lập tại thế nầy, từ đây sẽ mở rộng cửa Thiêng liêng Hằng sống, đặng đến gom góp cả con cái của Ngài trở về hiệp một cùng Ngài.  Bí pháp Hội Yến Diêu Tŕ là vậy đó."

- Cửu Long Đài, chiều ngày 15-8-Nhâm Th́n (dl 3-10-1952) :

Hôm nay là ngày chúng ta hội hiệp cùng Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu, Bần đạo nhớ lại lúc ban sơ, Đức Chí Tôn mới đến mở Đạo, Ngài làm một Bí pháp từ thử đến giờ chưa ai tưởng đến.  Ngài ra lịnh lập một cái tiệc rất trọng hậu, chay chớ không phải mặn như ngoài đời, lấy trong số 13 người chúng ta, kể : Cửu vị Nữ Phật và Đức Phật Mẫu, với 3 người sống, tức nhiên 3 người hữu h́nh và 10 người vô h́nh, dự tiệc ấy. Ba người hữu h́nh là Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Cao Thượng Sanh và Bần đạo. Tưởng không có cái ngộ nghĩnh nào hơn là ngồi ăn uống với những vị khuất mặt. Buổi nọ, Bần đạo chưa có đức tin, thấy một cái đó là việc nghịch nhứt, nhưng khi vào ngồi tiệc rồi, không biết cái tinh thần nó thay đổi thế nào, chẳng khác ǵ như chúng ta dự một tiệc trọng hậu, có mặt đủ các bạn ngồi chung quanh chúng ta đó vậy.

Đức Chí Tôn thi hành Bí pháp ấy, buổi nọ chúng tôi không hiểu ǵ hết, Bần đạo cũng t́m ṭi kiếm nghĩa lư. Có lẽ những người đoạt được cơ siêu thoát , tức nhiên tầm được cái huyền bí giải thoát cho ḿnh, th́ có đặc ân thiêng liêng ban cho Bàn Đào Hội Yến, tức nhiên là Hội Yến Diêu Tŕ .

Cái nghĩa lư sâu xa ấy, chúng ta thử để dấu hỏi, tại sao Đức Chí Tôn đă đến bảo chúng ta Hội Yến Diêu Tŕ . Ngài muốn ǵ đó ? Muốn cho toàn cả con cái của Ngài, chớ không phải với 3 người đó mà thôi. Đoạt cơ siêu thoát, tức nhiên ta nói thường ngữ của chúng ta là muốn cho toàn thể con cái của Ngài đoạt đặng cơ siêu thoát đó vậy.  V́ cớ cho nên, hôm rồi Bần đạo có nói một câu rất chánh đáng : "Xưa kia, con người đi t́m Đạo, c̣n hôm nay, trái lại, Đạo đến t́m người." Ôi ! Nếu ta tưởng cái ân hậu vô biên của Đức Chí Tôn đă thi thố, th́ chúng ta hạnh phúc không thế ǵ có ngôn ngữ nào mà tả cho đặng.  Thật ra hôm nay chúng ta hội hiệp cùng nhau đây, nó sẽ trở thành một tương lai, cũng như bên Thánh giáo GiaTô, tức nhiên là Công giáo, họ có phương thông công cùng Đức Chí Tôn đó vậy.  Hạnh phúc thay cho những người đặng Hội Yến Diêu Tŕ hôm nay, tức nhiên đặng hồng phúc hội hiệp cùng Bà MẸ Thiêng liêng của chúng ta, lẽ dĩ nhiên được mang sứ mạng thiêng liêng nơi ḿnh, cả toàn con cái của Đức Chí Tôn cũng thế, Nam cũng thế, Nữ cũng thế, kẻ Đông người Tây, kẻ Nam người Bắc, đem cả cơ bí mật thiêng liêng của Đức Chí Tôn là ḷng yêu ái của Ngài mà rải khắp cho toàn thể con cái của Ngài đều hưởng.

Mỗi một năm, chúng ta được hưởng cái hạnh phúc hội hiệp cùng nhau, chính ḿnh Bần đạo mỗi khi Hội Yến Diêu Tŕ được sum hiệp cùng mấy em Nam Nữ đông đảo chừng nào th́ Bần đạo càng thêm vui mừng

hân hạnh chừng ấy.  Bần đạo có nhớ một tích xưa : Một bà mẹ có nhiều con, rồi họ xúm lại với nhau thay phiên đặng nuôi mẹ.

Hễ khi anh cả nuôi rồi th́ cân được bao nhiêu, tới phiên em thứ nuôi, rồi cân phải hơn hay là như số đó mới đặng. Nhưng trong đám con ấy, rủi thay có một đứa nghèo mà đứa nghèo ấy lại được bà mẹ yêu ái binh vực hơn, phần nghèo khó có phương chi nuôi mẹ cho đầy đủ được, nên hễ tới phiên người con nghèo ấy th́ bà mẹ ốm o gầy ṃn, v́ ăn không đủ th́ thế nào cũng ốm. Bây giờ đến ngày cân, th́ bà mẹ phải làm sao ? Bà lận lưng thêm mấy cục ch́ cho nặng thêm, không th́ tội nghiệp cho đứa con nghèo ấy.

Cho nên lời tục họ gọi là : "Bà mẹ thương con phải bù ch́." là lẽ ấy.

Bà MẸ thiêng liêng của chúng ta cũng vậy. Bần đạo tưởng nơi cơi Thiêng liêng Hằng sống kia, không ai bảo vệ binh vực cả linh hồn chúng ta hơn Bà MẸ thiêng liêng ấy. Mỗi phen chúng ta hội hiệp cùng Người mỗi năm một lần, thử thí nghiệm coi, cả con cái của Ngài khi về th́ sẽ đặng an ủi và có cái vui hứng làm sao đâu ! Không biết mấy em Nam Nữ có cái cảnh tượng đó hay chăng ? Chớ Bần đạo mỗi phen được Hội

Yến Diêu Tŕ, làm như Bần đạo uống một chén thuốc bổ. Tinh thần Bần đạo vui hứng, mạnh mẽ tráng kiện làm sao đâu ! Có phải là cái huyền diệu ấy duy để cho cả con cái, Chức sắc Thiên phong, những người lănh sứ mạng cao trọng trong Đạo hay cả cả toàn thể con cái của Đức Chí Tôn đều hưởng được ? Bần đạo dám quả quyết nơi Đền Thờ của Đại Từ Mẫu của chúng ta, Bà không kể con cái sang trọng của

     Bà đâu, trái ngược lại, Bà lại thương yêu binh vực những đứa con nào nó thiệt thà hèn yếu hơn hết. Ấy vậy, Qua nói rằng : Trong cả mấy em đây, nếu có đứa em nào thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, thiệt tḥi nghèo khổ, tật nguyền, Qua dám chắc Bà MẸ thiêng liêng của chúng ta sẽ vui ở với những kẻ ấy lắm vậy.

Qua chỉ cho mấy em một cái Bí pháp là khi nào mấy em quá thống khổ, quá đau đớn tâm hồn, mấy em đừng vội sầu thảm, các em qú xuống giữa không trung, các em nguyện với Bà MẸ thiêng liêng ấy một lời cầu nguyện, Bần đạo quả quyết rằng : Bà chẳng hề khi nào từ chối cùng mấy em. Bần đạo đă thử nghiệm rồi. Cả toàn con cái của Đức Phật Mẫu thí nghiệm như Bần đạo thử coi.

Trong cảnh đồ lưu nơi hải ngoại, cái chết dựa bên lưng. Qua thấy cả hiện tượng Bà ở bên ta đó vậy.  Cái hiển hách anh linh của Bà, Qua đă quả quyết rằng, từ thử đến giờ chưa có trong cửa Đạo nào hưởng được.

Mấy em thí nghiệm coi rồi để tâm cả thảy. Nếu muốn cho Bà thương yêu, ḿnh có cái Bí pháp hay ho hơn hết là mấy em thương yêu những kẻ tật nguyền, đau khổ, ngu hèn, khốn mạt. Mấy em thử nghiệm lấy cái huyền linh của Bà.  Bần đạo cầu chúc ân huệ thiêng liêng của Bà chan rưới bủa khắp toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, Nam cũng vậy, Nữ cũng vậy, nhứt là mấy đứa thơ sinh, mấy đứa trẻ nhỏ côi cút. "  Tóm lại, Bí pháp của Hội Yến Diêu Tŕ Cung là Đức Chí Tôn đem cơ quan giải thoát xuống thế đặt trong cửa Đạo Cao Đài để toàn thể các tín đồ được hưởng.  Theo Cổ luật th́, người tu một khi đắc đạo, Chơn hồn được lên Diêu Tŕ Cung dự Hội Yến Bàn Đào, được Đức Phật Mẫu ban cho ăn trái Đào Tiên và uống Tiên tửu.  Ngày nay, thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương vâng lịnh Đức Chí Tôn giáng xuống phàm trần, mở tiệc Hội Yến Diêu Tŕ Cung tại Đền thờ Phật Mẫu để toàn cả con cái của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu về hội hiệp cùng Đức MẸ thiêng liêng, dâng Hoa Quả, Rượu, Trà lên Đức MẸ, và Đức MẸ sẽ ban tặng lại cho con cái của Ngài, để con cái gội hưởng hồng ân của Đức Phật Mẫu, làm cho tâm Đạo phấn chấn thêm lên, làm động cơ thúc đẩy con cái mau tiến hóa trên bước đường tu niệm, sớm trở về hội hiệp cùng Phật Mẫu. Mà một khi được hội hiệp cùng Đức Phật Mẫu th́ tức nhiên là đắc đạo, giải  thoát khỏi luân hồi.

Đó là Bí pháp của Hội Yến Diêu Tŕ Cung.                                                                                       III. Nghi thức Hội Yến DTC tại Báo Ân Từ

Hằng năm nhằm ngày Trung Thu (15 tháng 8 âl), tại Báo Ân Từ Ṭa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh đều có thiết Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung.  Ở hai bên hông và phía trước Báo Ân Từ, Hội Thánh dựng lên các dăy nhà triển lăm, giao cho mỗi đơn vị cơ quan của Đạo một căn để chưng triển lăm mừng Lễ Hội Yến DTC.  Ban Tổ chức của Hội Thánh có chấm thưởng đơn vị nào chưng bày đẹp nhứt và có ư nghĩa nhứt.

* Ngày 15 tháng 8 âm lịch cũng là ngày Đại lễ Đức Phật Mẫu theo sự tích Hớn Rước Diêu Tŕ, nên Hội Thánh có cúng Đại Đàn Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ, có tổ chức làm các Cộ bông rất đẹp, nhiều ư nghĩa, đi biểu diễn qua các con đường trong Nội Ô, có múa Long Mă và múa Tứ Linh gồm Ngọc Kỳ Lân, Rồng nhan, Phụng và Qui. Trong các Cộ bông nầy, luôn luôn phải có một Cộ bông h́nh Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương dẫn đầu.

Các điệu múa của Long Mă, Ngọc Kỳ Lân, Rồng nhan, Qui và Phụng đều rất đặc sắc, mang nét độc đáo của Đạo Cao Đài mà không có ở bất cứ nơi nào khác.

          * Ngày 15 tháng 8 âl cũng được chọn là ngày Lễ Hội của Phụ nữ Cao Đài, nên trong ngày nầy có đấu xảo tài khéo léo về Nữ công Gia chánh của các Tín Nữ Cao Đài, có ban chấm thi phát thưởng.

          * Ngày 15 tháng 8 âl cũng là ngày Tết Nhi Đồng theo truyền thống của dân tộc, nên Hội Thánh tổ chức cho các Nhi đồng dâng đèn hoa vào lúc chiều tối ngày 14 và ngày 15, gọi là Dâng Cộ Đèn. Hội Thánh cũng có đặt ra các giải thưởng tặng cho những lồng đèn nào đẹp nhứt, và sau đó là phát quà cho các em vào sáng ngày 16.

          Do đó, ngày Rằm tháng Tám âm lịch là ngày Đại lễ lớn nhứt của Đạo Cao Đài, bao gồm :

          - Đại lễ cúng Đức Phật Mẫu.

          - Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung.

          - Lễ Hội Phụ Nữ Cao Đài.

          - Tết Nhi đồng.

Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung tổ chức tại Chánh điện Báo Ân Từ bắt đầu vào lúc 10 giờ tối đêm 15 tháng 8 âl.

Cách sắp đặt bàn ghế, vị trí hầu lễ của Chức sắc và các Tín đồ Nam Nữ, của các Giáo nhi và Ban Nhạc, được ghi trong Bảng vẽ sau đây : (Xem h́nh vẽ nơi trang kế bên)  Trong phần Nội Điện (giữa Nội nghi và Bàn thờ Đức Phật Mẫu), chúng ta thấy đặt một cái Bàn dài, phủ tấm trải bàn màu trắng thêu hoa rất lịch sự, chung quanh có đặt cả thảy 12 cái ghế ngồi có dựa, phân ra :

- 9 cái ghế sắp theo thứ tự từ 1 đến 9, có bọc nệm và vải thêu rất đẹp, dành cho Cửu vị Tiên Nương tọa vị, trên mỗi ghế nơi chỗ dựa đều có thêu chữ : Nhứt Nương, Nhị Nương, vv... đến Cửu Nương. Ở chính giữa, day lưng vào Bàn thờ Đức Phật Mẫu là ghế của Ngũ Nương.

- 3 cái ghế khác kiểu hơn, đặt ở đầu bàn phía ngoài là của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm và Đức  Thượng Sanh.  Trên bàn dài, ngay trước mỗi cái ghế đều có đặt 3 món : Một b́nh hoa tươi, một cái ly cao cẳng để rót rượu Champagne, một cái tách để rót nước trà.  Trên bàn thờ Đức Phật Mẫu cũng để 3 món tương tự.  Phía sau 2 dăy ghế của Cửu vị Tiên Nương, mỗi bên có đứng hầu 9 Cô Giáo nhi, sắp thành một hàng dài, mặc Đạo phục toàn trắng, đầu bịt khăn vàng. 18 Cô Giáo nhi nầy đều được tô điểm son phấn cho đẹp và xịt nước thơm.  Kế bàn Nội nghi, về phía trong có đặt thêm 2 cái bàn, một lớn một nhỏ. Bàn lớn dùng để đặt các hoa quả hay phẩm vật của quan khách đời hiến lễ Đức Phật Mẫu. Bàn nhỏ đặt chai rượu Champagne và Trà để Chức sắc Hiệp Thiên Đài bồi tửu và châm trà hiến lễ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương.  Phía trước Bàn thờ Chư Chơn Linh Nam phái có đặt một bàn tṛn thấp và các băng ṿng cung bao quanh để Ban Nhạc ngồi đờn hiến lễ.  Trước giờ hành lễ chừng 10 phút, các Giáo nhi vào Chánh điện bái lễ Đức Phật Mẫu, có vị Hầu chuông nơi Nội điện khắc chuông điều khiển. Kế đó là các Nhạc sĩ của Ban Nhạc vào bái lễ. Tiếp theo là toàn thể Chức sắc Cửu Trùng Đài, Phước Thiện và các Tín đồ Nam Nữ bái lễ Phật Mẫu.

