Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Từ bi Bác ái Công b́nh

Ṭa Thánh Tây Ninh

 

PHÁP CHÁNH TRUYỀN

 

Lời Tựa

 

    Nghĩ v́ cơ Huyền-Vi Mầu-nhiệm của Đạo có Thiên-Điều cũng như cơ đời có luật-pháp chơn-truyền để chế ngự những dục-vọng bất chánh mà ở cơi nào và đời nào cũng có, nếu không có ǵ chế-ngự th́ sự điều-ḥa tốt đẹp của cơ Tạo-hóa sấp đặt có thể mất đi mà chớ, nên khi

mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đức Chí-Tôn đă lập ngay một PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN

và TÂN-Luật để điều-hành nguồng máy hành-chánh-Đạo hầu bảo-thủ

chơn-truyền và công-b́nh Thiên-Đạo, kèm theo luật-pháp c̣n có

THÁNH-NGÔN và GIÁO-ĐIỀU dạy bảo Muốn lập một nền Đạo lớn-lao như Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Có khả năng truyền-giáo đến thất-ức niên mà không lập Pháp th́ làm sao điều-độ một số giáo-đồ quá đông gồm ṭan thể nhân-loại. Bởi thế nên quyền Pháp-Chánh-Truyền nầy cần đựơc tục bản măi măi kỳ này hết tới kỳ khác ; để lấy đó làm căn-bản cho tất cả Giáo-đồ noi theo mà hành-đạo hoặc giữ-ǵn cho trọn tư cách người Đạo đến cùng không vi-phạm luật Đạo và không sai đường lạc lối .

           Mặc dù không luật-pháp nào được gọi là hoàn bị cả .

           Nhưng Luật-Pháp nào cũng đều phải ấn-định ít nhứt những đại-

cương và nguyên-tắc. Chẳng hạng như luật công-b́nh giữa người với người

th́ phải có nguyên-tắc bất-di bất-dịch là : Sở kỳ sở bất dục vật thi ư

nhơn. ( Cái ǵ mà ḿnh không muốn, th́ đừng làm cho người )

           Ví dụ : Nếu ḿnh muốn được tự-do th́ đừng làm mất tự-do

của người khác .

           Tuy nghe rất đơn-giản nhưng không có cách giải-thích nào đúng

hơn nữa. Luật-Pháp rất cần-ích cho sự điều-hoà trật-tự trong xă-hội,

nó lại c̣n cần-ích hơn nữa cho Đạo v́ nếu thiếu Luật-Pháp th́ khó tránh

sự hỗn-loạn. mà nếu trong Đạo có sự hỗn-loạn, th́ c̣n ǵ là đạo lư.

           Đức Chí-Tôn lập Pháp-Chánh cho Đạo tức là lập chủ quyền cho

đạo đó vậy. Nếu ai có tinh-thần xây-dựng nền Đạo th́ tất nhiên phải tôn

trọng chủ quyền đó .

           Cũng nhờ chủ quyền đó mà Hội-Thánh là h́nh-thể Đức Chí-Tôn

tại thế mới có đủ quyền hành để Thiên-hành-hóa .

           Tuy-nhiên quyền Đạo có khác hơn quyền đời là v́ nó do sự

thương-yêu mà có chớ không phải dùng áp-lực để chế ngự ngưới ta .

           Luật pháp đă do Thiên-Lư và công-lư mà lập ra, th́ tự nhiên

phải tuyệt-đối công-b́nh không c̣n sự chênh-lệch nào đối với ṭan thể

bổn Đạo, V́ trong Đạo từ trên tới dưới, từ nhỏ tới lớn đều có qui-luật

định phân, lớn không giành quyền nhỏ, nhỏ không lấn quyền lớn, Nếu cứ

chiếu luật thi-hành th́ ṭan Đạo đựơc điều-ḥa êm-ái và guồng máy

Hành-Chánh Đạo cứ tiến hành theo luật định Thiên-nhiên không c̣n ǵ

trở ngại .

           Hội-Thánh lấy làm hoan-hỉ cho tái bản quyển PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN

hầu phổ biến trong ṭan Đạo để cho tất cả đựơc thụ hưởng PHÁP-LƯ CÔNG-

B̀NH THIÊN-ĐO, mà mong rằng từ đây không ai c̣n viện lẽ không hiểu luật

Đạo mà vi phạm nữa .

                           Hội-Thánh cẩn từ .

                  PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN

                      CHÚ-GIẢI

                   CỬU-TRUNG-ĐÀI

            I.-  QUYỀN-HÀNH GIÁO-TÔNG

           PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN .- Giáo-Tông là anh cả các con .

 CHÚ-GIẢI .- Giáo-Tông thay mặt cho Thầy, đặng bảo-tồn chơn-Đạo của

Thầy tại thế, th́ anh cả nhơn-sanh đặng d́u-dắt các con cái của Thầy,

dầu lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, quyền Thiêng-liêng đă định vậy .

 Tuy trong Hội-Thánh có chia ra hai phần hữu-h́nh là :" Cửu-Trùng-Đài"

và " Hiệp-Thiên-Đài " mà nơi Hiệp-Thiên-Đài dầu có Hộ-Pháp cũng phải

là em của Giáo-Tông, song Hộ-Pháp phải nhỏ về phần hữu-h́nh đă nói

trên đây, chớ phần Thiêng-Liêng th́ đồng vị .

           P.C.T .- Có quyền thay mặt cho Thầy mà d́u-dắt các con trong

đường Đạo và đường đời .

           C.G .- Giáo-Tông đặng đồng quyền cùng Thầy mà dạy-dỗ cả chư

Môn-Đệ của Thầy trong đường Đạo-Đức, d́u bước từ người, chăm nom săn-

sóc cho khỏi phạm Thiên-Điều, th́ là buộc tuân y TÂN-LUT. Ấy vậy dầu

có phẩm vị nào phạm tội ; th́ Giáo-Tông cũng chẵng vị t́nh riêng gọi

là tha-thứ khoan dung. Để ḷng che-chở, làm cho kẻ phạm mất Thiên-Vị

lại gây điều Đố-kỵ của nhơn-sanh, làm cho nhẹ giá-trị của nền

Chánh-Giáo. Những sự đau-thảm khó-khăn của Tín-Đồ tức là chúng-sanh,

những sự khổ-hạnh của Hội-Thánh, nghĩa là hàng Chức-Sắc Thiên-Phong,

th́ Giáo-Tông phải liệu phương che-chở an-ủi làm cho đời khổ-năo hóa

ra đời hạnh-phúc ; người nắm trọn quyền thế Thiên hành-hóa, ấy là

phận-sự tối cao tối trọng của Đức Giáo-Tông đó .

           P.C.T .- Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần

hồn .

           C.G .- Hễ nói về phần xác là nói về phần hữu-h́nh, mà nói

về phần hữu-h́nh của chúng-sanh tức là nói về phần đời. C̣n như nói

về phần hồn tức là phần Thiêng-Liêng, mà như nói về phần Thiêng-Liêng

ấy là phần Đạo .

           Trên đây Thầy đă nói rằng : Có quyền d́u-dắt trong đường Đạo

và đường Đời, th́ Thầy đă chỉ rơ rằng, có quyền d́u-dắt cả các con cái

của Thầy trên con đường Đạo-Đức của chính ḿnh Thầy khai tạo và trên

con đường Đời cơ Đạo gầy nên ; chớ chẳng phải nói trọn quyền về phần Đạo

và phần Đời, nghĩa lư phân biệt nhau duy có chữ Đường và chữ Phần, xin

rán hiểu đừng lầm hai chữ ấy .

           Đây là lời Thánh-giáo của Thầy đă dạy Hộ-Pháp khi người hỏi

Thầy về quyền của Giáo-Tông .

           - Hộ-Pháp hỏi : " Thưa Thầy theo như luật-lệ Thánh-Giáo Gia-Tô

Thầy truyền tại thế, th́ Thầy cho Giáo-Tông trọn quyền về phần hồn và phần

xác ; Người nhờ nương quyền hành cao trọng đó, Đạo Thánh mới có thế

lực hữu-h́nh như vậy. Đến ngày nay, Thầy giảm quyền Giáo-Tông của mấy

con về phần hồn đi, th́ con sợ e cho người không đủ quyến lực độ-rỗi

chúng-sanh chăng ?.

           - Thầy đáp :" cười ! Ấy là một điều lầm-lạc của Thầy, v́ nặng

mang phàm thế mà ra. Thầy cho một người phàm đồng quyền cùng Thầy về phần

hồn th́ nó lên ngai Thầy mà ngối, lại nắm quyền-hành CHÍ-TÔN ấy, đặng buộc

nhơn-sanh phải chịu ḷn cúi trong ṿng tôi-tớ của xác thịt hơn nữa.

Cái quyền hành quí hóa ấy, Thầy tưởng v́ thương mà cho các con, nào

dè nó là một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con .

           Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho

tiêu-diệt cái hại của nó ; nếu muốn trừ cái hại ấy th́ chẳng chi hay hơn

là chia đôi nó ra, không cho một người nhứt thống .

           Kẻ nào đă nắm trọn phần hữu-h́nh và phần Thiêng-Liêng, th́

là độc chiếm quyền chánh-trị và luật-lệ, mà hễ độc chiếm quyền chánh-trị

và luật-lệ vào tay, th́ nhơn-sanh chẳng phương nào thoát khỏi ṿng

áp-chế.

           Như Thầy để cho Giáo-Tông trọn quyền về phần xác và phần hồn

( nghĩa là Đạo và Đời ) th́ " Hiệp-Thiên-Đài " lập ra chẳng là vô-ích

lắm sao con ? " Cửu-Trùng-Đài " là Đời " Hiệp-Thiên-Đài " là Đạo, Đạo không

Đời không sức, Đời không Đạo không quyền: sức quyền tương đắc mới mong tạo

thời cải thế, ấy là phương hay cho các con liên-hiệp cùng nhau ,

chăm-nom săn-sóc lẫn nhau, mà giữ vẹn Thánh-Giáo của Thầy cho khỏi trở

nên phàm-giáo .

           P.C.T.- Nó đặng phép thông-công cùng Tam-Thập Lục-Thiên,

Tam-Thiên Thế-Giái, Lục-Thập-Thất-Địa-Cầu và Thập-Điện-Diên-Cung,

đặng cầu rỗi cho các con .

           C.G.- Thầy đă nói, đặng cầu rỗi cho các con th́ Thầy đă

chỉ rơ rằng , Giáo-Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ phần siêu rỗi là

về quyền của Bát-Quái-Đài chưởng-quản .

           Đức Giáo-Tông làm thế nào mà thông-công cùng Tam-Thập

Lục-Thiên, Tam-Thiên-thế-Giái, Lục-Thập-Thất-Địa Cầu và Thập-Điện-

Diêm-Cung mà cầu rỗi cho các Tín-Đồ ?

           Người phải đến Hiệp-Thiên-Đài cầu huyền-diệu cơ Bút mới

đặng. Xin trích lục ra đây, đoạn Pháp-Chánh truyền Hiệp-Thiên-Đài

nói về việc ấy : Lại nữa Hiệp-Thiên-Đài là nơi của Giáo-Tông

thông-công cùng Tam-Thập Lục-Thiên, Tam-Thiên Thế-Giái, Lục-Thập

Thất-Địa-Cầu, Thập-Điện-Diêm-Cung mà cầu siêu cho cả nhơn-loại .

           Ấy vậy về phần Thiêng-Liêng là phần Đạo, th́ Ngài chẳng

có quyền hành chi hết, dầu cho dâng sớ cầu điều chi cùng Bát-Quái-Đài,

th́ cũng phải do nơi Hiệp-Thiên-Đài cả .

           Hiệp-Thiên-Đài là trung-gian để liên hiệp Giáo-Tông cùng

chư Thần, Thánh, Tiên, Phật .

                 II.- QUYỀN HÀNH CHƯỞNG-PHÁP

           P.C.T .- Chưởng-Pháp của ba phái là : Đạo, Nho, Tích .

           C.G .- Nghĩa là : mỗi phái là một vị, mà ba Đạo vẫn khác

nhau, nội-dung, ngọai-dung, đều khác hẳn luật-lệ vốn không đồng, chỉ

nhờ Tân-Luật làm cơ qui nhứt, cho nên Thầy mới nói .

           P.C.T .- " Pháp-luật Tam-Giáo tuy phân biệt nhau, song

trước mặt Thầy vẫn coi như một " .

           C.G .- V́ coi như một, nên Thầy mới đến cho nhơn-loại lập

Tân-Luật , thế nào cho phù hạp với nhơn-trí, hiệp tánh với nhơn-tâm,

chung chịu một Đạo-luật, có phương hành Đạo, chẳng nghịch với Thiên-

Điều, đặng lập vị ḿnh dễ dàng, mới toàn câu phổ-độ .

           Buổi trước th́ Thiên-Điều buộc nhơn-loại phải nâng cao phẩm

hạnh ḿnh cho bằng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng đọat đức-tánh mà

lập vị ḿnh, c̣n nay th́ các Đấng ấy lại hạ ḿnh, đến cùng nhơn-loại

đặng d́u cả chơn-hồn lên một phẩm-vị Thiêng-Liêng, đến ngang bực cùng

Thầy. Buổi buộc th́ khó, buổi mở th́ dễ, ấy là lẽ tự-nhiên ; huống chi

nhơn trí ngày nay đă qua khỏi ngươn " Tấn-Hoá " (1) th́ đă tăng tiến lên

địa-vị tối cao ; chủ-nghĩa cựu-luật của các Tôn-Giáo không đủ sức kềm

chế đức-tin, mà hễ nhơn-loại đă mất đức-tin về đạo-đức rồi, th́ cơ

tự-diệt vốn c̣n, mà cơ tự-diệt c̣n th́ nhơn-loại khó tránh khỏi cái

nạn giết lẫn nhau cho đặng. Đời phải tùy Đạo mới c̣n, mà Đạo cũng phải

tùy Đời mới vững, biết đâu Tân-Luật ngày nay Thầy đă đến dạy chúng ta

lập thành ; trong thời-gian tới nữa đây, nó sẽ phải thay đổi cho phù

hạp với nhơn-trí Đạo, Đời tương đắc. Mà d́u dắt cả nhơn-sanh đời-đời

kiếp-kiếp .

           Thí dụ : Như có kẽ hỏi :" Sao Thầy không dùng Cựu-Luật

trong Tam-Giáo đă có sẵn rồi, lại lập chi Tân-Luật nữa, mà buộc

nhơn-sanh phải yểm-Cựu nghinh-Tân vậy ?".

           Ta lại đáp : " Chính Thầy đă giáng-cơ nói : Ngọc-Hư-Cung

bác luật, Lôi-Âm-Tự phá cổ ; ấy vậy cựu-luật th́ Ngọc-Hư-Cung đă

biếm-bác, c̣n Cổ-Pháp th́ Lôi-Âm-Tự đă phá tiêu, vậy th́ ngày nay

Cựu-Luật và Cổ-Pháp chẳng c̣n ư-vị chi hết. Những bực tu-hành mà

tưởng lầm phải tùng Cựu-Luật hay là Cổ-Pháp th́ trái hẵn với Thiên-

Điều của Đ.Đ.T.K.P.Đ. Thể thiên hành-chánh .

           Bởi cớ ấy nên CHÍ-TÔN đă cấm ngũ chi phái Ngọc, dùng Cổ-

Luật mà mê-hoặc nhơn-sanh nữa .

           Hễ tùng Cựu-Luật tức phải tùng Thiên-Điều, mà hễ tùng

Thiên-Điều th́ khó lập-vị cho ḿnh đặng "

            Xin xem tiếp đây, th́ thấy rơ Thầy đă quyết-định điều ấy .

________________

(1) Thượng-Ngươn là Ngươn của Tạo-Hóa ; ấy là Ngươn của Thánh-Đức tức

là Ngươn vô tội ( Cycle de creation c'est-a-dire cycle de l'innocence )

Trung Ngươn là Ngươn Tấn-Hóa ; ấy là Ngươn tranh-đấu tức là Ngươn

tự-diệt ( cycle de progrès ou cycle de lutte et de destruction )

Hạ-Ngươn là Ngươn Bảo-Tồn ; ấy là Ngươn Tái-Tạo, tức là Ngươn qui-cổ

( cycle de conservation ou cycle de reproduction et de rénovation ).

_______________________

           P.C.T .- Vậy th́ một thành ba, mà ba cũng như một .

           C.G .- Ấy vậy Tân-Luật đă gồm trọn Tam-Giáo, tức là một

thành ba, mà ba Cựu-Luật của Tam-Giáo hiệp nhau th́ cũng như một,

nghĩa là : " Tân-Luật ".

           P.C.T .- Chúng nó có quyền xem-xét luật-lệ trước buổi thi

hành. hoặc là nơi Giáo-Tông truyền xuống, hay là nơi Đầu-Sư dâng lên .

           C.G .- Nơi Cửu-Trùng-Đài, có Đức Giáo-Tông là người thay

mặt cho các Đấng Thiêng-Liêng đặng hành hóa, Giáo-Tông có quyền lập

luật, ấy là quyền cao trọng của các đấng Thiêng-Liêng cùng CHÍ-TÔN

ban cho nắm giữ, và Đầu-Sư là người thay mặt cho cả nhơn-sanh ,

ấy là quyền cao trọng của nhơn-sanh ban cho, hai đàng phải tương-đắc

mới bền-vững cơ " Tạo-Thế " Trời người hiệp một .

           Thường thấy Thiên-Mạng hằng quá sức phàm-thế c̣n phàm thế

th́ hằng nghịch hẳn Thiên-Mạng ; biết đâu một ngày kia Giáo-Tông không

lập ra luật-lệ quá sức người phàm làm đặng và Đầu-Sư lại không xin một

luật-lệ quá phép Thiên-Điều, th́ hai đàng ắt phải nghịch lẫn nhau ;

nếu không có Chưởng-Pháp đứng trung gian thế quyền Hiệp-Thiên-Đài nơi

Cửu-Trùng-Đài mà điều độ cho êm-đềm ḥa-nhă, th́ nền Đạo phải chinh

nghiêng sanh ra rối loạn, thượng hạ khắc nhau, phải mất trật tự mà

gây nên đảng phái .

           Ấy vậy Chưởng-Pháp có quyền xem-xét luật-lệ trước buổi thi

hành. Luật-lệ nào không có ba ấn Chưởng-Pháp thị nhận và Hiệp-Thiên-

Đài phê-chuẩn th́ cả chư Tín-Đồ của Thầy không tuân mạng. Hay ! (1)

 

           P.C.T.- Như hai đàng không thuận th́ chúng nó phải dâng

lên cho Hộ-Pháp đến Hiệp-Thiên-Đài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại,

hay là tùy ư mà lập luật lại .

_________

(1) Ấy là lời khen của Đức Lư-Giáo-Tông .

_________

           C.G.- Một Đạo-Luật nào của Giáo-Tông truyền xuống mà nghịch

với sự sanh-hoạt của nhơn-sanh, Đầu-Sư đă định quyết không thể thi

hành đặng, th́ chính ḿnh Đầu-Sư phải đệ lên cho Chưởng-Pháp mà cầu

người sửa cải. c̣n như Giáo-Tông tiếp đặng một Đạo-Luật nào của Đầu-Sư

dâng lên mà phạm phép Thiên-Điều th́ chính ḿnh Giáo-ông cũng phải

truyền xuống cho Chưởng-Pháp xét-nét, hai bên không đặng ỷ quyền bỏ

luật, làm cho thất thể đôi đàng ; phải-phải phân-phân, để cho Chưởng-Pháp

định liệu. Như quyết-định mà hai đàng không thuận, th́ người phải

dâng lên cho Hộ-Pháp đến Hiệp-Thiên-Đài cầu Thấy sửa lại. hay là Hộ-Pháp

luận ư đôi bên mà lập lại .

           P.C.T.- Vậy chúng nó có quyền xem-xét kinh điển trước khi

phổ-thông, như thảng có kinh-luật làm cho hại phong-hoá th́ chúng nó

phải trừ bỏ, chẳng cho xuất-bản .

           C.G.- Nói rằng có quyền xem-xét kinh-điển trước lúc phổ-

thông, th́ tức phải kiểm-duyệt các kinh-điển ấy trước khi xuất-bản ;

ấy vậy, tuy kiểm-duyệt th́ tự quyền Chưởng-Pháp định-đoạt, bất câu

kinh sách nào mà làm cho hại phong-hóa cũng là sái Đạo-Luật th́ ngài

có quyền trừ bỏ, không cho xuất-bản, song trước khi thị-nhận cho

xuất-bản hay là không cho, th́ buộc Chưởng-Pháp phải đệ lên Hiệp-

Thiên-Đài cầu xin phê-chuẩn mới đặng. Chẳng phải nói các kinh-điển

của người trong đạo làm ra mà thôi, dầu cho người Ngoại-Giáo làm

ra đi nữa, nếu có thương-phong bại-tục, th́ buộc Hội-Thánh phải vùa

giúp Chưởng-Pháp mà lo trừ-diệt cho đặng : bởi vậy cho nên Thầy có

nói câu nầy .

           P.C.T .- " Buộc cả Tín-Đồ phải vùa sức mà hành-sự trước

mặt luật-đời "

           C.G.- Dầu cho luật-lệ đời mà làm cho thống-khổ nhơn-sanh th́

Chưởng-Pháp cũng phải liệu phương nài xin chế-giảm. Cái quyền-lực ấy

phải nhờ nương Đạo-quyền mới đủ mạnh, nghĩa là Đạo mạnh th́ quyền

người mới mạnh, mà Đạo mạnh th́ mới mong tế-độ nhơn-sanh khỏi đường

Đời thảm-khổ ; v́ vậy mà Thầy lại buộc phải nói thêm câu sau này nữa :

           P.C.T .- " Thầy khuyên các con phải xúm nhau vùa giúp chúng nó "

           P.C.T .- Mỗi Chưởng-Pháp phải có ấn riêng .

           C.G .- Thái-Chưởng-Pháp th́ b́nh Bát-Vu ,

           Thượng-Chưởng-Pháp th́ cây Phất-Chủ ,

           Ngọc-Chưởng-Pháp th́ bộ Xuân-Thu .

           Hiệp một gọi là Cổ-Pháp, Ba cái Cổ-Pháp ấy vốn của Hộ-Pháp

hằng kỉnh trọng. Nơi măo Tiểu-phục của ngừơi phải có ba Cổ-Pháp ấy .C̣n

nơi măo Đại-phục của Đức Giáo-Tông th́ lại có ba Cổ-Pháp khác nữa, nghĩa

là :

           1 -  Long-Tu-Phiến .

           2 -  Thư-Hùng-Kiếm .

           3 -  Phất-Chủ .

           Ấy là Cổ-Pháp của Thượng-Phẩm cùng Thượng-Sanh .

           P.C.T .- Ba ấn phải có trên mỗi luật mới đặng thi hành .

           C.G .- Bất câu luật-lệ hay là kinh-điển nào, dầu đă đặng hai

vị Chưởng-Pháp phê-chuẩn rồi mà thiếu một, th́ cũng không đặng phép ban

hành ; nghĩa là : trên Giáo-Tông không đặng phép thị-nhận ; dưới Đầu-Sư

không đặng phép thi-hành .

           Cửu-Trùng-Đài vẫn là Chánh-Trị, mà Chưởng-Pháp lại thuộc về

luật-lệ, vậy th́ Chưởng-Pháp là người thay mặt Hiệp-Thiên-Đài nơi Cửu-

Trùng-Đài. Ấy là cơ Đạo cổ-kim hi-hữu  .

               III .- QUYỀN-HÀNH ĐẦU-SƯ

           P.C.T .- Đầu-Sư có quyền cai-tri phần Đạo và phần Đời của chư

Môn-Đệ " CHÍ-TÔN " .

           C.G .- Đây Thầy dùng chữ " phần Đạo " và " phần Đời " đặng

định quyền hành của Đầu-Sư, th́ là Đầu-Sư có trọn quyền về phần Chánh-

Trị của Cửu-Trùng-Đài và phần luật-lệ của Hiệp-Thiên-Đài. vậy th́ ngừơi

đặng quyền thay mặt cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp trước mặt nhơn-sanh. Hễ

thay quyền cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp, tức là người của Cửu-Trùng-Đài

và Hiệp-Thiên-Đài ; bởi vậy buộc Đầu-Sư phải tùng quyền cả hai mà

hành-chánh, chẳng  đặng phép tự ư riêng ḿnh mà thi-thố điều chi không

có lịnh của Giáo-Tông và Hộ-Pháp truyền dạy .

           P.C.T .- Nó đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho

Giáo-Tông phê-chuẩn .

           C.G .- Đầu-Sư đặng quyền lập luật cho phù-hạp cùng sự chánh-

trị của nền Đạo, thế nào cho thuận với nhơn-t́nh và không nghịch cùng

Thánh-ư ; mà phàm như hễ thuận nhơn-t́nh th́ hằng nghịch với Thánh-ư

luôn luôn, nên chi buộc Đầu-Sư trước phải dâng lên cho Giáo-Tông phê-

chuẩn, v́ Giáo-Tông là ngừơi thay quyền cho Thầy, đặng điều-đ́nh

chẳng cho nhơn-sanh trái Thánh-ư .

           P.C.T .- Luật-lệ ấy lại phải xem-xét một cách nghiêm-nhặt,

coi phải hữu ích cho nhơn-sanh chăng ?

          C.G .- Câu này đă chỉ rơ rằng : phàm như Đầu-Sư có lập luật-

lệ chi, th́ luật-lệ ấy buộc phải cần-ích cho nhơn-sanh mới đặng nên

chi Thầy có dặn :

           " Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài phải xem-xét cho nghiêm-

nhặt. điều chi không thật hữu-ích cho nhơn-sanh th́ Đầu-Sư không nên

lập luật hay là phá luật "

           P.C.T.- Giáo-Tông buộc phải giao cho Chưởng-Pháp xem-xét

trước khi phê-chuẩn .

           C.G.- Dầu cho luật-lệ ấy đă thuận ư Giáo-Tông đi nữa, th́

Giáo-Tông cũng không quyền phê-chuẩn tức th́, nhưng buộc phải giao

lại cho Chưởng-Pháp xét nét trước đă .

           Trên đă có định quyền cho Chưởng-Pháp rằng : Các luật-lệ

chẳng đủ ba vị phê-chuẩn th́ luật-lệ ấy không đặng phép ban hành .

           Vậy th́ Đầu-Sư và Giáo-Tông chẳng đặng thuận t́nh với nhau

mà trái nghịch cùng Pháp-Chánh-Truyền, hễ đôi bên chẳng do nơi Chưởng-

Pháp xét-nét luật-lệ th́ là phạm-pháp : mà hễ phạm-pháp th́ dầu cho bực

nào cũng khó tránh qua khỏi luật Ṭa-Tam-Giáo .

           Buộc Đầu-Sư phải tùng mạng-lịnh của Giáo-Tông truyền xuống

mới đặng phép ban hành, nên Thầy nói :

           P.C.T .- " Chúng nó phải tuân mạng-lịnh Giáo-Tông, làm y như

luật-lệ Giáo-Tông truyền dạy ".

           C.G .- Đầu-Sư chỉ có tuân mạng-lịnh của Giáo-Tông mà thôi,

dầu cho người, là người thay mặt cho Hiệp-Thiên-Đài về phần luật-lệ đi

nữa, th́ luật-lệ ấy trước đă xét-nét bởi Chưởng-pháp và phê-chuẩn bởi

Hiệp-Thiên-Đài rồi, tức là luật lịnh của Hiệp-Thiên-Đài sẵn định vào

đó .

           P.C.T .- Như thăng luật-lệ nào nghịch với sự sinh-hoạt của

nhơn-sanh, th́ chúng nó đặng cầu xin hủy bỏ .

           C.G .- Chẳng nói là Tân-luật ngày nay mà thôi, nếu sau Tân-

Luật nầy mà trở nên Cựu-Luật đi nữa, nếu nghịch với sự sanh-hoạt của

nhơn-sanh th́ Đầu-Sư cũng đặng phép nài xin hủy-bỏ .

           P.C.T .- Thầy khuyên các con phải thương-yêu nó, giúp đỡ nó.

           C.G .- Thầy nhủ lời khuyên cả Hội-Thánh đôi bên để mắt vào

trách-nhậm nặng-nề của Đầu-Sư mà thương-yêu và giúp đỡ người cho tṛn

phận sự .

            P.C.T.- Thầy dặn các con, như có điều chi cần-yếu th́ khá

nài xin nơi nó .

           C.G.- Thầy dặn cả chư Môn-Đệ của Thầy, ấy là ṭan cả chúng-

sanh, như có điều chi cần yếu th́ khá nài xin nơi Đầu-Sư ; v́ người

thay quyền cho Đạo trọn vẹn nơi thế nầy .

            P.C.T .- Ba chi tuy khác, chớ quyền-lực như nhau,

           C.G .- Ba chi của Đạo là : Nho, Lăo, Thích ; ba chi tuy

khác mà quyền lực vẫn so đồng, bởi tùng theo Tân-Luật. Ấy là một

thành ba mà ba cũng như một .

           Ba vị Đầu-Sư không ai lớn, không ai nhỏ, Hay (1)

quyền vốn đồng quyền, Luật-Lệ nào của Giáo-Tông truyền xuống hay là của

nhơn-sanh dâng lên mà đă có Chưởng-Pháp và Hiệp-Thiên-Đài phê-chuẩn,

th́ dầu cho một người trong ba mà chịu vâng mạng th́ luật lệ âư cũng

phải buộc ban hành. Hay..(1) Trừ ra khi nào ba ngừơi đồng không thể

tuân mạng-lịnh đặng, th́ luật-lệ ấy phải trả lại cho Giáo-Tông ; buộc

Giáo-Tông phải truyền xuống cho Chưởng-Pháp xét-nét lại nữa, Hay...(1)

v́ vậy mà Thầy nói :

           P.C.T .- " Như Luật-Lệ nào Giáo-Tông đă truyền dạy mà cả ba

đều kư tên không tuân mạng, th́ luật-lệ ấy phải trả lại cho Giáo-Tông,

Giáo-Tông truyền lịnh cho Chưởng-Pháp xét-nét lại nữa " .

           C.G .- Thầy đă nhứt định rằng : " nếu cả ba đồng kư tên

không vâng mạng đặng, th́ Thầy đă chắc-chắn rằng luật-lệ ấy quả nghịch

với nhơn-sanh ; mà cần-yếu hơn hết th́ phải quyết định thế nào cho sự

nghịch với nhơn-sanh ấy cho có cớ hiển-nhiên th́ Đầu-Sư mới đặng

phép nghịch mạng bề trên, cầu nài bác-luật. Thảng có một người trong

ba mà tuân mạng lịnh đặng th́ cũng chưa quyết-đoán rằng luật-lệ ấy

đă nghịch hẳn với nhơn-sanh, mà hễ nếu chưa nghịch hẳn cùng nhơn-sanh

th́ buộc phải ban hành .

           Quyền hành ấy, nghiêm-khắc nầy, nghĩ ra cũng quá đáng ;

v́ Thánh ư muốn cho cả ba phải hiệp một mà thôi.  Hay ...(1)

________

(1) Ấy là lời khen của Đức Lư Giáo-Tông .

_________

           P.C.T .- Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau ; mỗi tờ giấy

chi chi phải có ấn mới thi hành,

nghe à !

           C.G .- Ba ấn ấy là : Thái, Thượng, Ngọc ; mỗi tờ giấy chi

hễ định thi hành th́ buộc phải có đủ ba ấn Đầu-Sư mới đặng .

           Trước khi Đầu-Sư lănh quyền chấp chánh buộc người phải lập

minh-thệ nơi Ṭa-Thánh, hằng giữ dạ vô-tư hành Đạo, y như chức-sắc

Hiệp-Thiên-Đài đă lập thệ .

           QUYỀN TH-NG NHỨT .- Khi minh-thệ rồi, Đầu-Sư đặng cầm

quyền luôn cả và Chánh-trị cùng luật-lệ .

           Nhờ quyền lớn lao này ; Đầu-Sư sẽ có đủ thế lực mà ngăn-ngừa

tà quyền hại Đạo. Thảng gặp cơn nguy-biến mà ba Chánh-Phối-Sư không đủ sức

chống ngăn, th́ Đầu-Sư đặng dùng quyền thống-nhứt ấy mà điều-khiển

Hội-Thánh. Cả Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài phải phục

mạng, dầu cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp cũng phải vậy ... Hay (1).

                IV.- QUYỀN HÀNH CHÁNH-PH-I-SƯ

           P.C.T .- " Phối-Sư mỗi phái là 12 người, cộng là ba mươi

sáu , trong ba mươi sáu vị ấy, có ba vị Chánh ".

           C.G .- Ba vị Chánh-Phối-Sư, phải lựa cho đủ ba phái là :

Thái, Thượng, Ngọc. Ba vị ấy chẳng phải làm đầu cho ba mươi ba vị

Phối-Sư kia mà thôi, mà lại là người thay quyền cho Đầu-Sư mà hành sự,

y như quyền Đầu-Sư vậy .

           Ấy là người thay mặt cho cả Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và cả

nhơn-sanh

_________

(1) Ấy là lời khen của Đức Lư-Giáo-Tông ;

__________

           Người nắm trọn quyền hành-sự nơi tay, chỉ tùng lịnh Đầu-Sư

phán dạy thế nào, th́ phải tuân theo thế ấy ; chẳng đặng cải mạng lịnh

tự ḿnh chế biến ; nhứt nhứt đợi lịnh Đầu-Sư, song Đầu-Sư cũng không

đặng phép giành quyền hành-sự của ba vị ấy. Hễ Đầu-Sư lấn quyền

hành-sự mà không do nơi Chánh-Phối-Sư th́ là quá quyền ḿnh,

ắt phải phạm Pháp-Chánh-Truyền ... Hay.(1) .

           Đây xin nhắc lại khi Đức CHÍ-TÔN ban lịnh lập TÂN-LUT,

 v́ cớ nào Đức Giáo-Tông lại giao cho Chánh-Phối-Sư xem-xét chỉnh-

đốn trước khi dâng lên cho Ngài, kế Chưởng-Pháp kiểm-dượt rồi mới

đệ lên cho Hiệp-Thiên-Đài phê-chuẩn, sau rốt Hộ-Pháp phải đem luật

ấy xuống Cửu-Trùng-Đài đọc và ban hành .

           Lại nữa buổi bai vị Chánh-Phối-Sư dâng luật Hộ-Pháp và

Thượng-Phẩm pḥ-loan cho Đức Giáo-Tông giáng sửa ( 13 tháng chạp năm

Bính-Dần ) Ngài có truyền dạy ba vị Đầu-Sư và Chưởng-Pháp phải ngự

trên Ngai ; đoạn đ̣i ba vị Chánh-Phối-Sư vào hành lễ, rồi kêu Chánh-

Phối-Sư Thượng-Tương-Thanh mà dạy rằng : " Hiền-Hữu coi lăo hành sự đây

mà bắt chước " Ngài lại dạy ba vị Chánh-Phối-Sư mỗi người phải dâng luật

thế nào cho đủ sáu bàn tay nâng luật ấy, chẳng nên cho hở, đặng dâng lại

cho Đầu-Sư ; Đầu-Sư cũng phải cho đủ sáu tay mà dâng lên cho

Chưởng-Pháp, rồi Chưởng-Pháp cũng phải đủ sáu tay mà dâng lên cho Ngài

. Khi ấy Ngài dạy phải đi ngay lên Đại-Điện đưa qua khỏi đầu Hộ-Pháp

và Thượng-Phẩm . Ngài hạ Ngọc-Cơ xuống dưới, đặng đi ngay qua cho khỏi

Ngài nữa . Hay ...(1)

           Chưởng-Pháp tiếp luật rồi, lại đưa ngay qua khỏi đầu Khương-

Thái-Công và Thánh-Chúa jésus nữa. Sau Hộ-Pháp có để lời than cùng Thầy

về điều ấy, th́ Thầy cười mà phán dạy rằng : Mắc Tiên vị của Thái-Bạch

c̣n ở dưới Thích-Ca, Khổng-Tử và Lăo-Tử bằng chẳng vậy th́ bộ luật cũng

đi ngang qua đầu các Đấng ấy nữa, v́ nó là Thiên-Điều đó con " (1) .

__________

(1) Cười... Cái giá trị của Tân-Luật dường đó, mà cả Hội-Thánh coi

rẽ-rúng chẳng kể, làm cho Lăo phải từ ngôi Giáo-Tông, đặng lấy Thiên

Điều khảo tội. Ôi thôi! biết bao kẻ bị đoạ-lạc vào Phong-đô, v́ đó .

____________

           Bộ Tân-Luật để trước Tiên-vị của Đức Giáo-Tông một ngày một

 đêm, cho Ngài xét-đóan ; bửa sau Ngài giáng-cơ than rằng :" Thiên-Điều

mầu-nhiệm của Đạo c̣n thiếu sót lắm ".  Ngài cười rồi tiếp rằng : Những

điều ấy chư Hiền-Hữu biết đâu mà lập cho đặng ... Hại thay ! Nếu chẳng

có cơ mầu-nhiệm bí-mật ấy, th́ chẳng thành luật ; nếu chẳng thành luật,

thế nào thành Đạo ? Ngài cười rồi tiếp : Lăo tâu cùng Đại-Từ Đại-Bi xin

thêm vào luật những điều bí-mật yếu-trọng. Ấy vậy chư Hiền-Hữu cũng

phải cầu khẩn với Lăo, nội ba tuần tháng nầy th́ khởi nguyện, dặn các

Thánh-Thất, các Đạo-Hữu phải để ḷng thành-khẩn ; hiệp sức làm một với

Lăo, mà nài xin Thánh-Luật, nghe à : ( Cười ). Hễ Đạo trọng th́

tức-nhiên chư Hiền-Hữu trọng, vậy th́ chư Hiền-Hữu biết ḿnh trọng mà

lo sửa vẹn người Đời .....Từ đây, Lăo hằng giữ ǵn cho chư Hiền-Hữu

hơn nữa ; nếu thảng Lăo ép ḷng cầm quyền thưởng-phạt phân minh, là

cố ư muốn gía-trị chư Hiền-Hữu thêm cao-trọng nữa, vậy Lăo xin đừng để

dạ phiền hà, nghe !

            Ngài liền kêu hai vị Chưởng-Pháp lên lấy bộ Luật xuống,

đặng dâng qua cho Hiệp-Thiên-Đài, lại dạy Hộ-Pháp và Thượng-Phẩm xuống

Cửu-Trùng -Đài đứng nơi vị ḿnh. Hộ-Pháp th́ bắt ấn Hộ-Pháp trấn trên

bộ Luật, c̣n Thượng-Phẩm th́ cầm Long-Tu-Phiến che trên ấn ấy, rồi dạy

hai vị Chưởng-Pháp như vầy : " Ta kỳ cho một tháng phải nạp Luật " .

           Hai vị Chưởng-Pháp lănh kiểm dượt luật trong một tháng đem

nạp hồi cho Lư-Giáo-Tông ; rồi Ngài mới cậy hai vị Đầu-Sư thay mặt cho

Ngài, đệ lên Hiệp-Thiên-Đài dâng cho Hộ-Pháp cầu Thầy giáng xuống sửa

lại. Nhờ Ngài và Hội-Thánh cầu-khẩn, Thầy đă giáng bút truyền các bí-

pháp ấy cho Hộ-Pháp  (1) .

           Coi theo đây th́ thấy rơ : Đức Giáo-Tông kêu Chánh-Phối-Sư

Thượng-Tương-Thanh xem người hành sự mà bắt chước, th́ đủ chỉ rơ rằng :

Ngài ban quyền hành-sự trọn vẹn cho Chánh-Phối-Sư, lại buộc cả ba đều

sáu bàn tay vào cho đủ, tức là cả ba hiệp lại mới đặng. Đầu-Sư cũng

vậy mà Chưởng-Pháp cũng vậy, phải hiệp một mới phù-hạp câu Thánh-Ngôn

" Một thành ba, mà ba cũng như một " (2) .

           Sao lại giao cho Chánh-Phối-Sư chỉnh-đốn Tân-Luật, ngày sau

có phải giao cho Chánh-Phối-Sư như vậy nữa chăng ?

           Trên kia đă nói Chánh-Phối-Sư là người thay mặt cho cả nhơn-

sanh giữa Hội-Thánh, ấy là người làm chủ nhơn-sanh trong nền Đạo (3),

hễ goị là chủ nhơn-sanh, ấy là nhơn-sanh vậy .

______________

           (1) Mừng thay cho nhơn-loại chút ít rồi. Hội-Thánh Chơn-

Truyền Tân-Pháp đă đạt đặng như phép " Giải-Oan " phép " Khai-sanh-môn ",

Ban-kim-Quang vân vân, lại c̣n nhiều bí-pháp nữa mà Hộ-Pháp chưa có

lịnh truyền và lại bị chúng-sanh và Hội-Thánh c̣n mờ-hồ không nạp dụng,

Ngày nay chẳng biết các đấng Thiêng-Liêng là chư Thần, Thánh, Tiên,

Phật tại Bát-Quái-Đài đă thọ lịnh của Thầy mà hành pháp v́ thuộc về

quyền hành của các Đấng ấy ; ngày nay mới tính sao ? Trong các bí-pháp

có mầu nhiệm đắc Đạo, bây giờ các đấng ấy có cho hay là không ?

Thảm...... ( Cười ), nếu Lăo có phương chỉnh-đốn nền Đạo lại th́ đặng,

bằng chẳng vậy, th́ không có một người đắc pháp, Cữu-Trùng-Đài cũng đă

yểm quyền Bát-Quái-Đài mà chớ : Thật vậy đó chút !

           (2) Ấy là cơ vô-vi Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt, chư Hiền-Hữu có

biết à ! Ngọc là Tinh, Thượng là Khí, Thái là Thần, nếu cả ba không hiệp

th́ chẳng hề thành Đạo đặng khá nhớ !

           (3) Đây cũng nên giải, v́ cớ nào kể từ phẩm Chánh-Phối-Sư trở

xuống thuộc về thế, nghĩa là đời và từ phẩm Đầu-Sư đổ lên thuộc về Thánh,

nghĩa là Đạo, bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có Đời và Đạo, mà Bát-Quái-Đài

cũng phải có vậy, mới nhằm cơ hiệp một Đời cùng Đạo. Tức là trong Đạo

có Đời, mà trong Đời cũng có Đạo .

__________________

           Trong Bát-Quái-Đài kể từ Tiên-vị đổ lên cho tới Thầy th́

đă vào địa vị của các đấng trọn lành " classe des Parfaits ou des

purs"

          (1). từ Thánh-vị trở xuống nhơn-vị th́ vào hàng Thánh " classe

des Épures "

           2), từ thú-cầm xuống vật-chất th́ hàng phàm-tục " classe des

Impurs "

           (3), ấy vậy trong Bát-Quái-Đài từ bực Thánh-Hồn th́ c̣n phận

sự điều-đ́nh Càn-khôn thế-giái, giao-thiệp cùng các chơn-hồn, c̣n ở

trong ṿng vật-chất, nâng-đỡ, dạy dỗ cho phàm-phẩm tấn-hóa lên cho tới

Thánh-vị. Hễ vào đặng Thánh-vị rồi th́ tự-nhiên ḿnh biết lấy ḿnh

,dầu phải bị đọa-trần đi nữa cũng c̣n giữ vẹn Thánh-Đức mà tu hành

đặng đạt đến địa-vị trọn lành, lên địa vị trọn-lành rồi th́ mới đồng

quyền cùng Tọa-Hóa, từ-bi, tự-tại bất-tiêu bất-diệt .

           Trong Hiệp-Thiên-Đài th́ có Hộ-Pháp thay quyền cho các Đấng

Thiêng-Liêng và Thầy mà ǵn-giữ công-b́nh Tọa-Hóa, bảo-hộ nhơn-loại và

vạn-vật lên cho tới địa-vị tận-thiện tận-mỹ ; người th́ tận-thiện,

c̣n vật th́ tận-mỹ,  Hay (1). chẳng cần lấy sức ḿnh mà lập, chỉ

bảo-hộ cho sự tấn-hóa tự-nhiên khỏi điều trở ngại, nếu nói có quyền

bảo-hộ th́ phải có luật-pháp, lấy luật-pháp mà kềm chớ nhơn-sanh, cũng

như các Đấng trọn lành lấy Thiên-Điều mà sửa trị Càn-Khôn Thế-Giái .

           Hộ-Pháp là thể các Đấng trọn lành, Hay.(1) người lại giao

quyền cho Thượng-Phẩm lập Đạo, đặng d́u-dắt các Chơn-hồn lên tột phẩm-vị

của ḿnh, tức là nâng-đỡ binh vực cả Tín-Đồ và Chức-Sắc Thiên-Phong ngồi

an địa-vị, cũng như chư Thần, Thánh điều-đ́nh Càn-Khôn Thế-Giái cho an-

tịnh ḥa-b́nh và giúp sức cho vạn-loại sanh-sanh hóa-hóa . Thượng-Phẩm

tiếp các chơn-hồn của Thượng-Sanh giao vào cửa Đạo ; Thượng-Phẩm là

người thể Đạo đối với hàng Thánh, ấy là người làm đầu các Thánh. C̣n

Thượng-Sanh về thế-độ, đem các chơn-hồn vào cửa Đạo, dầu nguyên-nhân

hay là nhân cũng vậy, phải nhờ người độ rỗi. Thượng-Sanh đặng mạng

lịnh chuyển-thế, điều độ nhơn-sanh ra khỏi trầm-luân khổ-ải. Hay (1).

buộc Thượng-Sanh phải gần kẻ vô Đạo đặng an-ủi dạy-dỗ, mà kể từ hạng

vô đạo trở xuống, cho tới vật-chất thuộc về phàm, ấy vậy Thượng-Sanh

là thể Đời, người đứng đầu của phẩm phàm-tục. Hay (1)

           Trong Cửu-Trùng-Đài có Đấu-Sư th́ đối với phẩm Địa-Tiên,

Chưởng-Pháp th́ đối với phẩm Nhơn-Tiên, Giáo-Tông th́ đối với phẩm

Thiên-Tiên ; Tam-Trấn-Oai-Nghiêm thay quyền Phật-vị tại thế nầy .

ấy vậy, các Đấng ấy đối phẩm cùng các Đấng trọn lành của Bát-Quái-Đài.

Giáo-Tông giao quyền cho Đầu-Sư, Đầu-Sư lại phân quyền cho Chánh-Phối-Sư,

Hay (1) lập Đạo đặng độ rỗi nhơn-sanh ; cũng như Hộ-Pháp giao quyền cho

Thượng-Sanh và Thượng-Phẩm ; c̣n Chánh-Phối-Sư và Phối-Sư đối phẩm

Thiên-Thánh, Giáo-Sư đối phẩm Nhơn-Thánh, Giáo-Hữu đối phẩm

Địa-Thánh, Lễ-Sanh đối phẩm Thiên-Thần, Chánh-Tri-Sự, Phó-Tri-Sự và

Thông-Sự đối phẩm Nhơn-Thần, Chư Tín-Đồ đối phẩm Địa-Thần, Hay (1)

Ấy vậy, các vị ấy đối phẩm vào hàng thánh của Bát-Quái-Đài là cầm quyền

lập Đạo .

           Kẻ ngoại-Giáo, Tả-Đạo Bàn-Môn, người vô Đạo, riêng nắm quyền

hành thế tục, nghịch cùng chơn-lư Chánh-Truyền ; mượn thế lực phàm-tục

mà diệt lành dưỡng dữ, mê-hoặc nhơn-sanh, lưu-luyến trần-thế ; trên không

biết Trời, dưới không kỉnh đất ; lấy người làm lợi khí đặng vụ tất

công-danh, quyền-quyền thế-thế : chẳng kiêng nể luân-hồi, ham vật-chất

hơn tinh-thần, lấy vinh-hoa của kiếp sanh làm sở-nguyện, như thú-vật

, cây-cỏ, sắt đá. chỉ biết sống mà không biết sống để làm ǵ, c̣n

không hay, mà mất cũng không biết. Ấy là hạnh phàm, gọi đời đó vậy ,

Hay.(1) ...Áng văn tuyệt bút Lăo khen đa (1).

           Thầy đă dạy nhơn-sanh tự lập luật lấy ḿnh, mà Chánh-Phối-

Sư đă hẳn là người thay mặt cho Nhơn-Sanh, tức nhiên quyền hành lập

luật là nơi tay Chánh-Phối-Sư đă đàng .

           Quyền hành chánh-trị về phần Đầu-Sư, mà quyền hành-sự về

Chánh-Phối-Sư, bằng chẳng vậy th́ ngôi Giáo-Tông, Đầu-Sư cũng không

kiêng-nể ; v́ đă nhứt thống quyền chánh-trị và luật-lệ : lại nữa, Thầy

đă định ngôi Giáo-Tông th́ Đầu-Sư và Chưởng-Pháp tranh cử đặng, nếu

không giảm quyền Đầu-Sư th́ Chưởng-Pháp mong chi đắc cử .

           Chánh-Phối-Sư đă là người thay mặt cho nhơn-danh chỉ biết

tuân lịnh mà thôi, chớ không phép căi lịnh, có phép dâng luật lên cho

Đầu-Sư cầu xin chế-giảm chớ không đặng phép lập luật. Như ngày sau,

nếu Thầy ban quyền cho nhơn-sanh lập luật lại nữa, th́ người mới có

quyền chỉnh đốn luật-lệ như buổi nầy vậy. V́ vậy mà Thầy mới nói :

           P.C.T .- " Ba vị Chánh-Phối-Sư đặng phép thế quyền cho Đầu-

Sư, song không đặng quyền cầu phá luật-lệ "

           C.G.-Hễ trái mạng lịnh Thiêng-Liêng, sửa căi luật-lệ mà hành

sự, hoặc thêm, hoặc bớt, th́ là phạm phép Thiên-Điều làm cho Thánh-Giáo

trở nên Phàm-Giáo. Nhơn-sanh là Phàm, Hội-Thánh là Thánh, nếu không Hội-

Thánh phê-chuẩn th́ những điều chi sửa cải bởi Chánh-Phối-Sư, nghĩa là

nhơn-sanh, đều là Phàm cả, mà hễ phàm th́ khó mong lập vị Thánh cho

đặng, Hay (1). Bởi cớ ấy nên Thầy không cho Chánh-Phối-Sư lập luật ;

ấy cũng là cơ mầu-nhiệm, diệt phàm của Đạo vậy. Hay (1) .

                V.- QUYỀN HÀNH PH-I-SƯ

           C.G .- Phối-Sư là người lănh quyền của Chánh-Phối-Sư ban

cho, đặng đồng quyền, đồng thể cùng Chánh-Phối-Sư khi người giao trách-

nhậm cho ḿnh ; chẳng đặng làm điều chi không có lịnh của Chánh-Phối-

Sư truyền dạy ; nhứt nhứt điều phải tuân mạng-lịnh của Chánh-Phối-Sư khi

đặng sai trấn-nhậm các nơi ; mọi điều canh-cải là phạm Pháp-Chánh-Truyền,

 ắt bị giải ra ṭa Tam-Giáo .

                VI.- QUYỀN HÀNH GIÁO-SƯ

           P.C.T.- Giáo-Sư có 72 người, mỗi phái có 24 người .

           C.G.- Giáo-Sư có 72 người, chia đều ra mỗi phái là 24,

không đặng phép tăng thêm hay là giảm bớt .

           P.C.T.- Giáo-Sư là người dạy-dỗ chư Môn-Đệ trong đường Đạo

và đường Đời .

           C.G.- Đă biết rằng Giáo-Sư thế quyền cho Đầu-Sư và Phối-Sư

mà cai quản các Thánh-Thất nơi Châu-Thành lớn mặc dầu, nhưng Thầy định-

quyết cho người có quyền dạy-dỗ mà thôi, song quyền-hành có rộng thêm đôi

chút là dạy-dỗ trọn cả đường Đạo và đường Đời. Nghĩ cũng chẵng chi làm

lạ, v́ cả chức-sắc Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài của Thầy lập, phải tùy

theo tôn-chỉ-Đạo nghĩa là xu-hướng về phần giáo-dục mà thôi .

 Thầy đă xưng là Thầy đặng dạy-dỗ, c̣n tên của chức-sắc đủ chỉ rơ ràng

phận-sự giáo-hóa,là chánh vai của mỗi người ; như Giáo-Hữu, Giáo-Sư,

Phối-Sư, Đầu-Sư, Giáo-Tông ; xem rơ lại th́ tên mỗi vị chẳng mất chữ

Giáo hay là chữ Sư. Cơ Đạo từ cổ chí kim vẫn vậy, lại hiệp lời nầy

" Thiên-mạng chi vị tánh, suất tánh chi vị Đạo, tu Đạo chi vị Giáo ".

           Thầy chỉ cậy Hội-Thánh, Thầy đă đến lập, thay quyền cho Thầy

mà dạy-dỗ cả con cái của Thầy, nghĩa là chúng-sanh đặng lành ; ấy là

phận sự cần nhứt của Hội-Thánh đó .

           P.C.T.- Buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo

cho em .

           C.G.- Thầy buộc Giáo-Sư phải lo lắng cho các Tín-Đồ trong địa-

phận ḿnh cai-quản, như anh ruột lo cho em, nghĩa là thân cận với các

Tín-Đồ như anh em một nhà, cần lo giúp-đỡ, phải đạt t́nh thân thiết

của mỗi người cho họ đủ yêu-mến mà nương dựa nơi ḿnh, hầu lừa thế

chia vui, sớt nhọc, t́nh ái liên-lạc thế nào, phải cho ra người anh

ruột của các Tín-Đồ, mới vừa ḷng Thầy sở-định. Hay (1).

           Những tiếng anh ruột lo cho em là đủ nghĩa .

           P.C.T.- Chúngg nó cằm sổ-bộ của cả Tín-Đồ

           C.G.- Bộ sanh-tử, bộ hôn-phối, sổ nhập-môn hay là trục xuất

của cả Tín-Đồ, đều về phần Giáo-Sư nắm giữ. Giáo-Sư là người thủ bộ Đời

của Đạo, quyền hành đă nhứt định ; chẵng chức-sắc nào đạt đặng .

           P.C.T .- Chúng nó phải chăm-nôm về sự lang-hồ của mỗi đứa .

           C.G .- Hễ thủ bộ Đời, th́ chăm-nôm về tang-hôn

rất tiện. Quan, hôn, tang, tế, là điều cần nhứt của kiếp sống người Đời,

mà Thầy chỉ định giao cho Giáo-Sư có sự tang-hôn mà thôi ; ấy vậy

Giáo-Sư đặng trọn quyền sắp đặt sửa đương thế nào cho hai lẽ ấy đặng

phù-hạp với tục lệ của nhơn-sanh, tùy theo phong hóa của các sắc người,

song chẳng đặng làm cho thất thể Đạo, nghĩa là mỗi điều sửa-cải phải

do nơi Hội-Thánh phê-chuẩn. Thầy đă nói : " của mỗi đứa ", tức nhiên

ḿnh cũng phải hiểu của mỗi nước.

           P.C.T.- Như tại Châu-Thành lớn th́ mỗi đứa đặng quyền Cai-

Quản, cúng tế Thầy như Đầu-Sư và Phối-Sư .

           C.G.- Đây Thầy đă nói tại Châu-Thành lớn, th́ chúng ta cũng

nên hiểu là địa-phận thuộc về dưới quyền trách-nhậm của Giáo-Sư cai-quản,

người đặng quyền cúng-tế  Thầy như Đầu-Sư và Phối-Sư mà đặng quyền cúng tế

Thầy như Đầu-Sư và Phối-Sư th́ tức nhiên phải tùng theo lễ phép của

Đầu-Sư và Phối-Sư phán dạy. Ấy vậy lễ cúng tế chẳng phải trọn quyền

của người mà là của Hội-Thánh sở-định .

           P.C.T.- Chúng nó đặng dâng sớ kêu nài về sự luật-lệ làm hại

nhơn-sanh hay là cầu xin chế-giảm luật-lệ ấy .

           C.G.- Những Tân-Luật hay là Cựu-Luật mà đă có hại cho nhơn-

sanh, th́ Giáo-Sư đặng phép kêu nài hay là cầu xin chế-giảm .

           P.C.T.- Chúng nó phải thân cận với mỗi Môn-Đệ như anh em

một nhà, cần lo giúp-đỡ, nghe à !

           C.G.- Đây là một câu Thầy lập lại nữa, quyết định cho Giáo-

Sư phải thân cận mỗi Môn-Đệ của Thầy như anh em một nhà, cần lo giúp-đỡ,

nên chi, Thầy mới gắn hai chữ " nghe à " xin hăy coi đó mà để ư .

           Giáo-Sư đă là người thay quyền cho Đầu-Sư và phối-Sư mà cai

quản Thánh-Thất và cúng tế Thầy, ắt buộc phải tùng quyền Phối-Sư, chẳng

đặng trái mạng lịnh người, trừ ra các quyền hành riêng Thầy đă định, th́

nhứt nhứt đều tùng trật-tự, do lịnh Phối-Sư không đặng phép tự ḿnh

sửa-cải. Nếu sửa-cải là phạm trật-tự,  mà phạm trật-tự, nghịch

Pháp-Chánh-Truyền ắt bị giải ra Ṭa-Tam-Giáo .

 VII.- QUYỀN HÀNH GIÁO-HU

           P.C.T.- Giáo-Hữu là người để phổ-thông chơn Đạo của Thầy .

           C.G .- Muốn phổ-thông chơn Đạo của Thầy, buộc Giáo-Hữu phải

học cho làu thông chơn Đạo của Thầy. ấy vậy, chức Giáo-Hữu phải có khoa

mục mới đặng. Các phận sự phổ thông là một phận sự rất lớn lao qúi-

trọng, nếu chẫng biết tôn-chỉ  của Đạo cho thông-suốt, lại truyền bá

cho nhơn-sanh những tư tưởng nghịch cùng chơn lư của Đạo, là hại Đạo,

Huống chi Thầy đă nói Giáo-Hữu là người thân cận của nhơn-sanh hơn

hết, nều chẳng lựa-chọn kẻ hạnh-đức, tu-tâm, có đủ tư-cách mà bày

gương Đạo cho rơ ràng, nhơn-sanh chỉ để mắt vào đó mà khen, hay là chê

Đạo, v́ sự chơn-thật, hay là giả-dối, nhơn-sanh chỉ coi đó mà

quyết-đóan. Tṛ phải như Thầy, mà Thầy như thế nào th́ Tṛ phải thế

ấy, nhơn-sanh xem Tṛ mà đóan Thầy. Cái thể-thống của Đạo Thầy gọi là

chơn-thật th́ phải hành Đạo thế nào cho ra chơn-thật y như Thầy

sở-định. Bực trí-thức,  muốn quan-sát một nền Đạo nào, th́ chẳng cần

biết hết Chức-Sắc, chỉ lựa một phẩm-vị yếu-trọng hơn hết là bực

hạ-thừa, mà so-sánh tư-cách, hạnh-đức, đặng quyết-đoán tôn-chỉ

nội-dung của Tôn-Giáo ấy .

           Giáo-Hữu là một phẩm-vị rất yếu-trọng. Ấy vậy buộc Giáo-Hữu

phải thể Đạo cho xứng đáng với Tôn-chỉ cao-thượng của Đạo. Muốn cho xứng

đáng th́ phải thông-suốt cả các chơn-lư Đạo .

           P.C.T .- Chúng nó đặng quyền xin chế-giảm luật-lệ.

           C.G .- Giáo-Hữu đặng quyền dưng sớ cho bề trên mà xin chế-giảm

luật-lệ ; biết đâu, ngày kia các vị ấy c̣n phải thuyên-bổ đi phổ-thông

chơn Đạo Thầy trong một nước, hay là một Dân-Tộc nào mà phong-hóa

không thể tùng theo Đạo-luật đặng, nếu không chế-giảm cho phù-hạp

thức-lệ lễ-nghi của sắc dân ấy, th́ khó mà độ-rỗi cho đặng. Thầy cho

Giáo-Hữu đặng xin chế-giảm luật-lệ là v́ vậy .

           P.C.T .- Ba ngàn Giáo-Hữu chia ra đều, mỗi phái là một ngàn,

chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt .

           C.G .- Câu ấy đă nói rơ, chẳng cần phải giải, song buộc phải

nói rằng : chức Giáo-Hữu để cho cả  các sắc dân ṭan khắp Địa-Cầu, chớ

không phải dành để cho một nước Nam này mà thôi, dầu cho ngôi Giáo-Tông

ngày sau, cũng có đủ các dân-tộc khác cầm quyền chấp-chánh. Hay (1) .

__________

(1) Ấy là lời khen của Đức Lư-Giáo-Tông .

__________

           P.C.T.- Chúng nó đặng phép làm lễ khi làm chủ các chùa nơi

mấy tỉnh nhỏ .

           C.G .- Hễ nói mấy tỉnh nhỏ đặng, th́ cũng nói mấy xứ nhỏ,

mấy nước nhỏ đặng, mà mấy tỉnh nhỏ, mấy xứ nhỏ, mấy nước nhỏ, th́ phải

tùng quyền mấy tỉnh nhỏ : mấy nước lớn, mấy xứ lớn: tức nhiên Giáo-Hữu

phải tùng quyền Giáo-Sư. khi làm chủ các Thánh-Thất, th́ Giáo-Hữu đặng

phép hành-lễ y như thức-lệ Giáo-Sư sở-định, không đặng phép sửa-cải,

nhứt nhứt phải đợi lịnh Giáo-Sư, nếu nghịch-mạng th́ phạm Pháp-Chánh-

Truyền

           P.C.T.- Điều chi chúng nó xin, th́ buộc Giáo-Tông phải cần-

mẫn hơn hết .

           C.G .- Đă nói Giáo-Hữu là người thân-mật với nhơn-sanh, hơn

hết, mà kể từ phẩm Giáo-Hữu đổ lên cho tới Giáo-Tông th́ xa lắm; ấy vậy,

Giáo-Hữu th́ gần với nhơn-sanh, c̣n Giáo-Tông th́ xa nhơn-sanh,

nếu Giáo-Tông muốn gần với nhơn-sanh th́ phải cẩn-mẫn giao thân cùng

Giáo-Hữu. Giáo-Hữu là người biết nhơn-sanh hơn hết, nếu Giáo-Tông

muốn biết nhơn-sanh th́ phải nghe lới Giáo-Hữu .

           Thánh-ư muốn cho Giáo-Tông đặng gần nhơn-sanh cũng như Giáo-

Hữu, cho nên dặn Giáo-Tông phải để ư cần-mẫn, xét-nét mỗi điều của Giáo-

Hữu cần xin hơn hết song mỗi điều chi Giáo-Hữu cũng không đặng phép loạn

đẳng cấp, nghĩa là phải nương theo các phẩm-cấp trên ḿnh mà dâng sớ .

           P.C.T.- Như điều chi mơ-hồ, th́ cũng nó là kẻ sai đi kiểm-

dượt .

           C.G.- Chúng-sanh là Thế mà muốn cho biết Thế, th́ phải

thân-cận chúng-sanh, gần chúng-sanh th́ mới biết đặng sự hạnh-phúc

cùng là sự uất-ức của chúng-sanh .

           Người gần-gủi chúng-sanh là Giáo-Hữu : thảng như có điều

chi làm cho Đạo với Đời không tương-đắc, sanh ra nghi-hoặc, mơ-hồ,

th́ không ai có thể quan-sát và kiểm-dượt dễ-dàng hơn Giáo-Hữu, nên

Thầy mới giao trách-nhậm riêng ấy cho, là v́ vậy. Hay (1)

           P.C.T .- Chúng nó phải tu hạnh-đức, tư-cách cho lắm mới đặng,

 v́ chúng nó là người thân-cận với nhơn-sanh hơn hết nghe à !

           C.G.- Câu nầy trên kia đă giăi rơ, đây chỉ nhắc câu quyết-định

" nghe à ! "  của Thầy đó mà thôi. xin khá để ư .

           ( Ôi ! cái trách nhậm lớn lao ấy , vân vân ..)

                VIII.-   QUYỀN-HÀNH LỄ-SANH .

           P.C.T.- Lễ-sanh là đứa có hạnh, lựa chọn trong chư Môn-Đệ

để hành lễ.

           C.G.- Thầy đă nói Lễ-Sanh th́ phải lưạ chọn người có hạnh

hơn hết trong chư Môn-Đệ của Thầy ắt buộc phải hạnh-nết hoàn-ṭan,

huống tất phải là người xứng đáng, có đủ tư cách, học thức mà làm một

vị Chức-Sắc Thiên-Phong ngày sau .

           Tuy vẫn đă biết, lúc Thầy lập pháp-Chánh-Truyền, th́ Thầy dạy.

hành lễ dường ấy mặc dầu, là bởi lễ nghi phong-hoá nhà Nam ta buộc phải

vậy. Chớ Lễ-Sanh mà đối chức "anh" ( Frère ) của Thánh-Giáo. th́ phận-sự

cao-trọng của Chức-Sắc ấy là dường nào !

           Sau đây buộc Lễ-Sanh phải có cấp-bằng nơi trường Đạo, mới mong

dự cử vào điạ vị ấy. Vậy th́ Lễ-Sanh là người thay mặt cho Giáo-Hữu, khi

Giào-Hữu vắng mặt, mà hành lễ cúng tế Thầy, song phải tùng quyền

Giáo-Hữu mà hành sự (1).

           P.C.T .- Chúng nó đặng đi khai đàn cho mỗi Tín-Đồ "

           C.G .-Lễ-Sanh phải đi thăm-viếng các nhà Đạo-Hữu, Thượng-

Tượng khai đàn ; dạy cho biết lễ nghi cúng-tế Thầy, thay quyền cho

Giáo-Hữu. Như ngày khi Đạo đă xuất dương ra ngoaị-quốc th́ sẽ có nhiều

dân-tộc chẳng có thể thờ-phượng như Nam, phận sự của Lễ-Sanh đây mới

ra sao ? Tửng chẳng chi khác hơn là đổi ra phần-thăm Tín-Đồ, an-ủi,

dạy-dỗ chăm-nom d́u-dắt trong đường Đạo cũng như đường Đời, thay

quyền cho Giáo-Hữu .

           P.C.T.- " Thầy dặn các con rằng: Lễ-Sanh là người Thầy

yêu-mến, chẳng nên hiếp-đáp chúng nó.

           C.G .- Thấy ḷng Bác-Ái của Thầy bất động ḷng, v́ Thầy

đă biết rằng Lễ-Sanh phải chịu tùng phục dưới quyền người sai-khiến,

nên phải có hạnh-đức, mới biết an phận ḿnh, mà chịu phần ḷn-cúi,

quật-hạ đặng. Thầy lại để lời dặn rằng: Lễ-Sanh là người yêu-mến của

Thầy, ấy là Thánh-ư muốn không cho kẻ bề trên lấy quyền hiếp em dưới .

           P.C.T .-" Như đặng hàng Lễ-Sanh mới mong bước qua đặng hàng

Chức-Sắc "

           C.G .- Câu nầy trên đă giải rơ, nên chẳng cần lập-lại, nhưng

phải nhắc rằng Lễ-Sanh, hoặc đặng đắc cử hay là có khoa-mục mới đạt-vị .

           P.C.T.- Kỳ dư Thầy phong-thưởng riêng mới qua khỏi ngă ấy

mà thôi, " nghe à ! ".

__________

(1) Nhiều khi chư Hiền-Hữu lạm dụng danh Lễ-Sanh mà cho kẻ hiến lễ làm

cho mất thể-diện của vị Thiên-phong. vậy lăo đặt tên cho kẽ hiến lễ

ấy là Lễ-Sĩ.

___________

           C.G.- Phải có cấp-bằng Lễ-Sanh mới có vào hàng Giáo-Hữu đặng,

 kỳ dư Thầy giáng cơ phong-thưởng riêng, mới qua đặng Pháp-Chánh-Truyền,

Thầy quyết-định với tiếng " nghe à ! " xin khá để ư .(1)

                IX.- QUYỀN HÀNH CHÁNH-TR SỰ .

           C.G.- Chánh-Trị-Sự là Chức-Sắc của Lư-Giáo-Tông lập thành,

(2) phải tùng quyền Lễ-Sanh mà hành sự. đặng làm chủ trong địa-phận của

Giáo-Hữu chia cho và thay mặt cho Đạo, làm anh cả trong phần địa-phận

ấy .

           Đây xin nhắc lời của Đức Lư-Giáo-Tông giáng bút giải-nghĩa

chức Chánh-Tri-Sự và nài Hộ-Pháp ban quyền luật-lệ Hiệp-Thiên-Đài cho

Chức-Sắc ấy (3) đặng đủ thế-lực mà làm cho ḥan-ṭan trách nhậm .

           Lời Đức Lư-Giáo-Tông nói : " Chánh-Tri-Sự là người thay mặt

cho Lăo, làm anh cả của chư Tín-Đồ trong phần địa-phận cửa nó, Lăo muốn

thế nào cho Lăo có mặt khắp nơi, tận ven Trời cùng góc bể. Lăo tưởng

Hiền-Hữu cũng muốn vậy chớ. (4) Trong nhơn-sanh , hạng trí thức th́ ít,

hạng ngu-muội th́ nhiều, nếu chúng ta không có đủ sức điều-đ́nh, th́ khó

mà rải chơn-lư Đạo khắp nơi cho đặng. càng thân cận với nhơn-sanh lại

càng chịu nhiều sự khó-khăn rắc-rối ; chúng ta phải liệu phương nào mà

trừ-diệt những sự khó-khăn ấy, khi mới nảy sanh ra. th́ nền Đạo mới

khởi lọan-lạc .

---------------

 (1) Ôi ! cái hại là do tại nơi ḷng quá yêu của Chí-Tôn phong thưởng

ấy, mà gây loạn cho Chơn-Truyền. Lăo nhứt định cầu-khẩn Chí-Tôn chẳng cho

như vậy nữa .

 (2) Đức Giáo-Tông khen : " phải " .

 (3) Cười .

 (4) Lăo tưởng như Hiền-Hữu lại thưởng thế nào ,Lăo hỏi ?

 Thượng-Trung-Nhựt trả lời Bạch Ngài : ấy là điều quí báu,từ xưa đến

nay nhơn-sanh khônh đặng hưởng ân-huệ như vậy .

_____________________

           Vậy Lăo xin Hiền-Hữu ban quyền cho Chánh-Trị-Sự đặng phép

xử-trị, hầu có thể dạy-dỗ sửa-răn. thay quyền cho chúng ta trong chốn

thôn-quê sằn-dă "

           Khi ấy Đức Hộ-Pháp đă chịu lời cùng Ngài ,(1) và đă hiểu rỏ

ư-tứ cao-thượng ấy .

           Sao Thầy lại giáng bút nữa cũng khuyên Hộ-Pháp ban quyền .

           Theo Thánh-ư Đức Lư-Giáo-Tông, th́ quyền-hành Chánh-Trị-Sự

như vầy : Chánh-Trị-Sự phải chăm-nom, giúp-đỡ sự sanh-hoạt của môn-đệ

Thầy đă chịu dưới quyền đều-khiển , giúp khó trợ nghèo, coi cả Tín-Đồ

như em ruột, có quyền xử đoán, nhứt là việc bất-b́nh nhỏ-mọn xảy ra

trong phần Địa-phận của ḿnh, song phải tùng lịnh Giáo-Hữu và Lễ-Sanh

cùng người Đầu-Họ .

           Người Tín-Đồ mà phạm luật Đạo, th́ Chánh-Trị-Sự phải khuyên-

nhủ răn-he, ít nữa là đôi lần, thảng như không bết ăn-năn chừa-cải, th́

tư tờ về Thánh-Thất sở tại cho Giáo-Hữu, đặng người đó đến mà dạy-dỗ

răn-he rồi, mà c̣n tái phạm, th́ Chánh-Trị-Sự có quyền đệ tờ lên cho

người Đầu-Họ mà cầu xin Hội-Thánh trừng-trị hay là trục-xuất, chiếu

theo Tân-Luật .

           Tờ nầy phải làm ra hai bổn, 1 bổn tư về Hiệp-Thiên-Đài,

và một bổn về Cửu-Trùng-Đài. đỡ săn-sóc hoặc bịnh hoạn phải lo nuôi

mà như có điều chi sai luật-Đạo. mà Chánh-Trị-Đạo đă nhiều phen tư tờ

cho Cửu Trùng-Đài, song Cửu-Trùng-Đài, yêm-ẩn, th́ Chánh-Tri-Sự đặng

phép tư tờ thẳng lên Hiệp-Thiên-Đài, kêu nài định đoạt . (2)

           Cắm Chánh-Trị-Sự không đặng phép lấn địa-phận của người đồng

phẩm , không đặng đi nơi khác mà hành-chánh .

___________

    (1) Lăo khen tài nhớ của Hộ-Pháp đó.

    (2) dường ấy mới tránh sự áp quyền ;

____________

           Buộc hành Đạo như vầy ; " Phải chia địa-phận ḿnh ra nhiều địa

phận " tùy theo lớn nhỏ mà giao cho Phó-Trị-Sự .

           Buộc Phó Tri-Sự phải thay phiên nhau đặng nạp cho Chánh-Trị-

sự, mỗi tháng ba mươi công-quả, tức là mỗi ngày , phải có một người hầu

việc cho Chánh-Trị-Sự. Chánh-Trị-sự mới sai người đó đị khắp địa-phận

mà thăm viếng Tín-Đồ về sự bịnh hoạn, đói khó. hễ có một người trong

địa-phận bị tai-nạn, th́ biểu người công quả ấy ở tại đó mà giúp-đỡ

săn-sóc, hoặc bịnh-hoạn phải lo nuôi-dưỡng hoặc nghèo-nàn, phải chung

hiệp nhau mà gở-khổ, ấy là phận sự rất cao thượng của Chính-Trị-Sự,

cái vẻ riêng tốt đẹp cuả Đạo do tại nơi đó .

           Đức Lư Giáo-Tông lại dạy rằng : " vậy mới phải là anh em một

nhà, cần lo giúp-đở, chia vui sớt thảm, no đói có nhau,

giữ quyền-lợi cho nhau, không giành, không giựt, hễ đói th́ ḿnh chung

nuôi, bị thất lợi th́ ḿnh phải giữ, hễ nhục th́ ḿnh chung chịu, ắt

quyền hành ḿnh phải trọng.

           Trước khi lănh trách nhậm, buộc Chánh-Trị-Sự phải đến Thánh-

Thất sở tại mà lập minh-thệ ; phải thề rằng :" Giữ dạ vô-tư mà hành Đạo,

dầu cha mẹ, anh em, vợ con, cũng chẵng đặng phép tư-vị, ǵn dạ chơn thành,

thể thiên hành Đạo Chánh-Trị-Sự là Đầu-Sư em đó vậy .

                   X.- QUYỀN-HÀNH PHÓ-TR-SỰ

           C.G.- Phó-Trị-Sự cũng là Chức-Sắc của Lư-Giáo-Tông lập thành.

           Người đặng đồng quyền Chánh-Trị-Sự, trong một địa-phận của

Chánh-Trị-Sự nầy cho cai-quản. Người có quyền về chánh-trị chớ không

có quyền về luật-lệ. Đặng phép sửa-đương, giúp-đỡ, d́u-dắt, dạy-dỗ chư

Tín-Đồ trong địa-phận trấn nhậm, mà không đặng phép sử-đoán. Buộc mỗi

tháng, thay phiên với các Phó-Trị-Sự khác, mà dâng cho Chánh-Trị-Sự ba

chục người công-quả, đặng cho Chánh-Trị-Sự có thể sấp đặt việc giúp-đỡ

kẻ cô thế, bịnh-họan, bị tai-nạn, trong địa-phận sở-tại ḿnh, song khi

đắc lịnh của Chánh-Trị-Sự dạy giao người công-quả ấy, nơi nhà người

Tín-Đồ nào, th́ phải châm-nom coi chừng có làm phận-sự cùng chăng ?

hoặc có sơ-sót điều chi, phải cho Chánh-Trị-Sự hay, đặng sửa-đương

chỉnh-đốn lại. Mỗi ngày phải chạy tờ nhựt-để cho Chánh-Trị-Sự hiểu đều

động-tịnh trong địa-phận của ḿnh : nhứt là những sự chi làm hại cho

phương-diện Đạo, th́ phải tức-cấp cho Thông-Sự hay, đặng điều-đ́nh thế

nào cho an-ổn. Những sự kiện-thưa, những điều sát luật Đạo, đă đặng

tin quả quyết, th́ chẳng đặng phép yêm-ẩn, ngó lơ, buộc phải giao cho

Thông-Sự phán-xử .

           Cấm nhặt không cho Phó-Trị-Sự lấn quyền về luật-lệ, (hay)

(1) Phó-Trị-Sư là Giáo-Tông em .

                    XI.- QUYỀN-HÀNH THÔNG-SỰ .

           C.G .- Thông-Sự là Chức-Sắc của Lư-Giáo-Tông khuyên Hộ-Pháp

lập thành. Thông-Sự là người đồng thể cùng Phó-Trị-Sự trong địa-phận của

Phó-Trị-Sự cai-quản, song người có quyền về luật-lệ chớ không có quyền

về chánh-trị .

           Thông-Sự là người của Hiệp-Thiên-Đài để tùng quyền Chánh-Trị-

Sự. Phận sự của người th́ xem-xét, kiểm-dựơt cử-chỉ hành đạo của Phó-

Trị-Sự. Mỗi việc chi làm cho mất lẽ công-b́nh nơi địa-phận của Phó-Trị-

Sự cai-quản mà Hội-Thánh không rơ thấu, th́ Thông-Sự phải chịu phần

trách-cứ . ( Hay ) (2)

           Những chi sái luật Đạo, chẳng y theo luật Hội-Thánh tư-truyền,

hoặc sửa-cải Tân-Luật, hoặc cải lịnh hành chánh, (Hay) (3) nếu chẳng có

phép của Chánh-Trị-Sự truyền dạy mà Phó-Trị-Sự tự-chuyên thi hành, Hội-

Thánh lại không hay-biết chi hết, th́ tội-t́nh ấy về phần Thông-Sự .

 ____________

 ( 1-2-3 ) Ấy là lời khen của đức Lư-Giáo-Tông .

___________

           Tuy người phải chịu dưới quyền Chánh-Trị-Sự mặc dầu, song

đặng quyền sửa lỗi của Chánh-Trị-Sự. Thảng như đă thấy lẽ vô Đạo hiển-

nhiên của Chánh-Trị-Sự, th́ Thông-Sự đặng phép can-gián sửa lỗi ; nếu đă

nhiều phen mà Chánh-Trị-Sự chẳng nghe và đă có tư tờ về Cửu-Trùng-Đài mà

Cửu-Trùng-Đài yêm-ẩn. th́ người đặng phép chạy tờ về Hiệp-Thiên-Đài mà

cầu-xin sửa trị. Người phải chăm-nom, binh-vực những kẻ cô-thế, bất-

câu người có Đạo hay ngừơi không có Đạo, hoặc là bị tai-nạn

th́nh-ĺnh, hoặc bị nghèo-nàn đói-khó, hoặc bị bịnh-hoạn cô thân, hoặc

phải bị tha-hương lữ-thứ, hoặc bị yếu tha già thải, (1) người đặng

trọn quyền buộc Phó-Trị-Sự phải liệu phương giúp-đỡ.

           Bất kỳ Chức-Sắc nào, đều lớn nhỏ cũng vậy khi Thông-Sự có gặp

(2) việc cần-dùng gấp-rút trong khi hành-chánh của Đạo th́ buộc phải

giúp-đỡ binh vực. Những kẻ nào mà Thông-Sự đă nhiều phen trách cứ về

tánh cường-ngạnh, không chịu giúp-sức trong cơn gấp-rút đă đủ chứng-cớ

th́ Hiệp-Thiên-Đài sẽ xin Hội-Thánh trừng-trị. Trước khi lănh trách

nhiệm, buộc Thông-Sự phải đến Thánh-Thất sở tại mà lập minh thệ, y như

Chánh-Trị-Sự, Thông-Sự là Hộ-Pháp em .

           Thầy đă nói " Nếu dưới mắt các con c̣n thấy một điều mất lẽ

công-b́nh, th́ Đạo chưa thành lập "(3).

___________

      (1) Đời có sưu-thế mà Đạo tha đi là có tật-nguyền, không phương

bảo thân cho vẹn, c̣n lớn th́ có bịnh t́nh phận sự mà bị thải ra th́ là

lăo thành cô độc .

      (2) Đọan này Đức Lư-Giáo-Tông hỏi rằng: Nếu nói có việc chi dầu

cho không có cũng kiếm cớ đặng dụng ai sai nấy th́ Hộ-Pháp mới tính sao ?

 (cười) Ngài thêm chư gặp vào nữa, nghĩa, là thay v́: có việc ; Ngài

để : có gặp việc .

      (3) hay .

------------

           C.G.- Bực hạ đẳng nhơn-sanh thường bị hiếp-đáp v́ mất lẽ

công-b́nh hơn hết. bởi cớ ấy mà quyền Thông-Sự rất nên yếu-trọng.

                     ĐO-PHỤC CHỨC-SẮC

                   CỬU-TRÙNG ĐÀI NAM-PHÁI

                     ĐO PHỤC GIÁO-TÔNG

           C.G.- Đạo phục của Giáo-Tông có hai bộ, một bộ Đại-phục

và một bộ tiểu-phục .

           Bộ Đại-phục th́ toàn bắng hàng trắng, có thêu bông sen

vàng từ trên tới dưới, hai bên cổ áo, mỗi phiá có ba Cổ-Pháp là :

Long-Tu-Phiến, Thư-Hùng-Kiếm và Phất-Chủ. ( ấy Cổ-Pháp của Thượng-Phẩm

và Thượng-Sanh trị thế ) Đầu đội măo vàng năm từng h́nh Bát-Quái ( thế

Ngũ-Chi Đại-Đạo ) ráp tṛn lại bít chính giữa ; trên chót măo có để chữ

" Vạn" giữa chữ vạn có Thiên-Nhăn Thầy,bao quanh một ṿng Minh-khí; nơi

ngịch măo, phải chạm ba Cổ-Pháp cho rơ-ràng, y như hai bên cổ áo đă nói

trên kia, tay mặt cằm cây gậy 0m90, trên đầu gậy có chữ "vạn" bằng vàng,

nơi giữa chữ vạn có Thiên-Nhăn Thầy , bao quanh một ṿng Minh-Khí (1).

           Bộ tiểu phục cũng ṭan bằng hàng trắng, có thêu chữ Bát-Quái

bằng vàng, cung khảm ngay hạ Đơn-Điền, cung Cấn bên tay mặt, cung chấn

bên tay trái, cung Đ̣ai bên vai mặt, cung Tốn bên vai trái, cung Ly ngay

trái tim, cung khôn ngay giữa lưng. Đầu đội măo Hiệp-Chửơng ( Mitre )

cũng ṭan bằng hàng trắng, bề cao ba tất ba phân ba ly ( om333) may

giáp mối lại cho có trước một ngạnh, sau một ngạnh, hiệp lại có một

đường xếp ( ấy là âm-dương tương-hiệp ) cột dây xếp hai lại, nơi bên

tay trái có đễ hai dải tḥng xuống, một mí dài một mí vắn ( mí dài bề

ngang 0m03,bề dài 0m30 ) trên măo ngay trước trán có thêu chữ cung

Càn, Chơn đi giày Vô-ưu ṭan bằng hàng trắng, trước mũi có chữ

Tịch-Đạo Nam-Nữ. Tỷ như Đức Lư-Giáo-Tông đương thời. th́ nơi trước

mũi giày của ngài phải có chữ Tịch-Đạo là " Thanh-Hương "  (2) .

________

(1) Thật đẹp .

(2) Hay .

__________

                     ĐO-PHỤC CHƯỞNG-PHÁP .

                              I

           C.G.- Đạo phục của Thái-Chưởng-Pháp có hai bộ, một bộ Đại-phục

và một bộ Tiểu-phục .

           Bộ-Đại-Phục th́ ṭan bằng màu vàng ( màu Đạo ) có thêu chữ Bát-

Quái y như Tiểu-phục Giáo-Tông, ngoài th́ cḥang Bá-Nạp-Quang màu đỏ, tức

gọi là khậu, đầu đội măo Hiệp-Chưởng Ḥa-Thượng tay cằm b́nh Bát-vu, chơn

đi giày Vô-ưu cũng màu vàng, một sắc với áo, trước mũi có chữ "Thích"

 

           Bộ Tiểu-phục th́ cũng màu vàng, y như áo Đại-phục, ngoài không

đắp khậu, không đội măo mà bịt khăn màu vàng chín lớp chữ nhứt .

                           II

           Đạo-Phục Thượng-Chưởng-Pháp có hai bộ, một bộ Đại-phục và một

bộ Tiểu-phục .

           Bộ Đại-Phục th́ ṭan hàng trắng nơi trước ngực và sau lưng có

thêu Thiên-Nhăn Thầy bao-quanh một ṿng Minh-Khí, đầu đội măo Hiệp-Chưởng

( Mitre ) màu trắng, y như kiễu măo Tiểu-phục của Giáo-Tông. Tay cầm

Phất-Chủ chơn đi giày Vô-ưu cũng màu trắng trước mũi có chữ " Đạo "

 Bộ Tiểu-phục th́ màu trắng y như áo Đại-phục đầu không đội măo mà bịt

khăn màu trắng chín lớp chữ nhứt .

                          III

           Đạo-phục của Nho-Chưởng-Pháp có hai bộ, một bộ Đại-phục và một

bộ Tiểu-phục .

           Bộ Đại-phục th́ ṭan bằng màu hồng ( màu Đạo ) nơi trước ngực

và sau lưng có thêu Thiên-Nhăn Thầy bao-quanh một ṿng Minh-Khí. Đầu đội

măo Văn-Đằng màu hồng, trên măo ngay trước trán có Thiên-Nhăn Thầy ,

bao-quanh một ṿng Minh-Khí, và trên có sao Bắc-Đẩu Tinh-quân. Tay cằm

bộ Xuân-Thu, chơn đi giày Vô-ưu màu hồng trước mũi có chữ " Nho " .

           Bộ Tiểu-phục th́ cũng hàng màu hồng, y như áo Đại-phục, đầu

không đội măo mà bịt khăn màu hồng. chín lớp chữ nhứt .

                   ĐO-PHỤC ĐẦU-SƯ

                          I

           C.G.- Đạo-phục của Thái-Đầu-Sư có hai bộ, một bộ Đại-phục

và một bộ Tiểu-phục .

           Bộ Đại-phục ṭan hàng màu vàng ( màu Đạo ) nơi trước ngực và

sau lưng có thêu sáu chữ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. bao quanh ba ṿng vô-vi,

ngay giữa có một chữ Thái, áo có chín dải, ngoài choàng Bá-Nạp-Quang màu

đỏ, y như của Thái-Chưởng-Pháp. Đầu đội Bát-Quái-Mạo màu vàng, có thêu

đủ tám cung chung quanh, chơn đi giày Vô-ưu màu đen, trước mũ có chữ

" Thái ".

           Bộ Tiểu-phục th́ cũng hành màu vàng y như áo Đại-phục.

Đầu không đội măo mà bịt khăn màu vàng chín lớp chữ nhứt .

                         II

           Đại-phục của Thượng Đầu-Sư cũng có hai bộ, một bộ Đại-phục và

một bộ Tiểu-phục.

           Bộ Đại-phục th́ ṭan hàng màu xanh da trời ( azur )( màu Đạo )

nơi truớc ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, bao

quanh ba ṿng Vô-Vi, cũng y như của Thái-Đầu-Sư, song ngay giữa có để

chữ " Thượng " áo cũng chín dải, đầu đội Bát-Quái Mạo y như của

Thái-Đầu-Sư, mà màu xanh da trời, chơn đi giày Vô-ưu màu đen, trước

mũi có chữ " Thượng " .

           Bộ Tiểu-phục th́ cũng hàng màu xanh da trới y như Đại-phục,

đầu không đội măo mà bịt khăn màu xanh da Trới, chín lớp chử nhứt .

                        III

           Đạo-phục của Ngọc-Đầu-Sư cũng có hai bộ, một bô Đại-phục và

một bộ Tiểu-phục .

           Bộ Đại-phục ṭan bằng hàng màu hồng  ( màu Đạo ) nơi trước

ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Đại-Dạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. bao quanh ba ṿng

Vô-vi cũng như của Thái-Đầu-Sư và Thưọng-Đầu-Sư, song ngay giữa có đề

chữ " Ngọc " áo cũng chín dải, đầu đội Bát-Quái-Mạo y như của

Thượng-Đầu-Sư song màu hồng. Chơn đi giày Vô-ưu màu đen, trước mũi

có chữ " Ngọc " .

           Bộ Tiểu-phục th́ cũng hàng màu hồng, y như áo Đại-phục, đầu

không đội măo mà bịt khăn màu hồng chín lớp chữ nhứt .

                ĐO-PHỤC CỦA CHÁNH-PH-I-SƯ và PH-I-SƯ

           C.G.- Đạo-phục cũng có hai bộ phân biệt nhau ( Đại-phục và

Tiểu-phục ) như của vị Đầu-Sư, song trước ngực và sau lưng có thêu Thiên-

Nhăn Thầy bao-quanh một ṿng Vô-vi .

           Chánh-Phối-Sư th́ áo chín dải, c̣n Phối-Sư ba dải, Chánh-

Phối-Sư phái Thái th́ choàng ngoài Đại Bá-Nạp-Quang màu Đỏ, c̣n Phối-

Sư phái Thái th́ Tiểu Bá-Nạp-Quang. đầu đội Bát-Quái-Mạo y như ba vị

Đầu-Sư song tùy theo sắc phái ḿnh, chơn đi giày Vô-ưu màu đen,

trước mũi không có chữ chi hết.

           C̣n Tiểu-phục cũng như Đại-phục, đầu không đội măo mà bịt

khăn tùy theo sắc phái ḿnh, chín lớp chữ nhứt .

                  ĐO-PHỤC CỦA GIÁO-SƯ

 C.G.- Đạo-phục của Giáo-Sư cũng có hai bộ, một bộ Đại-phục và một bộ

Tiểu-phục .

 Bộ Đại-phục th́ ṭan bằng hàng tùy theo sắc phái, nơi trước ngực và

sau lưng có thêu Thiên-Nhăn Thầy, bao-quanh một ṿng Vô-vi, áo ba dải

đội Thiên-Ngươn-Mạo Bát-Quái, tùy theo sắc phái có thêu chử Bát-Quái,

chung-quanh, trên chót măo có Minh-Châu-Lư, Giáo-Sư không đặng đi

giày.

 Tiểu-phục cũng như Đại-phục . Đầu không đội măo mà bịt khăn tùy theo

sắc phái ḿnh, bảy lớp chử nhơn .

 Duy có Giáo-Sư phái Thái phải choàng ng̣ai một Tiểu Bá-Nạp-Quang gọi

là " khậu " , đầu đội măo Hiệp-Chưởng của nhà Thiền, hai bên có thêu

Thiên-Nhăn .

                    ĐO-PHỤC CỦA GIÁO-HU

 C.G.- Đạo-phục của Giáo-Hữu có một bộ mà thôi, toàn bằng hàng, tùy

theo sắc phái không có thêu thùa chi hết, áo có ba dải. Đầu đội

Ngưỡng-Thiên-Mạo, cũng tùy theo sắc phái , Cái măo ấy bề cao phải cho

đũ phân tấc là 0m150 , ngay trước tráng có thêu Thiên-Nhăn Thầy, bao

quanh ba ṿng vô-vi, Giáo-Hữu chẳng đặng bịt khăn.

                    ĐO-PHỤC CỦA LỄ-SANH

 C.G.- Đạo-phục của Lễ-Sanh cũng y như của Giáo-Hữu ṭan bằng hàng tùy

theo sắc phái, đầu đội Khôi-Khoa-Mạo toàn bằng hàng trắng, dầu cho

phái nào cũng vậy. Ngay trước trán có thêu Thiên-Nhăn Thầy , bao quanh

một ṿng Minh-Khí, Lễ-Sanh không đặng phép đi giày .

                    ĐO-PHỤC CỦA CHÁNH-TR-SỰ

C.G.- Chánh-Trị-Sự mặc Đạo-phục, y như Lễ-Sanh, song ṭan bằng hàng

trắng, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng cho thiệt cứng

như dây nịt : bề ngang 0m05, áo Đạo cổ-trịt viền chỉ kim-tuyến vàng,

nơi tay trái có ba sắc Đạo bề ngang ( 0m06 bề dài 0m10 ) đầu bịt khăn

đen bảy lớp chữ nhơn , nơi khăn đen ngay giữa trán có thêu ba Cổ-pháp,

y như như trên măo Tiểu-phục của Đức Hộ-Pháp.

                   ĐO-PHỤC CỦA PHÓ-TR-SỰ

 C.G.- Phó-Trị-Sự mặc Đạo-phục y như Chánh-Trị-Sự, song cổ-trịt viền

chỉ kim-tuyến trắng : không đặng phép nịt ngang lưng sợi dây như

Chánh-Trị-Sự, áo có một dải, nơi tay trái cũng có ba sắc Đạo ( bề

ngang 0m03 bề dày 0m05 ) đầu bịt khăn đen bảy lớp chử nhơn .

                  ĐO-PHỤC CỦA THÔNG-SỰ

 C.G.- Thông-Sự mặc Đạo-phục toàn bằng vải trắng không đặng phép viền

chỉ kim-tuyến, hai bên cổ áo có thêu ba Cổ-pháp của Đạo, y như của

Hộ-Pháp, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng cho thiệt cứng

như dây nịt, bề ngang 0m05 đầu bịt khăn bảy lớp chữ nhơn , nơi khăn

đen ngay giữa trán có thêu ba Cổ-Pháp y như của Chánh-Trị-Sự .

                             *

                           *     *

                          N-PHÁI

 ( Trích y Thánh-Ngôn của Giáo-Tông Lư-Thái-Bạch ) Nữ-phái vốn của Đức

Lư-Giáo-Tông lập thành .

 Hộ-Pháp nhắc lại lời Thầy nói cùng Chánh-Phối-Sư HƯƠNG-THANH rằng:

muốn phế nữ-phái, song con cũng đồng con, hễ bao nhiêu Nam tức cũng

bao nhiêu Nữ ; Nam,Nữ vốn cũng như nhau, nên Thầy đến phong cho Nữ

phái buổi lập Pháp-Chánh-Truyền, chẳng hiểu có điều chi huyền bí với

Thầy cùng Ngọc-Hư-Cung nên Thầy mới đành ḷng nói ra lời ấy, rồi lại

cam ḷng để cho Đức Giáo-Tông đứng lập đặng tránh cho khỏi luật-lệ

Thiên-Điều hay chăng? hễ càng suy-nghĩ lại càng thêm sợ hằng ngày .

 Xem lại Nữ-phái không biết trao-ǵôi trí-thức đặng làm trách nhậm

cho xứng vị ḿnh, th́ lại càn âu-lo thêm nữa !

 Chính ḿnh Cao-Thượng-Phẩm mới giáng cơ nói rằng nhờ Ngài cầu xin

tha-thứ  cho Nữ-phái nơi Ngọc-Hư , bằng chẳng th́ đă bị phế ; xin chư

Đạo-Tỷ để dạ lo lấy phận ḿnh .

 P.C.T.-" Hội-Thánh nghe Lăo ban sắc-phục cho Nữ-phái; nghe và từ đây

xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẵng-cấp " .

 C.G.- Đức Giáo-Tông đến kêu Hội-Thánh Nam-phái nói rằng: từ đây phải

xem sắc tốt của Nữ-phái Ngài đến bang đặng hành lễ theo đẳng-cấp .

 Cái tiếng sắc tốt không, dầu ai đọc đến cũng thầm hiểu nghĩa là sâu

xa ? (1)

 Giáo-Tông duy chỉ dặn xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng-cấp, ấy là

Ngài buộc phải có trật-tự cho lắm, v́ vậy mà cũng chính ḿnh Ngài đến

lập lệ Nam-phái phân-biệt nhau, chẳng đặng chung-hiệp nhau về phần xác

và phần hồn cũng vậy .

_____________

(1) Nếu chư Hiền-Hữu biết coi Nữ-phái như em thơ dại, chỉ biết mến đẹp

ham xinh, liệu phương dụ dỗ như Lăo vậy mới đặng làm trai con Thầy mà

chớ .

______________

 Hộ-Pháp có hỏi Ngài về sự tôn-ti phẩm-trật, th́ Ngài dạy rằng ; Nam-Nữ

vốn đồng quyền, c̣n hỏi về lễ-nghĩa giao thiệp về phần Đời, th́ Ngài

dạy Giáo-Hữu Nam-phái cũng chịu dưới quyền Giáo-Sư Nữ-phái (1) c̣ lễ

th́ khi vào Đại-Điện tỷ như Giáo-Sư Nam-phái gặp Phối-Sư Nữ-phái th́

Nam-phái đănh lễ Nữ trước, lớn nhỏ vẫn đồng, quyền-hành tùy Chức-sắc.

 P.C.T.- Nữ-phái phải tùng Đầu-Sư Nữ-phái song Đầu-Sư lại phải túng

quyền của Giáo-Tông và Chưởng-Pháp .

 C.G.- Hội-Thánh Nữ-phái phải tùng quyền Đầu-Sư Nữ-phái, song cả thảy

phải tùng Giáo-Tông và Chưởng-Pháp .

 Xem rơ lại, th́ Pháp-Chánh-Truyền, truất quyền nữ-phái không cho lên

địa-vị Chưởng-Pháp và Giáo-Tông .

 Hộ-Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy: Thưa Thầy, Thầy đă nói

con cũng đồng con, Nam-Nữ vốn như nhau mà Thầy truất quyền của Nữ-phái

không cho lên địa vị Chưởng-Pháp và Giáo-Tông, th́ con e mất lẽ

công-b́nh chăng ?

 Thầy dạy : Thiên-Địa hữu Âm-Dương, Dương thạnh tắc sanh, âm-thạnh tắc

tử, Cả Càn-Khôn Thế-Giái nhờ Dương thạnh mới bền-vững; cả chúng-sanh

sống bởi Dương-quang, ngày nào mà Dương-quang đă tuyệt, âm khí

lẫy-lừng, ấy là ngày Càn-Khôn Thế-Giái phải chịu trong hắc-ám, mà bị

tiêu diệt, Nam ấy Dương Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ-phái cầm quyền

Giáo-Tông làm chủ nền Đạo th́ là Thầy cho âm thắng dương, nền Đạo ắt

bị tiêu-tàn ám muội .

 Hộ-Pháp lại kêu-nài nữa rằng : Thầy truất quyền Gíao-Tông Nữ-phái

th́ đă đành, song quyền Chưởng-pháp th́ tưởng dầu ban cho cũng chẳng

hại .

 Thầy dạy ; " Chưởng-Pháp cũng là Giáo-Tông, mà c̣n trọng hệ hơn, là

v́ người thay mặt cho Hộ-Pháp nơi Cửu-Trùng-Đài. Thầy đă chẳng cho

ngồi địa-vị Giáo-Tông, th́ lẽ nào cho ngồi địa-vị Hộ-Pháp con. Bởi

chịu phận rủi sanh, nên cam phận thiệt-tḥi, lẽ Thiên-Cơ đă định, Thầy

chỉ cậy con để dạ thương yêu binh-vực thay Thầy kẻo tội-nghiệp !

             QUYỀN-HÀNH N ĐẦU-SƯ

 C.G.- Nữ Đầu-Sư quyền như Nam-phái, song điều đ́nh bên Nữ-Phái mà

thôi, chặng đặng xen-lộn qua Nam, cũng như Nam chẳng xen-lộn qua Nữ .

 Mỗi điều chi thuộc về Nữ-Phái th́ Giáo-Tông và Hộ-Pháp chỉ do nơi

Nữ-Đầu-Sư .

 Hộ-Pháp có hỏi Thầy về cái ngai của Nữ-Đầu-Sư, th́ Thầy dạy: "

Ṭa-Thánh day mặt ngay hướng Tây " tức là chánh Cung-Đoài, ấy là cung

Đạo, c̣n bên tay trái Thầy là cung-Càn, bên tay mặt là cung-Khôn, đáng

lẽ Thầy phải để bảy cái ngai của Phái-Nam bên tay trái Thầy, tức bên

Cung-Càn mới phải, song chúng nó v́ thể Nhơn-Đạo cho đủ Ngũ-Chi, cho

nên Thầy buộc phải để vào Cung-Đạo là Cung-Đ̣ai, cho đủ số. Ấy vậi cái

ngai của Đầu-Sư Nữ-Phái phải để bên Cung-Khôn, tức là bên tay mặt Thầy

" Hộ-Pháp hỏi cái ngai ấy ra sao ? th́ Thầy dạy : " Giống y như cái ngai

của Quan-Thế-Âm Bồ-Tát, nghĩa là một cái Cẩm-Đôn để trong vườn

Trước-Tử trên Nam-Hải, dưới chơn đạp hai bông Sen nở nhụy . "

 P.C.T.- " Đầu-Sư Nữ-Phái chịu công-cử theo luật Hội-Thánh ban hành,

theo luật-lệ Hội-Thánh phân xử về đừơng-Đời và đừơng-Đạo ."

 C.G.- Đầu-Sư Nữ-Phái phải tuân y Tân-Luật của Hội-Thánh về đừơng Đạo

và đừơng-Đời. phải chịu dứơi quyền Hội-Thánh xử-trị cũng như Nam-phái

vậy, dầu cho sự công-cử lên các phẩm-vị cũng phải tùng y như luật

Hội-Thánh ban hành; nhứt-nhứt y quyền Nam-phái, không điều chi cải-sửa

, dầu cho sự hành-chánh cũng vậy .

  Quyền hành sự cũng về nơi Chánh-Phối-Sư, Đầu-Sư không đặng phép lấn

quyền ; hể lấn quyền th́ phải phạm phép Chánh-Truyền, cũng như Đầu-Sư

Nam-phái vậy .

 P.C.T.- " Đầu-Sư Nữ-Phái mặc một bộ Đạo-Phục y như Đạo-Phục Đầu-Sư

Nam-Phái, phải đội một Ni-Kim-Cô; như các văi Chùa, ṭan hàng trắng áo

chín dải có thêu bông-sen. Trên Kim-Cô có choàng từ đầu tới gót.

Đội măo Phương-Thiên, trên chót Phương-Thiên ngay đầu tóc có

Thiên-Nhăn Thầy bao-quanh một ṿng Minh-Khí, đi giày Vô-ưu màu trắng,

trên chót có để chữ " HƯƠNG " nghe à !

 C.G.- Đầu-Sư Nữ-Phái mặc bộ Đạo-Phục toàn bằng hàng trắng ; có thêu

bông sen y như Đạo-Phục Đầu-Sư Nam-Phái, áo có chín dải, đội một cái

Ni-Kim-Cô nghĩa là : cái Ni-Kim-Cô bằng hàng trắng, y như của các vải

Chùa, có thêu bông-sen, bao-quanh đầu một cái Kim-Cô bằng vàng, trên

Ni-Kim-Cô ấy phải cḥang một cái măo Phương-Thiên, nghĩa là : cái

choàng bằng hàng cho thiệt mỏng, trên chót thêm một cái mũ bằng vàng

chụp trọn đầu tóc, chính giữa ngay trước mặt có chạm Thiên-Nhăn-Thầy

, bao-quanh một ṿng Minh-Khí, cái choàng của măo Phương-Thiên phải

cho thiệt dài, ba thước ba tất ba phân, v́ mỗi phen lên ngự trên ngai;

th́ phải có hai vị Lễ-Sanh Nữ-Phái theo sau, nâng đỡ chẵng cho phết

dưới đất; chơn đi giày Vo-

ưu toàn bằng hàng trắng, trên chót mũ giày

có thêu chữ " HƯƠNG " là tịch Đạo (1). Nếu đội măo Phương-Thiên dường

ấy th́ là phải bới đầu tóc ngay mỏ ác mới đặng, ( coi đẹp chớ hệ chi

mà pḥng ngại ) (2).

         Hương-Tâm nhứt phiến cận Càn-Khôn

         Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn

         Nhứt niệm Quan-Âm thùy bảo mạng

         Thiên niên đẳng phái thủ sanh-tồn .

 Cũng như của Nam-Phái :

         Thanh Đạo tam khai thất ức niên

-----------------

(1) xin giải Tịch-Đạo của Nữ-Phái ; kế đây :

(2) V́ thấy cả Chức-Sắc Nam-Nữ đều chúm-chím cười thầm, nên Đức Lư-

Giáo-Tông để câu nầy.

------------------

  Thọ như địa huyển thạnh ḥa Thiên

  Vô hư qui phục nhơn-sanh khí

  Tại vạn cổ đàn chiếu Phật duyên .

  Đường đời này của Đức-Lư-Giáo-Tông, th́ Nam lấy chữ " THANH " Nữ lấy

chữ " HƯƠNG " làm tịch , tức là cả Đạo-Hữu Nam-Nữ từ Tín-Đồ chí

Thiên-Phong đều trong đời Đức Lư-Giáo-Tông hành-chánh đứng vào tịch

Thanh, Hương. Qua đời Giáo-Tông khác th́ Nam sẽ lấy chữ " Đạo ", Nữ

chữ " Tâm ". Rồi cả chư Đạo-Hữu Nam-Nữ sẽ lấy Tịch. Đạo.Tâm ; như vậy

nối truyền hoài cho hết Tịch Đạo th́ Thầy sẽ giáng cơ cho Tịch Đạo

khác nữa. Lớn nhỏ, sau trước nhờ chữ Tịch Đạo ấy mà phân biệt ( hay).

 Có kẻ hỏi: Thí dụ như đời Giáo-Tông, th́ Tịch Đạo của chư Đạo-Hữu

Nam-Nữ đời trước, dầu Chức-Sắc hay Tín-Đồ cũng vậy, có phải buộc thay

đổi Tịch-Đạo không ? Ta nói không, v́ chính ḿnh Giáo-Tông kế vị cũng

phải giữ Tịch-Đạo trước, kỳ dư những Tín-Đồ của đời Ngài độ-rổi, tức

là chi Tộc của Ngài, mới đặng thay đổi mà thôi, c̣n những vị Chức-Sắc

cùng là Tín-Đồ của Giáo-Tông đời trước c̣n sót lại; th́ thuộc về chi

tộc của Giáo-Tông ấy không đặng phép thay đổi Tịch ( hay ) .

 Tỷ như có tân Giáo-Tông sẽ lên kế vị cho Lư-Giáo-Tông th́ cả Tín-Đồ

Nam-Nữmới nhập-môn đều phải lấy Tịch " Đạo,Tâm ", dầu trong hàng

Tín-Đồ ấy sẽ có một chơn-linh xứng-đáng địa-vị Chánh-Phối-Sư, mà Thầy

giáng cơ phong chức đi nữa, th́ cũng Tịch Đạo Tâm, như các Tín-Đồ khác

, chớ Chức-Sắc và Tín-Đồ trong đời Lư-Gíao-Tông c̣n th́ giữ Tịch "

Thanh Hương " mà thôi, không đặng thay đổi .

         QUYỀN-HÀNH CHÁNH-PH-I-SƯ và PH-I-SƯ

 C.G.- Y như quyền-hành Chánh-Phối-Sư và Phối-Sư Nam-Phái , song

Chưởng-Quản Nữ-Phái mà thôi .

  P.C.T.- " Phối-Sư cũng mặc y-phục như vậy, song không có măo

Phương-Thiên, áo ba dải, nhưng trứơc ngực có thêu Thiên-Nhăn Thầy,

bao-quanh một ṿng Minh-Khí ".

 C.G.- Chánh-Phối-Sư mặc Đạo phục y như Đầu-Sư, áo chín dải, ṭan bằng

hàng trắng, nơi trước ngực có thêu Thiên-Nhăn Thầy, bao-quanh một ṿng

Minh-Khí áo có thêu bông sen y như của Đầu-Sư vậy, đầu đội Ni-Kim-Cô

cũng như Đầu-Sư, chơn đi giày Vô-ưu, có Tịch Đạo trước mũi, song không

đặng phép đội măo Phương-Thiên .

 Phối-Sư cũng mặc Đạo phục y như Chánh-Phối-Sư song áo có ba dải mà

thôi. Chơn cũng đi giày Vô-ưu, có chữ Tịch Đạo trứơc mũi .

                 QUYỀN-HÀNH GIÁO-SƯ

 C.G.- Y như quyền-hành Giáo-Sư Nam-Phái song chửơng quản phần Nữ-Phái

mà thôi.

 P.C.T.- " Giáo-Sư mặc áo ba dải ; đội Ni-Kim-Cô bằng hàng trắng, không

đi giày " .

 Giáo-Sư mặc Đạo phục ṭan bằng hàng trắng trơn, không thêu bông sen,

áo ba dải, đầu đội Ni-Kim-Cô bằng hàng trắng, phải cho dài từ đầu tới

gót, y như của Đầu-Sư và Phối-Sư, chơn không đi giày .

            QUYỀN-HÀNH GIÁO-HU

 C.G.- Y như quyền-hành Nam-phái, song chửơng quản phần Nữ-phái mà

thôi.

 P.C.T.- Giáo-Hữu mặc Đạo-phục như Giáo-Sư, nhưng không đội măo, giắt

một bông-sen có Thiên-Nhăn Thầy .

 C.G.- Giáo-Hữu mặc Đạo phục y như Giáo-Sư, song trên đầu không đặng

đội măo Ni-Kim-Cô, chỉ giắt một bông-sen trên đầu tóc mà thôi. giữa

bông-sen có Thiên-Nhăn Thầy

                QUYỀN-HÀNH LỄ-SANH

 C.G.- Y như quyền-hành Nam-phái, song chửơng quảng về phần Nữ-phái mà

thôi .

 P.C.T.- Lễ-Sanh Nữ-phái mặc Đạo phục như Giáo-Hữu, nhưng cḥang ngang

trên đầu một đoạn vải mỏng cột ra sau ót, thả một mí dài một mí

vắn, ngay đầu tóc có giắt một bông-sen.

 C.G.- Lễ-Sanh Nữ-phái mặc Đạo phục y như Nữ-Giáo-Hữu, nhưng trên đầu

th́ choàng ngang một đoạn vải mỏng cột ra sau ót, thả một mí dài một

mí vắn, xuống cho tới khỏi trôn, ngay đầu tóc có giắt một cái bông-sen

trơn chớ không Thiên-Nhăn.( phải sửa y -phục của Lễ-Sanh như vầy chớ

phần nhiều ngừơi sái về liên-hoa ấy lắm ).

            QUYỀN-HÀNH CHÁNH-TR-SỰ

 C.G.- Y như quyền Chánh-Trị-Sự Nam-phái song chửơng quảng phần

Nữ-phái mà thôi.

 Chánh-Trị-Sự mặt Đạo-phục y như Lễ-Sanh, song ṭan bằng vải trắng,

nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng, cho thật cứng như dây

nịt ( bề ngang 0m03 ) áo Đạo cổ trịt viền chỉ kim-tryến vàng, nơi tay

trái có ba sắc Đạo ( bề ngang 0m06 bề dài 0m10 ) đầu để trần .

               QUYỀN-HÀNH PHÓ-TR-SỰ

 C.G.- Y như quyền-hành Phó-Trị-Sự Nam-Phái song chửơng-quản phần

Nữ-phái mà thôi .

 Phó-Trị-Sự mặc Đạo phục y như Chánh-Trị-Sự, song áo cổ trịt viền chỉ

kim-tuyến trắng, không đặng phép nịt ngang lưng một sợi dây như

Chánh-Trị-Sự, áo một dải, nơi tay trái cũng có ba sắc Đạo ( bề ngang

0m03 bề dài 0m05 )

              QUYỀN-HÀNH THÔNG-SỰ

 C.G.- Y như quyền-hành Thông-Sự Nam-phái, song chửơng-quản phần

Nữ-phái mà thôi.

 Thông-Sự mặc một bộ Đạo-phục ṭan bằng vải trắng, không đặng phép

viền chỉ kim-tuyến, mà hai bên cổ áo có thêu ba cổ-pháp của Đạo, là

B́nh-Bát-Vu, Phất-Chủ và Bộ Xuân-Thu, y như h́nh trên măo Tiểu-phục

của Hộ-Pháp, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng cho thiệt

cứng như dây nịt, ( bề ngang 0m03 ).

                   LUT CÔNG-CỬ

            CỦA CHỨC-SẮC CỬU-TRÙNG-ĐÀI

              ( Nam-Phái và Nữ-Phái )

                     --------

C.G.- Cả Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài Nam-Nữ, Đều phải thọ phong nơi

Hiệp-Thiên-Đài họăc bởi cơ-bút họăc bởi khoa-mục hoặc bởi công-cử.

 Nên khi công-cử phải có mặt Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, giữ lẽ công-b́nh

cho khỏi điều tư-vị, lại c̣n có phương thế hỏi Đức Giáo-Tông cùng

Thầy, coi ngừơi đắc cử có phải chánh vị hay chăng ? nên trứơc khi thọ

sắc phải do nơi Đức Giáo-Tông cùng Thầy mới đặng .

