THÁNH NGÔN ĐỨC DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

1 - Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung, ngày 10-12-Kỷ Tỵ (dl 20-1-1929) Pḥ loan:Phạm Hộ Pháp-Cao Thượng Phẩm.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU :Thiếp chào chư Đạo hữu, chư Đạo muội, b́nh thân.

Thiếp v́ cảm t́nh xưa mà phải chính ḿnh đến cùng Cửu Nương cho hiểu mọi điều.

Diêu Tŕ Cung đă thượng sớ cho Chí Tôn và Bảo Đạo Chơn Quân kiện nơi Ngọc Hư Cung. Thiếp c̣n nhớ khi đến d́u dắt chư Đạo hữu vào đường Đạo, phải mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, th́ Thiếp đă nói bởi v́ t́nh riêng của mấy Đấng Chơn Quân đến lo cứu độ chớ không phận sự chi trong lúc nầy, và cũng bởi lịnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng : Nếu không phải Thiếp mở Đạo th́ không phương thành Đạo đặng.  Khi Thiếp mở Đạo th́ độ ai ? Có phải là cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Các Chơn Quân thiệt t́nh của Thiếp là ai chăng ?

Tái cầu :

Cười ... Ôi ! Cũng bởi nơi Thiếp mà chư Hiền hữu phải chịu hành hà phàm xác, khổ năo muôn phần. Chí Tôn có hứa khi ấy với Thiếp rằng : Thế nào cũng nâng đỡ chư Hiền hữu mà chẳng cho ai ỷ lộng quyền lấn hiếp, Thiếp mới đến Khai Đạo cho chúng sanh đặng phụ mẫu song toàn, nào dè v́ ḷng đại từ đại bi quá thương nhơn loại, đành để cho chư Hiền hữu chịu hành hà đến đổi.  Thiếp đă dâng sớ cầu xin Chí Tôn lượng xét, c̣n Bảo Đạo th́ kiện cùng Ngọc Hư Cung những kẻ vô đạo của Cửu Trùng Đài.

Thiếp đă thấy chán chường khởi trị hành phạt. Lư Thái Bạch muốn lo ḥa đặng Đạo cho thành, nên đă nh́n nhận tội lỗi của nhiều người, nhưng v́ công dày nên không đành để Thiên điều định án, buộc giải nạp những kẻ ấy ra Ṭa Tam Giáo.  Thầy cũng nghĩ Thiếp nên ? và Lư Thái Bạch đành nhận quyền hành Hiệp Thiên Đài từ đây không ai chối nữa cho đặng.

THĂNG

 

THI :

Vú MẸ chưa ĺa đám trẻ con,

Độ sanh chưa rơ phận vuông tṛn.

Quyền cao Ngự Mă là vinh bấy,

Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ c̣n.

Lợt điểm Thánh Tâm trần tục khảo, Vẻ tươi bợn thế nét ḍ đon. Thà xưa ví bẵng nay ǵn vậy,  Ḷng MẸ ngại ngùng, con hỡi con!

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

2 - Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,

ngày 28-1-Kỷ Tỵ (dl 9-3-1929).

Pḥ loan : Bảo Pháp Nguyễn trung Hậu -

Hiến Pháp Trương hữu Đức.

 

DIÊU TR̀ THÁNH MẪU

Hỷ chư Hiền đồ.

Từ ngày dùng Thánh chất nắn đúc Thánh thể của chư Hiền đồ, Tệ Thiếp những mong cho khỏi phụ ḷng Thượng Đế. Ngày nay, các Hiền đồ gặp hồi lập Đạo, phải nên biết cái chức trách của ḿnh đối đăi với nhơn sanh.

Hôm nay hội diện cũng không ai lạ mặt, chỉ có mấy người mà chư Hiền đồ độ dẫn chớ chẳng ai. Vậy th́ bề hội diện nhau cũng không chi là quan trọng. Nhưng phận sự của chư Hiền đồ là phải hết ḷng từ bi mà độ chúng, và phải giải cho rành cái chức vụ của mỗi đứa, sau nầy mới thấy sự vinh diệu của nền Đạo mà chư Hiền đồ đă hội ư nhau lập thành, chẳng v́ việc thường t́nh đê tiện mà bỏ qua những điều cao trọng.

Đức Chí Tôn đă đem kịp xâu chuỗi từ bi mà giao trong tay chư Hiền đồ. Vậy th́ phải nhứt niệm từ bi mà làm cho yên trong Đạo.  Tệ Thiếp mong thay !

THĂNG

 

3 - Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,

ngày 30-10-Kỷ Tỵ (dl 30-11-1929).

Pḥ loan : Cao Thượng Sanh - Bảo văn Pháp Quân Cao quỳnh Diêu.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Thiếp chào chư Hiền đồ.

Thiếp lấy làm hân hạnh đặng hội hiệp cùng chư Hiền đồ Nữ phái. Thiếp xin để lời căn dặn rán lấy ḷng thành hiệp cùng Thiếp, sửa cơ đời cho khỏi phụ ḷng Chí Tôn sở định.  Ôi ! Biết bao phen Thiếp khẩn cầu khóc lóc giữa Ngọc Hư Cung xin lập thành Nữ phái. Chí Tôn buộc sửa cải Thiên thơ, chư Hiền đồ cũng nhớ lời Chí Tôn khi lập Pháp Chánh Truyền Nữ phái, Chí Tôn than rằng,

muốn bỏ đi cho đáng, nhưng ḷng Từ Phụ cũng chẳng đành. Thiếp cậy Quan Âm thay quyền Chưởng quản, nào dè lời từ bi không phương kềm thúc tánh phàm của chư Hiền đồ.  Thiếp chẳng phiền là v́ chán hiểu tâm t́nh mọi bề yếu ớt và chỉ trông mong ngày dài chế cải, nào dè đă 4 năm chầy, phàm tâm chư Hiền đồ vẫn y như trước, làm cho Quan Âm buồn ḷng cáo thối.

Ôi ! Một Đấng Trọn lành ấy c̣n cam tâm bỏ lẫy, Thiếp mới cậy mượn tay ai ? Thà Thiếp đến chính ḿnh dạy dỗ lấy con, dầu rủi may, cho đành dạ. Thiếp dặn Cửu Nương và Thanh Tâm Tài Nữ thay phiên nhau đem trí thức tinh thần thiêng liêng mà chế vào ḷng các con, họa may giảm đặng lần lần tục tánh. Thiếp cần dạy dỗ th́ Thiếp chỉ cầu chư Hiền đồ cũng rán nghe Thiếp, tùy ḷng chẳng ép nài ai làm quá trí, mượn ng̣i cơ bút đề áng văn chương, tỏ tấm t́nh thương, chư Hiền đồ để dạ.

Từ đây, Thiếp dùng hiệu Qui Thiện mà cho pháp hiệu Trường đạo Diêu Tŕ.

Thiếp lại dặn hăy lựa chọn kẻ nào đặng từ bi, bác ái, đạo đức, khiêm cung, mới đặng nhập.  Hương Hiếu, con khá nhớ nghe!  Thiếp xin từ giă và cảm tạ chư Hiền đồ Nam phái.  Hiền đồ rán lập công quả thêm cao có ngày vào chánh vị nghe.

THĂNG

 

THI :

Eo hẹp chưa từng lập cánh loan,

Muộn trông hồ hải khắp ba ngàn.

Lửa hương đă toại duyên trong trướng,

Hàng mắc mỏ chi gánh giữa đàng.

Biết phận ba giềng giồi bá hạnh,

Nhớ ơn chín chữ giữ tam cang.

Một dày một mỏng khuyên đừng lựa,

Biết phận dầu nghèo cũng đặng an.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

4 - Đàn cơ tại Thảo Xá H. Cung,

ngày 15-11-Tân Mùi (dl 23-12-1931)

Pḥ loan : Phạm Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân .

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Thiếp chào chư Hiền đồ Nam Nữ.

Có Từ Bi giá ngự, Thiếp nhượng cho Người, mà Người nhượng lại cho Thiếp giáng trước giáo hóa đôi điều. Thiếp phải tuân mạng.  Chư Hiền đồ b́nh thân.

 

THI :

Từ Hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ,

Cho Thiếp quyền quản Khí Hư Vô,

Lấy Âm quang tạo phách tăng đồ,

Muôn vật cả lo cho sanh hóa.

Nuôi nấng lấy xác thân ḥa hỏa,

Thuận Âm Dương căn quả hữu vi,

Chưa ai vào đến cơi trần nầy,

Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp.

Sanh dưỡng đă biết bao căn kiếp,

Rồi dắt d́u cho hiệp với CHA.

Ḱa mớm cơm vú sữa cũng là,

Sanh một kiếp người ta đáng mấy !

Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy,

Khối t́nh thương chẳng lấy chi nhiều.

Huống tạo Thiên đùm bọc chắt chiu,

Sanh một đứa liều ngàn thế kỷ.

Chịu mất trẻ cũng v́ Tà mị,

Cướp con thương bỏ vị quên ngôi,

Ôi ! Thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi,

Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ.

Trân trọng lấy h́nh hài dơ ố,

C̣n thiêng liêng vô số tiếc thương,

Hằng trông mong con đặng phi thường,

Đem vào đặng con đường Hằng Sống.

Kể từ trước Thiếp là h́nh bóng,

Biết thương con chẳng mộng con thương,

Đạo d́u Đời bởi Thiếp lo lường,

Trên mới thuận khoáng trương phổ tế.

Kể từ trước Đạo c̣n bị bế,

MẸ thương con chẳng thế dắt d́u,

Nay cơi trần nghiệt chướng giảm tiêu,

Ngọc Hư định đă nhiều phép cứu.

Thiếp từ đặng Phái Vàng chí bửu,

Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ,

Hằng ngày lo cho đám Nữ nhi,

Chẳng đủ trí sánh b́ Nam tử.

Ơn nhờ có con là Long Nữ,

Đến thay thân Thiên sứ Từ Hàng,

Đùm bọc em, con rán bước một đàng,

Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi.

Ḱa Cực Lạc Niết Bàn đem đổi,

Lấy thân phàm làm mối giải oan,

MẸ trông con về cảnh an nhàn,

Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm.

Cơi Thiên vị cho con c̣n dám,

Huống dạy khuyên mô phạm căn tu,

Chỉnh tiếc con chẳng rơ hiền ngu,

Đặng tự định công phu trọn phận.

Con th́ đứa đường đời lẩn bẩn,

Con th́ hay vay trở cơ mầu,

Mối huyền vi nào rơ cao sâu,

Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm.

Con ví biết ḿnh cao bực phẩm,

Th́ phải toan cho dám phế đời,

Các em con chỉ để con ngươi,

Coi con bước mấy dời nối gót.

Lời cần yếu MẸ than cho trót,

Muốn dạy em, con khá xót xa chừng,

Phải hằng ngày ở dựa bên lưng,

Nhắc từ chuyện, khuyên răn từ việc.

Cửu Nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc,

Chỉ trách con chưa biết nhập trường,

Phải hiểu rằng ḷng MẸ hằng thương...

THĂNG

 

5 - Đêm mùng 1- Giêng- Bính Tư (1938).

DIÊU TR̀ KIM MẪU

THI :

Từ Mẫu xem qua bắt động ḷng,

T́nh thương vô tận, đứng, ngồi, trông.

Sớm chiều tựa cửa chờ tin nhạn,

Ngày tháng nương hiên đợi bóng hồng.

Lắm lúc ngậm ngùi bầy trẻ dại,

Đ̣i phen nhắc nhở đám con Rồng.

MẸ già thổn thức nào an dạ,

Đổ lụy v́ đâu vắng ẵm bồng.

o0o

Ẵm bồng nhớ bầy con vắng dạng,

Ngồi, đứng, trông tin nhạn mỏi ṃn.

Sớm chiều tựa cửa trông con,

Chẳng hay con trẻ vuông tṛn phận chưa?

Buồn than thở khi trưa lúc tối,

Quặn chín chiều ruột rối ṿ tơ.

Công danh ḷng trẻ đợi chờ,

E khi mến tục hững hờ nhà Huyên.

Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá,

Chắc phen nầy MẸ đă gặp con.

Bỏ hồi cách trở nước non.

Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dành.

 

6 - Đức Phật Mẫu giáng cơ năm Đinh Sửu (1937).

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

MẸ mừng các con Ái Nữ.

Lành thay ! Lành thay ! Ngày nay MẸ rất hân hạnh vui mừng thấy các con níu nhau hồi về với MẸ, chạnh nhớ nỗi niềm từ lúc nọ, nung ḷ bảo sanh, đùm bọc các con cho đến nay đă 6 triệu niên dư, có lúc MẸ chi xiết nỗi mừng, MẸ tưởng nhớ rằng các con thân mến đă dắt nhau hồi về với MẸ.

Nào hay đâu MẸ mắc mưu với đàn con. MẸ hồi tưởng khi các con vắng MẸ trửng giỡn trước ao sen, gió thổi lắc lơ cành sen nghiêng qua lắc lại. Ôi ! Đau thảm cho già chống gậy ngóng trông, mà các con đành ĺa MẸ, xa khơi nơi ṿng trần thế tục mà quên cả cội căn.  Nay nhờ Đại Đạo hoằng khai ân xá, nên chi MẸ mới tầm đặng các con. Vậy các con hăy hiểu rằng:

Trong kiếp chót cuối cùng nầy mà lo tu niệm, bồi công lập đức, hầu có trở về với MẸ. MẸ ban ơn cho các con. Ṭa sen ngôi báu rực rỡ chói ngời, hạnh hưởng tiêu diêu, đời đời khoái lạc. Chớ các con ở chi trần thế mà bụi tục vấn vương cho tấm thân đày đọa.  Vậy MẸ cho các con phép cơ tạo Thiên.

MẸ dạy :

 

THI BÀI :

Nơi Diêu Điện, lưỡng ban chầu chực,

Nhớ đến con bứt rứt ḷng già.

Gậy nâng chẳng quản đường xa,

Gậy châm mây bạc đưa già đến đây.

Nơi đàn nội xum vầy đông đủ,

Nh́n các con ủ rủ tấm ḷng.

Thương con khổ năo chập chồng,

Đau ḷng MẸ xuống quyết bồng con lên.

Con ôi ! Khá tâm bền sức gắng,

Những lời vàng MẸ dặn ngày xưa.

Khiêm cung, nhẫn nại, lọc lừa,

Giúp đời nào nại sớm trưa tháng ngày.

Cơi trần tục trưng bày đủ cách,

Nhủ các con vào vách tứ tường.

Thảm cho con dại lầm đường,

Nay Thầy mở Đạo, buồm trương rước về.

Đem con trẻ trở về Tiên cảnh,

Chọn linh căn tánh hạnh thuần lương.

Long Hoa sắp soạn khai trường,

Thi tài chọn đức, con bươn kịp giờ.

Nh́n kỹ lại con thơ MẸ thảm,

Ruột chín chiều đ̣i đoạn thắt đau.

Thấy con ḷng Mẹ xót xao,

Con ơi Con hỡi ! Con nào thấu chăng ?

Nhắc đến đây khó dằn giọt lệ,

Thương con khờ chẳng kể thân già.

Nước non chớn chở bao la,

Quyết t́m một gậy mệt già viếng con.

Đối với trẻ cho tṛn phận MẸ,

Mượn vần thơ thỏ thẻ đêm khuya.

MẸ khuyên em chị chớ ĺa,

Học gương Diệâu Thiện danh bia lưu truyền.

MẸ dành để Đào Tiên cho trẻ,

Rượu bồ đào tay lẹ con nâng.

Mây vàng sẵn chực bên chân,

Đưa đường Tiên cảnh, Chín từng hồi nguyên.

 

MẸ từ giă.

Từ giă các con ở lại trần,

MẸ về Tiên cảnh dạ bâng khuâng.

Khuyên con gắng chí lo tu niệm,

Dứt điễn MẸ mau tách dặm lần.

THĂNG

 

THI :

Lần lừa mùi thế bước càng gay,

Biển khổ trăm năm nhọc xác đày.

Kẻ trí cắn răng theo lũ dạy,

Người ngoan nhắm mắt níu phường say.

Hư tràng nao nức nhiều lui tới,

o0o

Cơi tục mơ màng lớp đổi thay.

Sẵn gió buồm giương thuyền đợi khách,

Trễ chơn đợi đến ắt thâu ngày.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

7 - Rằm tháng 8 năm Nhâm Ngọ (dl 2-9-1942).

Pḥ loan : Khai Đạo Phạm tấn Đăi -

Hiến Đạo Phạm văn Tươi.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Mừng các con Nam Nữ.

MẸ vui được thấy các con biết lo cho chúng sanh tức là lo cho ḿnh vậy.

Ḿnh tu cho chúng sanh, ḿnh lập vị cho chúng sanh, tức là ḿnh lập vị cho ḿnh. Phải hiểu cho rơ, nếu chúng sanh chưa ai đắc đạo th́ ta phải cầu nguyện cho người đắc đạo trước ta. Nếu ḿnh cứ mong cho cao phẩm giá, tức là trái với Thiên ư, ḿnh phải hằng ngày trau giồi tánh đức, lo chung cho thiên hạ, ấy là phương pháp tu tắt đó.  Thường ngày công phu mà ḿnh chất chứa tánh tự kiêu th́ cũng không mong đắc Chánh quả được, bất quá đắc một vị Địa Tiên đó thôi.

Vậy muốn cho hoàn toàn th́ rán tập cho biết trừ các điều xấu xa, tập thường ngày tầm Chơn lư, kiếm hiểu huyền vi, răn ḿnh hằng bữa, đó là đường chánh sáng láng cứ lo bước tới.  Đạo chia ra 3 Chi : Thế, Pháp, Đạo. Ḿnh tu cho đúng theo Luật, hành theo Pháp, th́ chúng sanh nơi thế ca tụng công đức ḿnh, trọng kính ḿnh, ấy là ḿnh đắc Thế.

Hễ đắc Thế th́ phải tầm Pháp đặng cứu chữa, dạy bảo theo Pháp. Nếu ḿnh hành Pháp hiển linh , chúng sanh ứng mộ th́ ḿnh đắc Pháp.  Nếu đắc Pháp th́ phải tầm Đạo. Đạo là vô vi, muốn tầm không phải dễ, mà dễ khó là do nơi ḿnh. Nếu đi được 2 khoản th́ khoản sau nầy phải rán, nếu đắc đạo th́ nhập cơi Niết Bàn.  MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ.

 

Nhứt khí tạo đoan cả Địa cầu,

Nương theo Mẹ cả giảng vài câu.

Kính dâng Tam bửu hằng năm vẹn,

Tặng lễ mừng thầm đắc chẳng lâu.

o0o

Nhị châu Chơn vơ nhớ cùng không,

Nương cơi Thiên cung gởi bóng hồng.

Kính tặng vài câu mừng bạn cũ,

Tặng người hiếu hạnh chịu pḥng không.

 

Tam Kỳ khai mở Đạo lần ba,

Nương náu ít lâu rơ báu ḥa.

Kính lượng bề trên ban đức tánh,

Tặng người tài trí hứng Đài Cao.

o0o

Tứ đức vẹn toàn mới xứng danh,

Nương hơi nhang khói chỉ điềm lành.

Kính mừng quí vị ân cần tịnh,

Tặng khách nâu sồng diệt quới khanh.

o0o

Ngũ hành vận chuyển đoạt Huyền Thiên,

Nương níu đôi năm khỏe tự nhiên.

Kính có công tu nay gặp hội,

Tặng ḿnh hữu hạnh phục qui nguyên.

o0o

Lục lạc khua rân cả ngũ châu,

Nương chi vật chất phải âu sầu.

Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm,

Tặng quyết cầu ân cổi ách sầu.

o0o

Thất thế náu nương chớ tưởng lâu,

Nương cùng quí vị chỉ đường cầu.

Kính đem đến tận bờ dương liễu,

Tặng nghĩa đài sơn kẻ chực chầu.

o0o

Bát vu hành khất bữa mơi chiều,

Nương tưởng ḿnh to giống kẻ thiêu.

Kính đến Tây phương tầm Xá lợi,

Tặng t́nh đồng đạo phải đồng yêu.

o0o

Cửu Thiên mở cửa rước người hiền,

Nương chí dắt d́u khách hữu duyên.

Kính lập công to qui cựu vị,

Tặng tiền phát khởi lập căn nguyên.

o0o

Thu cúc hứng sương khách kiếm mùi,

Chín Cô cùng MẸ đến chung vui.

Thương nhau tầm kiếm chừng nào gặp,

Công đức vẹn toàn sẽ hiệp ngôi.

THĂNG

 

8 -Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,

đêm 6-5-Ất Dậu (dl 15-6-1945).

Pḥ loan : Cao Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân.

 

DIÊU TR̀ NƯƠNG NƯƠNG

Mừng chư Chức sắc Hiệp Thiên, Chức sắc Nữ phái.

Thiếp được hân hoan trông thấy nền Chánh giáo được dựng lại và d́u dắt cả con cái hiệp làm một để tạo lại đời tàn buổi sau nầy.

Nhờ Chí Tôn trợ giúp thêm vào sức hiệp chơn thành của các bậc anh tuấn của Đạo, nên non sông Đất Việt ngày nay mới được mở mang trên màu cờ độc lập. Đó là kết quả xứng đáng của sự lập Đạo của Đức Chí Tôn.

Thiếp ước mong cho Hiệp Thiên Đài để hết công tâm mà lo lắng chủ nghĩa chung là lập nền tảng chắc chắn để độ sanh linh đi đến con đường giải thoát. Đó là dâng cho Chí Tôn một lễ trọng hậu, và gặp dịp may để lập ngôi vị cho ḿnh. Nên lưu tâm.

Các con Nữ phái gắng công độ rỗi và làm cho Nữ phái được đạo đức dồi dào, đông đủ mới hiệp Thiên thơ. Bước đường trước, nếu chẳng đặng hay, th́ con đường sau nên dè dặt và thận trọng lấy trách nhiệm, đặng đi đến kết quả tốt đẹp. Thiếp trông mong nơi đó. Thiếp ban ơn chung. Nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm.

THĂNG

 

9 - Đàn cơ tại Ṭa Thánh,

ngày 15-8-Bính Tuất, Tư thời (dl 10-9-1946).

Pḥ loan : Phạm Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.

Hầu bút : Sĩ Tải Phạm văn Ngọ.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Thiếp chào chư Thiên mạng Nam Nữ.

Thiếp xin tỏ đôi lời cùng Ngự Mă Thiên Quân Hộ Pháp. Từ ngày Thiếp đến chung cùng chư Thiên mạng đến nay th́ tính đă 20 năm có lẻ, chỉ lấy t́nh thân ái thiêng liêng mà xưng hô cùng nhau là v́ Thiên Thơ tiền định. Thiếp đến d́u đường cho con cái Chí Tôn đến ngày thành Đạo. Ngày nay đă đúng kỳ sở định, Thiếp mới đặng quyền nh́n nhận con cái của Thiếp.

Vậy từ đây, Thiếp chỉ dụng lời chí thiết yêu đương, là MẸ con tương hội. Vậy Thiên mạng đừng phiền Thiếp nghe !

Hộ Pháp xem bài văn Thiếp mà nghĩ đến t́nh trạng của Diêu Tŕ đau thảm đến dường bao, con ! Khi con mông trần buổi nọ.

Cửu Nương nối điệu toàn văn động đ́nh.  Các con Nữ phái b́nh thân.

 

VĂN :

Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngự Uyển,

Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.

Đoạn đường lều cỏ cḥi tranh,

Tay nương cây gậy một ḿnh trông vơi.

- Nhứt Nương DTC

 

Tiếp văn :

Trông động cũ màu trời biến sắc,

Trông cung nga thiếu bậc từ quân.

Trông xa đảnh Thánh non Thần,

Trông đền Ngọc Khuyết vắng phần Thiên lương.

- Nhị Nương DTC

 

Tiếp văn :

Nay đầm ấm con đường hạnh phúc,

Cơi phong trần gội chút hồng ân.

Tiêu diêu phai lợt mùi trần,

Tỉnh say với giọt nước ngần tẩy mê.

- Tam Nương DTC

 

Tiếp văn :

Tưởng trọn phận tô xuê đảnh Việt,

Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai.

Đường quê nào thấy Thiên thai,

Công tŕnh lập đặng Vân đài chí công.

- Tứ Nương DTC

 

Tiếp văn :

Mở rộng cửa đại đồng vạn chủng,

Khai nẻo sanh cứu sống nhơn gian.

Trị tâm mở mắt song quang,

Khai đường Cực Lạc, mở đàng Lôi Âm.

- Ngũ Nương DTC

 

Tiếp văn :

Đưa gương rạng Quan Âm dẫn thế,

Diệt mê hồn tồi tệ kiếp căn.

Cam lồ rửa sạch phong trần,

Gương xưa để bước đi lần cảnh thăng.

- Lục Nương DTC

 

Tiếp văn :

Nào dè phép Quỉ toan cải chánh,

Mượn quyền Yêu so sánh Chí Linh.

Đem thân lữ thứ làm binh,

Cầm gươm huệ chặt tan tành cung thương.

- Thất Nương DTC

 

Tiếp văn :

Hỡi nào kẻ lo lường nghiệp Đạo,

Hỡi những trang nóng máu anh phong.

Ngôi Thiên để dựa bóng hồng,

Phục hưng gầy nghiệp con Rồng cháu Tiên.

- Bát Nương DTC

 

Tiếp văn :

Gầy sự nghiệp tổ tiên ngày trước,

Dựng miếu đường hưởng phước tự do.

Mảng trông bến cũ đưa đ̣,

Chơn quân Lương tể gây tṛ vinh phong.

- Cửu Nương DTC

 

Xin nhượng bút cho Bát Nương.

            o0o

Đào nguyên lại trổ trái hai lần,

Ai ngỡ Việt Thường đă thấy lân.

