Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Ṭa Thánh Tây Ninh

 

Đạo Luật
[ Chiếu theo nguyện ước của chúng sanh do tờ kiết chứng của
Quyền Vạn Linh ngày rằm tháng 10 năm Đinh Sửu ]

Hội Thánh giữ bản quyền
In lần thứ ba 5000 cuốn Nhâm Th́n Niên 1952

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Thập Nhị Niên
Ṭa Thánh Tây Ninh

Tờ Kiết Chứng
Của Chư Chức Sắc Thiên Phong Toàn Thể Chính Trị Đạo

Nhóm tại Ṭa Thánh ngày mùng 8 tháng Giêng năm Mău Dần (07-02-1938)
Khi Lễ Viện rước Đức Hộ Pháp đến nhà Hội, chư Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ đồng đứng dậy chào mừng .
Có mặt .
Hiệp Thiên Đài
Đức Hộ Pháp
Ông Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
Ô. Tiếp Lễ Nhạc Quân Trần Quang Thế
Ô. Tả Phan Quân Trang văn Giáo
Ô. Truyền Trạng Nguyễn Tấn Chức
Ô. Sỉ Tải Đổ Quang Hiển
Ô. Sỉ Tải Huỳnh văn Đại
Ô. Sỉ Tải Nguyễn văn Hợi
Ô. Sỉ Tải Vỏ Thành Quốc
Luật Sự Nguyễn văn Hoa .
 
Cửu Trùng Đài
Ô. Q. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trọng Thanh
Ô. Q. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Chủ Thanh
Ô. Q. Thái Chánh Phối Sư Thái Phấn Thanh
Giáo Sư 9 vị
Giáo Hủu 13 vị
Lễ Sanh 187 vị .

Nữ Phái
Bà Phối Sư Hương Hiếu
Bà giáo Sư Hương Nhiều
Bà giáo Sư Hương Quế
Bà giáo Sư Hương Châu
Giáo hữu 6 vị
Lễ Sanh .
 
Đức Hộ Pháp mời Chư Thánh đứng dậy tụng kinh nhập Hội rồi để lời cám ơn chư Chức Sắc đương quyền tựu về dự Hội đông đủ và dẩn giải các cơ quan trong nền Chánh Trị Đạo, tóm tắt đại ư như vầy:
Hiện nay trong nền Chánh Trị Đạo của Đức Chí Tôn có 4 cơ quan là:
1- Hành Chánh .
2- Phước Thiện .
3- Ṭa Đạo .
4- Phổ Tế .
 
Hành Chánh là cơ quan để thi hành các luật lịnh của Hội Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đă có quyền Chí Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải tuân y Luật Pháp mà đi trên con đường Đạo Đức cho đặng thong dong ḥa b́nh, trật tự, hạnh phúc, an nhàn, tức là thật hành cả khuôn viên luật pháp cho ra thiệt tướng .
 
Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường sanh hoạt nuôi sống thi hài tức là cơ quan giải khổ cho chúng sanh tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát, ít oi hoặc giúp tay cho bên hành chánh thi hành Luật Pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn .
 
Ṭa Đạo là cơ quan bảo thủ chơn truyền giữ Luật Pháp, chăm nom chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo hữu thi hành phận sự, chở che những kẻ yếu tha, bênh vực những kẻ cô thế, hoặc tiếp cả sự uất ức bất công của toàn sanh chúng tức là giữ nét công b́nh trên mặt Đạo, lại cũng là một cơ quan giúp cho bên Hành Chánh, Phước Thiện và Phổ Tế thêm oai quyền mạnh mẻ, tôn nghiêm đặc sắc.
Tóm lại là lập phương bảo toàn sanh chúng khỏi điều thống thiết đau khổ với nét oai nghiêm của Chức Sắc đương quyền hành chánh .
 
Phổ Tế là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rổi những người lạc bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những kẻ đă bị luật pháp buộc ràng mà phế vong phận sự, hay là độ rỏi những kẻ hữu tâm tầm đạo.
Tổng hợp 4 cơ quan nầy lại gọi là toàn thể Chánh Trị Đạo.
Mỗi năm, ngày vía Đức Chí Tôn, cả Chức Sắc Thiên Phong nam nữ có trách nhiệm trong nền Chánh Trị Đạo phải Hội nhóm lại đặng chia ra quang soát tờ Vi Bằng của Quyền Vạn Linh ước vọng cùng tầm phương pháp thật hành cho nên mặt Đạo.
Sau khi 4 cơ quan hiện hữu của toàn thể Chánh Trị Đạo hiệp nhau lập luật và quyết định phương pháp thật hành th́ buộc Hội Thánh phải thi hành y theo tức nhiên nó sẽ thành Luật , v́ bởi theo Thiên ư của Đức Chí Tôn là để trọn quyền cho Chúng Sanh tự lập Luật mà tu nên các nguyện ước của Quyền Vạn Linh cầu nài và Quyền Chí Tôn công nhận nhập thành với Tân Luật gọi là Luật Hội Thánh.
- Ấy vậy, bên Hành Chánh Ông Ngọc Chánh Phối Sư hiệp cùng nhị vị Thái và Thượng Chánh Phối Sư lo sắp đặt đặng quan sát .
- Bên Phước Thiện th́ có Ông Khai Pháp H.T.Đ làm đầu .
- Bên Ṭa Đạo th́ chư vị Sỉ Tải H.T.Đ hiệp nhau lập Luật và định phương pháp thật hành .
- Bên Phổ Tế th́ có Giáo Sư Thượng Đức Thanh và Bà giáo sư Hương Quế hiệp nhau lo lắng .
Đến ngày 14 nầy phải Hội hiệp lại đặng chung nhau bàn định.
Tới đây hết điều bàn tính, Đức Hộ Pháp truyền tụng kinh xuất Hội.
Bải Hội 11 giờ rưởi .
 Kỳ Hội Ngày 14 tháng Giêng Năm Mậu Dần
Cũng như ngày Hội trước khi Đức Hộ Pháp đến th́ Chư Chức Sắc Thiên Phong đứng dậy chào mừng. Đức Hộ Pháp đáp lời và truyền tụng kinh nhập hội. Sau khi Chư Chức Sắc Thiên Phong an tọa Đức Hộ Pháp bèn thuyết minh đại ư như sau :
'' Theo Pháp Chánh Truyền th́ buổi hội nầy Đầu Sư phải làm Chủ tọa đặng kiểm dượt các lờI quyết định của 4 cơ quan trong ṭan thể Chánh Trị Đạo hầu dâng lên cho Quyền Chí Tôn phê chuẩn, song phẩm Đầu Sư không có nên Bần Đạo phải tạm thay quyền Chủ Tọa, lại nữa ngày nay Bần Đạo nắm quyền Thống nhất th́ quyền Đầu sư cũng thuộc về Bần Đạo nữa ".
Dứt lời Ngài dạy chư vị Sỉ Tải H.T.Đ đọc Luật và các phương pháp thật hành rồi Ngài dạy bên Hành Chánh, bên Phước Thiện và bên Phổ Tế mỗi cơ quan luân phiên nhau đọc lời quyết nghị đặng xem coi có phản khắc cùng nhau chăng hay là đồng ư kiến .
Trọn 2 ngày bàn cải đă đặng chư chức sắc thiên phong nam nữ trong toàn thể Chánh Trị Đạo bỏ thăm công nhận bộ Đạo Luật nầy, rồi Đức Hộ Pháp cầm Bộ Đạo Luật đưa lên tuyên bố rằng:
" Ngày nay trong nền Đại Đạo của Đức Chí Tôn đă có cho Hội Thánh một bộ Đạo Luật nữa. Vậy từ đây môĩ năm sau khi tom góp các nguyện ước của Quyền Vạn Linh rồi th́ mỗi cơ quan trong nền Chánh Trị Đạo cũng do theo để mà định Luật cho Hội Thánh thi hành hầu khỏi điều phản khắc ".
Đến đây đă hoàn tất mọi việc Đức Hộ Pháp để lời ban khen toàn Chức Sắc Thiên Phong nam nữ và truyền tụng kinh xuất Hội.
Băi Hội 8 giờ tối ngày rằm .
 
Lập tại Ṭa Thánh Tây Ninh
ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Dần
( le 16 Fevrier 1938 )
Chứng kiến
Chủ tọa
Phạm Hộ Pháp
 
Từ Hàng
Sỉ Tải H.T.Đ
Nguyễn Văn Hợi
 
Chư Chức Sắc Thiên Phong toàn thể Chánh Trị Đạo đồng kư tên :
Chức Sắc Hành Chánh :
Q. Thái Chánh Phối Sư Thái Phấn Thanh
Q. Thượng Chánh Phối Sư Thượng Chử Thanh
Q. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trọng Thanh
Nữ Phối Sư Hương Hiếu
Chức Sắc Phứơc Thiện :
Khai Pháp H.T.Đ
Chưởng Quản Phước Thiện Trần Duy Nghĩa
Chức Sắc Phổ Tế :
Chủ Trưởng Nam Phái Giáo-Sư Thượng Đức Thanh
Phó Chủ Trưởng Nữ Phái Giáo Sư Hồ Hương Quế
Ṭa Đạo Hiệp Thiên Đài :
1-Truyền Trạng Nguyễn Tấn Chức
2-Sỉ-Tải Đổ Quang Hiển
3-Sỉ-Tải Huỳnh văn Đại
4-Sỉ-Tải Nguyễn văn Kiết
5-Sỉ-Tải Nguyễn văn Hợi
6-Sỉ-Tải Vỏ Thành Quốc
7-Luật sự Nguyễn văn Hoa .
 
 
 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
 Thập nhị niên
Ṭa Thánh Tây Ninh
 
Đạo Luật
 
 
Chương Thứ Nhất
Hành Chánh
I - Điều thứ nhất: Cầu Phong
Luật .
Chức sắc Thiên Phong nam nữ toàn Đạo phải chịu dưới quyền công nhận của Vạn Linh mới đặng thăng chức hay là Vạn Linh buộc tội mà bị sa thải.
Phương Pháp Thật Hành
1-Chiếu theo Thánh giáo của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn th́ Chánh Trị Sự phải có 5 năm công nghiệp đày đủ với chức trách của ḿnh, sau nữa phải có tờ kiết chứng công nghiệp, tờ tánh hạnh, trường trai , đạo đức, tư cách và phải độ đặng 300 ngườI nhập môn (chẳng kể số đạo hữu của vị cựu Chánh Trị Sự đă độ đặng) th́ mớI đặng đem vào sở cầu phong.
2-Ngoài ra nếu c̣n có vị nào có công nghiệp vĩ đại mà có đủ bằng cớ và chiếm đặng ḷng tín nhiệm của chúng sanh đồng dâng lên, hoặc công chúng hoan nghinh th́ cũng đặng dự vào sở cầu phong, nhưng buộc phải là ngườI có chân trong đạo.
3-Những thông qui cầu phong phải gởi về Hội Thánh trước ngày 30 tháng 8 là ngày khóa sổ. Sau khi thông qui cầu phong đă thành lập mà trong hàng Chức việc xét ḿnh đủ công nghiệp nhưng bị im ẩn hay là v́ một duyên cớ nào mà phải lọt sổ th́ đặng quyền kêu nài đến Ṭa Đạo minh xét cho.
4-Khi đắc phong rồi phải về Hạnh Đường học Đạo hoặc đi tập sự một thới gian chừng có đủ tài đức cầm quyền Hành Chánh rồi mới đặng thuyên bổ.
5-C̣n vị nào đă đủ 5 năm công nghiệp mà đă bị phạm luật pháp mắc tội vớI Hội Thánh thí chẳng đặng dự vào sổ cầu phong.
6-Thoản như chức sắc nào v́ tư t́nh tư nghĩa đem một người không xứng đáng th́ vị chức sắc ấy phải chịu một h́nh phạt của Hội Thánh định tội.
7-Vậy khoản cầu phong năm tới, bên quyền Hành Chánh của Hội Thánh sẽ ra châu tri rành rẻ cho các nơi dể bề lựa chọn, hầu t́m phương tuyển đức lọc tài cho nên người ra cầm giềng mối Đạo.
II-Thăng Thưởng
1-Mỗi vị Chức Sắc đă đủ 5 năm công nghiệp và xứng đáng với chức trách của ḿnh mớI đặng đệ ra quyền Vạn Linh công nhận.
2-Nếu những vị nào dưới 5 năm công nghiệp mà có lập đặmg đại công toàn công chúng đều hoan nghinh và Ṭa Đạo minh tra đủ lẽ, th́ sẽ đặng đệ lên quyền Chí Tôn cầu xin thăng thưởng. Thăng thưởng về công nghiệp phi thường th́ duy có quyền Chí Tôn mớI ban cho đặng mà thôi.
3-C̣n nhũng vị nào trong 5 năm hành sự mà có phạm pháp và phạm Luật th́ sẽ bị đ́nh lại lâu hay mau tùy theo tội nặng hay nhẹ, hoặc những vị nào không tṛn trách nhiệm cũng phài chịu dưới quyền lực ấy.
4-Những vị nào hết tâm v́ Đạo mà phải chịu khổ hạnh, hoặc bị tù tội ngục h́nh, hoặc bị khổ sở tai họa cũng đặng Hội Thánh cho dự vào sổ cầu phong, ngoài ra luật định 5 năm công nghiệp.
III-Hàm Phong
1-Những vị nào đủ công nghiệp mà đă qúa lục tuần đặng đem vào thông qui cầu Hàm phong, nhưng phải chịu các điều kiện buộc như những vị đặng hưởng ân phong vậy.
2-C̣n những chức sắc Thiên Phong trong khi hành chánh mà tuổi đă qúa lục tuần nếu c̣n sức lực lập công thêm nữa th́ tuỳ ư, nhược bằng liệu sức ḿnh già yếu th́ đặng xin vào hàm phong. Trong lúc đă hàm phong rồi mà có thể lập công qủa xứng đáng chi khác th́ đúng lệ 5 năm cũng đặng dự cầu thăng hàm phong theo đẳng cắp.
IV-Truy Phong
1-Những vị nào đầy đủ công nghiệp mà qui vị trước ngày cầu phong th́ đặng Hội Thánh đem vào sổ cầu truy phong đưa ra quyền Vạn linh công nhận nhưng cũng phải có công chúng hoan nghinh và Ṭa Đạo minh tra đủ cớ mới đặng.
2-Những vị Hàm Phong mà c̣n lập nên công nghiệp vĩ đại nhưng liễu đạo trước ngày cầu thăng thưởng cũng đặng Hội Thánh xét công nghiệp cầu truy phong thăng thưởng.
3-Khi đặng truy phong rồi con cháu hoặc anh em phải đem long vị về Ṭa Thánh với một vài vị Chức Sắc sở tại đưa lên. Khi về đến ṭa Thánh có Đức Hộ Pháp ban quyền và làm lễ long trọng.
Sau khi hành lễ đưa long vị trở về đîa phương. Hội Thánh đưa ra đến cửa ngỏ Ṭa Thánh rồi phái vài vị Chức Sắc đưa đi tùy theo phẩm tước đến tận nơi Thánh Thất sở tại. Đầu Tỉnh, Đầu Họ và Đầu Quận Đạo phải thiết lễ và dựng mộ bia cho long trọng.
V-Cách Tổ Chức Hội Quyền Vạn Linh
1-Chương-tŕnh về hội quyền Vạn Linh phải gởI các nơi trước ngày hội ít nữa là 3 tháng và phải phân biệt vấn đề theo mỗi phái.
2-Luật công cử nghị viên th́ phải hội hiệp tất cả chức việc trong Quận bỏ thăm để tuyển chọn một vị Chánh Trị sự, một vị Phó Trị sự và một vị Thông sự. Nam nữ cũng vậy.
3-Cứ 500 đạo hữu trường trai đặng quyền tuyển cử lên một vị Phái Viên thay mặt.
4-Chư nghị viên và phái viên sau khi đắc cử rồi phải có giấy chứng của đầu Quận, Đầu họ và Đầu Tỉnh Đạo. Phải nhóm nhau tại Quận Đạo đặng giải quyết những vấn đề trong chương tŕnh rồi lập lời quyết nghị.
5-Chư nghị viên và phái viên phải có mặt tại Ṭa Thánh ít nữa là 5 ngày trước ngày dự hội phải tŕnh giấy chứng nhận tại Ṭa Nội Chánh đặng đổI giấy dự Hội.
6-Trước khi vào dự Hội phải tŕnh giấy ấy cho Ban Kiểm Soát và nhứt nhứt tùng lệnh Kiểm Soát Viên sắp đặt trật tự theo mỗi Họ Đạo và Quận Đạo riêng nhau cho dễ bề quang-soát những điều sơ sót. Ấy là phép khảo dượt quyền hành.(contrôle des pouvoirs)
7-Ngoại trừ ra những người đến dự thính th́ phải có chỗ nơi đặc biệt, chẳng đặng trà trộn hay là thông công cùng chư nghị viên một điều chi mà làm cho mất trật tự trong khi hội nhóm.
8-C̣n Chức Sắc Thiên Phong nam nữ từ Lễ Sanh đổ lên đặng trọn quyền vào dự Hội.
 
Điều thứ nh́ : Ư Kiến Về Chính Trị Đạo Đương Thời
Luật .
Quyền Thống Nhất của Đức Hộ Pháp và Quyền Hội Thánh Nam nữ đă cầm giềng mối nền Chánh Trị Đạo của Đạo y theo khuôn viên Luật Pháp nên buộc toàn đạo phải tùng quyền không đặng một việc chi nghịch mạng.
Phương Pháp Thật Hành
Nghĩ v́ bấy lâu nay nền Chánh Trị Đạo đặng trang nghiêm đặc sắc là nhờ chư Chức Sắc đương quyền trong nền chánh trị biết tuân y mạng lệnh quyền thống nhất của Đức Hộ-Pháp mà thi hành phận sự, chớ cũng chưa đủ tài liệu biện tô điểm cho lịch xinh vẻ Đạo. Ây vậy về phần Chức Sắc Hành Chánh cần phải có đủ ḷng chơn thật để thi hành phận sự, hoặc t́m phương nâng đở, bảo ṭan, d́u dẫn , an ủi, khuyên lơn, chỉ dạy con cái của Đức Chí Tôn trổi bước trên đường chí thiện, nghĩa là :
1-Thấy người lâm cơn hoạn nạn, nguy nan phải tận tâm điều độ, lo lắng , châu toàn cũng như anh em ruột lo cho nhau vậy.
2-Thấy kẻ đói khó tật nguyền phải t́m phương trợ giúp.
3-Mỗi kỳ sóc vọng tại Thánh Thất hoặc các đàn lệ khác vị Chức Sắc đương quyền phải thuyết Đạo hoặc đọc Châu Tri, Bố Cáo, hay là dẫn giải những điều khuyết điểm, cùng là khuyến khích, nhắc nhở chư đạo hữu trong đường đạo đức. Nói tóm lại là làm thế nào cho Chúng sanh đặng kết chặc giải đồng tâm , tương thân ḥa ái cùng nhau, hầu nâng đở cho nhau đặng phấn tâm lo Đạo, chẳng để sót một ai phải bất b́nh v́ một việc chi mà phải khổ tâm thối bước, v́ bởi Chánh Trị Đạo lập ra chẳng những để trị mà thôi mà cũmg là một cơ quan để bảo tồn sanh chúng t́m nguồn hạnh phúc.
4-Thoản như Chức Sắc nào chẳng v́ chủ nghĩa hóa dân qui thiện, làm cho mất tín nhiệm của chúng sanh th́ phải chiếu y thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông mà định tội tùy theo nặng nhẹ.
5-Muốn cho toàn Đạo kết chặc giải đồng tâm tương thân ḥa ái th́ cần năng hội hiệp nhau cho thường để kết t́nh thân mật, hầu chia vui sớt thảm cho nhau mà gây khối yêu thương chân thật .
Vậy mỗi kỳ sóc Vọng nơi Thánh Thất, toàn chư chức Sắc Chức việc nam nữ bên Hành Chánh hay là bên Phước Thiện cũng phải đến chầu lễ Đức Chí Tôn ,trước là học hỏi lẫn nhau, sau nghe đọc các châu tri bố cáo về sự hành động của Đạo.
6-Mỗi Thánh thất phải lập một tấm bản biên tên Chức việc đặng sau khi biên vào sổ kỷ niệm rồi ghi vào bản ấy cho dể bề xem xét, coi những vị nào siêng năng sốt sắng và những vị nào biếng nhác không đến hầu đàn.
7- C̣n trong hàng đạo hữu th́ cũng cứ biên vào sổ kỷ niệm như xưa nay nhưng buộc Chánh Trị Sự phải chăm nom nhắc nhở.
8-Trong 1 năm 24 kỳ đàn mà những con cái biếng nhác của Đức Chí-Tôn không đến thăm viếng người ít nữa là 20 kỳ đàn th́ Hội Thánh sẽ không ngó ngàng đến nữa, dầu cho trong đường đời hay trong đường đạo của họ cũng vậy. Nếu như có bàn việc chi phải buộc ḿnh vắng mặt th́ phải có tờ giấy Chức Sắc Thiên Phong vi chứng mới đặng.
 
Điều thứ ba : Những Phương Pháp Hay Đặng Chỉnh Đốn Thêm Nữa
Luật .
Hội Thánh thuyên bổ thêm Chức Sắc Thiên Phong đi cùng khắp các nơi đặng chỉnh đốn Chánh Trị Đạo lại và phổ thông nền Chánh Giáo ra ngoại quốc.
Phương Pháp Thật Hành
1- Từ đây Đầu tỉnh, Đầu quận, Đầu họ Đạo sẽ chỉnh đốn y theo như Quyền Vạn linh đă định , Nam là Chánh, Nữ là Phó đặng thi hành luật Đạo theo một khuôn khổ luật lịnh.
2- Bắt đàu Năm Mậu Dần th́ các Văn Pḥng Đầu tỉnh, Đầu Họ và Đầu Quận Đạo phải có 1 vị Đầu Pḥng chỉnh đốn lại cho trang hoàn hơn nữa, nghĩa là:
- a) Phải lập đủ các sổ sách thâu xuất lại cho kỷ càng
- b) Phải lập cho đủ các hồ sơ đặng để lưu chiếu các giấy tờ của Đạo.
3- Mỗi Văn Pḥng của Đầu Tỉnh Đạo phải có 1 vị Giáo Hữu làm Đầu Pḥng. Mỗi Văn Pḥng của Đầu họ Đạo phải có 1 vị Lễ Sanh làm Đầu Pḥng. Mỗi Văn Pḥng Đầu Quận Đạo phải có 1 vị Chánh Trị Sự làm Đầu Pḥng.
4- Nếu vị chức Sắc nào muốn làm Đầu Pḥng th́ phải có khoa mục tuyển chọn chứng rằng ḿnh là ngưới có học thức đủ sức làm tṛn bổn phận.
C̣n Bàn Trị sự cũng vậy, nhưng khi thi đậu rồi th́ buộc phải làm tờ giao ước rơ ràng trọn hiến thân cho Hội Thánh và phế đời hành Đạo mới đặng thuyên bổ lănh chức trách Đầu Pḥng. Khoa mục ấy sẽ định thi ở Ṭa Thánh.
5- Từ ngày có Đầu Pḥng th́ giao hết các việc trong văn pḥng cho người lo chỉnh đốn, c̣n Chức Sắc Hành Chánh th́ cần phải đi châu lưu cùng khắp trong đîa phận ḿnh trước là xem xét sự hành động của Chức Sắc hoặc Chức việc dưới quyền ḿnh , sau nữa gần gủi thân mật để cảm hóa nhân sanh.
6- Bàn Trị Sự nên chọn cử hạng người có tài đức bất luận là hạng thanh niên hay là bậc trưởng lăo miễn vị ấy đặng phần đông tín nhiệm là đủ.
7- Nếu như một ai c̣n đương quyền đời mà muồn vào hành phẩm chức việc th́ phải từ bỏ quyền đời đặng để trọn tâm lo tṛn trách nhiệm đạo.
8- Mỗi khi khuyết Chánh Trị Sự th́ chỉ có hàng Phó Trị sự va Thông Sự đặng quyền dự cử mà thôi, trừ ra những vị nào đă bị phạm luật pháp có h́nh phạt của Hội Thánh. C̣n như khuyết Phó Trị sự, Thông sự th́ chọn những vị nào có đạo đức, đủ tư cách hoặc dày công. Ngoài ra những vị trên đây th́ đạo hữu nào dầu mới nhập môn cũng đặng dự cử miễn là đủ sức tín nhiệm của toàn đạo trong đîa phận th́ đặng. Nhưng trừ ra những vị nào đă bị phạm luật pháp có h́nh phạt của Hội Thánh và người trong các chi phái mới trở lại .
9- Trong mỗi hạn kỳ 6 tháng xin Hội Thánh phái 1 Ban thanh Tra đi xem xét các sự hành động trong đạo nào là Hành Chánh, Phước Thiện, Phổ Tế và Ṭa Đạo đặng tham hiểu các cơ quan trong nền Chánh Trị Đạo, hầu t́m phương giúp hay cho Hội Thánh chấn chỉnh lại cho đặc sắc .
10- Phải chỉnh đốn Y viện cho có lương y chăm nom săn sóc những Chức Sắc Thiên Phong bệnh hoạn và bổ đi các nơi trong Thánh Thất.
11- Hội Thánh phải thuyên bổ Chức Sắc Phổ Tế trong các quận Đạo và công cử Chức việc Phổ Tế trong mỗi làng Đạo.
 
Điều thứ tư: Những Ước Vọng Của Toàn Tín Đồ Trong Đạo
Luật .
Hội Thánh phải tạo đền thờ của Đức Chí-Tôn đặng làm nền móng sự tín ngưởng của cả chúng sanh v́ Đạo do nơi đó mà xuất hiện .
Phương Pháp Thật Hành
1- Băy lâu nay sự tạo tác đền thờ của Đức Chí Tôn đă thành ra 1 lá bùa mê hoặc qủa tim của nhơn sanh nên ngày nay chính ḿnh Đức Hộ Pháp đứng ra tạo tác, đặng chuộc sự tín nhiệm lại cho Hội Thánh. Ngài để trọn cả sự hảo tâm của chúng sanh đặng bồi đắp vào Đền Thánh, nên chưa bao lâu mà Ṭa Thánh sắp hoàn thành . Vậy th́ dầu cho phải hao tổn, khổ nhọc bao nhiêu mà c̣n có 1 năm nữa là đoạt thành hy vọng th́ xin toàn đạo cũng v́ mục đích cao thượng ấy để cả đức tin vào đặng tạo lập Toà Thánh trong 1 năm nữa cho hoàn tất hầu thiết lễ khánh thành trong năm nay là năm kỷ niệm khai đạo và cũng là năm đáo ngươn hội 12 con giáp Đức Chí Tôn lập thành Đại Đạo. Vậy th́ làm thế nào ngày rằm tháng mười năm Mậu Dần nầy cũng phải đem qủa Càn Khôn vào Bát Quái Đài mới đặng .
2- Số tiền của chư đạo hữu hỉ cúng tạo tác Ṭa Thánh th́ để trọn vẹn về phần tạo tác Ṭa Thánh mà thôi .
3- Về công qủa tạo tác Ṭa Thánh th́ dầu bên Phước Thiện hay Phổ Tế có thâu đặng phải giao lại cho Đầu Tỉnh phát giấy công quả, hoặc Đầu Tỉnh Đạo Nữ Phái cũng đặng phép thâu nhưng phải chịu dưới quyền xem xet của Đầu Tỉnh Đạo Nam Phái và giao sồ tiền ấy lại liền cho người chớ chẳng đặng lưu giữ, hay là nộp cho Hộ viện Toà Thánh phát giấy công qủa mà thôi.
 
Điều thứ năm: Quan sát gia nghiệp của Đạo
Luật .
Cả sản nghiệp của Đạo do Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh và Ông Nguyễn ngọc Tương đứng bộ từ thử th́ phải cải bộ lại cho Đức Hộ Pháp dứng tên thay mặt làm chủ cho Đạo. Cấm nhặt không cho những vị chức sắc bị Hội Thánh sa thải ra khỏi đạo, hoặc đă bị ngưng quyền mà c̣n lấy danh chức sắc của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, lợI dụng về mặt nào cả thảy, dầu đối vớI Đời hay Đạo cũng vậy.
Phương Pháp Thật Hành
1- Đất cát và gia nghiệp của đạo do Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh và Ông Nguyễn Ngọc Tương đứng bộ từ thử th́ phải làm giấy tờ rành rẻ giao lại cho Đức Hộ Pháp đứng bộ thay mặt cho Đạo. Việc cải bộ nầy xin giao cả hồ sơ nhờ quan trạng sư thi hành.
2- C̣n đất lập Thánh Thất các nơi mà chỗ nào giấy tờ chưa rành rẻ th́ cũng phải lo làm giấy bán đứt lại cho Hội Thánh trọn quyền làm chủ.
3- Lập 1 ban ủy viên thuộc dưới quyền của Thượng Chánh Phối Sư đi cùng khắp đặng chỉnh đốn phép tắc và giấy tờ các Thánh Thất lại.
4- Mỗi Thánh Thất phải lập 1 cuốn bộ từ khi biên các vật dụng của Đạo, Hội Thánh có quyền buộc bồi thường những của cải của Đạo bị hao hớt và trộm cắp nếu có đủ bằng cớ vị ấy là gian xảo.
 
Điều thứ sáu: Quan sát sổ thâu xuất hằng niên và định phần dự trử
Luật .
Mỗi năm quyền Vạn linh được quyền xem xét các sổ sách thâu xuất hằng niên tại Ṭa Thánh hoặc các Thánh Thất rồi định phần dự trử.
Phương Pháp Thật Hành
1- Cả số tiền thâu vào Hộ Viện th́ vị Quản lư phải làm biên lai nhận lănh có lót giấy lọ (carbone) đặng thành ra 2 bổn, 1 bổn giao cho người nạp tiền và 1 bổn để lưu chiếu cho Hội Thánh.
2- Nơi Văn Pḥng Đầu tỉnh Đạo cũnh phải làm như vậy. Biên lai ấy phải nói rành rẻ do thông qui số mấy của vị nạp tiền.
3- Xuất ra th́ phải có đủ bằng cớ toa vé và cũng phải có lời phê của chức sắc bề trên.
4- Mỗi khi nhóm lệ th́ vị quản Lư Hộ-Viện hoặc vị đầu pḥng phải đem sổ sách ra tŕnh hộ quang soát. Nếu có điều chi sơ thất th́ chư vị ấy phải chịu phần trách cứ.
5- Nơi Thánh Thất th́ Đầu Quận Đạo phải lập sổ thâu xuất hằng tháng hoặc nơi văn pḥng ḿnh đặng dâng lên Đầu Họ xem xét rồi đệ lên cho Đầu Tỉnh Đạo phê chuẩn.
 
Điều thứ bảy: Phương diện giáo dục - cất Hạnh Đường và Học Đường các Thánh Thất
Luật .
Phải lập Hạnh Đường nơi Ṭa thánh và văn pḥng Đầu Tỉnh Đạo đặng giáo hóa Chức Sắc Thiên Phong và chức việc cùng lập Học đường đặng dạy dổ trẻ em cho rỏ thông chữ nghĩa và kinh kệ. Các Thánh Thất đều phải có học đường. Mỗi năm mở khoa mục khảo dượt 1 lần đặng ban cấp bằng hay là giấy chứng nhận cho những vị thi đổ .
 
Phương Pháp Thật Hành Hạnh Đường
1- Bắt đầu năm Mậu Dần, xin Hội Thánh tái lập Hạnh Đường. Trường Hạnh Đường sẽ mở ra 2 lớp
a) Một lớp có 1 vị Giáo Sư dạy chư vị Giáo hữu và Lễ Sanh.
b) Một lớp có 1 vị Giáo Hữu dạy chư vị Chức việc dưới quyền của Hiệp Thiên Đài kiểm soát v́ về giáo huấn là thuộc quyền của Hiệp Thiên Đài.
2-Mỗi kỳ nhập học là 30 vị trong mỗi lớp, học trong hạn lệ là 1 tháng, khi thi đậu ra trường th́ phải có giấy chứng nhận của nhà trường ban cho, rồi mới đặng thuyên bổ đi hành chánh.
Vị nào mảng kỳ học mà chẳng đặng giấy cấp bằng tốt nghiệp của nhà trường th́ kỳ sau phải bị đ̣i về học nữa.
3- Măn kỳ học nầy th́ kế mời kỳ khác về học. Những vị nào muốn nhập học th́ phải gởi đơn xin trước rồi chừng đặng thơ mời mớI đặng về nhập học.
4-Thoản như vị nào đặng thơ mời mà không về hoặc bê trể, hay là khi nhập học rồi mà bỏ lớp vô bằng cớ th́ phải bị Hội Thánh định tội.
Học Đường
5- Nhà trường Đạo Đức phải chỉnh đốn lại cho hoàn toàn, mở thêm cho rộng lớn. Phải mở thêm một nữ học đường cho nữ phái.
6- Tu bổ nhà trường cho có đủ lớp học, nhà ngủ giáo viên, nhà ngủ học sinh, nhà ăn, bàn ghế và các vật dụng trong trường ( fournitures classiques).
7- Mộ thêm giáo viên nam nữ và định phần châu cấp mỗi tháng.
8- Con nhà Đạo từ 6 tuổi đổ lên phải cho vào nhập học bất luận là nhà trường nào, nếu để cho con dốt th́ sẽ bị Hội Thánh định tội.
9- Một hạng được hưởng học bổng (boursiers) là con của chức sắc thiên phong đương quyền hành chánh, những trẻ em mồ côi, hoặc con của Đạo hiến thân trọn vẹn.
10- Cha mẹ có của cải và có bề thế làm ăn đủ th́ phải đóng tiền học phí (payant) mỗI tháng theo thể lệ nhà trường nhứt định.
11- Ty giáo huấn nên lập 1 cuốn sổ lạc quyên (cásse de charite') dưới quyền của Thượng chánh Phối Sư để nhờ nơi ḷng từ thiện của nhơn sanh trợ giúp cho các trẻ em mồ côi ăn học.
12- Chư Đầu Tỉnh, Đầu Họ và Đầu Quận Đạo phải kiếm những đạo hữu thanh niên có cấp bằng tốt nghiệp đặng xin chánh phủ mở học đường trong toàn cả Thánh Thất.
 
