Huyền Diệu Cơ Bút

 
Thượng Đế  thành lập nền tam giáo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay là Cao Đài giáo vào năm Bính Dần, 1926, tại Việt Nam, một xứ nhỏ bé ở miền Đông Nam Á Châu đă thừa hưởng một nền văn minh phong phú và các tôn giáo của Ấn Độ, Trung Hoa và Pháp. Trong các tôn giáo này, ba tôn giáo quan trọng nhất là Nhân Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo.  Thánh ngôn: " Các con là dân tộc Việt, cũng như các dân tộc khác, sanh trưởng tại quả địa cầu này. T́nh thương Tạo Hóa ban đồng cho các con cũng như các con khác, nhưng dân tộc các con đă đau khổ quá nhiều, non sông Tổ Quốc các con đă bị dày xéo lâu đời, mà các con lại được trội hơn chúng về đức tin, về ḷng đạo đức, về sự ngưỡng mộ Thượng Đế và các Đấng trọn lành. T́nh thương các con không thiếu, ḷng hiếu ḥa các con có thừa, do đó dân tộc các con mới hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ".