Thiên Giáo CAO ĐÀI

 

ĐÀI đến Bất cứ thời đại nào, khi con người quá khốn khổ, khi xa? hội da?y đầy tội ác, lọan lạc th? một tôn giáo ra đời. Từ ngàn xưa khắp thế giới nhân lọai đa? hư?u phước có như?ng tôn giáo như Ấn Độ Giáo, Do Thái Giáo, Bái Hỏa Giáo (Zoroasterism), Phật Giáo, La?o Giáo, Khổng Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo v. v.... Xuyên qua các tôn giáo, người ta thấy rằng dù được thành lập ở như?ng nơi khác nhau, vào như?ng thời kỳ khác nhau, dưới như?ng h?nh thức khác nhau, các tôn giáo đều có cùng một chơn lư. Chơn lư đó là một quyền năng tối cao, một Đấng Tạo Hóa tạo nên càn khôn thế giới và muôn ḷai. Đấng Tạo Hóa luôn luôn ngự trong tâm khảm của con người. Các tôn giáo gọi Đấng Tạo Hóa bằng như?ng danh từ khác nhau. Ấn Độ Giáo gọi là Chơn Như Đại Linh Quang, Do Thái Giáo gọi là Jehovah, Bái Hỏa Giáo gọi là Ahura Mazda, Phật Giáo gọi là Phật Tánh, La?o Giáo là Đạo, Khổng Giáo gọi là Thái Cực. Thiên Chúa Giáo gọi là Đấng Christ Hồi Giáo gọi là Allah, và con

người gọi nôm na là Ông Trời, God, Dieu .... Nhưng rồi qua thời gian, chơn lư càng ngày càng b? tam sao thất bổn. Chúng sanh có khuynh hướng thiên về vật chất, càng đua tranh hiềm khích nhau, kỳ th? nhau v? tôn giáo khác biệt, thậm chí tàn sát la?n nhau qua như?ng cuộc thánh chiến dai dẳng. T?nh người giư?a cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè th? b? vật chất chi phối. Trước như?ng tệ trạng hiện tại, như?ng khuynh hướng đại đồng được thành lập để làm một nh?p cầu liên kết các tư tưởng và triết lư Đông Tây như Đạo để chỉ cho con

người thấy rằng.

"Mọi tôn giáo đều có cùng một nguyên lư."

Đức Chí Tôn dạy:

Nhiên Đăng Cổ Phật th? nga?,

Thích Ca Mâu Ni th? nga?,

Thái Thượng Nguơn Thỉ th? nga?,

Kiêm viết Cao Đài.

hay là:

Phật Trời, Trời Phật cu?ng là ta

Nhánh nhóc chia ba cu?ng một Già

Thích, Đạo, Gia Tô tay chưởng quản,

Thương dân xuống thế độ lần ba.

Đức Chí Tôn cu?ng c̣n dạy rằng: "Khi lập càn khôn thế giái rồi, Thầy phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, thú cầm và nhân lọai gọi là chúng sanh. Vậy các con đủ hiểu rằng mo?i vật hư?u sanh nơi thế gian đều do chơn linh Thầy mà ra, có sống ắt có Thầy, Thầy là cha sự sống."

Hay nói cách khác, tất cả con người dầu thuộc sắc dân nào, dù thuộc giai cấp nào cu?ng đều là anh em với nhau có cùng một Đấng Cha Trời. Mo?i chúng sanh đều có một phần chơn linh của Thượng Đế. V? vậy Đức Chí Tôn mới dạy: "Thầy là các con, các con là thầy." Thật ra như?ng lời dạy của Đức Thượng Đế Cao Đài không khác chi như?ng lời dạy của Ngài trong như?ng ngàn năm về trước khi Ngài mở Đạo Tiên, Đạo Phật, Đạo Nho, Đạo Thánh.

Trong Ấn Độ Giáo có dạy: "Thượng Đế là đại linh quang, con người là tiểu linh quang".

Đức Chúa Jesus dạy: "Ta và Cha Ta là một".

Tuy nhiên, với thời gian, con người càng ngày càng chú trọng đến hư?u vi sắc tướng, đến vật chất bên ng̣ai mà quên đi bản thể cao quí ở trong ḷng m?nh và v? vậy càng ngày càng xa Chơn Đạo. Để tái tạo cho thế giới nhân lọai một đời sống thánh đức, thái b?nh an lạc, Đức Thượng Đế lập nên Đạo Cao Đài, dạy cho mổi người phải biết m?nh và mọi người cùng là anh em với nhau, v? ai ai cu?ng có một phần chơn linh của Đấng Cha Trời, và mọi tôn giáo ở thế gian đều có cùng MỘT LƯ.