Điều thứ tám: Phương Pháp Châu Cấp Cho Thiên Phong Đi Hành Đạo
Luật .
Phần châu cấp cho thiên phong đi hành đạo tha phương th́ chiếu theo châu tri số 9 mà thi hành tức là những vị ấy phải có đủ đạo đức cảm hóa ḷng người trợ giúp cho.
Phương Pháp Thật Hành
1- Phần châu cấp cho thiên phong th́ cứ do theo châu tri số 9 hoặc đợi ngày nào các cơ sở phước thiện đặng thạnh hành, mỗi năm có huê lợi nhiều th́ chư chức sắc hành chánh hay phước thiện sẽ đặng châu cấp hành lư đồng nhất thể, nghĩa là do theo 1 thể lệ định và sự phân phát cũng theo 1 mối mà thôi.
 
Điều thứ chín: Tu Tạo Ṭa Thánh và Các Dinh Thự Nơi Thánh Địa
Luật .
Toàn Đạo nam nữ mỗi năm phải giúp cho Hội Thánh 5 ngày công qủa đặng tu tạo Ṭa Thánh và các dinh thự nơi Thánh Địa cho đến ngày nào hoàn tất.
Phương Pháp Thật Hành
1- Mỗi vị đạo hữu nam nữ phải giúp cho Hội Thánh 5 ngày công qủa đặng tu tạo đền thờ đức Chí Tôn và các dinh thự.
2- Số công qủa ấy phải gởi cho chư chức sắc đệ về Ṭa Thánh ít nữa là cuối tháng 6 cho hoàn tất, ngoài ra những vị nào có ḷng hiếu hạnh với Đại Từ Phụ muốn lập công lao vĩ đại th́ tuỳ hỉ thêm bao nhiêu cũng đặng.
 
Điều thứ mười và mười một
(Thuộc về Phước Thiện, xem chương thứ hai)
 
Điều thứ mười hai: Phương Cánh Thân Thiện với Quyền Đời
Luật .
Thiên Phong Chức Sắc phải vào Hạnh Đường học thêm đạo lư, luật Đạo, luật Đời đặng dể bề thân thiện cùng đời mà độ đời cho biết đạo. Phải giữ phẩm giá của ḿnh cho đặng thanh cao đạo đức.
Phương Pháp Thật Hành
1- Muốn thân thiện với quyền đời th́ chư chức sắc thiên phong phải có đủ tư cách đạo hạnh, tánh t́nh thuần hậu, cùng là ăn mặc cho trang hoàn sạch sẽ.
2- Mỗi khi đi hành đạo nơi nào phải cần liệu phương thân thiện với quyền đời. Thoản như có xảy ra điều chi Đạo Đời phản khắc th́ phải đủ năng lực bảo đảm thể diện của Đạo.
3- Nếu vị Chức Sắc nào chẳng v́ danh thể Đạo làm cho đến đổi Đời rẻ rúng th́ sẽ bị Hội Thánh trừng trị nghiêm nhặt.
 
Điều thứ mười ba: Hành Vi Đương Thời Thế Nào và Sẽ Phải Tới Như Thế Nào
Luật .
Đương thời Đạo được thạnh hành phát đạt, một phần ít Chức Sắc v́ ǵa yếu không lo tṛn trách nhiệm. Vậy từ đây sắp tới xin Hội Thánh tuyển chọn nhơn tài và mở rộng cho hạng thanh niên gia công giúp Đạo.
Phương Pháp Thật Hành
1- Đương thời c̣n nhiều vị chức sắc hành chánh không biết chữ và lớn tuổi, không đủ sức đảm nhiệm vai tuồng trọng hệ xin Hội Thánh nên lựa chọn những vị khác cho có đủ tài đức bặt thiệp để thay thế.
2- Bên nữ phái th́ đặng phần châm chế cho tới ngày đủ thông đạo lư mớI đặng riêng quyền, bằng chẳng vậy cứ tùng nam mà hành chánh.
3- Mỗi khi thay đổi Chức Sắc th́ vị thiên phong có quyền trong tỉnh phải lập lễ đưa và rước cho long trọng trừ ra những vị nào có tội bị Hội Thánh rút về th́ không được hưởng đặc ân ấy.
4- Mỗi hạn kỳ 6 tháng, chư Đầu tỉnh Đạo phải phúc sự về cho Ngọc Chánh Phối Sư biết rơ cả sự hành động của mỗi vị Chức Sắc trong phần tỉnh của ḿnh , đặng Hội Thánh biết mà ban khen.
 
Điều thứ mười bốn
-Về phần Phổ Tế, xin xem chương thứ ba .
 
Điều thứ mười lăm
- Về phần Ṭa Đạo, xin xem chương thứ tư .
 
Điều thứ mười sáu : Bỏ Thăm Tín Nhiệm hay là Không Tín Nhiệm Quyền Thống Nhất
Lại Một Lần Nữa
Luật .
Toàn Đạo Nam nữ đồng công nhận và tín nhiệm quyền Thống nhất của Đức Hộ-Pháp cho đến ngày có Giáo-Tông ra mặt.
Phương Pháp Thật Hành
1- Trong mấy năm vừa qua nền Đạo nhờ nương dưới quyền thống nhất của Đức Hộ-Pháp mà đặng thạnh hành phát đạt một cách mau chóng, trên Hội Thánh đủ oai quyền vững đạt, dưới chúng sanh đặng đầy đủ tinh thần nghị lực mà thực hành chủ nghĩa cao thượng của Đức Chí Tôn. Vậy từ đây toàn Đạo nam nữ nên để cả đức tin nơi Ngài hầu đủ phương pháp tạo đời sửa thế.
 
Điều thứ mười bảy: Nhượng Quyền Cho Quyền Vạn Linh Cầm Quyền Chánh Trị Đạo
Luật .
Toàn Đạo Nam nữ giao quyền Chánh Trị Đạo cho quyền Thống Nhất cầm cho đến ngày có Đầu Sư Nam Nữ chánh vị.
Phương Pháp Thật Hành
1- Theo Pháp Chánh th́ quyền Chánh Trị Đạo là đặc quyền của Đầu Sư, nhưng hiện thời bên Cửu Trùng Đài phẩm vị Đầu Sư không có, c̣n quyền Vạn Linh th́ không đủ sức, v́ thiếu bậc tài ba đạo đức, nên để cho quyền thống nhất đủ năng lực đặng lập thành quyền Đạo đối vớ quyền Đời đương nhiên cùng các nền tôn giáo. Ấy là cái hay làm cho Đạo ra thiệt tướng.
 
Chương Thứ Hai
Phước Thiện
Điều thứ mười: Gầy dựng cơ sở phước thiện các nơi và những phương hay đặng châu cấp cho
những kẻ tật nguyền cô độc.
Luật .
Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Chức Sắc Phước Thiện định y như dưới đây:
1- Minh Đức
2- Tân Dân
3- Thính Thiện
4- Hành Thiện
5- Giáo Thiện
6- Chí Thiện
7- Đạo Nhơn
8- Chơn Nhơn
9- Hiền Nhơn
10- Thánh Nhơn
11-Tiên tử
12-Phật Tử .
II- Luật tuyển chọn .
1- Bất luận nam hay nữ ai ai cũng đặng được quyền tuyển chọn vào Phước Thiện của Đạo, hoặc người có Đạo, hoặc người chưa có Đạo, muốn vào Phước Thiện th́ phải lập tờ hiến thân trọn đời, xin làm công qủa cho cơ sở Phước Thiện.
2- Những chức sắc hay chức việc đương quyền hành chánh mà muốn hiến thân làm công qủa vào cơ sở phước thiện th́ phải có giấy chứng nhận do đẳng cấp trật tự ḿnh mới đặng. C̣n tín đồ th́ phải có giấy chứng tánh hạnh tốt của Bàn Trị Sự cho th́ bên Phước Thiện mới thu nhận.
3- Người nào mới nhập vào Phước Thiện cũng phải khởi đầu làm công qủa theo hạng Minh Đức.
III- Cầu Phong
4- Chức Sắc Phước Thiện Nam Nữ phải chịu dưới quyền công nhận của toàn Hội Phước Thiện mới được thăng chức hay là buộc tội mà bị sa thải.
5- Bậc Minh Đức muốn lên bậc Tân Dân phải có 3 năm công nghiệp đầy đủ với chức trách, phải có tờ khai chứng công nghiệp, tờ khai tánh đức tốt, trường trai, tư cách xứng đáng mới đặng dự vào sổ cầu phong.
6- Sổ cầu phong ấy phải đệ về Hội Thánh ( Văn Pḥng sở Phước Thiện tại Ṭa thánh) trước ngày 30 tháng 8 thường niên.
7- Người nào nhập vào Phước Thiện đều phải do đẳng cấp y theo trên đây mà hành sự, phải có đủ 3 năm công nghiệp Minh Đức mới đặng cầu thăng thưởng lên bậc Tân Dân. Bậc Tân Dân phải có đủ 3 năm công nghiệp mới đặng lên Thính Thiện v...v...
8- Bậc Hành Thiên mà muốn lên Giáo Thiện th́ ngoài ra luật 3 năm công nghiệp, c̣n phải nuôi dưỡng đủ 12 gia tộc mới đặng.
9- Mỗi đẳng cấp phải có đủ 3 năm hành thiện mới mong bước qua đẳng cấp khác.
10- Ngoại trừ ra ai có đại công mà có đủ bằng cớ và chiếm đặng ḷng tín nhiệm của sanh chúng dâng lên cũng đặng dự vào sổ cầu phong. Những vị nào để hết tâm v́ Đạo mà phải chịu khổ hạnh hoặc bị tù tội ngục h́nh cũng đặng dự vào sổ cầu phong ngoài luật đă định.
IV- Hàm Phong
11- Hạng Hàm Phong cũng vậy. Những vị nào đủ công nghiệp mà đă qúa lục tuần th́ cũng đặng dự vào sổ cầu phong hàm phẩm, nhưng cũng phải chịu y theo điều kiện thuộc về hạng ân phong vậy.
 