Cung Đẩu vít xa gươm Xích quỉ,

Thiềm cung mở rọâng cửa Hà ngân.

Xuân Thu định vững ngôi Lương tể,

Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần.

Thổi khí vĩnh sanh lau xă tắc,

Mở đường quốc thể định phong vân.

- Bát Nương

 

10 - Đàn cơ tại Ṭa Thánh,

ngày 9-Giêng-Đinh Hợi Tư thời (dl 30-1-1947).

 (Sau khi Đức Chí Tôn giáng cơ, tái cầu th́ có Đức Phật Mẫu giáng).

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN

Mừng các con. B́nh thân.

Các con chưa rơ cái mùi phú quí cao sang nơi thế nầy là cái bẫy để gài những bậc Thần, Thánh, Tiên,

Phật, phải sa đọa không mong đắc quả. Bởi cớ ấy mà đứa nào đặng hưởng lộc cao quyền cả th́ MẸ lại lo cho đứa ấy sẽ quên cội bỏ nguồn, đành thả trôi chơi vơi nơi bể thảm. Trong đám nầy chỉ có một số ít đứa biết hối ngộ tu tâm, chun vào cửa Phật, cũng lắm đứa miệng niệm Nam mô mà ḷng lại cay nghiệt đè ép kẻ yếu thế cô, đương thâu của bá gia về tấn cúng, ḷng ham tưởng chúng khen ngợi mà không kiếm hiểu câu tội phước công b́nh kia.  Trời Phật, Thánh Thần chẳng đ̣i, không biểu lễ cúng chi cả. Các con v́ ḷng tín ngưỡng, chẳng biết điều chi, tạm dùng lễ để cung kính, rốt lại để khoe ḿnh và để ch́u theo thói phàm tục.

Các con hiểu Đạo, MẸ chẳng nói nhiều, các con khá suy nghĩ.  Chư Tiên, chư Phật cùng các Đấng Thiêng liêng chỉ dùng Tâm trong sạch, tín ngưỡng kỉnh thành, ấy là một vật báu để hiến lễ đó.

Trên Thế, cũng chẳng khác chi trên sân khấu, sắp cho đủ lớp, nào là trung nịnh, hiền dữ, chen lấn múa men, la gầm, than thở, rốt cuộc bôi mặt th́ đứa nào cũng ra đứa nấy. Dầu các con đặng địa vị cao sang thế nào cũng chẳng nên tự kiêu tự đắc, húng hiếp những đứa thấp hèn.  Các con rán ẩn nhẫn, hằng ngày bền chí trau tâm. Chỗ Hằng sống là nơi căn cội của các con.  Vậy các con cũng chẳng nên quyến luyến thế đời mà quên cựu vị nghe !

MẸ mừng đặng thấy các con hội hiệp với nhau. Vậy các con hăy nắm tay nhau cho chặt chẽ, đi cho vững.  MẸ ban ơn cho cả Nam Nữ. MẸ thăng.

 

THI :

Lượng sóng đời kia khó định chừng,

Vườn Xuân khô lá khó trông Xuân.

Hiên mai gió tạt nghiêng rèm hạnh,

Giậu tối trăng soi đổ bợn trần.

Tiếng hạc kêu vui xa thẳm thẳm,

Hơi quyên chào thảm lóng gần gần.

Chờ xem thế cuộc tùy duyên phận,

Đừng tính đeo mang gánh nợ trần.

o0o

Diêu Tŕ Kim Mẫu

11 - Đàn cơ tại Báo Ân Từ,

ngày 2-2-Đinh Hợi, lúc 1 giờ khuya, (dl 22-2-1947).

Pḥ loan : Phạm Hộ Pháp - Khai Pháp Trần duy Nghĩa. Hầu đàn : Bảo Thế, Khai Đạo, Phối Sư Hương Nhiều, Chức sắc Phước Thiện, Chức sắc Pháp Chánh.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Mụ chào các con. Mừng.

Mụ lấy làm thậm cảm t́nh, mặn nồng, hiếu hạnh của các con, nhứt là Hộ Pháp, đă lập nên Đền Thờ trọng hậu.. Cả Diêu Tŕ Cung đều để lời cảm ơn.

Nữ phái các con,  Kể từ đây, đă có nơi MẸ con hội hiệp. Khá nên để trí tưởng rằng, chẳng buổi nào MẸ không ở gần các con, chung chia đau thảm, chỉ xin các con có một điều trọng yếu là các con phải tập tánh ḥa nhă, yêu ái lẫn

nhau mà chia buồn sớt thảm cùng nhau, ấy là lễ hiến cho MẸ quí hóa hơn hết.

Nếu biết thương yêu th́ chẳng có chi hơn là dạy dỗ trẻ thơ đặng khôn ngoan đạo đức.

 

THI :

Đầy ḷng yêu ái đám quần linh,

Nghĩa cử chỉ trông một tấc thành.

Lựa chọn những ǵ riêng kiếp trái,

Đớn đau chỉ nặng mối thâm t́nh.

 

Nếu Mụ c̣n điều ước vọng th́ chỉ trông Ngự Mă Thiên Quân giúp Mụ thường thường cơ bút đặng dạy dỗ Nữ phái .

Hộ Pháp, theo ư Mụ th́ chẳng nên làm lễ Mụ trong thời Tư, e cho thất lễ với Từ Bi. Vậy nên sửa lại trong giờ Ngọ Sóc Vọng cho có thế con cái của Từ Bi dâng lễ cho Người.

THĂNG

 

THI :

Chờ về vắng bặt tiếng thu qua,

Tiếng nhạn kêu sầu tiếng thiết tha.

Vườn trước ngơ trông cây liễu rủ,

Non xưa chạnh nhớ bóng trăng tà.

Thi đề thảm, lóng hơi oanh thán,

Cầm trổi buồn, nghe tiếng dế ḥa.

Dặm thẳng lương nhân xin khá gắng,

Đường dài nghĩa nọ dễ đâu xa.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

11 - Đàn cơ tại Báo Ân Từ,

ngày 15-8-Đinh Hợi (dl 29-9-1947).

Pḥ loan : Cao Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân.

 

DIÊU TR̀ NƯƠNG NƯƠNG

Mừng mấy con Hiệp Thiên, Cửu Trùng.

Mấy con ! MẸ lấy làm đau đớn thấy nhơn sanh trong cửa Đạo, đă v́ Đạo v́ nhà chịu bao điều thảm khốc, bao nhiêu người đă bỏ mạng vùi xương, bao nhiêu điều c̣n ấp ôm thống khổ.

Cơ mầu nhiệm vẫn công b́nh, máy Thiêng liêng đâu tư vị. Cái họa diệt chủng nầy nếu chẳng phải nơi các con Hiệp Thiên cứu chữa th́ có trông nơi ai ?

Có hợp sức đồng t́nh mới dẹt xa được cám dỗ của bên ngoài mà đem cho nhau điều trong sạch, đạo đức, chớ có một hai đứa có đủ ǵ đởm đương trong buổi loạn lạc, là lúc Tà quyền lẫy lừng xâm phạm.

Trong cửa Đạo, từ đứa tín đồ nhỏ nhoi cho đến hạng Chức sắc Cửu Trùng khiêm tốn đều chịu dưới quyền áp bức khổ tâm, kẻ rách rưới cơ hàn, đứa cơm không no bữa, cho tới lớp Chiến sĩ cầm quân, biết bao nhiêu là khổ tâm, mà tiếng rên siết đau thương mấy ai ngó ngàn đến.

Ngoài ra c̣n thiếu giáo hóa dạy khuyên, có kẻ ngang dọc lỗi lầm, đó là chẳng phải nơi nó, mà tại nơi thiếu dạy vậy.

Đạo cứu đời là nơi lúc nầy. Nếu c̣n để tṛ cười và tạo quả nặng, nhân sâu, th́ non nước trông ǵ thoát khổ.  Cái trách nhiệm ấy, mấy con Hiệp Thiên Đài sẽ phải trả lời với Thiêng liêng nghe !  Đời hay Đạo cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái b́nh, phải cần lập Tâm cho chơn chánh, đỉnh đạt,

để gieo sự ḥa nhă yêu đương, rồi mới mong tề gia, trị quốc.  Bạo tàn áp bức, oai vơ chế kềm, chẳng qua là tạo cảnh khổ về sau, không thể trường tồn.

Vậy cần trau chữ Tâm cho lắm. Cái thất bại của Đạo và Đời vừa qua là nơi kẻ cầm quyền không trọn Tâm đức và nếu được

ḥa hiệp thành một khối chặt chẽ, rồi th́ các con mới d́u dắt nhơn sanh khỏi lo lầm lạc.

MẸ khuyên các con, dầu Hiệp Thiên hay Cửu Trùng, nên gắng sức lập Tâm, đặng để công vào Đạo. Trong lúc nầy, nhơn sanh thiếu người giáo hóa, cửa Đạo thành ra bến chợ Đời. Hỗn loạn quanh co, mưu Thần chước quỉ, trông vào há chẳng hổ chung cho nhau ? Nếu ḿnh tự toại mà chẳng để công , dầu MẸ có thương cũng không tư vị sau nầy.

Văn Pháp, Tiếp Đạo, hai đứa lưu tâm. Nỗi khổ bức của hai con, ai hiểu hơn MẸ ? Nhưng phải thoát cái thường t́nh mới là bậc Thánh.

Thượng Sanh, Hiến Pháp, phải sắp đặt cho xong mà lo phận sự, không nên chần chờ, cái khổ của Đạo và Đời đă lắm, nên lưu tâm.

Từ Huệ, MẸ sẽ giúp sức cho con, gắng trở về hợp sức với mấy anh em mà giúp Đạo. Ṭa Thánh xơ rơ, nhơn sanh thống khổ, há tiếc công sao ?

MẸ để lời dưới đây cho các con dùng làm chuẩn thằng trong bước Đạo :

o0o

Gắng sức trau giồi một chữ Tâm,

Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.

Tâm thành ắt đoạt đường tu vững,

Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm.

o0o

Tâm ái nhơn sanh an bốn biển,

Tâm ḥa Thiên hạ trị muôn năm.

Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,

Có buổi hoài công bước Đạo tầm.

 

Hăy suy nghĩ và thật hành bao nhiêu đó, các con sẽ đắc đạo tại thế vậy.

MẸ ban ơn cho các con.

THĂNG

 

THI :

Trước có căn duyên ở Ngọc Cung,

Cầu con nên phải đến phân cùng.

Thiên cơ mạt lộ chờ đôi lúc,

Nương cậy về sau khỏi năo nồng.

Bà Thiên Hậu

 

13 - Đàn cơ tại Báo Ân Từ,

đêm 15-8-Kỷ Sửu (dl 6-10-1949).

Pḥ loan : Phạm Hộ Pháp - Cao Tiếp Đạo.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Chào các con Nam Nữ.

Mụ lấy làm thậm cảm thành tâm của các con đoái tưởng đến Mụ. Mỗi phen gần gũi là mỗi phen làm cho Mụ phải nhớ đến oan nghiệt kiếp sanh của mỗi đứa. Thế thời vẫn đương cơn náo loạn, Mụ hoài tưởng đến công quả của chủng tộc các con th́ buộc phải nh́n rằng mặt công b́nh thiêng liêng không sai sót. Thử xem lại trong khoảng 200 năm trước, th́ tấn tuồng đời của mấy con vẫn y hệt như ngày nay không khác : Vay vay trả trả, chẳng mất mảy nào. Tây Sơn cũng Nguyễn, mà Nguyễn cũng Tây Sơn. Khi Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo th́ Người đă t́m phương giải kiếp, buộc các con hành Đạo phế đời. Thử hỏi các con có tùng pháp y lời Minh Thệ của các con chăng ? Lấy thanh tâm đoán xét th́ phép Ngũ Lôi đă đúng Thiên điều. Mụ lấy làm xốn xang áo năo khi rước mấy đứa qui hồi với tràn trề giọt lụy, v́ chúng đă tạo nghiệt chớ không đoạt quả chút nào hết. Cái đau thảm ly t́nh của các con nó làm cho nao nư ḷng Mụ.  Các con Nữ phái, Nếu Mụ than rằng, cái họa tương tàn chủng tộc của các con là do bởi lỗi tu của các con là sự thật. Đại Từ Phụ của các con yêu ái các con bao nhiêu th́ v́ cái khổ của các con mà đổ lụy bấy nhiêu.  Các con là nguồn sống của đời mà các con lại tạo ra cái chết th́ lẽ dĩ nhiên các con phải thất đạo. Các con lỗi cùng Đại Từ Phụ của các con, chớ Người chưa hề lỗi hẹn. Điều ấy Mụ làm chứng chắc. Cứu văn t́nh thế nước nhà nguy hiểm của các con là do nơi tay của các con. Xin nhớ mà cố gắng chuộc tội.  Mụ ban ơn lành cho toàn thể các con Nam Nữ.

THĂNG

 

THI :

Cho Ngài Cao quỳnh Cư :

Hỏi số từ thân sẽ thế nào ?

Tám mươi gần măn số Thiên Tào.

Cháu con sum hội yên thân lăo,

Sung túc dài ḍng hỏi họ Cao.

Bà Thiên Hậu

 

14 - Đàn cơ tại Trí Huệ Cung,

đêm 7-1-Tân Măo ( dl 12-2-1951).

Pḥ loan : Phạm Hộ Pháp - Tiếp Đạo Cao đức Trọng.

 

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào Hộ Pháp, mấy em.

Tiếp Đạo rán nâng loan cho Phật Mẫu giáng dạy nghe. Cười ... Viết không quen nên viết chậm. Hộ Pháp và em để mắt đọc kỹ lưỡng.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Mụ mừng các Thiên mạng.

Hộ Pháp, xin nghe :

Từ Vô Cực vào trong giới cảnh,

Mới để tâm so sánh Tiên, Phàm.

Chẳng từ ô trược dương gian,

V́ thương trẻ mới băng ngàn viếng thăm.

oOo

Vâng Thiên sắc độ phàm thoát tục,

Đóng phong đô, giải ngục đọa đày.

Máy linh cơ tạo nơi tay,

Giác mê cứu đám lạc loài nguyên nhân.

 oOo

Nên ôm rải hồng ân khắp thế,

Bỏ ngôi linh gươm huệ trau giồi.

Cơi Thiên định vị phân ngôi,

Vạn linh gặp hội phục hồi thiện duyên.

 oOo

Con đă nắm lái thuyền Bát Nhă,

Đủ quyền hành giải quả diệt căn.

Nguyên linh dầu đặng cao thăng,

Nơi Cung Trí Huệ làm đàng thiện duyên.

oOo

Từ khi sợ để khuyên buổi trước,

Nay duyên may mừng đặng con nên.

Chừ nay đă toại thửa nguyền,

Độ sanh vững nắm Chơn truyền Chí Tôn.

oOo

Đă thấy nẻo Thiên môn rộng mở,

Hội Long Hoa rỡ rỡ soi đời.

Nhập vào Thiên Hỷ an nơi,

Cơi Thiên, cảnh tục, một vời không xa.

oOo

Con đă biết quyền già cùng trẻ,

Mạng Chí Tôn đă để đủ phương.

Cứu nguy độ khổ là thường,

V́ rằng Bát phẩm chơn hồn Mụ sanh.

o0o

Hễ là MẸ quyền hành dạy trẻ,

Con đừng lo mạng thế thi phàm.

Huyền linh MẸ chịu phần cam,

Ban cho con trẻ vẹn toàn pháp môn.

oOo

Độ cho hết các hồn địa giới,

Độ vong linh từ ngoại càn khôn.

Cửa linh cắm phướn Chiêu hồn,

Độ trong cửu nhị nguyên nhân nhập trường.

oOo

Các tộc chủng c̣n đương t́m ngơ,

Soi huệ quang cho rơ cửa Thiên.

Máy linh để sẵn diệu huyền,

Giải căn đợi kẻ hữu duyên định phần.

oOo

Con nên vui phận an tâm. Tiếp Đạo, đọc lại cho toàn Nam Nữ con cái của Mụ, rằng Mụ để lời mừng chung chúng nó.

THĂNG          

 

THI :

Thảo đường Phước địa ngộ ṭng hoa,

Lục ức dư niên vơ trụ ḥa.

Cộng hưởng phàm gian an lạc nghiệp,

Thế đăng Bồng đảo định âu ca.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

15 - Đàn cơ ngày 12-1-Giáp Ngọ (dl 14-2-1954).

Pḥ loan : Cao Thượng Sanh - Nguyễn Bảo Pháp.

 

DIÊU TR̀ NƯƠNG NƯƠNG

Miễn lễ. Các con,

MẸ vui mừng trông thấy các con tỏ ḷng thành kỉnh đối với MẸ. Mấy con để tâm về Đạo, MẸ cũng khen đó. Nhưng các con thiếu đức tánh để d́u đời, thành thử sự loạn lạc chưa sớm kết liễu được, mà mấy con cũng không thế thật hành chi để giúp ích cho chúng sanh. Trong lúc nầy cũng như chim bằng tạm nghỉ cánh. Mấy con nên t́m thế d́u dắt thêm bạn đồng chí hướng, để rồi gặp lúc sẽ ra gánh vác nhiệm vụ trong buổi thanh bạch hơn. Mấy con nên nhận lời ban ơn của MẸ và MẸ có mấy lời đây :

Vó Kư nài chi vạn dặm dài,

Càng giồi càng đẻo chí càng hay.

Giang sơn hiệp sức tay tô điểm,

D́u bước quần sinh vẹn trả vay.

 

Bảo Thế, lời MẸ nói trên cũng đủ cho con an tâm. Thiệt, con vững trí nghe. Khá tin nơi Chí Tôn và tin nơi tâm của con, được ổn thỏa luôn. MẸ thăng.

 

16 - Đàn cơ tại Nữ Đầu Sư Đường,

đêm 16-8-CanhTư lúc 9 giờ tối, (dl 6-10-1960).  Pḥ loan : Cao Thượng Sanh - Trương HIến Pháp.

Hầu đàn : Bảo Thế, Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu, Tả Phan Quân, Chức sắc Nữ phái CTĐ, Chức sắc B.  Pháp Chánh.

 

DIÊU TR̀ NƯƠNG NƯƠNG

Mừng các con Nam Nữ, Chức sắc và Thiện tín.  Các con b́nh thân.

MẸ đă vui ḷng chứng nhận lễ thành kính của các con Nam Nữ hiến dâng cho MẸ nhơn ngày Kỷ niệm Diêu Tŕ Cung vừa qua. Cái tinh thần đoàn kết của các con , cái tinh hoa đạo đức của các con đă tiến bước phần nào. Nhưng MẸ cũng lắm lo lắng đường tu các con hằng bị trở ngại, v́ tà tâm c̣n nhiễu loạn trong một phần đáng kể các con của MẸ.

V́ vậy, mỗi con đều thận trọng ǵn giữ bổn phận của ḿnh để tránh khỏi bị lôi cuốn vào lối hiểm họa. Các con, nhứt là Nữ phái, công phu các con lắm nhọc nhằn, th́ con đường lánh giả tầm chơn, lập nên ngôi vị, không phải khó. MẸ trông ngày hội hiệp của các con sau khi trả vay hoàn tất, nhưng trường thi lắm gay go, lướt khỏi cũng không dễ dàng. Các Tiên Phật đọa trần v́ đó mà đành mất Thiên vị.  Các con nên gắng tâm khổ hạnh, quyết chí tu hành thế nào cho được ḷng trắng như băng, thanh như giá, không bợn một mảy lợi quyền bất chánh, th́ cái ư chí cứng rắn của các con mới thắng nổi mọi cơ thử thách.

Đời đă tàn, thuyền Đạo sắp xa bến. Sự hung bạo của nhơn loại đă tới mức nào, các con cũng thấy rơ.  MẸ băn khoăn v́ bầy con hạ thế, chưa chắc ngày tương hội thiếu đủ thế nào ? MẸ mong các con xét nghĩ đủ sáng suốt trọn hành phận sự cho xứng đáng ḷng tin cậy của MẸ th́ đó là đền ơn cho MẸ vậy.  MẸ có mấy lời sau đây, các Ái nữ của MẸ nên khá để tâm :

 

THI :

Đă dấn thân vào cửa sắc không,

Nữ nhi cực nhọc há nao ḷng.

Pḥng the vẹn phận trau gương thắm,

Liễu yếu đừng phen cợt gió Đông.

Sóng khổ dẫu xao ḍng nước trí,

Cành xuân gắng giữ mảnh hương nồng.

Đường về các trẻ xin ghi nhớ,

Cửa Khuyết hằng ngày MẸ ngóng trông.

 

MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ.

THĂNG

 

17 - Đàn cơ tại Báo Ân Từ,

đêm 15 - 8 - Ất Tỵ, hồi 24 giờ (dl 10-9-1965).

Pḥ loan : Cao Thương Sanh - Trương Hiến Pháp.  Hầu đàn : Bảo Thế, Hiến Thế, Khai đạo, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, Nam Nữ.

o0o

DIÊU thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,

TR̀ danh thọ sắc phổ Chơn truyền.

PHẬT tâm độ chúng tiêu oan trái,

MẪU hóa quần sanh định nghiệp duyên.

o0o

MẸ mừng các con Nam Nữ.

Hôm nay MẸ lấy làm vui trông thấy các con chung nhau hiến lễ cho MẸ quá nên long trọng. MẸ chỉ để lời khuyên các con, nếu biết thương kính MẸ, th́ gắng công tu hành và lập công bồi đức để xây dựng Đại nghiệp của Chí Tôn tại thế.

MẸ cũng nói cho các con biết, lúc nầy Thiên điều đang hành pháp. Nhơn loại phải trải qua một lúc tang thương, sanh mạng hao kém không biết số nào mà kể, nhưng người tu chơn chánh nhờ đạo đức mà vượt qua lối Thiên khiển, những kẻ bạo tàn phải chịu diệt vong.  Các con nên thận trọng giữ ǵn phận sự. MẸ cũng không vui ǵ mà nói đến điều nầy, v́ MẸ cũng sẽ chịu mất một phần con cái yêu dấu của MẸ.  MẸ cũng để lời khuyên những con cái của MẸ nên thắt chặt t́nh đoàn kết thương yêu nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, để làm vui ḷng Chí Tôn và cho Lư Bạch giảm cơn thạnh nộ, th́ Người mới châm chước mà lập vị cho các con.

MẸ ban ơn cho các con Nam Nữ và nhường cơ cho Cửu Tiên Nương.

 

NHỨT NƯƠNG,

Kính chào chư Hiền Huynh, Hiền đệ Hiệp Thiên Đài, chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền đệ, Hiền muội

Cửu Trùng Đài và Phước Thiện.

Xin tiếp:

 

HOA ngào ngạt mùi hương tỏa kín,

Cảm ḷng thành Điện Thánh nương về.

Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,

Lo tu sau khỏi năo nề kiếp duyên.

oOo

Nhường cơ. NHỊ NƯƠNG xin tiếp :

CẨM tịch Dao Cung Tiên vị đắc,

Hạnh phùng vũ lộ sắc Thiên ban.

Đầy vơi vui hưởng kiếp nhàn,

Ngảnh trần có khác chi tràng mộng xuân.

o0o

Nhường cơ. TAM NƯƠNG xin tiếp :

TUYẾN nghiệp phàm vô vị,

Đạo khai dĩ định kỳ.

Hồng ân chan rưới mấy khi,

Bến mê há để lỡ th́ độ sanh.

o0o

Nhường cơ. TỨ NƯƠNG xin tiếp :

GẤM thêu hoa càng nh́n càng đẹp,

Đức thêm tài chẳng hẹp đường tu.

Mặc người lên vơng xuống dù.

Lợi danh xạo xự thiên thu lỡ làng.

o0o

Nhường cơ. NGŨ NƯƠNG xin tiếp :

LIỄU chiều gió xung xăng màn hạnh,

Như để lời cửa Thánh nhắn tin.

Đạo tâm xin gắng vẹn ǵn,

Đọa thăng hai lẽ nơi ḿnh liệu toan.

o0o

Nhường cơ. LỤC NƯƠNG xin tiếp :

HUỆ ân chan khắp toàn nhơn loại,

Vào đường tu phỉ toại kiếp sanh.

Lánh nơi tranh đấu giựt giành,

Nghiệt oan khỏi vướng thân danh vẹn phần.

 

o0o

Nhường cơ. THẤT NƯƠNG xin tiếp :

LỄ văn đủ định phân khách trí,

Hạnh đức toàn xứng vị Thánh nhân,

Cơi trần là chốn mê tân,

D́u nhau lánh giả tầm chân tiếc ǵ.

o0o

Nhường cơ. BÁT NƯƠNG xin tiếp :

SEN TRẮNG vóc tinh vi đảnh Hớn,

Nêu tiết trong soi sáng tài hoa.

Để lời nhủ bạn quần thoa,

Kiên trinh liệt nữ phẩm nhà chớ quên.

o0o

Nhường cơ. CỬU NƯƠNG xin tiếp :

KHIẾT kỷ tu chơn duyên quả định,

Xả thân vị Đạo đắc Thiên ân.

Lâng lâng giũ sạch bụi trần,

Cứu nhân độ thế phước phần hậu lai.

 

Tiên Thiếp và các vị Tiên Nương xin kiếu.

THĂNG

 

18 - Đàn cơ tại Báo Ân Từ,

đêm 15 - 8 - Đinh Mùi, hồi O giờ 45 (dl 18-9-1967).  Pḥ loan : Trương Hiến Pháp - Phạm Khai Đạo. Hầu đàn : Thượng Sanh, Bảo Thế, Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, các Đạo hữu Nam Nữ.