 P.C.T.- " Đầu-Sư muốn lên Chửơng-Pháp th́ nhờ ba vị công-cử nhau "

 C.G.- Ba vị Đầu-Sư muốn lên Chửơng-Pháp th́ cả ba ngừơi phải có mặt

nơi Ṭa-Thánh mà công-cử nhau trứơc mặt Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và

Hiệp-Thiên-Đài chứng kiến .

 Phối-Sư lên Chánh-Phối-Sư th́ Pháp-Chánh-Truyền không quyết tức là

phẩm Chánh-Phối-Sư do nơi quyền Giáo-Tông lựa chọn.

 P.C.T.- " Phối-Sư muốn lên Đầu-Sư th́ 36 vị công-cử "

 C.G.- Phối-Sư muốn lên Đầu-Sư, th́ cả 36 vị xúm nhau công-cử .

 Tỷ như hai phẩm Đầu-Sư bị khuyết th́ phép chia thăm làm hai theo luật

công-cử thừơng t́nh, nghĩa là mỗi ngừơi phải cho đủ 18 lá thăm hay là

hơn mới đắc cử. Sự công-cử ấy phải tại nơi Ṭa-Thánh trứơc Hội-Thánh

Cửu-Trùng-Đài, có Hiệp-Thiên-Đài chứng-kiến mới đặng.

 P.C.T.- " Giáo-Sư muốn lên Phối-Sư th́ 72 vị kia xúm nhau công-cử "

 C.G.- Giáo-Sư muốn lên Phối-Sư th́ 72 vị xúm nhau công-cử, phép chia

thăm cũng buộc theo luật thừơng-t́nh, sự công-cử ấy phải tại nơi

Ṭa-Thánh trứơc Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài có Hiệp-Thiên-Đài chứng kiến

mới đặng .

 P.C.T.- " Giáo-Hữu muốn lên Giáo-Sư, th́ nhờ 3.000 vị kia xúm nhau

công-cử ".

 C.G.- Giáo-Hữu muốn lên Giáo-Sư th́ cả ba ngàn vị kia xúm nhau

công-cử, phép chia thăm cũng buộc theo luật thừơng-t́nh. Sự công-cử

phải nơi Ṭa-Thánh trứơc Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, có Hiệp-Thiên-Đài

chứng kiến  mới đặng .

 P.C.T.- " Lễ-Sanh muốn lên Giáo-Hữu, th́ nhờ có cả Lễ-Sanh xúm nhau

công-cử.

 C.G.- Lễ-Sanh muốn lên Giáo-Hữu, th́ nhờ có cả Lễ-Sanh xúm nhau

công-cử, phép chia thăm cũng cứ theo luật thừơng t́nh. Nếu có bằng

nhau, ngừơi nào hạnh đức nhiều th́ cho đắc cử. Sự công-cử ấy phải tại

nơi Ṭa-Thánh, trứơc mặt Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, có Hiệp-Thiên-Đài

chứng kiến mới đặng.

 P.C.T.- " Môn-Đệ muốn lên Lễ-Sanh, th́ nhờ cả Môn-Đệ xúm nhau công

cử. Kỳ dư Thầy giáng cơ cho ngừơi nào th́ mới khỏi luật ấy mà thôi ".

 C.G.- Môn-Đệ muốn lên Lễ-Sanh, th́ nhờ cả Môn-Đệ xúm nhau

công-cử,phép chia thăm cũng cứ luật thừơng th́n, sự công cử này các

nơi Thánh-Thất làm đặng, song khi đắc cử phải về Ṭa-Thánh đặng thi

lại, như đậu mới đặng lănh chức , bằng rớt th́ bỏ, Hay (1) kỳ dư Thầy

giáng cơ phong thửơng cho ngừơi nào th́ mới khỏi luật lệ ấy mà thôi .

 Hộ-Pháp có hỏi Đức Lư-Giáo-Tông về sự công-cử của Chánh-Trị-Sự,

Phó-Trị-Sự và Thông-Sự, th́ Ngài dạy như sau này .

 " Chức Chánh-Trị-Sự th́ nhờ có cả Phó-Trị-Sự và Thông-Sự xúm nhau

công-cử, phép chia thăm cứ theo luật thừơng t́nh. Sự công-cử ấy phải

tại nơi Thánh-Thất sở tại, trứơc mặt ngừơi Đầu-Họ, có các Chánh-Trị-Sự

kia làm chứng mới đặng. Tờ phong chức cho Chánh-Trị-Sự th́ phải có

Giáo-Tông và Hộ-Pháp hư tên mới đặng " .

 Tín-Đồ muốn lên Phó-Trị-Sự, th́ nhờ cả Tín-Đồ trong Họ xúm nhau

công-cử, Phép chia thăm cứ luật thừơng t́nh , sự công-cử ấy phải tại

nơi Thánh-Thất sở-tại trứơc mặt ngừơi làm Đầu-Họ và có Chánh-Trị-Sự

làm chứng mới đặng. Tờ phong-sắc cho Phó-Trị-Sự phải để cho Giáo-Tông

kư tên mới đặng .

 Tín-Đồ muốn lên Thông-Sự th́ nhờ cả Tín-Đồ trong Họ xúm nhau công-cử,

phép chia thăm cứ luật thừơng t́nh, sự công-cử ấy phải tại nơi

Thánh-Thất sở-tại, trứơc mặt ngừơi làm Đầu-Họ và Chánh-Trị-Sự

chứng-kiến mới đặng. Tờ phong-sắc cho Thông-Sự phải để cho Hộ-Pháp kư

tên mới đặng.

-------------------

 (1) Ấy là lời khen của Đức Lư-Giáo-Tông .

-------------------

 P.C.T.- " C̣n Giáo-Tông th́ hai phẩm Chửơng-Pháp và Đầu-Sư tranh

đặng, song phải chịu cho ṭan Môn-Đệ công-cử mới đặng. Kỳ dư Thầy

giáng cơ ban thửơng mới ra khỏi luật ấy "

 C.G.- Phẩm Giáo-Tông th́ hai phẩm Chửơng-Pháp và Đầu-Sư tranh đặng,

song phải chịu toàn cả Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài, cửu-Trùng-Đài và chư

Tín-Đồ đồng-tâm công-cử .Vậy th́ buộc phải có ngừơi của Hiệp-Thiên-Đài

và Cửu-Trùng-Đài chứng-kiến cho cả Tín-Đồ công-cử. khi đắc số thăm mỗi

vị phải gởi về Toà-Thánh có Thựơng-Hội kiểm soát . Bàn Thượng-Hội ấy

phải chọn ngừơi của Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài hiệp một

kể từ Đầu-Sư, Thựơng-Phẩm, Thựơng Sanh đổ lên trừ ngừơi ra tranh cử .

 Khi đắc cử th́ phải truyền tin ra cho khắp nhơn-sanh đều biết hết .

Đắc cử quả quyết rồi, nghĩa là khi Hội-Thánh đă đủ chứng chắc không

điều chi bất công th́ Hội-Thánh mới xúm nhau làm lễ đăng-điện cho Ngài

.C̣n như có điều bất công, th́ buộc phải đ́nh họăc công-cử lại, hay là

xét-đoán lại .

 Các chức-sắc đều phải chịu theo luật công-cử nầy, kỳ dư Thầy giáng cơ

phong thửơng cho ai mới ra khỏi luật .

                         HIP-THIÊN-ĐÀI

 Trước khi Thầy lập Pháp-Chánh-Truyền Hiệp-Thiên-Đài, Thầy kêu " cả

chư Môn-Đệ khá tuân mạng " th́ Thầy đă chỉ rơ rằng : Thầy lập

Hiệp-Thiên-Đài rất trọng hệ là dường nào . Sự trọng hệ ấy là chi ? Sau

đây nên giải rơ :

 Cơ Tạo-Hóa chỉ có hai bí-mật tối trọng, một là quan-sát sự hữu-h́nh,

hai là xét đoán sự vô-vi ; quan-sát sự hữu-h́nh th́ dễ, mà xét đoán sự

vô-vi th́ khó : hữu-h́nh với vô-vi chỉ phân nhau với màn bí-mật, từ

thuở tạo Thiên lập Địa, dầu cho bậc trí-thức nhơn-sanh đặng tần hóa

lên tới bậc Đại-giác đi nữa, cũng chưa hề có phương-thế hé trọn-vẹn

màn bí-mật ấy, mà ḍm qua phía vô-vi cho đặng, nhưng nhơn-sanh đă có

sẵn nơi tay một cái ch́a khóa, là xem cơ tương-đắc của hữu-h́nh và

vô-vi trong sự sanh-họat của vạn-vật Vô-vi và Hữu-h́nh phải hiệp làm

một, mới thuận theo cơ-tạo. Trời Đất có Âm-Dương vạn-vật có thể-phách

, nhơn-lọai có xác-hồn. Sự sống của vạn-lọai trong càn-khôn Thế-Giái

chỉ nhờ có vật-chất ( La matière ) và tinh-thần ( L'essence ) tương

hiệp mới thành h́nh, Cả vật-chất hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn

Nhơn-hồn, Thần-hồn,  Thánh-hồn, Tiên-hồn, Phật-hồn, Thiên hồn đều khác

đẳng cấp nhau, nên h́nh thể cũng biến sanh ra khác, Vật-chất không

giống thảo-mộc, thảo-mộc không giống thú-cầm, thú-cầm không giống

ngừơi, người không giống Thần, Thần không giống Thánh, Thánh không

giống Tiên, Tiên không giống Phật, Phật không giống Trời, nói tóm một

lời, h́nh thể tâm thần đều khác hẳn.

 Vật-chất ( La matière ) phải tùng lịnh tinh thần, ( L'essence ) mà

lập thành h́nh tựơng. Cái cớ hiển-nhiên là h́nh thể của Nhơn-lọai cũng

phải tùng tinh-thần mà biệt phân đẳng-cấp. Kẻ hung bạo th́ h́nh dung

cổ-quái, c̣n ngừơi lương-thiện th́ tướng hảo quang minh ; nhờ đó mà cổ

-nhơn xem tướng đoán tánh người.

 Xác phải phù hạp với hồn, cũng như vật-chất phải phù hạp với tinh

thần, vật-chất vốn hữu-h́nh, mà tinh-thần lại vô-vi, vô-vi cùng

hữu-h́nh phải tương đắc, thấy hữu-h́nh đoán vô-vi, biết vô-vi mới

định-quyết hữu-h́nh.

 Ấy vậy Cửu Trùng Đài là xác, Hiệp Thiên Đài là hồn. Đă nói

rằng Cửu Trùng Đài là Đời, tức nhiên là xác của Đạo, c̣n Hiệp Thiên

Đài là Đạo, tức nhiên là chơn thần của Đạo, vậy th́ xác thịt có định

hạn lệ đẳng cấp, chớ chơn thần chẳng hề định hạn lệ đẳng cấp đặng.

Nhiều đứng Thiêng Liêng cao mà lại tái thế muốn ra hèn hạ, c̣n cũng có

nhiều đứng Thiêng Liêng thấp mà lại nhờ một phen đắc Đạo lập vị cao

trọng tột phẩm, vậy th́ Thiêng Liêng không có giới hạn tức là Đạo

không có giới hạn. Ấy là cơ bí mật của Đạo vậy.

 Chư Hiền Hữu cũng như chư Hiền Muội sẽ thấy rằng : Thầy

không quyết định trách nhậm của mỗi người Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, bởi

cớ mà gây nên lắm điều trắc trở trong phẩm trật của cả Thiên Phong.

Nghĩa là : để tự nhiên cho cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài lập vị ḿnh, thế

nào cho xứng đáng cùng phẩm định.

 Cửu Trùng Đài là Đời, mà Hiệp Thiên Đài là Đạo, cho nên

buộc Đời phải nương Đạo mà lập ra thiệt tướng, mới mong độ rỗi nhơn

sanh chuyển cơ tạo hóa.

 Cái hệ trọng là nếu không có Hiệp Thiên Đài th́ không có

Đạo, Trời Đất qua chớ Đạo không qua, nhơn loại tuyệt chớ Hiệp Thiên

Đài không tuyệt. ( Hay lắm )

 Hiệp Thiên Đài là tay vén màn bí mật cho sự hữu h́nh và sự

vô vi hiệp làm một, tức là tay làm cho Đạo với Đời tương đắc vậy. V́

cớ ấy mà Thầy giáng cơ buộc cả chư Môn Đệ Thầy, chẳng khi nào đặng

phép trái mạng lịnh của Thầy.

 Dưới đây Thầy đă nói rơ :

 P.C.T.- Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng

Liêng mối Đạo, hễ Đạo c̣n th́ Hiệp Thiên Đài vẫn c̣n.

 C.G.- Thầy là Chuá cả Càn Khôn Thế Giái, tức là chuá tể sự

vô vi, nghĩa là chủ quyền của Đạo, mà hễ chủ quyền Đạo ngự nơi nào th́

là Đạo ở nơi ấy.

 Thầy đă nói Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, ấy là nơi Thầy

cầm quyền Thiêng Liêng mối Đạo, vậy Đạo có th́ Ṭa ngự của Thầy là

Hiệp Thiên Đài vẫn c̣n, hễ nói Đạo chẳng hề khi nào bị diệt, v́ Đạo

diệt th́ là tận thế, vậy th́ Đạo chưa tuyệt, ắt Hiệp Thiên Đài cũng

không tuyệt, ( Hay lắm ).

 P.C.T.- Thầy đă nói Ngũ Chi Đại Đạo bị qui phàm là v́ khi

trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh Giáo,

mà lập ra Phàm Giáo, nên Thầy nhứt định đến chính ḿnh Thầy, đặng dạy

dỗ các con mà thôi ; chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.

 C.G.- Câu nầy Thầy đă nói rơ nghĩa, duy Thầy chỉ than rằng :

khi trước Thầy lỡ giao Chánh Giáo cho tay phàm, hễ càng lâu chừng nào

th́ Thánh Đức lại càng hao ṃn mà phàm tâm lại tái phục, nhơn loại sửa

cải Chánh Giáo, cho vừa theo thế lực của nhơn t́nh mà lần lần làm cho

Thánh Giáo phải trở nên phàm giáo. ( Hay )

 Nay Thầy nhứt định đến chính ḿnh Thầy đặng dạy dỗ nhơn

sanh mà thôi, chớ không chịu giao nền Chánh Giáo của Thầy cho tay phàm

nữa.

 Thảng như có kẻ hỏi : Như đă nói vậy, sao Thầy lại giao

Thánh Giáo cho phàm là Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, là ư nghĩa ǵ ?

Trong bài diễn văn của Hộ-Pháp đọc tại Ṭa-Thánh ngày 14 tháng hai năm

Mậu-Th́n, có giải rơ rằng : Thầy đến qui các lương sanh của Thầy đă

sai đến trước lại làm một đặng lập Hội Thánh mà làm h́nh thể của Thầy,

hầu tránh khỏi hạ trần trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy. ( Hay ) Hội Thánh

ấy, có hai phần tại thế : Phần hữu h́nh là Cửu Trùng Đài, tức là Đời

nghĩa là xác ; một phần bán hữu h́nh là Hiệp Thiên Đài nghĩa là : nửa

Đời nửa Đạo, ấy là chơn thần ; c̣n phần vô vi là Bát Quái Đài tức là

hồn, ấy là Đạo.

 Đă nói rằng : Thầy là chúa tể của sự vô vi, ắt Bát Quái Đài

th́ Thầy là chủ, mà chủ Bát Quái Đài là chủ của hồn Đạo, hồn hiệp với

xác bởi chơn thần, ấy vậy chơn thần là trung gian của hồn và xác ; xác

nhờ hồn mà nên, th́ Cửu Trùng Đài cũng phải nhờ Hiệp Thiên Đài mới

mong thành Đạo. ( Hay )

 Như có kẻ hỏi nữa : Thầy là Chí Tôn, huyền diệu vô biên, mà lại nói

Thầy không giao Thánh Giáo cho tay phàm nữa, sao lại cũng c̣n phải nhờ

Hiệp Thiên Đài, cũng là phàm vậy ? Nếu không Hiệp Thiên Đài, th́ Thầy

không có thể lập Đạo sao ?.

 Ta lại nói : Thầy là chúa sự vô vi, nghĩa là chúa các việc vô h́nh,

Thầy lại ban cho người đủ khôn ngoan trí thức Thiêng liêng, đặng làm

chúa của sự hữu h́nh, nghĩa là chúa cả của vạn vật, nếu muốn cho sự vô

vi và sự hữu h́nh được tương đắc, th́ cả hai ông chúa phải liên hiệp

nhau mới đặng, người có sức sửa cơ Tạo Hóa cũng tùy người mà làm cho

vạn loại trở nên tận thiện, tận mỹ.

 Chịu dưới quyền Thiêng Liêng của Tạo Hóa, sanh sanh, tử tử, luật lệ

ấy vốn nơi Trời, số số, căn căn Thiên Điều đă định ; người chỉ đặng có

một quyền tự lập, là ḿnh làm chủ lấy ḿnh, luân luân chuyển chuyển,

giồi cho đẹp đẽ Thánh Đức căn sanh, đặng lên tột phẩm vị Thiêng Liêng

mới nhập vào cửa vô vi đồng thể cùng Trời Đất . (1)

 Quyền tự chủ ấy, vẫn đă định trước đặng làm cho cả nhơn-sanh vui theo

Tấn-Hóa, th́ dầu cho Thầy cũng không cải qua đặng ; v́ hễ sửa cải th́

là mất lẽ công b́nh Thiêng Liêng đă định, làm chinh nghiêng cơ thưởng

phạt. Hễ có công thưởng tội trừng th́ phải để rộng quyền cho người tự chủ.

 Thiên cơ đă lập có Điạ Ngục với Thiên Đàng, ấy cảnh thăng cảnh đọa.

 Địa Ngục dành để cho kẻ bạo tàn, Thiên Đàng cho người Đạo Đức, th́

cân công b́nh Thiêng Liêng đă sẵn. Ấy vậy chẳng buộc ai vào Địa Ngục,

mà cũng chẳng nâng đỡ ai đến Thiên Đàng. Đôi đường hiển hiện, tự quyền

người lựa chọn, siêu đọa tại nơi ḿnh, các đấng Thiêng Liêng duy có

thương mà chỉ dẫn.

--------------

( 1 ) Hay lắm, Lăo khen đó

--------------

 Thầy đến, nếu dùng cả quyền Thiêng Liêng làm cho chúng sanh thấy đặng

đủ đức tin, theo đường siêu mà bỏ nẻo đọa, th́ cả nhơn loại ắt xu

hướng vào đường đạo đức, th́ là Thầy nâng đỡ các chơn hồn vào Thiên

Đàng, không cho vào Địa Ngục, (hay) th́ sự công b́nh Thiêng Liêng bởi

nơi nào bền vững. Thưởng phạt ra bất minh, ắt phải truất bỏ cơ luân

hồi chuyển kiếp.

 Thầy cùng các đấng Thiêng Liêng không nhơn thân phàm ngữ, thế nào mà

thông công cùng cả chúng sanh, lại c̣n cao khó vói, khuất không rờ,

chỉ nhờ lương sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng

Đài là người giúp công cho Thầy và các đấng Thiêng Liêng gầy Đạo.

 Luân hồi chuyển kiếp là cơ mầu nhiệm để cho các chơn hồn đặng cứu

chuộc và tấn hóa, nếu truất bỏ cơ mầu nhiệm mấy đi, th́ Đạo nơi nào mà

bền chặt ?

 Nhơn loại có hóa nhân, quỉ nhân và nguyên nhân, ấy là có phần đẳng

cấp, nếu Thầy dùng huyền diệu Thiêng Liêng mà làm cho nhơn loại  cả

thảy đều thấy đặng cơ mầu nhiệm của Đạo, đồng đặng đắc kiếp, th́ phẩm

vị Thiêng Liêng cũng không c̣n trật tự.

 Trước đă nói Hiệp Thiên Đài là chơn thần, Cửu Trùng Đài là xác thịt,

Bát Quái Đài là linh hồn. Hồn đặng tương hiệp cùng xác phải nhờ chơn

thần, chơn thần lại là bán hữu h́nh, tiếp vô vi mà hiệp cùng h́nh thể,

cũng như Đạo tiếp Thánh Đức của các đấng Thiêng Liêng mà rưới chan cho

nhơn loại (hay). Nhơn loại đặng liên hiệp cùng Trời thể nào, th́ Cửu

Trùng Đài phải liên hiệp cùng Bát Quái Đài thể ấy .

 Bát Quái Đài là hồn của Đạo mà Thầy đă nắm chặt phần hồn th́ xác phải

nương theo hồn, mới mong giữ bền sanh hoạt, hồn Đạo Thầy đă nắm chặt

rồi ; th́ Đạo chẳng hề khi nào c̣n chịu dưới tay phàm nữa (1). Ấy

vậy Thầy nói không chịu giao Thánh Giáo cho tay phàm là tại vậy.

---------

(1) Hay lắm ! Hay lắm.

----------

 P.C.T.- " Lại nữa, Hiệp-Thiên-Đài là nơi của Giáo-Tông đến thông công

cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Địa Cầu,

Thập Điện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả Nhơn-loại ".

 C.G.- Câu nầy, đă có giải rơ trong chú giải Pháp Chánh Truyền, Cửu

Trùng Đài nam phái, nên không cần nói lại.

 P.C.T.- " Thầy đă nói sở dụng Thiêng Liêng ? Thầy cũng nên nói sở

dụng phàm trần của nó nữa ".

 C.G.- Sở dụng Thiêng Liêng là Hiệp Thiên Đài, làm trung gian của

Giáo-Tông cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, nghĩa là ; trung gian của

Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài ; v́ Cửu Trùng Đài cầm quyền độ rỗi, c̣n

Bát Quái Đài cầm quyền siêu-rỗi. (hay) Cả chơn thần toàn trong thế

giái đặng tương hiệp nhau chỉ phải nhờ nơi cửa Hiệp Thiên Đài, ấy là

phần Thiêng Liêng ; c̣n phần phàm trần th́ cầm quyền luật lệ, cũng như

Đạo có phép Thiên Điều, mà ǵn giữ công b́nh Thiêng Liêng cơ tạo, chế

sửa nguơn Tranh đấu (1) ra nguơn bảo tồn (1) làm cho nhơn loại đặng

ḥa b́nh, lánh xa cơ tự diệt (hay).

 P.C.T.- " Hiệp Thiên Đài dưới quyền Hộ Pháp Chưởng Quản, tả có Thượng

Sanh, hữu có Thượng Phẩm, phần của Hộ Pháp Chưởng quản về Pháp ".

 C.G.- Vậy th́ Hiệp Thiên Đài phải dưới quyền Hộ Pháp chưởng quản,

cũng như Cửu Trùng Đài dưới quyền Giáo Tông và Bát quái Đài dưới quyền

Đức Chí Tôn làm chủ.

 Hộ Pháp là ai ?

-----------

(1) Nguơn Tạo Hóa, Nguơn Tấn Hóa và Nguơn Bảo Tồn, đă giải rơ trong

bài chú thích Pháp Chánh truyền Cửu Trùng Đài nam phái.

