Giáo Lư Cao Đài

 

Đai Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một hướng định nhập-thế, là biểu hiện tánh chất sinh-động trong đời sống, lấy giáo lư sáng tạo thế gian Thánh-Đức, ra ngoài khuôn khổ giáo điều thế gian, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xiển dương giáo pháp vào trào lưu ḥa hợp với xă hội tiến bộ và thích ứng với thời kỳ mạt pháp. Đây là công cuộc Tu-Tiến Duy-Sinh, tạo điều kiện cho người tu dấn thân t́m chơn-lư Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, như một nguồn sống mới cho tất cả nhơn sanh,  Đạo-thể vô cùng sáng chiếu, và một sắc thái Tân-Pháp uy nghi hành chánh Đạo.

Nền tảng của Đào là phương tu đặng tiến, quả là một sinh hoạt tri thức thiết thực, để xóa bỏ mọi ích-kỷ, cùng trao sửa tinh thần v́ tất cả hữu ích cho mọi đồng sinh, từ ấy con Người thực hiện được niềm tin và đức hạnh, phát huy được nguồn sinh-lực vị-tha. Đó là nguồn sống-động của chánh-pháp hoằng dương Cao-Đài Cứu-Thế.

Đạo vốn là ánh sáng nhiệm mầu hướng dẩn nhơn sanh sống với đời sống thuần chơn chánh-pháp, như vậy Đức Chí Tôn lập Đạo, giao phó sứ mạng cho các vị Chức-sắc gọi là Thế Thiên Hành Hóa, th́  bậc Chức-sắc phải là gương mẩu, hy-sinh, biết hoằng hóa lợi sanh, thực thi chánh đạo, thành h́nh nguyên tắc nhập-thế bảo sao tạo thành Chánh-Pháp siêu nhiên kư diệu .

Vậy bản sắc nhập-thế mà nhơn sanh thụ hưởng bởi Tân Luật, Pháp Chanh Truyền, Tân Kinh Thiên Đạo, Đạo Luât, Bát Đạo Nghi Định, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển là thước đo  của một nguyên-tắc chơn lư, và mục tiêu của Đạo là cứu cánh .

Bởi vậy những bậc Thế Thiên Hành Hóa như Chức-sắc Thiêng Phong làm kiếm phép diệt trừ  dục-vọng duy danh, duy lợi và duy kỷ.

Hy vọng Chức sắc Thiên phong sẽ thực hiện được lời của Đức Chí Tôn, nhằm phát triển lợi sanh hoằng pháp. tinh thần nhập-thế là tính cao cả  của người tiếp nhận Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

Người tín đồ Cao Đài tu v́ Đạo, không v́ người hay v́ vui mà Tu, không v́ mọi xu hướng, Tu là để tiến về chơn lư Duy-Sinh, bảo tồn Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .