Lễ Trấn Thần Tam Thánh

Vào năm 1947, Hiền Tài Lê minh Ṭng là một họa sĩ, lănh ư kiến của Đức Hộ Pháp Phạm công Tắc để vẽ bức họa "Tam Thánh kư Ḥa ước". Khi vẽ xong, tŕnh với Đức Hộ Pháp th́ được Đức Ngài chấp thuận bản vẽ nầy. Sau đây là Bài tường thuật của Luật Sự Vơ quang Tâm (Tốc kư viên) về buổi lễ Đức Phạm Hộ Pháp trấn Thần bức họa Tam Thánh kư Ḥa ước." Cuộc lễ rước tượng Tam Thánh kư Ḥa ước khởi hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 10-7-Mậu Tư (dl 11-8-1948).
Hiện diện : Chư Chức sắc HTĐ, CTĐ, Phước Thiện, Chức việc, Đạo hữu NamNữ, chư Thượng Hạ Sĩ quan thamdự.Đúng giờ, Lễ Viện và Dàn Nhạc đến Hộ Pháp Đường rước Đức Hộ Pháp qua Văn pḥng Quốc Sự Vụ, v́ nơi đây là nơi khởi đầu cuộc rước tượng ảnh. Lộ tŕnh, trước hết hai hàng Đồng nhi nam nữ, kế Bảo thể cầm đồ Lỗ bộ đi hai bên Dàn Nhạc, có 4 Lễ sĩ mặc áo phái Ngọc (áo tràng đỏ), 2 vị cầm lọng, 2 vị cầm tàn, hầu hai bên bàn đưa tượng ảnh, có 4 vị Lễ Sanh thuộc Hội Thánh Ngoại Giáo khiêng đi. Bức tượng Tam Thánh nầy do vị Hiền Tài Lê minh Ṭng vâng lịnh Đức Hộ Pháp truyền họa, khuôn khổ : 2 m 80 X 1 m 90. H́nh tượng bằng người thường. Đức Thanh Sơn cầm bút lông mèo, Đức Nguyệt Tâm cầm bút lông ngỗng, và Đức Tôn Sơn cầm nghiên mực. Hai Đấng đang viết trên bia đá những chữ :
Hán văn :
Thiên thượng Thiên hạ - Bác ái Công b́nh .
Pháp văn :
DIEU et HUMANITÉ - AMOUR et JUSTICE
Đi tiếp bàn đưa có Đức Hộ Pháp mặc Tiểu phục vàng, đội Tam quang mạo, kế đó là Ngài Bảo Thế, Khai Đạo mặc Tiểu phục trắng, đội Tam quang mạo, kế tiếp là Chức sắc HTĐ, CTĐ, Phước Thiện, Chức việc, Sĩ quan, Đạo hữu và trên 200 học sinh Đạo Đức Học Đường đi sau rốt. Đến Đền Thánh, đi vào cửa hông phía Đông, tiến lên Cung Đạo, day mặt tượng ảnh vào Bát Quái Đài, Bảo thể cầm đồ Lỗ bộ đứng hầu hai bên.
Trước hết, Đức Hộ Pháp xông tay vào lư hương và áp vào mặt 3 lần, rồi Ngai bước xuống cầm lư hương xông tượng ảnh 3 lần để khử trược. Xong rồi, Đức Hộ Pháp lấy nước Âm Dương ḥa lại, rải lên tượng ảnh 3 cái, bắt đầu từ Đức Thanh Sơn đến Đức Nguyệt Tâm, rồi đến Đức Trung Sơn. Rồi Đức Hộ Pháp lấy 9 cây nhang trấn Thần Tam Thánh : Đức Thanh Sơn trước, Đức Nguyệt Tâm kế đó, và sau rốt là Đức Tôn Trung Sơn. Đồng nhi đứng trên lầu HTĐ đọc kinh Xưng Tụng Công Đức. Khi dứt kinh, Đức Hộ Pháp giải rằng : " Trấn Thần 3 vị Thánh rất khó, v́ phải kêu Chơn linh họ đến nhập vào tượng ảnh, mà muốn Chơn linh họ đến, phải thấu đáo cả căn kiếp của họ mới đặng. C̣n 9 cây nhang dùng để trấn Thần là 9 cái thang bắc lên Cửu Trùng Thiên cho các Chơn linh nương theo đó. Chẳng biết họ ở từng Trời thứ mấy, ḿnh cứ đưa lên đủ, họ gặp họ tới ngay, quan hệ là trước khi trấn Thần, phải xem lại coi có tắt cây nhang nào không. Thảng như họ ở từng thứ 7 mà cây nhang thứ 6 rủi tắt đi, thành ra bị cách khoảng, họ không thể tới được. Bây giờ chúng ta chỉ thông công với các Đấng trong Cửu Thiên Khai Hóa, rồi đây cũng có ngày Bần đạo kêu lên Đức Di-Lạc ở từng thứ 11 chưa biết chừng, khi ấy sẽ phải dùng đến 11 cây nhang, chớ không phải 9 cây nữa. "
Khi Đức Hộ Pháp trấn Thần tượng ảnh Tam Thánh xong, cả nhân viên tùng sự lui theo cửa hông trở ra, ṿng ra cửa trước, đi vào HTĐ, thỉnh Thánh tượng đặt lên vách tường, ngó mặt ra trước cửa Đền Thánh.Đức Hộ Pháp giải thích :
1. Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn,
2. Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ,
3. Đức Tôn Trung Sơn,
là đại diện của Hội Thánh Ngoại Giáo, các Ngài là những Thiên mạng truyền giáo Ngoại quốc (Missionnaires étrangers), cho nên tượng ảnh để ở Hiệp Thiên Đài, day mặt ra ngoài cho thiên hạ đều thấy mà hưởng ứng theo tiếng gọi thiêng liêng của các Ngài.