 Dưới Cửu Trùng Đài có Toà Tam Giáo cũng như Bát Quái Đài có Ṭa Tam

Giáo Thiêng Liêng. Khi nào có Ṭa Tam Giáo Cửu Trùng Đài xử đoán rồi mà

người bị cáo c̣n uất ức hàm oan th́ mới kêu nài đến Ṭa Hiệp Thiên

Đài, thảng như Ṭa Hiệp Thiên Đài xử rồi mà người bị cáo c̣n uất ức

nữa th́ phải kêu nài lên Ṭa Tam Giáo Thiêng Liêng là quyền của Bát

Quái Đài chưởng quản. Dầu cho lập Ṭa Tam Giáo dưới Cửu Trùng Đài hay

là đệ lên cho Ṭa Tam Giáo Thiêng Liêng là Bát Quái Đài, cũng đều phải

do nơi Hộ Pháp.

-------------

 Huyền vi mầu nhiệm của Đạo có Thiên Điều, cơ bí mật của Đời có luật

pháp, Hộ Pháp là người nắm cơ mầu nhiệm của Đạo, nắm luật của Đời, xử

đoán chư Chức Sắc Thiên Phong và cả Tín Đồ cùng là xin ban thưởng ;

công thưởng tội trừng nơi thế nầy. Hễ có phàm trị mới khỏi Thiên trị ;

phải chiếu luật Đạo cho toàn cả Tín Đồ, khỏi bị Thiên Điều, giữ phẫm

vị Thiêng Liêng mỗi Chức Sắc, ắt phải ǵn giữ đạo-đức của mỗi người .

Người dùng h́nh phàm làm cho giảm tội Thiêng Liêng. Hay (1) nắm cơ mầu

nhiệm công b́nh mà đưa các chơn hồn vào Bát Quái Đài, hiệp cùng chư

Thần, Thánh, Tiên, Phật. Người nắm trọn cả luật Đạo và luật Đời đặng

xử đoán, làm chủ pḥng Xử Đoán.

 Dưới quyền Hộ Pháp có bốn vị :

 Tiếp-Pháp

 Khai-Pháp

 Hiến-Pháp

 Bảo-Pháp

 Bốn vị ấy đồng quyền cùng Hộ Pháp ; khi đặng lịnh người sai đi hành

chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự riêng, quyền hành riêng là :

 Tiếp-Thế là người tiếp luật lệ, đơn trạng kiện thưa, có quyền xét

đoán, coi có nên phân định hay chăng ; những điều nào không đáng th́

chiếu theo Đạo Luật, hoặc bỏ qua, hoặc trả lại Cửu Trùng Đài c̣n như

đáng việc phải phân định, th́ phải dâng lên cho Khai-Pháp định đoạt.

 Khai-Pháp khi tiếp đặng luật lệ, đơn trạng kiện thưa của Cửu Trùng

Đài định xử hay là đă xử nơi Tiếp-Pháp dâng lên, th́ quan sát coi nên

cho cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài biết cùng chăng, như đáng việc th́ tức

cấp nhứt diện tư tờ cho Cửu Trùng Đài xin đ́nh dài nội vụ lại bao lâu

tùy ư, song chẳng đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện tŕnh cho Hộ Pháp

hay, đặng Hộ-Pháp mời nhóm HIP THIÊN ĐÀI khi hội Hiệp Thiên Đài th́

Khai-Pháp phải khai rơ nội vụ ra cho Hiệp Thiên Đài quyết định,

----------

(1) Ấy là lời khen của Đức Lư Giáo Tông.

------------

như quyết định phải sửa cải Luật Lệ hay là buộc án khi Khai Pháp phải

dưng lại cho Hiến Pháp.

 Hiến Pháp khi tiếp đặng luật lệ đơn trạng, th́ phải mở đường tra vấn

cho minh lẽ nên hư, phải trái, đủ chứng cớ rơ ràng, rồi dâng lên cho

Bảo Pháp cho đủ nội vụ, cấm Hiến Pháp không đặng thông đồng cùng Hiến

Đạo và Hiến Thế. Ấy vậy kể từ việc chi đă giao vào tay Hiến Pháp rồi,

th́ đă ra bí mật, dầu cho Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cũng không đặng biết

tới nữa.

 Bảo Pháp th́ ǵn giữ sự bí mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ đoán xét và

định án chiếu theo luật Đạo, rồi dâng lên cho Hộ Pháp đặng người phân

xử.

 Bảo Pháp là người Đầu Pḥng Văn của Hộ Pháp.

 P.C.T.- " Lo Bảo hộ luật Đời và luật Đạo, chẳng ai qua luật mà Hiệp

Thiên Đài chẳng biết."

 C.G.- Nói tốm lại, Hộ Pháp là người bảo hộ, luật Đời và luật Đạo, ǵn

giữ cho Đạo khỏi qui phàm, nâng đỡ cho Đời vào Thánh vị, chẳng ai qua

luật mà Hiệp Thiên Đài chẳng biết, dầu toàn Cửu Trùng Đài hay là Hiệp

Thiên Đài sái luật th́ Hộ Pháp phải phân xử cho phân minh, v́ vậy mà

Thầy buộc cả chi " Pháp " phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh.

 Thượng Phẩm là ai ?

 Thượng Phẩm là người thay mặt cho Hộ Pháp, phải tùng lịnh Hộ Pháp mà

hành chánh. Hễ bước chơn vào cửa Đạo, th́ là có Thiên Phẩm, mà hễ có

Thiên Phẩm rồi th́ Thầy lại đem lên cho tới Thượng Phẩm mới trọn nghĩa

câu Phổ Độ.

 Các chơn linh dầu nguyên nhân hay là hóa nhân, đều nhờ Thượng Phẩm

ǵn giữ binh vực cho ngồi đặng an ổn địa vị ḿnh, giúp đỡ cho đức

hạnh, trổi lên cao cho khỏi phạm luật lệ ; xem sóc ngôi thứ chẳng cho

giành giựt lẫn nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Đài đặng ḥa nhă yêm điềm,

khép cửa Thiên Môn, cấm đường không cho các chơn linh thối bước ( hay

). Phẩm trật nhờ người mà đặng thăng lên, hay là bị người mà phải hạ.

  Người nắm luật Đạo nơi tay, mà binh vực cả chư Chức Sắc Thiên Phong

và các Tín Đồ, chẳng cho ai phạm luật, vùa lo cho người Đạo hạnh lên

cho tột phẩm vị của ḿnh.

  Thượng Phẩm là chủ pḥng cải luật, làm Trạng Sư của Tín Đồ.

 P.C.T.- (1) Thượng Phẩm th́ quyền về phần Đạo, dưới quyền :

 Tiếp Đạo

 Khai Đạo

 Hiến Đạo

 Bảo Đạo

 Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư Môn Đệ Thầy,

binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng.

 C.G.- Các Tịnh Thất đều về quyền của Thượng Phẩm cai quản, Cả Tín Đồ

th́ về phần người binh vực, chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho

đặng, các Chức Sắc trần nhậm mấy Thánh Thất phải do nơi quyền người

tuyên bổ, liệu lượng tài sức mỗi người, mà chỉ định phận sự ( công

b́nh vậy ).

 Thượng phẩm là cây cờ của Đạo. Hễ Đạo nơi nào th́ Thượng Phẩm nơi ấy.

Thượng Phẩm đối quyền với Chưởng Pháp bên Cửu Trùng Đài.

 Hiệp Thiên Đài là luật lệ mà Thượng Phẩm lại là chánh trị, ấy vậy

Thượng Phẩm là người của Cửu Trùng Đài nơi Hiệp Thiên Đài.

 Bốn vị Thời Quân của chi đạo, đồng quyền cùng Thượng Phẩm khi người

ban quyền hành chánh, song mỗi vị có phận sự riêng, quyền hành riêng

là :

 Tiếp Đạo là người tiếp cáo trạng án tiết th́ phải quan sát trước coi

có oan-khúc chi chăng, đáng ra binh vực th́ phải dâng lại cho Khai

Đạo.

-------------

(1) Thượng Phẩm và Bảo Đạo đă qui Thiêng Liêng chi vị.

-------------

 Khai Đạo khi đặng tờ kêu nài cầu rỗi, th́ liệu như đáng rỗi, phải nhứt

diện tư tờ qua cho Ṭa Tam Giáo Cửu Trùng Đài xin đ́nh án bao lâu tùy

ư, song chẳng đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu

nhóm Đại Hội Hiêp Thiên Đài đặng định liệu, như phải đáng bào chửa th́

Khai Đạo phân giải giữa hội cho ra lẽ oan ưng, hiệp Thiên Thiên Đài

cho lịnh th́ mới dâng nội vụ lên cho Hiến Đạo.

 Hiến Đạo khi dặng tờ chi của Khai Đạo dâng lên, tức cấp phải t́m biết

căn nguyên cho rơ ráng, cấm không cho Hiến Đạo thông đống cùng Hiến

Pháp và Hiến Thế.

 Sự chi đă vào tay Hiến Đạo rồ th́ đă ra bí mật, dầu cho Chức Sắc Hiệp

Thiêp Đài cũng không đặng biết tới nữa.

 Hiến Đạo phải dâng nội vụ lên cho Bảo Đạo.

 Bảo Đạo phải ǵn giữ bí mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ lư đoán binh vực

chiếu y luật Đạo rồi dâng lền cho thượng Phẩm, đặng người lo phương

bào chửa.

 Bảo Đạo là người làm Đầu Pḥng Văn của Thượng Phẩm thề giữ dạ vô tư

mà hành chánh.

 Thượng Sanh là ai ?

 Vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu sanh, cầm thú hữu sanh, nhơn loại hữu

 sanh, tức là chúng sanh. Trong chúng sanh có nguyên sanh

 (1) hóa sanh (2) và quỉ sanh (3).

 Tỷ như nguyên nhân là Khi Khai thiên rồi, th́ đă có chơn linh ấy, c̣n

hóa nhân là chơn linh vật loại, đoạt đến phẩm vị nhơn loại, c̣n quỉ

nhân là hai chơn linh kia xu hướg ác hành mà bị đọa đày vào quỉ vị.

 Trong các kiếp hữu sanh, duy có phẩm người là cao hơn hết, nên gọi là

Thượng Sanh.

 Lập Tam Kỳ Phổ Độ nầy, Thầy đem các chơn linh dầu nguyên sanh, quỉ

sanh hay là hóa sanh lên phẩm vị nhơn loại mới trọn câu phổ độ .

---------------

 (1) Nguyên sanh là gốc từ Khai thiên đă có.

 (2) Hóa Sanh là khai Thiên rồi mới biến hóa ra.

 (3) Quỉ sanh là hai phẩm Thiên Điều bị đoạ.

--------------

 Chơn Linh các nguyên nhân bị đọa trần, quỉ-nhơn chuộc tội hay là hóa

nhân thăng cấp đều nhờ Thượng Sanh độ rỗi ( ấy là thế độ ) nên

thượng Sanh làm chủ của Thế Đạo, nắm luật thế nơi tay, mà d́u dắt cả

chúng sanh vào cửa Đạo.

 Ai làm cho ngăn cản bước đường tu của Thế gian th́ Thượng Sanh đặng

quyền kiện cùng Ṭa Thánh ; Chư Chức Sắc phạm luật làm cho chúng

Sanh phải xa lánh Đạo, th́ người có quyền xin trị tội tức th́.

 Thượng Sanh làm chủ pḥng Cáo luật.

 P.C.T. - Thượng Sanh th́ lo về phần Đời.

 C.G. - Mỗi sự chi thuộc về đời ; th́ về quyền của Thượng Sanh.

 Dưới quyền Thượng Sanh có bốn vị Thời Quân là :

 Tiếp Thế

 Khai Thế

 Hiến Thế

 Bảo Thế

 Bốn vị Thời Quân chi Thế đặng đồng quyền cùng Thượng Sanh, khi người,

ban lịnh hành chánh ; song mỗi vị có mỗi phận sư riêng, quyền hành

riêng là :

 Tiếp Thế khi đặng thế luật hay là trạng cáo chi của ngoại Đạo cùng là

của tín Đồ, má kiện thưa trách cứ Chức Sắc Thiên Phong, bất câu phẩm

vị nào, phải dâng lền cho khai Thế.

 Khai Thế khi tiếp đặng đơn trạng chi chi của Tiếp Thế dâng lên, th́

phải kiếm hiểu các nguyên do coi có đáng buộc án cùng chăng, như đáng

th́ nhứt diện tư tờ qua Cửu Trùng Đài cho biết nội vụ, nhứt diện dâng

sớ cho Hộ Pháp cầu người mời hội Hiệp Thiên Đài đặng định đoạt. Khi

đặng lịnh của Hiệp Thiên Đài th́ khai Thế phải dâng nội vụ lên cho

Hiến Thế.

 Hiến Thế khi tiếp đặng nội vụ của Khai Thế dâng qua, th́ tức cấp phải

đi tra xét cho đủ chứng cớ rơ ràng rồi dâng lên cho Bảo Thế.

Cấm nhặt không cho Hiến Thế thông đồng cùng Hiến Pháp và Hiến Đạo.

 Mỗi việc chi hễ vào tay Hiến Thế rồi th́ đă ra bí mật, dầu

cho Chức Sắc Hiệp Thiện Đài cũng không biết tới nữa

 Bảo Thế phải giữ ǵn sư bí mật ấy cho kín nhiệm rồi chiếu y theo Đạo

Luật và Thế luật mà làm tờ buộc án, kế dâng lên cho Thượng Sanh đặng

người đến ṭa Tam Giáo Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài hay là bát Quái

Đài mà buộc tội,

 Bảo Thế là người Đầu Pḥng Văn của Thượng Sanh.

 Thượg Sanh là cây cờ của thế, tức là Đời, ấy vậy đời nơi nào th́

Thượng Sanh nơi đó. người có quyền xem xét kẻ hành coi thánh Đức có

đắc nhơn tâm cùng chăng, nhược bằng kẻ ấy thể Đạo không đủ tư cách,

th́ người có quyền dâng sớ cầu xin thuyên bổ.

 Thượng Sanh đối quyền với Chưởng Pháp bên Cửu Trùng Đài.

 Hiệp Thiên Đài là luật lệ, mà Thượng Sanh lại là Chánh Trị ấy vậy là

người của Cửu Trùng Đài nơi Hiệp Thiên Đài.

 Thượng Sanh và tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng phải thề giữ dạ vô tư

mà hành chánh.

 Ngoại Pháp Chánh Truyền, dưới quyền Hộ Pháp th́ c̣n Bảo Văn Pháp Quân

(Arts et Belles Lettres) trước Thầy phong đở làm Tiếp Lễ Nhạc Quân nay

đă vào chánh vị đặng chỉnh đốn lễ nhạc cho hoàn toàn, cho tới ngày thành

Đạo. Bảo Sanh Quân (Assistance publique) Thầy đương phong đở làm tiếp

y Quân đặng đợi tới ngày thành Đạo. Bảo Học Quân (Enseignement) và

nhiều chức Sắc khác nữa Thầy chưa lập.

 Các vị ấy Hộ Pháp c̣n đương chờ đến.

 P.C.T. - " Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành Đạo, Thầy cho

các con biết trước rằng : hễ trọng quyền th́ ắt có trọng phạt ".

 C.G.- V́ lời khuyên của Thầy mà Đức Lư Giáo Tông Ngài xin buộc cả

Chức Sắc Hiệp Thiên Đài phải Minh Thệ giữa Hội Thánh rằng : lấy dạ vô

tư mà hành Đạo, lại muốn tỏ ra rằng : chức Sắc Hiệp Thiên Đài thật

trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Đồ và cả Chức Sắc

Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mang dây sắc lịnh vào ḿnh

mà hành chánh nơi nào, th́ phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng phải

chiều theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyến định tội, lại buộc cả chức

sắc nào đă thọ quyền của Hiệp Thiên Đài

 cũng phăi minh thệ, y như vậy mới đặng hành chánh. ( Bảo Văn Pháp Quân

cũng phải vậy nữa nghe .) (1)

 ĐO PHỤC CỦA CHỨC SẮC HIP THIN ĐÀI

       ĐO PHỤC CỦA HỘ PHÁP

 C.G. - Đạo Phục của Hộ Pháp có hai bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục.

 Bộ Đại Phục.

 Bộ Đại Phục, người mặc giáp, đầu đội Kim Khôi toàn bằng Vàng, trên

Kim Khôi có thể Tam sơn, giống như cái chĩa ba ngạnh, chủ nghĩa là

Chửng Quản Tam Thiên bên Tây Phương Cực Lạc. Chơn đi hia, trên chót

mũi hia có chữ "PHÁP", ngoài giáp th́ choàng mảng bào, thế nào tả

phải giáp, bên hữu th́ mảng. Tay hữu ( bên Đạo, nghĩa mà bên Thượng

Phẩm ) cầm Gián ma Xử ( thể, lấy Đời chế Đạo ) c̣n tay tả ( Bên Thế

nghĩa là bên Thượng Sanh ) nắm xâu chuỗi "từ bi" ( thể, lấy Đạo chế

Đời ) thành ra nửa Đời nửa Đạo. Ngang lưng cột dây lịnh sắc có ba màu

Đạo ( thể chưởng quản Tam Giáo nơi ḿnh, nắm trọn Thể Pháp và Bí

Pháp đặng qui nhứt, cái mối dây lịnh sắc phải ngay chính giữa bụng.

 Bộ Tiểu Phục th́ toàn bằng hàng vàng, ( màu Đạo ) đầu đội Hổn Nguơn Mạo

màu vàng, bề cao một tấc ngay trước trán chính giữa có thêu ba Cổ Pháp

của Tam Giáo là B́nh Bát vu, cây Phất Chủ, và bộ Xuân Thu, ngay trên

ba cổ pháp ấy có chữ " Pháp " chơn đi giày vô ưu màu trắng. Nơi chót

mũi có chữ " Pháp " lưng nịt dây lịnh sắc y như Đại Phục.

 Khi ngồi Ṭa Tam Giáo, th́ phải mặc bộ Tiểu Phục, c̣n Đại phục th́ chỉ

để khi ngự trên ngai ḿnh.

          ĐO PHỤC CỦA THƯỢG PHẨM.

 C.G. - Đạo Phục của Thượng Phẩm cũng có hai bộ, một bộ Đại Phục và

một bộ Tiểu phục.

 Bộ Đại Phục th́ toàn bắng hàng trắng, ngoài mặc áo lá màu bộ xanh có

viền chỉ kim tuyến bạc. Đầu dể trần, chơn đi giày vô ưu màu

trắng, trước mũi có chữ " Đạo ". Lưng buộc dây

-----------------

 (1) Ấy là ḷi Đức Lư Giáo Tông dặn Bảo Văn Pháp Quân.

-----------------

lịnh sắc y như của Hộ Pháp song mối phải thả ngay bên hữu. Tay hữu cầm

Long Tu Phiến, ( nghĩa là cây quạt kết đủ 36 lông c̣ trắng ) trên đầu

quạt có Phất Chủ, ( thể quạt đưa các chơn hồn vào Tam Thập Lục Thiên,

nghĩa là vào Thiên vị ) tay tă nắm xâu chuỗi Từ Bi ( thể dâng Đạo vào

cho Hộ Pháp).

 Bộ Tiểu Phục cũng bằng hành trắng, lưng cột dây lịnh sắc y như Đại

Phục, đầu đội Hổn Nguơn Mạo màu trắng, y như của Hộ Pháp, ngay giữa có

thêu " Long Tu Phiến " ngay trên h́nh Long Tu Phiến có chữ " Đạo ".

 Khi đến Ṭa Tam Giáo th́ phải mặc bộ Tiểu Phục c̣n Đại Phục th́

chỉ dùng khi đến ngự trên ngai ḿnh.

             ĐO PHỤC CỦA THƯỢNG SANH

 C.G. - Đạo Phục của Thượng Sanh cũng có hai bộ, một bộ Đại Phục và

một bộ tiểu Phục.

 Bộ Đại Phục cũng y như của Thượng Phẩm, đầu bịt " Thanh Cân " nghĩa

là : ( một bao đảnh xanh ), lưng mang dây Thần Thông ( nghĩa là một

đường lụa đỏ ) và nịt dây lịnh-sắc y như của Hộ Pháp và Thượng Phẩm,

song mối phải thả ngay về bên tả. Nơi lưng giắt Thư Hùng Kiếm ( thể tạo

thế và chuyển thế ) tay hữu cầm cây phất Chủ ( thể, đưa thế vào cho hộ

Pháp ) tay tả nắm xâu chỗi " Từ Bi " ( thể dâng Đạo cho nhơn Sanh )

chơn đi giày vô ưu màu trắng, trước mũi có chữ " Thế ".

 bộ Tiểu Phục cũng y như của Trượg Phẩm, song ngay trước măo, chính

giữa có thêu Thư Hùng kiếm và Phất Chủ, ngay trên h́nh Thư Hùng Kiếm

và Phất chủ có chữ " Thế " lưng cột dây lịnh sắc như Đại Phục.

 Khi đến Ṭa Tam Giáo th́ phải mặc bộ Tiểu Phục c̣n Đại Phục th́ chỉ

khi đến ngự trên ngai ḿnh.

      ĐO PHỤC CỦA THP NH THỜI QUÂN.

 Đạo Phục của Thập Nhị Thời Quân có hai bộ, một bộ Đại Phục và một bộ

Tiểu Phục.

 Bộ Đại Phục toàn bằng hàng trắng, cổ trịt viền chỉ Kim tuyến bạc. Đầu

đội măo quạ cũng bằng hàng trắng, Lưng nịt dây lịnh sắc theo chi ḿnh

mà thả mối, chơn đi giày vô ưu màu trắng.

 Bộ Tiểu Phục, cũng toàn hàng trắng. Lưng nịt dây lịnh sắc y như Đại

Phục. Đầu đội măo cũng như Tiểu Phục của Hộ Pháp, Thượng Sanh, tùy

theo chi ḿnh mà để Cổ Phàp, Chơn đi giày vô ưu màu trắng.

 Khi Hàng Chánh th́ mặc bộ Tiểu Phục, c̣n Đại Phục th́ khi Đại Lễ. C̣n

nhiều vị Chơn Quân khác hoặc đă đến rồi hoặc chưa đến, mà Đạo phục c̣n

để tạm hay là Thầy chưa quyết định, sau sẽ giải rơ.

          ĐO PHỤC CỦA BẢO VĂN PHÁP QUÂN.

 C.G. - Bộ Đại Phục của Văn Pháp toàn bằng trắng, Đầu đội Nhựt Nguyệt

Mạo (1) như các Chức Sắc nơi Hiệp Thiên Đài, song hai bên ngay chính

giữa có kết một bông sen năm cánh, trên mỗi bông th́ thêu Thiên Nhăn

Thầy, ngay đường giữa trước măo cũng kết một bông sen nhưng khỏi thêu

Thiên Nhăn. Cả thảy là ba bông sen trên măo.