7- Nghị viên không đặng bàn tính việc ǵ khác hơn là vấn đề đă lập trong chương tŕnh. Khi Chủ Trưởng xướng đề ra th́ phải giải rành rẻ cho chư nghị viên được thông hiểu rồi để cho chư nghị viên tự do bàn định. Chủ Trưởng không nên bàn cải chi với nghị viên. Sau khi chư nghị viên bàn cải rồi, Chủ Trưởng gom tất cả ư kiến hay của phần đông chư nghị viên mà lập thành quyết nghị.
Phận sự Phó Chủ Trưởng
8- Phó Chủ Trưởng phải chung trí giúp Chủ Trưởng lập chương tŕnh và bàn định các vấn đề trước khi đem ra nhóm hội.
9- Khi Chủ Trưởng vắng mặt th́ Phó Chủ Trưởng đặng quyền thay thế như Chủ Trưởng vậy.
Phận sự Thủ bổn
10-Thủ bổn lănh phần việc bút toán và biên bản sổ thâu xuất cho Bàn Cai Quản xem xét trong mỗi kỳ nhóm lệ. Thủ bổn chịu trách cứ về số tiền ḿnh giữ và không đặng phép xuất chi phí nào mà không có Chủ Trưởng hay là Phó Chủ Trưởng thế quyền chứng kiến.
11-Thủ bổn ǵn giữ sổ Thâu Xuất ( Thâu Xuất phải biên hằng ngày và cộng chung mỗi tháng):
- Một cuốn sổ ghi công qủa
- Một cuốn sổ ghi tài sản
- Một cuốn sổ cấp tế những người cô quả, bệnh hoạn, đói khó, già cả, tật nguyền, goá buạ và quan hôn tang tế.
12- Lúc nào Bàn Cai Quản muốn xem xét th́ Thủ bổn phải bày các sổ sách bất hạng là lúc nào. Chủ Trưởng cũng có quyền xem xét sổ sách và tiền bạc.
13-Mỗi kỳ nhóm thường lệ Thủ Bổn phải lược thuật sự quản xuất tài chánh cho rơ ràng.
Phận sự Phó Thủ bổn
14-Phó Thủ Bổn lănh phần giúp Thủ bổn trong phần giấy tờ sổ sách về tài chánh và thay mặt cho Thủ bổn trong khi người vắng mặt.
Phận sự Từ Hàng
15- Từ Hàng lănh phần lập Vi Bằng trong mỗi kỳ hội nhóm. Người giữ:
- 1 cuốn sổ biên tên họ những đạo hữu hiến thân trọn đời vào sở Phước Thiện, có đủ ngày tháng hiến thân và những điều cần yếu thuộc về gia tộc đạo hữu ấy.
- 1 cuốn sổ biên nhận các thơ tín tiếp đặng
- 1 cuốn sổ biên nhận các thơ tín gởi đi
- 1 cuốn sổ biên tên các Chức việc Bàn Cai quản và tên các đạo hữu có công sáng tạo cơ sở Phước Thiện.
Phận sự Phó Từ Hàng
16- Phó Từ Hàng lănh phần giúp Từ Hàng trong các phận sự.
Phận sự Nghị viên
17- Nghị viên lo chăm nom quyền lợi chung để giúp hay cho cơ sở Phước thiện được mau chóng thạnh hành phát triển.
18- Các vị nầy giúp Chủ Trưởng việc trật tự trong các kỳ nhóm.
19- Phải chọn lựa trong hàng nghị viên, cử ra 2 vị Kiểm soát trong hạn lệ là 1 năm để lănh phận sự tra xét sổ sách của thủ bổn và Từ Hàng.
20- Giấy tờ nào cần ích trong cuộc điều tra sổ sách, th́ Thủ bổn phải giao cho kiểm-soát viên xem xét.
21- Tờ lược thuật về việc quản xuất tài chánh và sản vật của Thủ bổn phải đủ 2 kiểm-soát viên xem xét và kư tên.
22- Kiểm-soát viên được tự quyền lập phúc sự các việc điều tra sổ sách đệ về cho Hội Thánh biết.
23- Trước khi xướng lập cơ-sở lương điền công nghệ th́ chỉ nhờ nơi ḷng từ thiện của toàn đạo hữu trợ giúp. Ngoài ra, những vị nào hảo tâm dâng thêm tài vật chi xứng đáng th́ đặng nêu tên vào bảng danh dự để làm kỷ niệm nơi cơ-sở.
24- Những vị nào hảo tâm hiến nhà, hiến đất hoặc các tài vật khác, th́ phải làm giấy tờ cho rành rẻ, đóng bách phần cải bộ , đặng giao trọn quyền cho Phước Thiện làm chủ.
25- Những vị đă trọn hiến thân vào sở th́ Chủ Sở phải bảo toàn gia tộc của vị hiến thân ấy như chồng, vợ, con , cha mẹ ruột, cha mẹ vợ , cha mẹ chồng và cắt phận sự cho mỗi người. Mỗi sở bảo toàn cho đủ 12 gia tộc mới đúng phép hành thiện theo luật phước thiện.
26- Chư Chức Việc bên Hành chánh cũng phải để tâm giúp ích cho bên Phước Thiện đặng mau kết quả mỹ mản.
27- Nếu trong sở có xảy ra điều chi bất hoà mà điều đ́nh không đặng th́ phải lập Hội Công Đồng y như bên Hành Chánh mà trừng trị, kỳ dư xảy ra với cơ-quan trong nền Chánh Trị Đạo th́ buộc phải giải ra toà Đạo phân xử.
28- Phải t́m phương châu cáp những gia đ́nh nghèo nàn của chư Chức Sắc đắc lịnh Hội Thánh thuyên bổ đi hành đạo phương xa.
29- Khi các cơ sở đă thành lập mỗi năm phải tuỳ theo huê lợi trong sở đặng giúp lương thực trong các Thánh thất, hoăc mỗi văn pḥng trong nền Chánh Trị Đạo và phải định riêng ra 1 phần để châu cấp cho những kẻ tật nguyền cô-độc.
30- Về khoản cấp tế nơi cửa Phước Thiện, chẳng nên phân biệt người trong Đạo hay là ngoài Đời, nghĩa là mỗi phen nơi nào bị tai nạn khổ tâm khổ trí th́ lẽ cố nhiên người hành thiện chẳng thế nào bỏ qua cho đặng, chẳng những trợ giúp về mặt vật chất h́nh thức bên ngoài mà thôi lẫn đến tinh thần bên trong cũng phải có sự an ủi tâm hồn cho người được an vui b́nh tâm định trí.
31- Nếu một ai v́ cảnh bi thương trong gia-đ́nh hoặc v́ đau thảm về phần xác thịt mà đến nhà phước thiện cầu xin cứu giúp hay là 1 tấn kịch khốc hại đă phô bày trước mắt mà người hành thiện nở đành làm ngơ để cho người khốn khổ ấy phải cam tâm tủi phận, chẳng nhờ nơi ḷng ái truất của nhà lương thiện đoái đến mà có đủ bằng cớ th́ vị hành thiện ấy phải bị lỗi nặng với danh giá nhà Phước Thiện và phải chịu phần trách cứ.
 
Điều thứ mười một: Phương chỉnh đốn về mặt nghi tiết của Đạo nơi các Thánh Thất và về phần
Quan, Hôn,Tang,Tế.
Luật .
Hội Thánh phải bổ đến mỗi Quận Đạo: Lễ Sỉ, Cai Nhạc và Giáo Nhi có cấp bằng của Hội Thánh đặng chỉnh đốn về mặt nghi tiết nơi các Thánh thất và các cuộc quan hôn tang tế.
Phương Pháp Thật Hành
1- Muốn cho y theo 1 kiễu mẫu, xin Hội Thánh lập 1 bổn lễ quan hôn tang tế, đặng ban hành cho toàn Đạo. Bên Hành Chánh và bên Phước Thiện phải t́m phương sửa cải các điều lệ của Lễ viện và chỉnh đốn lễ quan hôn tang tế lại cho đẹp đẻ y theo cổ tục nước Nam.
2- Cả thức lệ về mặt nghi tiết và phương pháp thật hành về quan hôn tang tế đều thuộc về quyền của Phước Thiện sắp đặt , nhưng bên Hành chánh, Phổ Tế và toà Đạo cũng phải chung lo cho đặng trang hoàn.
3- Mỗi Quận Đạo thường phải chọn người hiến thân có thông thạo chút ít về lễ nhạc đặng gởi về Hội Thánh học tập, đến khi thành tài có cấp bằng của nhà trường ban cho rồi mới đặng thuyên bổ đi hành sự, tuỳ theo lịnh Hội Thánh nhứt định .
4- Sau khi trong mỗi Quận Đạo có người rành rẻ chăm nom dạy về Lễ Nhạc th́ con nhà Đạo đặng đến học thong thả, nhưng phải làm tờ t́nh nguyện lập công đặng hiến lễ trong các Thánh Thất. Như tṛ nào có thiên tư về khoa ấy, muốn thi lấy cấp bằng th́ phải làm tờ hiến thân trọn vẹn gởi về Hội Thánh xin cho dự thi. Khi thi đổ có cấp bằng của nhà trường ban cho rồi, th́ phải tuân theo luật của Hội Thánh thuyên bổ đi các nơi hành sự.
 
Chương Thứ Ba
Phổ Tế
Điều thứ mười bốn : Phương cách đối phó cùng các chi phái phản Đạo
Luật .
Chiếu theo Thánh giáo của Đức Chí Tôn và Đạo Nghị Định số 8 của Đức Lư Giáo Tông, th́ toàn cả Chúng Sanh nhứt định không nh́n nhận các chi phái phản Đạo và phải định quyết là Bàn Môn Tả Đạo.
Phương Pháp Thật Hành
1- Phần đông con cái của Đức Chí Tôn có 1 hạng biết rơ mối Đạo là 1 cơ bí mật của Trời sáng tạo đặng cứu vớt sanh linh khỏi trầm luân khổ hải, song v́ c̣n yếu ớt đức tin nên hảy c̣n đứng ngoài ṿng để mắt xem chừng vào cửa Đạo, c̣n 1 hạng nữa th́ lại đang mê mẩn trong ṿng vật chất lầm tưởng cho nền Đạo là 1 cơ quan xảo kế của phàm nhơn sáng tạo để mê hoặc tâm lư của người Đời mà xem dường như rẻ rúng, thành thử con cái của Đức Chí Tôn vẫn c̣n mịt mờ trong ṿng hắc ám. Vậy phương diện Phổ Tế Nhơn Sanh là 1 hành vi cẩn cấp để dẫn dắc người Đời vào trường học Đạo của Trời cho mau chóng, đặng sớm tầm con đường siêu rổi tội t́nh cho nhân loại.
2- Hội thánh phải tuyển chọn những chức sắc thiên phong đủ tài đủ đức đặng thuyên bổ qua cơ-quan Phổ Tế.
3- Chư vị Chức Sắc lănh phần Phổ Tế phải kể ḿnh như các vị quan Phương Bá nhà Châu buổi nọ, nghĩa là mảnh thân gánh nặng nghĩa vụ nơi vai, th́ phải châu lưu cùng khắp trong chốn thôn quê sằng giả, vào tận nơi nào có lấp loáng bóng người đặng đem chân lư Đạo mầu thức tỉnh cho thế gian hồi tâm giác ngộ, kẻo một ngày trể nải là một ngày hại cho nhân sanh chưa biết Đạo.
4- Đối với các chi phái do Đại Đạo lập thành mà phản loạn chơn truyền, ngày nay đă lỗi thệ cùng Thầy th́ xin Hội Thánh thể ḷng đại từ đại bi của Đức Chí Tôn, mở kỳ ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ y theo châu tri số 31 đề ngày 18 tháng 9 năm Bính Tư, duy trong châu thành Toà Thánh những kẻ phản Đạo không đặng nhập môn trở lại mà thôi.
5- Hiện thời đương lo tạo tác Toà Thánh, cấm nhặc các chi phái vào Thánh Địa toan mưu khuấy rối. Chừng nào Toà Thánh lập xong dầu Chức Sắc các chi phái muốn nhập môn làm tín đồ đi nữa th́ cũng phải có Quyền Vạn Linh và quyền Chí Tôn công nhận mới đặng.
6- Ngoài ra các vị Phổ Tế nếu có chức việc hoặc đạo hữu nào độ đặng 500 tới 1000 ngườI ngoại đạo nhập môn th́ vị ấy sẽ đặng Hội Thánh đem ra Quyền Vạn Linh xin phong thưởng vào phẩm Lễ Sanh, độ đặng từ 1000 tới 3000 người th́ được vào phẩm Giáo Hữu, độ đặng từ 3000 tới 10000 người th́ đặng vào phẩm Giáo Sư.
7- Những Thánh Thất thuộc về các chi phái mà muốn hiến về cho Hội Thánh th́ phải làm giấy tờ rành rẻ giao cho vị Phổ Tế đem về thương lượng với Hội Thánh.
8- Chức Sắc Phổ Tế khi gặp đặng những điều bất hợp pháp cùng việc bất hoà xảy ra giữa các cơ-quan có đủ bằng cớ, hoặc bên quyền Hành Chánh, bên Phước Thiện, bên Toà Đạo, th́ đặng quyền dâng sớ kêu ca ngay cho mỗi vị Chưởng Quản 3 cơ-quan ấy.
 
Chương Thứ Tư
Ṭa Đạo
Điều thứ mười lăm: Định án những người phạm luật pháp và h́nh phạt ra thể nào
Luật .
Những vị nào phạm Luật Pháp th́ chiếu theo thập h́nh của Đức Lư Ǵáo Tông mà định tội. Kẻ phạm phải chịu dưới 2 quyền luật:
1- Luật : là Tân Luật và Luật Hội Thánh.
2- Pháp : là Pháp Chánh Truyền và Đạo  Nghị Định.
Phương Pháp Thật Hành
Nghĩ v́ Toà Đạo là 1 cơ quan bảo thủ chơn truyền y theo khuôn viên Đạo pháp bảo đảm sanh chúng, trị loạn pḥ nguy, ǵn cân công lư cho toàn cả chúng sanh đặng sống một cách thung dung thơ thới dưới mặt Luật công b́nh của Đạo.
Toà Đạo lập ra cốt yếu để binh vực những ngưới bị uất ức, trừng phạt những người phạm luật pháp, ǵn giữ quyền hành phân minh, đẳng cấp trật tự cho nền Chánh Trị Đạo. Trách nhiệm trọng hệ hơn hết của toà Đạo là vô tư vô vị.
Phạm Pháp
Đệ nhứt h́nh
1- Không tuân Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định
2- Phản loạn chơn truyền
3- Chia phe phân phái và lập Tả Đạo Bàn môn.
Những vị nào phạm các điều trên đây th́ khép vào tội thứ nhứt trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Trục Xuất.
Đệ nhị h́nh
Chư Chức Sắc Thiên Phong không tùng mạng lịnh của Hội Thánh:
1-Thuyên bổ không đi
2- Không trọn phế đời hành Đạo
3- Bỏ bê phận sự.
Những vị nào phạm vào các điều khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ hai trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Giáng Cấp tới tín đồ hay là buộc hành đạo ngoại quốc, trừ ra các xứ lân bang Nam Quốc như AiLao, Tần Quốc...
Đệ tam h́nh
1- Làm nhơ danh Đạo
2- Mượn danh Đạo tạo danh Đời
3- Lợi dụng danh Đạo làm điều bất chánh.
Những vị nào phạm vào các điều khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ ba trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Giáng Cấp từ đương quyền xuống tới 2 hay là 1 cấp.
Đệ tứ h́nh
1- Lấn quyền, dành quyền
2- Phạm thượng
3- Tự chuyên sửa cải chơn truyền.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ tư trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Ngưng Quyền từ 3 năm tớI 5 năm .
Đệ ngủ h́nh
1-Mê hoặc chúng sanh
2-Cám dổ.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ 5 trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Ngưng Quyền từ 1 năm tớI 3 năm và phạt vào Tịnh Thất .
 
Phạm Luật
Đệ nhứt h́nh
1- Không tuân Tân Luật và các Luật Lệ Hội Thánh
2- Công kích Hội Thánh
3- Nghịch mang.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ nhứt trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Trục Xuất.
Đệ nhị h́nh
1- Tư thông
2- Giấy loạn chúng sanh
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ nh́ trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Giáng Cấp tới tín đồ hay là buộc hành đạo ngoại quốc, trừ ra các xứ lân bang như Ai Lao, Tần Quốc. . .
Đệ tam h́nh
1- Tham lam tài chánh
2-Giả mạo văn từ.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ ba trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Giáng Cấp từ phẩm đương quyền xuống tới 2 hay là 1 cấp.
Đệ tứ h́nh
1- Khi lịnh Hội Thánh
2- Lập quyền riêng.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ tư trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Ngưng Quyền từ 3 năm tới 5 năm .
Đệ ngủ h́nh
Phạm Ngủ Giới Cấm
Những vị nào phạm vào luật nầy th́ bị khép vào tội thứ năm trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Ngưng Quyền từ 1 năm tới 3 năm.
Đệ lục h́nh
Cường ngạnh
Những vị nào phạm vào luật nầy th́ bị khép vào tội thứ sáu trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là phạt vào tịnh thất từ 1 tháng tới 1 năm mà c̣n hành chánh như thường.
Đệ thất h́nh
Phạm Tứ Đại Điều Qui
Những vị nào phạm vào luật nầy th́ bị khép vào tội thứ bảy trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là thuyên bổ đi nơi khác chỗ của ḿnh đương hành đạo.
Đệ bát h́nh
1- Bê trể phận sự
2- Biếng nhác.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ tám trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là phải về Toà Thánh đặng gần Giáo Tông và Hộ-Pháp cầu học Đạo.
Đệ cửu h́nh
1- Ganh ghét
2- Hung bạo
3- Đố kỵ
4- Xu phụ
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị ghép vào tội thứ chín trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là phải ăn-năn sám hối, thọ tội cùng chúng sanh.
Đệ thập h́nh
1- Phạm Thế Luật
Những vị nào phạm vào luật nầy th́ bị khép vào tội thứ mười trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là hầu kẻ đức hạnh của Hội Thánh định đặng cầu học đạo.
2- Những vị nào đă bị luật ngoài đời trừng trị, tùy theo tội h́nh nặng nhẹ, Ṭa Đạo sẽ chiếu theo thập h́nh mà trừng trị thêm nữa.
3- Những vị đă phạm tội mất phẩm vị thiên phong của ḿnh, phải có Luật Ân Xá của quyền Vạn Linh và quyền Chí-Tôn mới đặng, nhưng 4 cơ-quan toàn thể Chánh Trị Đạo, c̣n phương tế độ là minh tra công nghiệp, khi những vị ấy đă biết ăn-năn, lập nên công nghiệp phi thường, toàn công chúng hoan nghinh và Ṭa Đạo minh tra đủ lẽ, th́ đặng phép phục sự với 1 vị Chức Sắc Thiên Phong nào của kẻ phạm lựa chọn, hầu phục quyền đoái công chuộc tội th́ mới đặng cầu xin phục chức.
 
Bộ Luật nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng Giêng nam Mău Dần (14 Fevrier 1938) và ngày sau c̣n thêm vào nữa tùy theo tŕnh độ của chúng sanh.
 
CHUNG
 
Những Khoản Thêm Vào Bộ Đạo Luật
và Ban Hành Kể Từ Ngày Hôm Nay
1- Thủ tiêu 2 chữ Tuyệt Dục trong Tân luật .
2- Rộng ơn cho thỏa lời ước vọng của nhơn sanh là để tự do cho hàng Lễ Sanh giữ trai tâm bao nhiêu tùy ư, song chẳng đặng dưới 10 ngày.
3- Truất quyền dự Hội Nhơn Sanh, quyền Hành chánh và quyền hành pháp cho những vị Lễ Sanh nào chưa trường trai.
4- Cho tự do vợ chồng của Chức Sắc muốn theo cùng nhau cũng đặng, như thuộc về phần đời mà thôi, chớ chẳng dính dấp chi với Đạo, v́ chúng sanh duy biết nuôi người thay mặt Chí Tôn, chứ chưa hề biết nuôi vợ chồng của vị Chức Sắc nào cả.
5- Vị Chức Sắc Thiên Phong Nam Phái nào có vợ con nghèo nàn, nhỏ dại th́ Hội Thánh sẽ định cho 1 số tiền cứu giúp hằng niên, khi đă minh tra đủ bằng cớ rằng vợ con của vị ấy không gia thế không phương làm, bần hàng, đói khó.
6- C̣n bên Chức Sắc Nữ Phái th́ Hội Thánh không có định cấp dưỡng cho chồng con chi hết , v́ chẳng lẻ người chồng nuôi con không nổi, bất tài đến đổi phải nhờ vợ.
7- Nếu như vị Chức Sắc Nữ Phái nào rủi góa bụa mà con c̣n thơ dại, khi đă minh tra đủ lẽ th́ Hội Thánh sẽ định 1 phần cấp dưỡng nuôi con.
Lập tại Toà Thánh Tây Ninh
ngày 5-11-Mậu Dần
 Le 26 Dècembre 1938
Ṭa Đạo Hiệp Thiên Đài
 
