Cao Đức Trọng

 
Tư gia đêm rạng 02 tháng 03 năm 1960 " Canh Tư "
 Pḥ Loan
Thượng Sanh Cao Hoài Sang
Bảo Văn Pháp Quân
Hầu Đàn
B và D
 

Cao Đức Trọng " Cao Tiếp Đạo " .
- Thưa Mẹ [1], Con cúi đầu lạy Mẹ. Qua mừng hai Em [2] và quí hữu. Quí-hữu Nam-Nữ và thiện tín xuất ngoại, để tỏ việc riêng .
- Thưa Mẹ .
Hôm nay con đến đây với thân t́nh Mẫu-tử, hầu tỏ nỗi niềm tâm sự, mặc dầu vô h́nh khác cảnh nhưng ơn cúc dục sanh thành nghĩa nặng đeo mang ḷng bác ái của Mẹ vô hạn. Bởi công đức lớn và tâm trung của Mẹ đối với Ngọc-Hư-Cung [3] và các Đấng đều ghi, hơn nữa đối với Thiên-Quân [4] trọn nghĩa chung thủy, nên quyền Thiêng Liêng ân-tứ nhơn cho con được về thăm tỏ nỗi tâm sự khổ đau, bởi v́ ḷng thương con vô hạn Mẹ hằng cầu khẩn vái van mà động ḷng các Đấng .
Khi con c̣n tại thế v́ xác phàm không ǵn tṛn sứ mạng, nên có sự lỗi lầm, bên ngoài thế tục c̣n qua được nhưng về tâm sự nơi ḷng người khó tránh, lẻ công b́nh luật Thiên Điều nhặc nhiệm .
Sự oan nghiệt tâm phàm của con rũi một chút mà linh hồn con phạm Thiên Điều, may nhờ công tu-luyện và tâm trung v́ Đạo nên c̣n an ũi đó chút .
Khi lănh lịnh Ngọc-Hư-Cung [5] đến thế có bổn phận để giúp Ngự Mă Thiên Quân [6] mà ngược lại không tṛn nghĩa. V́ nặng mang phàm tục lôi cuốn quyên hẳn Thiêng Liêng cao trọng . Ôi phàm tục ôi ! v́ mi mà làm cho ta lạc lầm chẳng hiểu đặng rằng : Ngự Mă là mạng lịnh của Khí Hư-Vô [7] thay thân Đức Chí Tôn tạo đời cải dữ ra hiền .
Mẹ ơi ! Một lời nói sai với Ngự Mă cũng bị đọa, huống chi sữa cải chơn-truyền tội trọng là dường nào. Sự lỗi lầm của con trong việc đem Em " Em [8] " vẽ tước quyền Thiên-Quân nên con gánh lấy tội lỗi.
Lúc lâm chung bị đày đọa xác thân vậy thôi, nào dè linh hồn bị án Thiên Điều may nhờ ơn Ngự-Mă đầy ḷng từ bi, bác ái, vị tha đến thức tĩnh và an ũi con, nhứt là nhờ Đức Ngài không nở đưa Gián-Ma-Xử, hai bên nhờ Đức Thượng Phẩm và Lục Nương diều hộ Đức Ngự Mă, Ngài cầu xin với Ngọc-Hư-Cung cho khỏi bị Thiên Điều tiêu diệt linh hồn, để tái kiếp đền lại những lỗi lầm, mà trả nợ t́nh của hằng vạn linh hồn cùng Thánh Thể Chí Tôn mà con đă gây ra khổ đau cho họ .
Rồi đây không biết đến nơi nào với một kiếp sanh để đền nợ. Nếu chẳng vương mang sự lỗi lầm con chưa cởi xác tục, Đây phải đợi măng tuổi kiếp sanh mới vào thọ lịnh, hoặc tội đày hoặc tái kiếp. Từ đây t́nh cốt nhục cũng như t́nh Mẫu-Tử, biết ngày nào hội ngộ trùng phùng mà đền ơn tát tạo .
Con cúi đầu lạy Mẹ an tâm và Em " Em " những di tích chi của Thiên Quân phải cố giữ đừng sữa đổi mà phạm Thiên Điều như tội của qua đă làm .
Con cúi đầu lạy Mẹ và chào hai em .
THĂNG
Chú giải :
[1] Mẹ " Đức Phật Mẫu " Chứng Đàn .
[2] Hai Em " Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang và Đức Cao Quyền
Diêu Bảo Văn Pháp Quân .
[3] Ngọc-Hư-Cung " Chí-Tôn " .
[4] Thiên Quân " Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc " .
[5] Khi lănh lịnh Ngọc-Hư-Cung " Chí Tôn triệu hồi các Đấng để phân quyền lập Đạo tại thế, Đức Hộ Pháp nhận lịnh đến thế cầm quyền Đạo, để tạo đời cải dữ ra hiền, th́ những vị nguyện cùng theo để giúp Đức Hộ Pháp, gồm có
12 vị Tông đồ, 12 vị Thời Quân và các vị Bảo Quân. Riêng Cửu Trùng Đài th́ có từ phẩm Giáo Tông cho đến Phẩm Phối Sư, tất cả những vị nầy đều hứa trước Ngọc-Hư-Cung nếu không v́ Đức Hộ Pháp th́ chiếu theo h́nh phạp như Đức Cao Tiếp Đạo Đă
tŕnh bày vờ Phật Mẫu như trên .
  [6] Ngự Mă Thiên Quân " Đức Hộ Pháp Pháp Phạm Công Tắc trước khi hóa xác phàm " .
[7] Khí Hư-Vô " Nguyên thân Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ngày c̣n ở Thiên Cung, lần đầu tiên NGƯỜI nhận mạng lịnh Chí Tôn lập Đạo, nên khi Đức Chí Tôn công bố lập Đạo, mới có Phù chủ KHÍ sau lưng của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, đây là phần bí nhiệm của Thiên Cơ .
[8] Đem Em " Đức Cao Tiếp Đạo muốn đưa Đức Cao Quyền Diêu Bảo Văn Pháp Quân lên thay quyền Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc ".
- Sao y bản chính và chú giải 12/06/1989 tại
 Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Đài Âu Châu .
- Ban Đạo Sử chiếu theo tư liệu văn thư của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc gửi Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Đức Bảo Văn Pháp Quân năm 1938, Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Đài Âu Châu lưu trữ