Hầu bút : Truyền Trạng Lê minh Khuyên.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Mừng các con Nam Nữ có mặt hôm nay để chung vui cùng MẸ và Cửu vị Tiên Nương.

MẸ mừng đến nỗi rơi nước mắt, v́ thấy các con hăy c̣n trong ṿng cương tỏa của thế t́nh. Tuy nhiên nhờ tánh đức của các con đă rèn luyện bấy lâu nên cũng lướt qua nhiều băo tố. MẸ ước mong các con được vậy măi th́ mới thoát khỏi mưu tà chước quỉ. MẸ khuyên Chức sắc Hiệp Thiên phải làm gương mẫu để xây dựng nền Đạo cho ra thiệt tướng. V́ gần đây sẽ thấy vai tuồng quan trọng của Đạo đối với toàn cầu. Nếu các con không sẵn sàng để đối phó với mọi việc sẽ đến, th́ phải hư việc chung của Đạo lẫn Đời.

Các con phải tự đặt nhiệm vụ của ḿnh cho phải phép, đừng phai lảng lập trường đă sẵn có. Nếu tinh thần giữ vững th́ mọi việc sẽ lướt qua.  MẸ cũng vui mừng thấy Bảo Thế được phục sức, nhưng thảm thay, con không tránh khỏi một lần thử thách, nhưng không sao, có các Đấng hộ tŕ.  MẸ xin kiếu.

THĂNG

 

19 - Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15 - 8- Kỷ Dậu, hồi 9 giờ 45 (dl 26-9-1969).

Pḥ loan : Trương Hiến Pháp - Phạm Khai Đạo. Hầu Đàn : Đức Thượng Sanh, Hiến Đạo, Bảo Sanh Quân, Đầu Sư, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, Chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Nam Nữ.

o0o

DIÊU động vân hành giáng hạ lai,

TR̀ trung thanh tịnh bạch liên khai.

KIM quang chiếu diệu Âm quang hiện,

MẪU ngự Cung Tiên Cửu phẩm đài.

o0o

MẸ mừng các con Nam Nữ.  Các con ôi ! Nỗi mừng của MẸ lẫn lộn với nỗi khổ tâm. Mừng là v́ các con đă sớm nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí Tôn, nên một phần đă được gội nhuần ân đức của Đấng Vô Cực, nên mới được giảm phần tai nạn. Nhưng những đứa con c̣n ngoài ṿng Đạo, cũng đều là con cái của MẸ, nên MẸ đau khổ lắm các con ơi !  MẸ xin để lời khuyên các con hăy để dạ thương hại chúng nó mà xây chuyển tinh thần nền Đạo cho thêm vững bền và đủ khả năng độ dẫn tất cả vào ṿng Đạo hạnh, cho chúng đều hưởng ân huệ.

Được vậy là các con báo hiếu cho Đức Chí Tôn và cho MẸ đó.  MẸ xin có mấy lời khuyên nhủ.

THĂNG

 

20 -Thi văn của Đức Phật Mẫu giáng cơ ban cho :

DIÊU TR̀ KIM MẪU

DIÊU điện kư lời gởi các con,

TR̀ tâm kiếm hiểu lẽ châu son.

KIM thơ học lấy cho thông thuộc,

MẪU huấn ghi ḷng khỏi héo von.

o0o

Lệ nḥa mực, MẸ đề thơ gởi,

Cho các con trần giới đôi câu.

Con ôi ! MẸ luống đau sầu,

V́ t́nh mẫu tử bấy lâu phai mờ.

o0o

Thương v́ trẻ ngây thơ khờ dại,

Đắm say trần nên phải xa ngôi.

MẸ đây trông đứng trông ngồi,

Các con th́ lại ham nơi biển trần.

o0o

MẸ xót dạ bao lần xuống thế,

Đă nhiều lần thỏ thẻ cùng con.

Thấy đời lắm cảnh héo von,

Thương cho con trẻ nặng đ̣n phải mang.

o0o

Nh́n máy tạo ngày càng thúc giục,

Khiến MẸ đây muôn khúc đoạn trường.

Nh́n con trước cuộc tang thương,

Thế mà con măi chủ trương lợi tài.

o0o

MẸ truyền lập Hoa Đài Đại hội,

Khuyên chúng sanh hăy vội tu hành.

Đời tàn khó tránh đao binh,

Dầu thương MẸ cũng không tranh luật Trời.

o0o

Ngày tận diệt c̣n thời bao lắm,

Mà nhơn sanh bước chậm quá rồi.

Cũng v́ danh lợi tŕ lôi,

MẸ đây v́ trẻ đứng ngồi không yên.

o0o

Mong Nam Nữ lửa phiền tưới tắt,

Để tránh cơn gió bắc thổi lùa.

Chữ TU vàng cũng khó mua,

Thân sanh con chỉ ở chùa mới an.

o0o

Đừng lầm tưởng bạc vàng là quí,

MẸ khuyên con phải nghĩ cho cùng.

Rồi đây trước cuộc hăi hùng,

Con đâu có được thung dung như vầy.

o0o

Bởi MẸ thấy gần đây sẽ khổ,

Khổ các con MẸ đổ gịng châu.

Hăy mau thức tỉnh hồi TU,

Mới là được MẸ hộ phù vững an.

o0o

Ôi ! Trước cảnh tương tàn tương sát,

Tấm thân con dời dạt nổi trôi.

MẸ dù ân huệ liên hồi,

Cũng không cứu văn cuộc đời chinh nghiêng.

o0o

Nay MẸ gởi lời khuyên chung tất,

Bớt lần đi vật chất thế trần.

Rán ǵn từ lúc xuân phân,

Nhơn sanh phải chịu hăi hùng đáng thương.

o0o

Con nghe MẸ liệu lường kẻo khổ,

Biết bao lần sụp đổ con ôi !

Hôm nay MẸ hé cơ Trời,

Các con hăy liệu giữ thời thân sanh.

o0o

Muốn vẹn chữ tu hành làm gốc,

Nếu các con chí dốc theo Thầy.

Dù cho cát chạy đá bay,

Có chư Thần Thánh hộ rày trẻ thơ.

o0o

Con nên biết ngày giờ đă hết,

Đừng tưởng rằng hễ chết là xong.

Khi ra Tam Giáo Công Đồng,

Con c̣n phải chịu ngồi trong ngục h́nh.

o0o

Thế là điểm chơn linh con mất,

Cái ngôi xưa Thánh Phật Thần Tiên.

Nhào lăn xuống cơi huỳnh tuyền,

Con chờ đến bảy ức niên sau nầy.

o0o

Đến lúc đó Đạo Thầy mới mở,

Phách hồn con ví tợ băi bùn.

Hết đường trở lại Thiên cung,

Để cho MẸ phải đau ḷng xiết bao.

Vậy con phải ngăn rào ngay trước,

Một chữ Thành cũng được hồi nguyên.

Kỳ cùng hưởng chút ân Thiên,

Mong rằng các trẻ trung kiên rán ǵn.

MẸ ban ơn cho các con.

THĂNG.

 

THI :

Đức Phật Mẫu cho Ngài Cao hoài Sang:

Bước đời ch́m nổi bấy nhiêu niên,

Tâm chí ghe phen dập lửa phiền.

Ấm lạnh dốc tṛn gương phấn đại,

Vui buồn chưa vẹn nỗi hàn huyên.

Ḷng trần nung nấu trăm mùi khổ,

Biển ái đầy vơi một chiếc thuyền.

Nín nẩm chờ ngày tiền quả sạch,

Trau giồi Đạo hạnh hưởng ân Thiên.

  [ 3-7-1927 ]

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

21 - Thi văn của Đức Phật Mẫu giáng cơ ban cho :

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Chào chư Thiên mạng Nam Nữ.

Các con nghe lời MẸ dạy : Các con ôi ! Phận gái là khổ lắm, tội nhiều hơn cả, phải lo TU. Nghe câu kệ :

 

Vô vi cảnh giác khỏi ưu phiền,

Cực Lạc Niết Bàn mới có duyên.

Từ thiện dặn ḷng câu bác ái,

Tôn ti em chị bạn thuyền quyên .

 

B́nh thân, tịnh tâm, các con nghe :

o0o

Trời chuyển Đạo Nam phương Trung giái,

Khuyên các con phận gái lo tu.

Cực ḷng một chút công phu,

Ngày sau mới đặng ngàn thu hưởng nhàn.

o0o

Ham danh lợi thêm ràng thêm buộc,

Giọng khéo khôn trau chuốt gạt lường.

Người trong một Đạo không thương,

Nghĩa t́nh em chị dứt đường tới lui.

o0o

Ḍm thấy trẻ ngùi ngùi thêm tủi,

Miệng líu lo theo buổi văn minh.