V- Truy Phong
12- Hạng truy phong công nghiệp những ngưới đă qúa văng mà có đủ bằng cớ đặng công chúng hoan nghinh và ṭa Đạo minh xét rồi th́ đặng đem vào sổ cầu phong cho toàn Hội Phước thiện công nhận.
13- Những vị đắc phong hàm phẩm lúc c̣n sanh tiền c̣n lập thêm công nghiệp mà liễu Đạo trước ngày cầu phong thăng cấp th́ cũng đặng đem vào sổ cầu truy phong vậy.
VI- Quyền Phong Thưởng .
14- Quyền phong thưởng chức sắc Phước Thiện hay là buộc tội chức sắc ấy th́ về quyền đặc biệt của Đức Hộ Pháp mà thôi.
VII- Thể Lệ Hội Phước Thiện .
15- Mỗi năm, sau ngày Hội Quyền Vạn Linh có Đại Hội Phước thiện một lần.
16- Về phần tuyển chọn phái viên của hạng Minh Đức, Tân Dân và Thính Thiện tức là hạng mới xin làm công qủa, học Thiện hoặc theo Thiện, hoặc nghe Thiện. Mỗi Quận Đạo nào có lập cơ sở lương điền công nghệ thương măi thuộc về Phước Thiện th́ từ 1 đến 500 người hiến thân công qủa đặng cử 1 phái viên ra thay mặt, từ 501 đến 1000 th́ công cử 2 vị y theo thể lệ chọn phái viên Quyền Vạn linh.
17- Về phần công cử Nghị viên của hạng Hành Thiện tức là hạng Chủ sở và Chức việc Bàn Cai Quản nhà sở phước thiện chánh:
Mỗi Quận Đạo nào có lập cơ sở lương điền công nghệ, thương măi thuộc về phước thiện th́ cả Chủ sở nơi ấy và chức việc Bàn Cai quản hiệp nhau công cử Nghị viên.
- a) Cả Chủ sở lương điền công nghệ, thương măi th́ đặng chọn cử 1 vị thay mặt.
- b) Cả Chức việc, Bàn Cai Quản nhà sở Phước Thiện chánh th́ đặng chọn cử ra 1 vị thay mặt.
Nghị Viên và Phái Viên hiệp lại gọi là Ban Ủy Viên thay mặt cho toàn Phước Thiện nơi mỗi Quận.
18- Người đắc cử phải là hạng trường trai, có tánh đức tốt mới xứng là người thay mặt cho phước thiện.
19- Khi đuợc tuyển chọn rồi Đầu quận phải giao cho người đắc cử ấy tờ kiết chứng y như kiểu nhứt định của Hội Thánh.
20- Lúc về Ṭa thánh dự Hội th́ phải tŕnh tờ kiết chứng ấy mới đặng vào dự Hội.
21- Cuộc chọn cử Ban Ủy-Viên thay mặt cho toàn Phước Thiện nơi mỗi quận th́ phải có vị Giáo Thiện Đầu Quận Phước Thiện làm Chủ tọa.
22- Ban Ủy-Viên phải có mặt tại Ṭa Thánh trước ngày dự hội ít nữa là 5 ngày.
23- C̣n phần Chức Sắc chánh danh Phước Thiện Nam Nữ từ Giáo Thiện đổ lên đều có quyền đến dự Hội toàn Phước Thiện.
VIII- Phần tạo cơ-sở .
24- Mỗi quận Đạo phải lập ra một nhà sở Phước Thiện chánh thức nơi nhà sở ấy mới đặng phép hội hiệp lo thương lượng làm ăn thuộc về Phước Thiện.
25- Mỗi Làng Đạo phải khai mở nhiều sở lương điền, công nghệ thương măi. Các sở lương điền, công nghệ, thương măi ấy phải chịu dưới quyền của sở Phước Thiện chánh.
26- Nơi mỗi nhà sở Phước Thiện chánh phải lập một cơ quan thiết dụng như là:
- a) Bảo Sanh viện
- b) Y viện
- c) Ấu Trỉ Viện
- d) Dưỡng Lăo Đường
- e) Học viện .
27- Mỗi sở lương điền công nghệ phải có 1 vị Chủ sở làm đầu. Vị nào muốn đặng chọn cử làm Chủ Sở th́ phải là hạng Hành Thiện mới đặng.
28- Mỗi nhà Sở Phước Thiện trong Quận Đạo phải cử ra 1 Bàn Cai quản để lănh trách nhiệm Chủ Trưởng nhà sở ấy.
Mỗi Bàn Cai Quản phải có ít nữa là 12 người Chức việc :
- 1 Chủ Trưởng
- 1 phủ Trưởng
- 1 Thủ Bổn
- 1 Phó Thủ Bổn
- 1 Từ Hàng
- 1 Phó Từ Hàng
- 6 Nghị viên.
Phương Pháp Thật Hành .
1- Trong hàng 6 nghị viên phải chọn cử ra 2 viên kiểm soát. Chức việc nầy phải chọn trong hạng người hiến thân trọn đời vào sở Phước Thiện, có tâm đức, tư cách xứng đáng trừ ra chức Chủ Trưởng th́ phải lựa chọn công cử trong hạng Chủ sở lương điền công nghệ mà thôi.
2- Cuộc công cử nầy phải có mặt Đầu Họ, Đầu Quận chủ tọa và Sỉ Tải hay Luật Sự chứng kiến. Mỗi khi công cử phải lập vi bằng.
Phận sự Bàn Cai quản .
3- Phận sự Bàn Cai Quản là lo chăm nom xem xét cả cơ sở lương điền công nghệ thuộc về sở Phước Thiện của ḿnh cai quản.
4- Mỗi tháng Bàn Cai quản phải hội nhóm ít nữa là 2 kỳ trong khi có đàn lệ tại Thánh Thất sở tại.
5- Nếu xa Thánh Thất th́ được nhóm tại nhà sở Phươc Thiện.
Phận sự Chủ Trưởng .
6- Khi nhóm, Chủ Trưởng làm Chủ tọa, người đem các vấn đề cơ-sở Phước Thiện sắp đặt có thứ tự trong chương tŕnh cho chư nghị viên bàn định.
7- Nghị viên không đặng bàn tính việc ǵ khác hơn là vấn đề đă lập trong chương tŕnh. Khi Chủ Trưởng xướng đề ra th́ phải giải rành rẻ cho chư nghị viên được thông hiểu rồi để cho chư nghị viên tự do bàn định. Chủ Trưởng không nên bàn cải chi với nghị viên. Sau khi chư nghị viên bàn cải rồi, Chủ Trưởng gom tất cả ư kiến hay của phần đông chư nghị viên mà lập thành quyết nghị.
Phận sự Phó Chủ Trưởng .
8- Phó Chủ Trưởng phải chung trí giúp Chủ Trưởng lập chương tŕnh và bàn định các vấn đề trước khi đem ra nhóm hội.
9- Khi Chủ Trưởng vắng mặt th́ Phó Chủ Trưởng đặng quyền thay thế như Chủ Trưởng vậy.
Phận sự Thủ bổn .
10-Thủ bổn lănh phần việc bút toán và biên bản sổ thâu xuất cho Bàn Cai Quản xem xét trong mỗi kỳ nhóm lệ. Thủ bổn chịu trách cứ về số tiền ḿnh giữ và không đặng phép xuất chi phí nào mà không có Chủ Trưởng hay là Phó Chủ Trưởng thế quyền chứng kiến.
11-Thủ bổn ǵn giữ sổ Thâu Xuất ( Thâu Xuất phải biên hằng ngày và cộng chung mỗi tháng):
- Một cuốn sổ ghi công qủa
- Một cuốn sổ ghi tài sản
- Một cuốn sổ cấp tế những người cô quả, bệnh hoạn, đói khó, già cả, tật nguyền, góa bụa và quan hôn tang tế.
12- Lúc nào Bàn Cai Quản muốn xem xét th́ Thủ bổn phải bày các sổ sách bất hạng là lúc nào. Chủ Trưởng cũng có quyền xem xét sổ sách và tiền bạc.
13-Mỗi kỳ nhóm thường lệ Thủ Bổn phải lược thuật sự quản xuất tài chánh cho rơ ràng.
Phận sự Phó Thủ bổn .
14-Phó Thủ Bổn lănh phần giúp Thủ bổn trong phần giấy tờ sổ sách về tài chánh và thay mặt cho Thủ bổn trong khi người vắng mặt.
Phận sự Từ Hàng .
15- Từ Hàng lănh phần lập Vi Bằng trong mỗi kỳ hội nhóm. Người giữ:
- 1 cuốn sổ biên tên họ những đạo hữu hiến thân trọn đời vào sở Phước Thiện, có đủ ngày tháng hiến thân và những điều cần yếu thuộc về gia tộc đạo hữu ấy.
- 1 cuốn sổ biên nhận các thơ tín tiếp đặng .
- 1 cuốn sổ biên nhận các thơ tín gởi đi .
- 1 cuốn sổ biên tên các Chức việc Bàn Cai quản và tên các đạo hữu có công sáng tạo cơ sở Phước Thiện .
Phận sự Phó Từ Hàng .
16- Phó Từ Hàng lănh phần giúp Từ Hàng trong các phận sự.
Phận sự Nghị viên
17- Nghị viên lo chăm nom quyền lợi chung để giúp hay cho cơ sở Phước thiện được mau chóng thạnh hành phát triển.
18- Các vị nầy giúp Chủ Trưởng việc trật tự trong các kỳ nhóm.
19- Phải chọn lựa trong hàng nghị viên, cử ra 2 vị Kiểm soát trong hạn lệ là 1 năm để lănh phận sự tra xét sổ sách của thủ bổn và Từ Hàng.
20- Giấy tờ nào cần ích trong cuộc điều tra sổ sách, th́ Thủ bổn phải giao cho kiểm-soát viên xem xét.
21- Tờ lược thuật về việc quản xuất tài chánh và sản vật của Thủ bổn phải đủ 2 kiểm-soát viên xem xét và kư tên.
22- Kiểm-soát viên được tự quyền lập phúc sự các việc điều tra sổ sách đệ về cho Hội Thánh biết.
23- Trước khi xướng lập cơ-sở lương điền công nghệ th́ chỉ nhờ nơi ḷng từ thiện của toàn đạo hữu trợ giúp. Ngoài ra, những vị nào hảo tâm dâng thêm tài vật chi xứng đáng th́ đặng nêu tên vào bảng danh dự để làm kỷ niệm nơi cơ-sở.
24- Những vị nào hảo tâm hiến nhà, hiến đất hoặc các tài vật khác, th́ phải làm giấy tờ cho rành rẻ, đóng bách phần cải bộ , đặng giao trọn quyền cho Phước Thiện làm chủ.
25- Những vị đă trọn hiến thân vào sở th́ Chủ Sở phải bảo toàn gia tộc của vị hiến thân ấy như chồng, vợ, con , cha mẹ ruột, cha mẹ vợ , cha mẹ chồng và cắt phận sự cho mỗi người. Mỗi sở bảo toàn cho đủ 12 gia tộc mới đúng phép hành thiện theo luật phước thiện.
26- Chư Chức Việc bên Hành chánh cũng phải để tâm giúp ích cho bên Phước Thiện đặng mau kết quả mỹ mản.
27- Nếu trong sở có xảy ra điều chi bất hoà mà điều đ́nh không đặng th́ phải lập Hội Công Đồng y như bên Hành Chánh mà trừng trị, kỳ dư xảy ra với cơ-quan trong nền Chánh Trị Đạo th́ buộc phải giải ra toà Đạo phân xử.
28- Phải t́m phương châu cáp những gia đ́nh nghèo nàn của chư Chức Sắc đắc lịnh Hội Thánh thuyên bổ đi hành đạo phương xa.
29- Khi các cơ sở đă thành lập mỗi năm phải tuỳ theo huê lợi trong sở đặng giúp lương thực trong các Thánh thất, hoăc mỗi văn pḥng trong nền Chánh Trị Đạo và phải định riêng ra 1 phần để châu cấp cho những kẻ tật nguyền cô-độc .
30- Về khoản cấp tế nơi cửa Phước Thiện, chẳng nên phân biệt người trong Đạo hay là ngoài Đời, nghĩa là mỗi phen nơi nào bị tai nạn khổ tâm khổ trí th́ lẽ cố nhiên người hành thiện chẳng thế nào bỏ qua cho đặng, chẳng những trợ giúp về mặt vật chất h́nh thức bên ngoài mà thôi lẫn đến tinh thần bên trong cũng phải có sự an ủi tâm hồn cho người được an vui b́nh tâm định trí.
31- Nếu một ai v́ cảnh bi thương trong gia-đ́nh hoặc v́ đau thảm về phần xác thịt mà đến nhà phước thiện cầu xin cứu giúp hay là 1 tấn kịch khốc hại đă phô bày trước mắt mà người hành thiện nở đành làm ngơ để cho người khốn khổ ấy phải cam tâm tủi phận, chẳng nhờ nơi ḷng ái truất của nhà lương thiện đoái đến mà có đủ bằng cớ th́ vị hành thiện ấy phải bị lỗi nặng với danh giá nhà Phước Thiện và phải chịu phần trách cứ.
 
Điều thứ mười một: Phương chỉnh đốn về mặt nghi tiết của Đạo nơi các Thánh Thất và về phần Quan, Hôn,Tang,Tế.
Luật .
Hội Thánh phải bổ đến mỗi Quận Đạo: Lễ Sỉ, Cai Nhạc và Giáo Nhi có cấp bằng của Hội Thánh đặng chỉnh đốn về mặt nghi tiết nơi các Thánh thất và các cuộc quan hôn tang tế.
Phương Pháp Thật Hành
1- Muốn cho y theo 1 kiễu mẫu, xin Hội Thánh lập 1 bổn lễ quan hôn tang tế, đặng ban hành cho toàn Đạo. Bên Hành Chánh và bên Phước Thiện phải t́m phương sửa cải các điều lệ của Lễ viện và chỉnh đốn lễ quan hôn tang tế lại cho đẹp đẻ y theo cổ tục nước Nam.
2- Cả thức lệ về mặt nghi tiết và phương pháp thật hành về quan hôn tang tế đều thuộc về quyền của Phước Thiện sắp đặt , nhưng bên Hành chánh, Phổ Tế và toà Đạo cũng phải chung lo cho đặng trang hoàn.
3- Mỗi Quận Đạo thường phải chọn người hiến thân có thông thạo chút ít về lễ nhạc đặng gởi về Hội Thánh học tập, đến khi thành tài có cấp bằng của nhà trường ban cho rồi mới đặng thuyên bổ đi hành sự, tuỳ theo lịnh Hội Thánh nhứt định .
4- Sau khi trong mỗi Quận Đạo có người rành rẻ chăm nom dạy về Lễ Nhạc th́ con nhà Đạo đặng đến học thong thả, nhưng phải làm tờ t́nh nguyện lập công đặng hiến lễ trong các Thánh Thất. Như tṛ nào có thiên tư về khoa ấy, muốn thi lấy cấp bằng th́ phải làm tờ hiến thân trọn vẹn gởi về Hội Thánh xin cho dự thi. Khi thi đổ có cấp bằng của nhà trường ban cho rồi, th́ phải tuân theo luật của Hội Thánh thuyên bổ đi các nơi hành sự.
 