Sau cùng, khi tới giờ hành lễ, các Chức sắc Hiệp Thiên Đài đi vào Chánh điện, bái lễ Đức Phật Mẫu và cầu nguyện Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nuơng giáng xuống Bửu điện chứng lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung.

Chức sắc Hiệp Thiên Đài (HTĐ) làm lễ xong th́ đứng luôn tại chỗ trước Nội nghi, khoanh tay hầu lễ.  Một vị Chức sắc cao cấp HTĐ đi lên Bàn thờ Đức Phật Mẫu , cầm lư trầm xá 3 xá rồi đem lư trầm xuống xông hương khử trược từng chiếc ghế nơi Bàn Hội Yến. Đầu tiên xông hương ghế của Nhứt Nương, tiếp theo là ghế của Nhị Nương, vv... đến ghế của Cửu Nương, bước qua xông hương ghế của Đức Hộ Pháp, rồi ghế của Đức Thượng Phẩm, và sau cùng là ghế của Đức Thượng Sanh. Xong th́ đem lư trầm đặt trở lại nơi Bàn thờ của Đức Phật Mẫu.

Vị Chức sắc ấy trở về chỗ đứng cũ, rồi ra hiệu cho Ban Nhạc khởi ḥa tấu 5 bài cổ nhạc hiến lễ Đức Phật Mẫu. 5 bài cổ nhạc nầy là 5 bài trong Nhạc tấu Quân Thiên cúng Đại Đàn Đức Phật Mẫu, gồm : Xàng xê, Ngũ Đối Thượng, Ngũ Đối Hạ, Long Đăng, Tiểu Khúc.  Dứt phần tấu nhạc là tới phần thài hiến lễ Dâng Tam Bửu : Bông, Rượu, Trà.

Thài 3 tuần :

- Tuần đầu Dâng Hoa,

- Tuần giữa Dâng Rượu,

- Tuần cuối Dâng Trà.

Tuần đầu : DÂNG HOA.

1/. Các b́nh hoa tươi đă đặt sẵn trên Bàn thờ và Bàn Hội Yến. 18 Cô Giáo nhi đứng thành 2 hàng hai bên Bàn Hội Yến khởi thài Bài Thài hiến lễ Đức Phật Mẫu. Ban Nhạc đờn Đảo Ngũ Cung để các Giáo nhi thài :

CỬU kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,

THIÊN Thiên cửu phẩm đắc cao huyền.

HUYỀN hư tác thế Thần Tiên Nữ,

NỮ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.

Thài xong, mọi người đều lạy Đức Phật Mẫu 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm danh hiệu Đức Phật Mẫu :

Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên tôn. Lúc đó Chức sắc HTĐ đang đứng hầu, không lạy, chỉ xá 3 xá.

2/. Tiếp theo, các Giáo nhi thài bài Hiến lễ Nhứt Nương Diêu Tŕ Cung :

HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,

Giữa thu ba e tuyết đông về.

Non sông trải cánh Tiên ḷe.

Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.

Thài xong, mọi người đều lạy Nhứt Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Nhứt Nương Diêu Tŕ Cung. Các Chức sắc Hiệp Thiên Đài xá 3 xá.

3/. Tiếp theo, các Giáo nhi thài Bài Hiến lễ Nhị Nương :

CẨM tú văn chương hà khách Đạo ?

 Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân ?

Tuy mang lấy tiếng hồng quần,

Cảnh Tiên c̣n mến, cơi trần anh thư.

Thài xong, mọi người đều lạy Nhị Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Nhị Nương Diêu Tŕ Cung.

Các Chức sắc Hiệp Thiên Đài xá 3 xá.

4/. Tiếp theo, các Giáo nhi thài Bài Hiến lễ Tam Nương :

TUYẾN đức năng thành đạo,

Quảng trí đắc cao huyền.

Biển mê lắt lẻo con thuyền,

Chở che khách tục, Cửu tuyền ngăn sông.

Thài xong, mọi người đều lạy Tam Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Tam Nương Diêu Tŕ Cung.

Các Chức sắc Hiệp Thiên Đài xá 3 xá.

5/. Các Giáo nhi thài Bài Hiến lễ Tứ Nương :

GẤM lót ngơ chưa vừa gót ngọc.

Vàng treo nhà ít học không ưa.

Đợi trông nho sĩ tài vừa,

Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.

Thài xong, mọi người đều lạy Tứ Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Tứ Nương Diêu Tŕ Cung.

Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

6/. Các Giáo nhi thài Bài Hiến lễ Ngũ Nương 

LIỄU yểu điệu c̣n ghen nét đẹp.

Tuyết trong ngần khó phép so thân.

Hiu hiu nhẹ gót phong trần,

Đài sen mấy lượt gió Thần đưa hương.

Thài xong, mọi người đều lạy Ngũ Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Ngũ Nương Diêu Tŕ Cung.

Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

7/. Các Giáo nhi thài Bài Hiến lễ Lục Nương

HUỆ ngào ngạt đưa hơi ṿ dịu,

Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.

Nương mây như thả cánh hồng,

Tiêu Diêu phất phướn, cơi ṭng đưa Tiên.

Thài xong, mọi người đều lạy Lục Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Lục Nương Diêu Tŕ Cung.

Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

8/. Các Giáo nhi thài tiếp Bài Hiến lễ Thất Nương :

LỄ bái thường hành tâm đạo khởi,

Nhân từ tái thế tử vô ưu.

Ngày xuân gọi thế hảo cừu,

Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.

Thài xong, mọi người đều lạy Thất Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Thất Nương Diêu Tŕ Cung.

Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

 

9/. Các Giáo nhi thài tiếp Bài Hiến lễ Bát Nương :

Hồ Hớn HOA SEN TRẮNG nở ngày,

Càng gần hơi đẹp lại càng say.

Trêu trăng hằng thói dấu mày,

Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa.

Thài xong, mọi người đều lạy Bát Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Bát Nương Diêu Tŕ Cung.

Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

10/. Các Giáo nhi thài tiếp Bài Hiến lễ Cửu Nương :

KHIẾT sạch duyên trần vẹn giữ,

Bạc Liêu ngôi cũ c̣n lời.

Chính chuyên buồn chẳng trọn đời,

Thương người noi đạo, Phật Trời cũng thương.

Thài xong, mọi người đều lạy Cửu Nương 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Cửu Nương Diêu Tŕ Cung.

Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

11/. Đến đây là xong phần Dâng Hoa hiến lễ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. Các Giáo nhi thài tiếp Bài thài Hiến lễ Đức Phạm Hộ Pháp :

Trót đă ba năm ở xứ người,

Đem thân đổi lấy phút vui tươi.

Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,

Tuổi đă bảy mươi cũng đủ rồi.

Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,

Buồn nh́n cội Đạo luống chơi vơi.

Rồi đây ai đến cầm Chơn pháp,

Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.

Thài xong, mọi người đều lạy Đức Hộ Pháp 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Đức Phạm Hộ Pháp

Thiên Tôn. Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

12/. Các Giáo nhi thài tiếp Bài thài Hiến lễ Đức Cao Thượng Phẩm :

Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn tràng,

Cơi Thiên mừng đặng dứt dây oan.

Nợ trần đă phủi, ḷng son sắt,

Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng.

Cổi tấm chơn thành ḷa nhựt nguyệt,

Phơi gan chí sĩ nhuộm giang san.

Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ,

Để mắt xanh coi nước khải hoàn.

Thài xong, mọi người đều lạy Đức Cao Thượng Phẩm 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm: Nam mô Đức Cao

Thượng Phẩm. Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

13/. Các Giáo nhi thài tiếp Bài Thài Hiến lễ Đức Cao Thượng Sanh :

Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,

Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.