Mảng vui quên sự tu hành,

Thấy lời Thánh huấn, dạ đành lấp che.

o0o

Khóc v́ con nghịch, phe giả dối,

Bóng thiều quang giục hối nhơn sanh.

Ngày qua tháng lại đă đành,

Tuổi già coi lại tóc xanh mấy hồi.

o0o

Thảm phận gái hoa trôi nước chảy,

Rán lo tu trở lại ngôi xưa.

Líu lo son phấn xin chừa,

Ai đành đi đến chợ trưa mà ngồi.

o0o

Đừng vọng tưởng đặng hồi vinh hiển,

Con ngó coi trời biển mây giăng.

Trắng đen một lúc dữ dằng,

Gió ḥa thổi lại mây xanh mấy hồi.

o0o

Cuộc trần thế than ôi quá ngán,

Người trăm năm chớp nháng qua liền.

Dữ hung thấy đă nhăn tiền,

Cảnh người dời đổi, cảnh Tiên vui hoài.

o0o

Người mắc tội xuống đày Diêm Đế,

Bị khảo tra khóc kể vang tai.

Lời khuyên nói vắn biết dài,

Giă con ở lại, Thiên Đài MẸ lui.

THĂNG

 

22 - Thi văn của Đức Phật Mẫu giáng cơ ban cho :

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Mặt trời lố mọc nhành dương,

Mưa sa lác đác mùi hương nực nồng.

Thấy con trần thế có ḷng,

Thành tâm cầu khẩn, MẸ hồng văng lai.

Dạy con để dạ nhớ hoài,

Mai sau về chốn Thiên Đài chung vui.

Hễ con biết Đạo biết mùi,

Biết trau sửa tánh, biết giồi nết na.

Biết con là phận đàn bà,

Biết lời ăn nói thiệt thà hiền lương.

Biết dùng dưa muối rau tương,

Biết lo tụng niệm, biết đường tu thân.

Chớ nên quyến luyến hồng trần,

Chớ nên ham phú phụ bần rẽ hai.

Chớ cho t́nh lợt duyên phai,

Chớ vong nghĩa cũ, chớ hai tấm ḷng.

Có chồng trọn nghĩa cùng chồng,

Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam.

Làm sao phải gái nhà Nam,

Phải ǵn đạo đức, phải ham tu hành.

Phải lo hai chữ sanh thành,

Phải thương cha mẹ nhọc nhành buổi xưa,

Phải cần sớm tối cùng trưa,

Phải lo tu niệm quả xưa đặng về.

Hồng trần cơi tạm chớ mê,

Sao bằng Tiên cảnh là quê hương ḿnh.

Thấy con có chí đắc thành,

Cho nên MẸ phải nhọc nhành v́ con.

Dầu cho biển cạn non ṃn,

Mấy lời MẸ dặn giữ tṛn chớ sai.

Giă con ở lại trần ai,

MẸ về Tiên cảnh Bồng Lai hưởng nhàn.

THĂNG

 

THI :

DIÊU Tŕ chưởng quản cả chư Tiên,

CUNG nội giá lâm đến ngự tiền.

KIM thạch đôi lời khuyên trẻ dại,

MẪU từ giảng dạy các con hiền.

o0o

Đạo Thầy huyền diệu lắm con ôi !

Đệ tử siêng năng phải đắp bồi.

Chớ có lửng lơ mà thối chí,

Ráng công tu luyện đặng về ngôi.

  [ MTĐ ]

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

23 - Thi văn của Đức Phật Mẫu giáng cơ ban cho :

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Treo đai ngọc Đài vàng Long Hội,

Ớ con hiền bước vội đài sen.

Con ôi ! Đây MẸ đốt đèn.

Gắng đi tận đến bệ tiền Trời ban.

o0o

Người làm việc gian nan lắm nỗi,

Người thảo ngay sớm tối khổ đau.

Ma vương chen lấn Đạo Cao,

Đốt đèn trí huệ đừng nao tấc ḷng.

o0o

Nhớ hai chữ Đại Đồng nơi dạ,

Rằng thệ đường một ngả không hai.

Quyết đi tận đến kỳ khai,

Vào trường Long Hội gặp ngày định phân.

o0o

Con dầu gặp trăm lần cay đắng,

Nguyện với Thầy d́u dẫn giùm con.

Chẳng cho đạo đức hao ṃn,

Chẳng cho mực lộn với son đổi màu.

o0o

Trống đă giục con nào lơi dạ,

Thúc hối mau bươn bả kịp kỳ.

Bóng đèn dẫn đến trường thi,

Lẽ nào con lại tách đi về đời.

o0o

Tay rạch đất MẸ ôi ! trẻ nhớ,

Ngước mặt lên phú có cao xanh.

Con ghi nơi dạ làm lành,

Dốc ḷng đoạt đặng bảng danh đại đồng.

o0o

Nay con nắm ấn rồng Thượng Phụ,

Ngậm phù linh đặng giữ ḷng con.

Trăm năm con cứ giữ tṛn,

Nếu con bội tín thân con tan tành.

o0o

 

Nhớ MẸ già Cung Xanh đợi trẻ,

Tả tâm thơ thỏ thẻ bên con.

Bài nầy MẸ chép bút son,

Để làm kỷ niệm cho con học đ̣i.

o0o

Gặp cảnh khổ cho con bớt khổ,

Dầu lao tâm ấy số tiền căn.

Lời Thầy đă có dặn rằng,

Hữu chung hữu thủy đạo hằng đừng sai.

o0o

Ḷng con nguyện Cao Đài gắng sức,

Diệt khảo ḷng nắn đúc chí con.

Ấy là bài học để ḷng,

Gặp khi nghịch cảnh long đong con pḥng.

o0o

Hễ quên MẸ, muốn trông thấy MẸ,

Ngâm bài nầy có lẽ khuyên ḷng.

Dặn con nhớ giống nhớ ḍng,

Nhớ cùng bạn Đạo, nhớ trong cảnh buồn.

o0o

T́nh anh chị thịt xương một loại,

Hễ thương Thầy th́ phải mến nhau.

Biết rằng không phải rún nhau,

Mà Thầy đem lại đổi trao mối t́nh.

o0o

Con thương MẸ, con nh́n lấy nước,

Ắt ḷng con phải nhớ giống ṇi.

Nhớ rằng thảo chúa ngay tôi,

Khuôn pḥ đạo đức phục ngôi đại đồng.

o0o

Họa chữ Tâm trên ḍng Thiên Nhăn,

Cho Ma Vương chẳng dám lăng loàn.

Để con đường thẳng bước sang,

Khỏi ai tŕ kéo đặng an tinh thần.

o0o

Ve réo rắc xa gần rủ bạn,

Nhớ chị em lai láng ḷng trông.

Nữ Nam coi cũng một ḍng,

Trên Thầy giáo hóa tấc ḷng không sai.

o0o

Ơn đức ấy các con chạm dạ,

Đặng con lo đền trả đức nầy.

Măn rồi lại hiệp cùng Thầy,

Giáo Tông sắc mạng tại nầy năm châu.

o0o

Trời đă tối cung lầu trống đổ,

Các thú chim t́m tổ nghỉ ngơi.

Các con th́ cũng đua bơi,

Kẻo khi trễ bước ắt thời tối tăm.

o0o

Nguyện chí một dốc tầm chơn lư,

Không sai ḷng nản chí người tu.

Dẫu cho mưa nắng dăi dầu,

Thân con phú có trăng thu soi giùm.

o0o

Một ḷng trọn thủy trọn chung,

Mực đen giấy trắng thệ ḷng đừng sai.

 

24 - Thi văn của Đức Phật Mẫu giáng cơ ban cho :

DIÊU TR̀ KIM MẪU

Phụng đến bờ dương trổi tiếng kêu,

Gió mê vừa tạt lạnh pḥng tiêu.

Đỡ nâng vạc ngă nhờ Chung thị,

Gánh nổi ngôi Thiên tưởng Tiểu kiều.

Mở mặt hồng nhan hờn đức kém,

Nhăn mày thục nữ giận tài nhiều.

Bóng trăng khuất núi trời hầu tối,

Liệu thử phương hay trổ bóng thiều.

o0o

Bóng thiều vằn vặt bị mây che,

Tối mặt tà dương án phận ḥe.

Mở mắt ngó chừng nền ngọc cũ,

Đă ra vẻ đẹp hết sua se.

o0o

Sua se tùy phận, ở tùy th́,

Những sự nghèo nàn chẳng nại chi.

Miễn biết Phật Trời, người cũng độ,

Lựa là hổ mặt nỗi khinh khi.

o0o

Khinh khi người cũng tỷ khi Trời,

Người cũng như Trời trước mắt ngươi.

Lựa đến Chín từng trông mới thấy,

Một câu hoàn nguyện đủ trao lời.