 Lưng đai Bạch Tuyết Thần Quang bằng hàng trắng, bề dài ba thước

ba tấc ba phân, bề ngang ba tấc ba phân ba ly, buộc mối chừa ra trước,

thế nào đủ thắt một bông sen 5 cánh Chơn đi giày vô ưu cũng bắng hàng

trắng, trước mũi mỗi chiếc cũng có một bông sen nhỏ một thí.

         ĐO PHỤC CỦA BẢO SANH QUÂN.

 C.G. - Bộ Đại Phục của Bảo Sanh Quân toàn bằng hàng trắng. Đầu đội

Nhựt Nguyệt Mạo giống như các Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Ngay giữa từ

b́a lên 4 phân thêu một Thiên Nhăn ; hai bên măo thêu hai Thiên Nhăn

nữa, cả thảy là ba. Ṿng theo vành măo thêu hai Thiên Nhăn nữa, cả

thảy là ba. Ṿng theo vành măo cột một sợi dây Tiên Thằng, ( bề ngang

8 phân, bề dài hai thức ) buộc thế nào chừa Thiên Nhăn ngay giữa măo

ra, cho hai mối tḥng xuống hai bên vai. Lưng đai Song Quang Thần

Thông, nghĩa là một đường lụa trắng, kết hai bên hông hai vô vi.

 Chơn đi giày vô ưu cũng bằng hàng trắng.

------------------

 (1) Y theo Thánh Giáo ngày 13 mars 1.931 của Lục Nương Diêu Tŕ cung

dạy về măo của Thập Nhị Thời Quân th́ cái ṿng tṛn úp lên đầu đội là

" Thể Nhựt H́nh " c̣n h́nh bán nguyệt của măo là " Thể Nguyệt Tượng ".

Vậy th́ gọi là Nhựt Nguyệt Mạo.

--------------

              BÀI DIỄN VĂN CỦA HỘ PHÁP

            Chư Hiền Huynh và Chư Hiền Tỷ

 Ai là người đă mang mảnh xác thịt ở trong ṿng vơ trụ nầy, cũng nh́n

rằng đă thọ ân của hai Đấng Tạo Công.

 Đấng thứ nhứt, là Trời.

 Ban cho ta một linh tâm ; chúng ta nhờ nương theo nó mà khôn ngoan hơn

vạn vật, hầu thay thế cho Trời, mà trau giồi cơ hữu h́nh của đời, cho

ra tận thiện tận mỹ ; chung qui rồi th́ cả sự hay khéo của cá nhân, lại

hiệp cộng vào khối trí thức tinh thần của toàn nhơn loại, đặng lưu

lại làm chương th́nh học vấn của hậu tấn, lập nên phương thế cho kẻ

trước dắt người sau, nương kẻ trước ; lẽ Trời định vậy.

 Chúng ta nhờ t́m mà hay, nhờ học mà hiểu, đào luyện trí lự ; đặng nối

chí của người tiền nhơn. Trước qua, sau tới, nong nă cho trí lự tăng

tiến thêm hoài ; tưởng khi đến ngày tận thế, th́ có lẽ nhơn loại sẽ

đạt đặng biết bao sự bí mật huyền vi cơ tạo.

 Ấy là cớ chỉ rơ và chứng chắc rằng, quả có Đấng chí Linh đưa tay thúc

giục cả vạn loại vào đường tấn hóa trí thức tinh thần.

 Đấng thứ nh́ là, Cha mẹ chúng ta.

 Ban cho chúng ta mảnh h́nh hài nầy, nhờ nuôi mới sống, nhờ dạy mới

khôn ; chịu nơi ṿng hữu định của trí lự và phận sự làm người : nặng

mang mối Đạo Quân, Sư, phụ nơi ḿnh, tam cang, ngũ thường vai oằn oại,

cái khó khăn c̣n gây thêm lắm điều tăng khổ ; đời càng khó, phận càng

gay, đời càng hay, càng sanh nổi khó ; nếu chúng ta khôngg khảo dượt

tận tâm cái vấn đề của cơ sanh hoạt chúng ta mà quyết định lấy một

chương tŕnh, hầu nương theo mà điều độ cài hành vi thân thể,

th́ là tránh sao cho khỏi hại bởi lạc lầm, v́ vụng trí.

 Cái chương tŕnh ấy, là những cơ chỉ sanh ra bởi các tư tưởng của cả

Tôn Giáo đă lập thành nên Đạo. Chữ Đạo là đường đặt ra bởi đó, đặng

d́u dắt nhơn sanh khỏi bước đời gay trở ; cốt yếu là lập mục đích, định

chuẩn thằng cho kẻ trước hiệp người sau, kẻ kim ḥa người cổ, tóm cả

trí lự của nhơn loại, đặng làm ngọn huệ quang soi rọi khắp nhơn gian,

mượn cả sự tội t́nh sầu thảm của thế, mà tạo Bát Nhă thuyền, đặng vớt

người nơi khổ hải.

 Phật, v́ thương đời, mà t́m cơ giải khổ.

 Tiên, v́ thương đời, mà bày cơ thoát khổ.

 Thánh, v́ thương đời, mà dạy cơ thọ khổ.

 Thần, v́ thương đời, mà lập cơ thắng khổ.

 Hiền, v́ thương đời, mà đạt cơ tùng khổ.

 Chữ khổ là đề mục của khoa học trường đời, phẩm vị Hiền, Thần, Thánh,

Tiên, Phật, là ngôi vị của trang đắc cử.

 Hễ có vay th́ có trả, có thỉ ắt có chung, có gầy tự nhiên có lập

(toute cause a son effet) : trong trường hỗn độn nầy, đă sanh biết bao

oan nghiệt tội t́nh, làm cho các đẳng linh hồn, dầu cho c̣n giữ nguyên

linh, biết tự trọng, tự bảo ḿnh đi nữa, v́ trược nhiễm. Cũng khó mong

thoát đặng dễ dàng khỏi cửa luân hồi chuyển kiếp.

 Đă tấn, ắt có thối, đă dở phải t́m hay, đă tà th́ t́m chánh, đă dữ ắt

t́m lành ; (la loi des réparations), nỗi cuộc tranh đua đă gây biết bao

oan gia, trái chủ, buộc các Đấng Thiêng Liêng, dầu cho đặng cao thăng,

 biết dưỡng chí, tu tâm đi nữa, cũng bởi lẩn truất thương sanh, mà

phải phế hủy kiếp duyên, chịu đọa đày nơi trần tục.

 Cái cơ tấn hóa Thiêng Liêng vẫn thế, chẳng khác nào như cơ một quyền

hành mạnh mẽ buộc các đẳng linh hồn phải thuận tùng mà lập thành địa

vị ; đẳng cấp, cho đến ngang bậc cùng Trời, dầu cho Cổ Phật cũng khó

toan tránh khỏi :

 Có hữu h́nh th́ chắc có vô vi, công b́nh tạo đoan đă định, tại thế

nầy thể nào, th́ trên cơi hư linh cũng vậy, chẳng khác náo đă có mặt

luật nhiệm mầu, giục cả nhơn sanh tự tỉnh, lấy trí thức mà lánh dữ

t́m lành, theo gương chư Hiền,

 Thần, Thánh, Thiên, Phật, dầu cho Đừc Chí Tôn, cũng phải chiều theo

phép mà tạo thời, cải thế.

 Phép của Trời có một, là thương khắp cả chúng sanh, nên định cho phẩm

vị hữu h́nh và Thiêng Liêng có một, nghĩa là phải tương đắc cùng nhau,

đặng quyết phép công b́nh lành thăng, dữ đọa.

 Máy tạo bởi chữ ḥa mà có, th́ thế giái càn khôn cũng phải ḥa mới

vĩnh cửu, Địa cầu nầy cũng phải ḥa mới toàn bảo, nhơn loại cũng phải

ḥa mới trường tồn, chẳng khác nào xác thịt phải ḥa thuận cùng linh

hồn mới mong đạt Đạo.

 Lấy lớn mà định nhỏ, xem nhỏ mà t́m lớn, thi hài nầy nhờ ḥa Khí mà

thành h́nh, th́ linh hồn cũng phải tùng theo phép âm dương ḥa hiệp

qui hồi cựu bổn ; linh hồn bởi chữ ḥa khí mới có đến, th́ tức nhiên

phải nương theo ḥa khí mới có về.

 Tuy pháp bửu của các Tôn Giáo đă đoạt đặng vẫn nhiều, chớ cơ mầu

nhiệm chỉ có chữ hoà là đủ.

 Thân thể cho mạnh mẽ tinh vi, đừng để sa đà vào lục dục th́ là thuận

cùng trí lự khôn ngoan.

 Khí lực cho cường thạnh thanh bai, đừng để đến đổi mê muội bởi thất

tinh, th́ trí lự khôn ngoan thuận theo linh tâm mà nẩy nở.

 Linh tâm phải định tĩnh từ ḥa, đừng để đến đổi mờ ám bởi tội t́nh,

th́ thuận với long Trời, hiển linh tại thế đặng đoạt phép huyền vi.

 thân là tinh, lực là khí, trí là thần.

 Nói rơ ra th́ tinh là thân thể ; khí là điễn lực. nghĩa là trí lự ;

thần là ḥa linh hồn ; ba cái báu của ḿnh ngày nào tương đắc, nghĩa là

ḥa hiệp cùng nhau, th́ người mới mong đắc Đạo.

 Cơ Đạo của Chí Tôn đến lập buổi hạ ngươn Tam Kỳ Phổ Độ nầy duy lấy

một chữ ḥa làm tôn chỉ.

 Có ḥa mới có hiệp, có hiệp mới có thương, mà sự thương yêu là ch́a

khóa mở cửa Tam Thập Lục Thiên, Cực lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh y

như lời Chí Tôm đă dạy, chỉ nghĩa là phải Từ Bi Bác Ái mới đắc đạo vô

vi, phải ḥa hiệp mới có cơ qui nhứt.

 Chí Tôn đă định khai đạo đặng thị chứng cho các Tôn Giáo biết nh́n

nhau trong đường hành thiện, trừ tuyệt hại

 tranh đấu thù hiềm, làm cho Thế Giái đặng ḥa b́nh, thoát cơ tận diệt.

 Thể Đạo của Chí Tôn cũng phải nương theo chữ ḥa mới toan thành lập.

Chí Tôn định thành Hội Thánh, đặng thay thế h́nh thể của Người, th́

cũng tùng theo phép Tạo Hóa cá nhân mà gây nên ảnh tượng :

 Cửu Trùng Đài là thi hài, ấy là tinh.

 Hiệp Thiên Đài là chơn thần, ấy là Khí.

 Bát Quái Đài là linh hồn, ấy là Thần.

 Nếu cả ba mà không tương hiệp, th́ khó mong thành Đạo cho đặng.

 Nếu có một quyền hành nào tại thế nầy mà làm cho thân thể Chí Tôn

phải chia phui manh mún ra đặng, th́ là Đạo ta là giả Đạo, tất nó phải

bị tiêu diệt trong một lúc ngắn ngủi chi đây.

 C̣n như quả là Chí Tôn v́ thương yêu con cái của người, chính ḿnh

đến lập Đạo đặng giải thoát cho chúng sanh, th́ những mưu chước cũa tà quyền ngăn cản bước Đạo của Thầy khó mong nghịch mạng với Chí Tôn, ắt là không mong bền vững.  Hại thay cho những người vô phần toan phân phái chia phe, làm cho chơn thần cũa Chí Tôn phải ô uế đê hèn muốn toan bỏ xác.  Đau đớn thay cho những người ấy ! Thê thảm thay cho những kẻ ấy ! Dám cả gan để tay vào mà tàn hại Chí Tôn ; cái tội t́nh ấy lớn lao bao nă. Coi gương lại Juda bán Đức Chúa jésus Christ c̣n nhẹ, v́ Juda ham ba chục nguơn bạc đặng nuôi môn đệ của Người mà bán Người, c̣n những kẻ nầy đây duy háo danh mà phản Đạo.

 Chí Tôn đă đến thế hạ ḿnh đặng làm Thấy dạy dỗ chúng ta, hằng mong

giờ nào chúng ta biết ḥa hiệp noi ḷng bác ái từ tâm của Người,

là hiệp làm một cùng  Người, mời có đủ quyền hành độ tận chúng sanh

qui hồi cựu vị ; mà đă sáu năm chầy rồi, thân thể hởi c̣n rời ră ngất ngơ,

 chơn thần hởi c̣n dật dờ mê muội, th́ thế nào các Đấng Thiêng Liêng

hiệp một cùng đời cho đặng, hầu mong sửa cải Thiên thơ, tụ hội các

nguyên nhân đem vào cửa Đạo.

 V́ năm Đạo phân chia làm cho nhơn tâm bất nhứt, nhân loại nghịch lẫn

nhau, Chí Tôn đến đặng hiệp lại một nhà, ước cho con cái của Người

biết thương yêu ḥa thuận.

 Bần Đạo xin để cho những tay rối loạn gây thù nghĩ lại coi phải ḿnh

là người thương Thầy mến Đạo hay chăng cho biết ?

 Khi khai Thánh Giáo bên Thái Tây th́ Chí Tôn đă nói trước rắng : c̣n

nhiều chuồng Chiên Người sẽ đến đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy

nghĩa là c̣n nhiều Đạo đương nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái

Chí Tôn, đặng chờ ngày Người đến hiệp chung lại một, lời ấy ngày nay

đă quả.

 Các chuồng Chiên Thiêng Liêng của Chí Tôn là :

 Phật Đạo th́ có Bà La Môn (Brahmanisme), Thích Ca mouni (caky mouni),

pythagore Giáo.

 Thiên Đạo th́ là Lăo Tử Giáo, Dương Châu, Mặc Địch, Vạn Pháp, Bàn Môn

cho tới Thầy Pháp, Thầy Phù, bóng, chàng, đồng cốt v.v...

 Thánh Đạo th́ là Thiên Chúa Giáo, ( Christianisme ) Gia Tô

( Catholicisme ) Tin Lành ( protestantisme ) Hồi hồi ( mahométantisme ).

 Thần Đạo th́ là Trung Huê Phong Thần, Hi Lạp Phong Thần và Ai Căp Phong Thần, ( mythologie chinoise, grecque et égyptienne ).  Nhơn Đạo th́ là Socrate, Esobe, Platon, vân vân ở Hi lạp, khổng Phu Tử (Confucianisme) Mạnh Tử (Mentius) nhị Tŕnh Giáo vân vân, chung cộng cùng cả Hớn Phong, Đường Thi, Tấn Tục, tại Trung Huê từ trước .  Trước khi đến khai Đạo đặng hội hiệp các tôn Giáo lại làm một, th́ người đă sai các Đấng Thiêng Liêng cao trọng hạ trần mà bày ra các Hội giáo Đạo đức, đặng thức tĩnh trước nhơn sanh như là:  Khảo cứu Thiên Đạo Giáo ( Société théosophique )  Khảo cứu triết lư Phật Đạo ( Société des recherches sur la philosophie bouddhique ).  Thảo kinh và tâm lư triết học ( Société Psychique )  Thần Linh học ( le spiritisme ) vân vân...

 Có nhiều Hội Giáo đă lập thành có trót trăm năm trước khi mở Đạo, đặng dạy lần cho vạn quốc rơ thấu Chánh Truyền ; ngày nay Thầy mới đến

lập một cái Cao Đài, nghĩa là đền thờ cao hay là đừc tin lớn tại thế

nầy ( la haute église ou la plus grande foi du monde ) làm nên nền Đạo ;

lại mượn một sắc dân hèn hạ nhỏ nhít của hướng Á Đông là Annam ta,

đặng cho trọn lời tiên tri << Đạo xuất ư Đông >> và cho trúng Thánh ư

chiều lụy hạ ḿnh của Thầy, lập thành Hội Thánh, làm h́nh thể thiêng

liêng của Thầy, hầu cầm cho đặng dùi trống Lôi Âm giục giọng truy hồn,

nắm cho chặt chày chuông Bạch Ngọc đặng trổi hơi định tánh, làm cho cả

con cái của Thầy thức tỉnh, nh́n Thầy mà trở về quê cũ.

 Tuy thầy hạ ḿnh chiều lụy đặng để nên gương cho Hội Thánh th́ mặc

dầu, song xét ra th́ quả nhiên thấy rơ rằng Thầy tránh khỏi mang thây

hài hèn hạ của kiếp làm người, mà lại c̣n đến thế với một thể thống

vinh diệu Thiêng Liêng, không b́nh mà làm cho chúng ta thấy, không nói

mà làm cho chúng ta nghe, giữ trọn quyền hành Chí Tôn nơi tay mà điều

đ́nh mối Đạo.

 Cái oai quyền ấy có ảnh hưởng cho nền Đạo biết là bao. Thầy dùng :

phép là lương tâm, quyền là t́nh ái, mà làm cho cả nhơn loại thấy rơ

mặt Thầy, hầu nh́n lẫn nhau trong Thánh Đức của Thầy, mà cộng yêu ḥa

ái ;

 CỘNG H̉A ! CỘNG H̉A ! Ấy là hai lời châu ngọc của Thầy để vào ḷng

của mỗi người. Ḿnh biết Cộng Ḥa mới làm cho cả xả hội Quốc dân đặng

cộng ḥa, rồi làm gương cho rực rỡ quang minh mà truyền bá cả tư tưởng

cao thượng ấy ra khắp toàn cầu, cho cả nhơn loại đặng cộng ḥa đại

đồng thế giái.

 Ấy là phận sự tối cao tối trọng của Thầy đă phú thác cho chúng ta, mà

chúng ta không xem trọng hệ lại v́ công danh quyền lợi mà

thù nghịch lẫn nhau, nhục mạ lẫn nhau, từ Thầy, phản bạn, th́ chúng ta

có đáng mặt làm con cái tôi tớ của Thầy chăng ?

 Biết bao thế lực đă thành lập trong buổi này, chung công hiệp sức

nhau mà phá rối Đạo Thầy : ngoài th́ kẻ nghịch đương trù hoạch phương

châm mà tàn hại, trong lại bị người phản phúc, vu oan làm cho đến đổi

nhớp nhơ danh Đạo, ṃn mơi điêu tàn. Hỏi nếu Đạo có bề nào chúng sanh

mới nương nơi đâu đặng rỗi ?

 Thầy v́ sợ phàm tâm tục tánh lập luật pháp rất nghiêm đặng đủ quyền

hành buộc cả Hội Thánh, nghĩa là thân thể thiêng liêng, hiệp ḥa làm một.

 Luật th́ có Tân Luật, Pháp th́ có Pháp Chánh Truyền. Quyền th́ Ṭa

Tam Giáo.

 Ấy là : Cái c̣i, cây gậy, hàng rào thiêng liêng, đặng lùa cả các

chuồng chiên của Thầy hiệp một ; mà hại thay, kẻ chăn chẳng biết lóng

tiếng c̣i, đoàn chiên không kiêng ghê con gậy, rào thưa rích thưa ran

để đến đổi bầy sói lũ hùm bắt chiên Thầy phân thây xé thịt ; cái hại ấy

do tại nơi đâu ?

 Tại Hội Thánh cũng chưa nên Hội Thánh, Chức Sắc Thiên Phong có cũng

như không, có bóng không h́nh, làm cho thân Thầy không đủ quyền hành

mà xây chuyển Thiên Thơ (Plan divin), hầu đối địch quyết thắng tà mưu

nhiễu hại.

 Cả Thánh Ngôn của Thầy dạy dỗ chúng ta từ buổi khai Đạo đến chừ đă

hiện thành Tân Pháp (nouvelé vangile) mà ngày nay chúng sanh c̣n chưa

hiễu thấu, v́ phần nhiều người lạm dự vào bậc Thiên Phong lấy tà tâm

bẻ bai biếm nhẻ chớ chẳng chịu truyền bá lời lành, làm cho kẻ Đạo tâm

xiêu đường lạc ngỏ.

 Nếu cơ Đạo dường này th́ chúng ta mong chi tận độ chúng sanh và lập

thành thể Đạo cho đặng.

 Đạo có thể pháp làm ngoại dung, và bí pháp làm nội dung, mà thể pháp

tác thành mười điều chẳng đặng ba, c̣n bí pháp th́ chưa ai hiểu thấu,

làm cho Đạo mất giá tri trước mắt chúng sanh, đức tin càng ngày càng

khuyết giảm. Để thế lực cho các tôn Giáo khác công kích Chánh Truyền, mà hại cho người hết ḷng v́ Đạo phải ngại ngại lo lo về điều hư thiệt.  Bởi cớ nên biết bao Tiên, Phật đă giáng cùng khắp Thái Tây cho tiên tri về nền Cháh Giáo, nói trước rằng : những người bền vửng căn tu mới mong giữ vẹn đức tin nhập vào cửa Đạo .. Cơ khảo Đạo ngày nay xem quả vậy.  Thưa cùng chư Hiền Huynh và chư hiền Tỷ.  Bần Đạo tưởng chúng ta đă nặng mang trách nhậm nơi ḿnh, mà nếu chúng ta không có đởm tâm liệu ḿnh tự xử, th́ mới mong minh đoán cùng ai.  Em nên khai thiệt rằng tại nơi ḷng thành yếu ớt của chúng ta không dụng cả công tâm mà điều đ́nh Chánh Giáo, lại để nể nể, v́ v́ làm gương xấu cho kẻ chác tiếng bua danh, gây phe đảng, lập tư riêng làm nên thế lực. Ngày nay đă có tiếng độc lập, tự quyền cũng do bởi đó. Trong ḿnh chúng ta có hai người, một là ta, hai là Chức Sắc Thiên Phong, nghĩa là tôi tớ của Thầy. Với chúng ta, dầu cho tan xương nát thịt với một kiếp sống thừa nầy, không chi rằng hại, duy hại là hại cho phận sự Thiêng Liêng, nếu chúng ta không biết cao trọng mà giữ tṛn trách nhậm, đặng bảo thủ cái cơ nghiệp chung của cả nhơn sanh là Đạo ngày nay đây, th́ cái tội t́nh trước mặt Thầy tính coi bao lớn !

 Vậy th́ chúng ta nên chung công hiệp sức cùng nhau, kể từ đây nhứt định chẳng cho ai phạm quyền ḿnh, v́ quyền ḿnh, là quyền Thầy, dầucho c̣n một mặt Tín Đồ th́ Hội Thánh cũng giữ quyền Hội Thánh. Xúm xít nhau mạnh yếu tùy phương, bảo thủ cây cờ Đạo của thầy là ṬaThánh, lại gắng tạo thành sựng sựng tại miền Cực Đông nơi Nam Việt nầymột cái Cao Đài, đặng làm ngọn đén soi sáng đến cảnh Cộng Ḥa của toàn thế giới.  -

 

CHUNG