Cả 3 vị Thánh đều mặc cổ phục. Cái nghiên mực trên tay Đức Tôn Trung Sơn có hào quang chiếu diệu, tượng trưng sự rực rỡ của nền văn minh tối cổ Trung Hoa. Cái khuôn xi măng đúc trên vách HTĐ, từ ngày tạo tác Tổ đ́nh, là để dành ngày nay đặt tượng ảnh Tam Thánh lên đó. Trước kia, Bần đạo cũng không hiểu để làm ǵ, chỉ biết tạo theo lịnh của Đức Lư Giáo Tông.Ngày nay thời cuộc biến thiên, vị Hiền Tài LÊ MINH T̉NG ở Hải đảo trở về đây, Đức Lư truyền lịnh cho vẽ tượng ảnh nầy, mới hiểu rằng : Đức Lư chờ người mà Ngài cần dùng đến. Trước tượng ảnh không có bàn thờ chi hết v́ Chơn linh đă nhập vào đó như người sống vậy. Kể từ ngày 10-7-Mậu Tư (dl 19-8-1948), tượng ảnh Tam Thánh đă đặt lên vách tường Hiệp Thiên Đài, là biểu hiệu cho Chủ nghĩa Đại Đồng của Đạo Cao Đài, mở đầu một giai đoạn tiếp dẫn chúng sanh Vạn quốc vào cửa Đại Đạo, mà cũng là ngày khởi đoan sự bành trướng ngoại giáo. Cuộc lễ bế mạc lúc 9 giờ cùng ngày." Ṭa Thánh, ngày 10-7-Mậu Tư (dl 19-8-1948). Luật Sự VƠ QUANG TÂM tường thuật. Trên bức họa Tam Thánh kư Ḥa ước, chúng ta thấy :
- Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ , tức là Trạng Tŕnh Nguyễn bỉnh Khiêm, mặc triều phục của một văn quan Đại thần VN thuở xưa, Ngài cầm bút lông mèo viết vừa xong 8 chữ Nho, phiên âm là : Thiên thượng Thiên hạ - Bác ái Công b́nh. - Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tức văn hào Victor Hugo, mặc áo măo giống vị Bá Tước Âu Châu thời Trung Cổ, v́ Ngài là một Hàn Lâm Học Sĩ lúc bấy giờ. Ngài cầm bút lông ngỗng viết 6 chữ Pháp : Dieu et Humanité - Amour et Justice. Sáu chữ Pháp nầy nghĩa là : Trời và Nhơn loại - Bác ái và Công b́nh.
- Đức Tôn Trung Sơn, tức là Tôn dật Tiên hay Tôn Văn của nước Trung Hoa, mặc quốc phục Trung Hoa, v́ Ngài là nhà Đại Cách mạng đứng lên lật đổ chế độ Quân chủ của vua quan nhà Thanh, lập nên chế độ Dân chủ Cộng ḥa với thuyết Tam Dân chủ nghĩa : Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh. Đức Tôn Trung Sơn cầm nghiên mực rực rỡ ánh hào quang, để cho 2 vị kia chấm bút vào mà viết ra chữ. Điều đó tượng trưng cho sự hiểu biết giữa Đông phương và Tây phương ḥa hợp cùng nhau đặt trên nền tảng Triết lư Nho giáo của Đức Khổng Tử nước Trung Hoa.
Nghiên mực rực rỡ ánh hào quang tượng trưng nền văn minh Nho giáo của Trung Hoa rất rực rỡ vào thuở xưa. Bản Thiên Nhơn Ḥa Ước được viết lên tấm bảng đá cũng rực rỡ ánh hào quang, được 2 vị Thánh đứng đầu Bạch Vân Động viết ra để công bố cho toàn cả chúng sanh biết bằng 2 thứ chữ :- Chữ Trung Hoa, cũng là chữ Nho của VN, là chữ viết có ảnh hưởng lớn ở vùng Á Đông.- Chữ Pháp của nước Pháp ở Âu Châu, là chữ viết có nhiều ảnh hưởng ở các nước Tây Âu.
Nội dung của Bản Thiên Nhơn Ḥa Ước nầy rất đơn giản, chưa có bản Ḥa ước nào trên thế gian lại đơn giản hơn, v́ nội dung chỉ gồm có 4 chữ : BÁC ÁI - CÔNG B̀NH.Tam Thánh công bố Bản Thiên Nhơn Ḥa Ước nầy để chúng sanh biết rơ sự Cam Kết giữa Thượng Đế và Nhơn loại.Người nào trong nhơn loại mà thực thi 4 chữ nầy được trọn vẹn th́ Thượng Đế sẽ rước về cơi Thiêng liêng để ban thưởng cho những phẩm vị Thánh, Tiên, Phật tương xứng. C̣n nếu Nhơn loại không thực hiện được 4 chữ nầy, mà lại làm nhiều điều trái ngược th́ sẽ bị đọa, không thể kêu nài được nữa. Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng chỉ có mục đích dạy dỗ nhơn sanh thực hiện 4 chữ BÁC ÁI và CÔNG B̀NH trong tờ Ḥa ước nói trên.