Chương Thứ Ba
Phổ Tế
Điều thứ mười bốn : Phương cách đối phó cùng các chi phái phản Đạo
Luật .
Chiếu theo Thánh giáo của Đức Chí Tôn và Đạo Nghị Định số 8 của Đức Lư Giáo Tông, th́ toàn cả Chúng Sanh nhứt định không nh́n nhận các chi phái phản Đạo và phải định quyết là Bàn Môn Tả Đạo.
Phương Pháp Thật Hành
1- Phần đông con cái của Đức Chí Tôn có 1 hạng biết rơ mối Đạo là 1 cơ bí mật của Trời sáng tạo đặng cứu vớt sanh linh khỏi trầm luân khổ hải, song v́ c̣n yếu ớt đức tin nên hảy c̣n đứng ngoài ṿng để mắt xem chừng vào cửa Đạo, c̣n 1 hạng nữa th́ lại đang mê mẩn trong ṿng vật chất lầm tưởng cho nền Đạo là 1 cơ quan xảo kế của phàm nhơn sáng tạo để mê hoặc tâm lư của người Đời mà xem dường như rẻ rúng, thành thử con cái của Đức Chí Tôn vẫn c̣n mịt mờ trong ṿng hắc ám. Vậy phương diện Phổ Tế Nhơn Sanh là 1 hành vi cẩn cấp để dẫn dắc người Đời vào trường học Đạo của Trời cho mau chóng, đặng sớm tầm con đường siêu rổi tội t́nh cho nhân loại.
2- Hội thánh phải tuyển chọn những chức sắc thiên phong đủ tài đủ đức đặng thuyên bổ qua cơ-quan Phổ Tế.
3- Chư vị Chức Sắc lănh phần Phổ Tế phải kể ḿnh như các vị quan Phương Bá nhà Châu buổi nọ, nghĩa là mảnh thân gánh nặng nghĩa vụ nơi vai, th́ phải châu lưu cùng khắp trong chốn thôn quê sằng giả, vào tận nơi nào có lấp loáng bóng người đặng đem chân lư Đạo mầu thức tỉnh cho thế gian hồi tâm giác ngộ, kẻo một ngày trể nải là một ngày hại cho nhân sanh chưa biết Đạo.
4- Đối với các chi phái do Đại Đạo lập thành mà phản loạn chơn truyền, ngày nay đă lỗi thệ cùng Thầy th́ xin Hội Thánh thể ḷng đại từ đại bi của Đức Chí Tôn, mở kỳ ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ y theo châu tri số 31 đề ngày 18 tháng 9 năm Bính Tư, duy trong châu thành Toà Thánh những kẻ phản Đạo không đặng nhập môn trở lại mà thôi.
5- Hiện thời đương lo tạo tác Toà Thánh, cấm nhặc các chi phái vào Thánh Địa toan mưu khuấy rối. Chừng nào Toà Thánh lập xong dầu Chức Sắc các chi phái muốn nhập môn làm tín đồ đi nữa th́ cũng phải có Quyền Vạn Linh và quyền Chí Tôn công nhận mới đặng.
6- Ngoài ra các vị Phổ Tế nếu có chức việc hoặc đạo hữu nào độ đặng 500 tới 1000 ngườI ngoại đạo nhập môn th́ vị ấy sẽ đặng Hội Thánh đem ra Quyền Vạn Linh xin phong thưởng vào phẩm Lễ Sanh, độ đặng từ 1000 tới 3000 người th́ được vào phẩm Giáo Hữu, độ đặng từ 3000 tới 10000 người th́ đặng vào phẩm Giáo Sư.
7- Những Thánh Thất thuộc về các chi phái mà muốn hiến về cho Hội Thánh th́ phải làm giấy tờ rành rẻ giao cho vị Phổ Tế đem về thương lượng với Hội Thánh.
8- Chức Sắc Phổ Tế khi gặp đặng những điều bất hợp pháp cùng việc bất hoà xảy ra giữa các cơ-quan có đủ bằng cớ, hoặc bên quyền Hành Chánh, bên Phước Thiện, bên Toà Đạo, th́ đặng quyền dâng sớ kêu ca ngay cho mỗi vị Chưởng Quản 3 cơ-quan ấy.
 
Chương Thứ Tư
Ṭa Đạo
Điều thứ mười lăm: Định án những người phạm luật pháp và h́nh phạt ra thể nào
Luật .
Những vị nào phạm Luật Pháp th́ chiếu theo thập h́nh của Đức Lư Ǵáo Tông mà định tội. Kẻ phạm phải chịu dưới 2 quyền luật:
1- Luật : là Tân Luật và Luật Hội Thánh.
2- Pháp : là Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định.
Phương Pháp Thật Hành
Nghĩ v́ Toà Đạo là 1 cơ quan bảo thủ chơn truyền y theo khuôn viên Đạo pháp bảo đảm sanh chúng, trị loạn pḥ nguy, ǵn cân công lư cho toàn cả chúng sanh đặng sống một cách thung dung thơ thới dưới mặt Luật công b́nh của Đạo.
Toà Đạo lập ra cốt yếu để binh vực những ngưới bị uất ức, trừng phạt những người phạm luật pháp, ǵn giữ quyền hành phân minh, đẳng cấp trật tự cho nền Chánh Trị Đạo. Trách nhiệm trọng hệ hơn hết của toà Đạo là vô tư vô vị.
Phạm Pháp
Đệ nhứt h́nh
1- Không tuân Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định
2- Phản loạn chơn truyền
3- Chia phe phân phái và lập Tả Đạo Bàn môn.
Những vị nào phạm các điều trên đây th́ khép vào tội thứ nhứt trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Trục Xuất.
Đệ nhị h́nh
Chư Chức Sắc Thiên Phong không tùng mạng lịnh của Hội Thánh:
1-Thuyên bổ không đi
2- Không trọn phế đời hành Đạo
3- Bỏ bê phận sự.
Những vị nào phạm vào các điều khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ hai trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Giáng Cấp tới tín đồ hay là buộc hành đạo ngoại quốc, trừ ra các xứ lân bang Nam Quốc như AiLao, Tần Quốc...
Đệ tam h́nh
1- Làm nhơ danh Đạo
2- Mượn danh Đạo tạo danh Đời
3- Lợi dụng danh Đạo làm điều bất chánh.
Những vị nào phạm vào các điều khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ ba trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Giáng Cấp từ đương quyền xuống tới 2 hay là 1 cấp.
Đệ tứ h́nh
1- Lấn quyền, dành quyền
2- Phạm thượng
3- Tự chuyên sửa cải chơn truyền.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ tư trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Ngưng Quyền từ 3 năm tớI 5 năm .
Đệ ngủ h́nh
1-Mê hoặc chúng sanh
2-Cám dổ.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ 5 trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Ngưng Quyền từ 1 năm tớI 3 năm và phạt vào Tịnh Thất
Phạm Luật
Đệ nhứt h́nh
1- Không tuân Tân Luật và các Luật Lệ Hội Thánh
2- Công kích Hội Thánh
3- Nghịch mang.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ nhứt trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Trục Xuất.
Đệ nhị h́nh
1- Tư thông
2- Giấy loạn chúng sanh
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ nh́ trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Giáng Cấp tới tín đồ hay là buộc hành đạo ngoại quốc, trừ ra các xứ lân bang như Ai Lao, Tần Quốc. . .
Đệ tam h́nh
1- Tham lam tài chánh
2-Giả mạo văn từ.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ ba trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Giáng Cấp từ phẩm đương quyền xuống tới 2 hay là 1 cấp.
Đệ tứ h́nh
1- Khi lịnh Hội Thánh
2- Lập quyền riêng.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ tư trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Ngưng Quyền từ 3 năm tới 5 năm .
Đệ ngủ h́nh
Phạm Ngủ Giới Cấm
Những vị nào phạm vào luật nầy th́ bị khép vào tội thứ năm trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là Ngưng Quyền từ 1 năm tới 3 năm.
Đệ lục h́nh
Cường ngạnh
Những vị nào phạm vào luật nầy th́ bị khép vào tội thứ sáu trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là phạt vào tịnh thất từ 1 tháng tới 1 năm mà c̣n hành chánh như thường.
Đệ thất h́nh
Phạm Tứ Đại Điều Qui
Những vị nào phạm vào luật nầy th́ bị khép vào tội thứ bảy trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là thuyên bổ đi nơi khác chỗ của ḿnh đương hành đạo.
Đệ bát h́nh
1- Bê trể phận sự
2- Biếng nhác.
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị khép vào tội thứ tám trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là phải về Toà Thánh đặng gần Giáo Tông và Hộ-Pháp cầu học Đạo.
Đệ cửu h́nh
1- Ganh ghét
2- Hung bạo
3- Đố kỵ
4- Xu phụ
Những vị nào phạm vào các khoản trên đây th́ bị ghép vào tội thứ chín trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là phải ăn-năn sám hối, thọ tội cùng chúng sanh.
Đệ thập h́nh
1- Phạm Thế Luật
Những vị nào phạm vào luật nầy th́ bị khép vào tội thứ mười trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông nghĩa là hầu kẻ đức hạnh của Hội Thánh định đặng cầu học đạo.
2- Những vị nào đă bị luật ngoài đời trừng trị, tùy theo tội h́nh nặng nhẹ, Ṭa Đạo sẽ chiếu theo thập h́nh mà trừng trị thêm nữa.
3- Những vị đă phạm tội mất phẩm vị thiên phong của ḿnh, phải có Luật Ân Xá của quyền Vạn Linh và quyền Chí-Tôn mới đặng, nhưng 4 cơ-quan toàn thể Chánh Trị Đạo, c̣n phương tế độ là minh tra công nghiệp, khi những vị ấy đă biết ăn-năn, lập nên công nghiệp phi thường, toàn công chúng hoan nghinh và Ṭa Đạo minh tra đủ lẽ, th́ đặng phép phục sự với 1 vị Chức Sắc Thiên Phong nào của kẻ phạm lựa chọn, hầu phục quyền đoái công chuộc tội th́ mới đặng cầu xin phục chức.
 
Bộ Luật nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng Giêng nam Mău Dần (14 Fevrier 1938) và ngày sau c̣n thêm vào nữa tùy theo tŕnh độ của chúng sanh.
 
CHUNG
 
Những Khoản Thêm Vào Bộ Đạo Luật
và Ban Hành Kể Từ Ngày Hôm Nay
1- Thủ tiêu 2 chữ Tuyệt Dục trong Tân luật.
2- Rộng ơn cho thỏa lời ước vọng của nhơn sanh là để tự do cho hàng Lễ Sanh giữ trai tâm bao nhiêu tùy ư, song chẳng đặng dưới 10 ngày.
3- Truất quyền dự Hội Nhơn Sanh, quyền Hành chánh và quyền hành pháp cho những vị Lễ Sanh nào chưa trường trai.
4- Cho tự do vợ chồng của Chức Sắc muốn theo cùng nhau cũng đặng, như thuộc về phần đời mà thôi, chớ chẳng dính dấp chi với Đạo, v́ chúng sanh duy biết nuôi người thay mặt Chí Tôn, chứ chưa hề biết nuôi vợ chồng của vị Chức Sắc nào cả.
5- Vị Chức Sắc Thiên Phong Nam Phái nào có vợ con nghèo nàn, nhỏ dại th́ Hội Thánh sẽ định cho 1 số tiền cứu giúp hằng niên, khi đă minh tra đủ bằng cớ rằng vợ con của vị ấy không gia thế không phương làm, bần hàng, đói khó.
6- C̣n bên Chức Sắc Nữ Phái th́ Hội Thánh không có định cấp dưỡng cho chồng con chi hết , v́ chẳng lẻ người chồng nuôi con không nổi, bất tài đến đổi phải nhờ vợ.
7- Nếu như vị Chức Sắc Nữ Phái nào rủi góa bụa mà con c̣n thơ dại, khi đă minh tra đủ lẽ th́ Hội Thánh sẽ định 1 phần cấp dưỡng nuôi con.
 

Lập tại Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 5-11-Mậu Dần
( Le 26 Dècembre 1938 )
Ṭa Đạo Hiệp Thiên Đài