Độ đời quyết lánh ṿng danh lợi,

Trau chí t́m noi bậc Thánh Hiền.

Từ ái làm nền an thổ vơ,

Những mong huệ trạch ơn nhuần gội,

Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền.

Thài xong, mọi người đều lạy Đức Cao Thượng Sanh 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Đức Cao

Thượng Sanh. Các Chức sắc HTĐ xá 3 xá.

Tới đây là dứt Tuần đầu hiến lễ Dâng Hoa.

Tiếp theo là Tuần giữa hiến lễ Dâng Rượu.

Tuần giữa : DÂNG RƯỢU.

Một Chức sắc cao cấp của HTĐ, 2 tay được xông hương khử trược, đến bàn cầm chai Rượu Sâm banh  (Champagne) đặt trong một cái khăn trắng, mở nút, đi lên Bàn thờ Đức Phật Mẫu, xá 3 xá, rồi rót vào một cái ly đặt gần cái ly của Đức Phật Mẫu, dành để kỉnh lễ Đức Chí Tôn. Xong rồi mới rót Rượu Champagn vào ly của Đức Phật Mẫu, đi trở xuống, rót vào ly của Nhứt Nương, kế tiếp rót vào ly của Nhị Nương, vv...

tới ly của Cửu Nương, bước qua rót vào ly của Đức Phạm Hộ Pháp, rồi Đức Cao Thương Phẩm và sau cùng là rót vào ly của Đức Cao Thượng Sanh.  Vị Chức sắc HTĐ nầy rót Rượu xong th́ đem chai rượu trở lại bàn và về chỗ đứng cũ.  Các Giáo nhi khởi thài 13 Bài Thài Hiến lễ lần thứ nh́ để Dâng Rượu. Thứ tự các Bài thài, cách lạy, cách niệm sau mỗi Bài thài đều giống y như mục Dâng Hoa ở Tuần đầu.

Tuần cuối : DÂNG TRÀ.

Một Chức sắc cao cấp HTĐ (khác hơn vị đă bồi tửu) đi lên, 2 tay đă được xông hương khử trược, đến bàn đặt b́nh trà, cầm b́nh trà có bọc cái khăn trắng bên ngoài, đi lên Bàn thờ Đức Phật Mẫu, xá 3 xá, rồi châm trà vào tách gần bên tách của Đức Phật Mẫu để kỉnh lễ Đức Chí Tôn, xong mới rót vào tách của Đức Phật Mẫu, đi trở xuống, châm trà vào tách của Nhứt Nương, kế đến Nhị Nương, vv... cho đến Cửu Nương, bước qua châm trà cho Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh. Xong th́ trở về đứng ở vị trí cũ.  18 Cô Giáo nhi bắt đầu thài hiệp 3, Tuần cuối : Dâng Trà hiến lễ, cũng thài đủ 13 Bài theo thứ tự giống y như ở Tuần đầu. Sau mỗi Bài thài đều lạy 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm danh hiệu của Đấng mà ḿnh hiến lễ.  Thài xong 13 Bài Thài đợt nầy là dứt phần Hiến lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung.  Tất cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài đồng qú lạy Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, lạy 3 lạy 9 gật, mỗi lạy niệm Danh hiệu của Đức Phật Mẫu. Lạy xong, đứng dậy xá 3 xá, quay lại phía sau xá l xá, rồi lui ra khỏi Chánh điện.  Tiếp theo là các Giáo Nhi vào Chánh điện bái lễ Đức Phật Mẫu.  Các Nhạc sĩ và Ban Nhạc nối theo vào lạy Đức Phật Mẫu. Xong th́ lui ra ngoài.  Các Chức sắc, các Tín đồ Nam Nữ lần lượt vào lạy Đức Phật Mẫu.  Buổi lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung đến đây chấm dứt.