Thi Văn Dạy Đạo

Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Thuyển, Ṭ Thánh Tây Ninh xuất bản

THÁNH-NGÔN Thi Văn Dạy Đạo

1.- Tṛi trọi ḿnh không mới thiệt bần ,

Một nhành sen trắng náo nương chân .

Ở nhà mượn đám mây xanh kịt ,

Đỡ gót nhờ con hạc trắng nần .

Bố hóa người đời gây mối Đạo ,

Gia ân đồ đệ dựng nền nhân .

Chừng nào đất dậy Trời thay xác ,

Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần .

TÂN TẢ BCH-NGọC-KINH

2.- Các ngọc làu làu ,

Liền bắt cầu qua nhắp nhóa sao.

Vạn trượng then gài ngăn Bắc-Đẩu ,

Muôn trùng nhíp khảm hiệp Nam-Tào .

Chư Thần chóa mắt màu thừơng đổi ,

Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao .

Đời đổi chớp giăng đoan đỡ nổi ,

Vững lền vạn kiếp chẳng hề xao .

3.- Huỳnh lương một giấc cuộc đời in .

Có trí có mưu phải xét ḿnh ,

Danh lợi lớn là giành với giựt ,

Phú quí cao bởi mượn và xin .

Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa .

Một kiếp đeo đai mối nợ t́nh .

Biết số biết căn tua biết phận ,

Đường xưa để bước lại Thiên-Đ́nh .

4.- Đời hiếp lẫn nhau nỡ chẳng thương !

Thương đời nên mới đến đem đường  .

Đường dài vó ngựa tua bền sắc ,

Sức yếu ḷng người khéo để gương ,

Gương Đạo noi theo đời Thuấn-Đế .

Đế dân vẹn giữ lối Văn-Vương .

Vương hầu lê thứ, ai là chí ?

Chí quyết làm cho thế khác thường .

5.- Thanh thanh nhứt Nguyệt cửu trùng thiên ,

Hiện xuất cao nhơn tại nhăn tiền .

Bất quản hổ tranh thâu Bắc-cực ,

Chỉ nguy long đấu đọat Nam-Uyên .

Sanh tồn cụ phép vô công trác ,

Tử hậu cung đồ uổng lộ diên .

Hữu đạo, hữu công du tự khả ,

Vô công, vô đạo tổng đồ nhiên  .

6.- Hảo Nam Bang ! Hảo Nam Bang !

Tiểu quốc tảo khai hội Niết-Bàn .

Hạnh ngộ Cao-Đài truyền Đại-Đạo ,

Hảo phùng Ngọc-Đế ngự trần gian .

Thi ân, tế chúng thiên tai tận ,

Nhược thiệt , nhược hư vạn đại an .

Chi bửu nhơn-sanh vô giá định ,

Năng tri giác thế sắc cao ban .

7.- Hữu văn hữu vơ hữu phong ba ,

Nhựt-Nguyệt, Âm-dương tứ quí ḥa .

Thiên-Địa Càn-Khôn khiêm vạn lọai ,

Nhơn-quần, thảo mộc cập như hoa .

Ly-kỳ cảnh vật cao-nhơn thưởng ,

Đáo để san hà thượng khách ca .

Ngă vấn chư nhu hà thủ tọa ?

Kĩnh ngô vi chũ, Đạo như hà ?

8.- NGỌC ẩn thạch kỳ, ngọc tự cao ,

HOÀNG thiên bất phụ chí anh hào .

GIÁNG ban phước hạnh nhơn đồng lạc ,

THẾ tạo lương phương thế cọng giao .

GIÁO hóa nhơn-sanh cầu triết-lư ,

ĐO truyền thiên hạ ái đồng bào .

NAM nhơn tĩnh cảm sanh cao khí ;

PHƯƠNG tiện tu tâm kế duyệt lao .

9.- Tường quang nhứt khí chiếu minh đông ,

Tam-giáo qui nguyên giữ cộng đồng .

Phật pháp khuyến nhơn qui mỹ tục ,

Nho tông phục thế hưởng thuần phong :

Diệu huyền nhơn đạo tu tông hướng ,

Mê hoặc tà mưu khả tư pḥng .

Thế thượng giục tri thiên-sứ đáo ,

Tam-Kỳ Phổ-Độ lập kỳ công .

10.- Đă từng muôn kiếp có tên ta ,

Ta bởi Đạo Trời mở cửa ra .

Ra để rước người lành đến ở ,

Ở chung một cơi lại chung nhà .

11.- Cương tỏa đường thời đă giải vây ,

Đừng mơ căn nghiệt một đời nầy .

Hửu duyên độ thấu nguồn Chơn-Đạo ,

Tu niệm khuyên bền chí chớ lay .

12.- Một ngày thỏn mỏn một ngày qua ,

Tiên-Phật nơi ḿnh phải ở xa ?

Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ .

Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà ,

13.- Một Trời một đất một nhà riêng ,

Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền .

Cầm mối Thiên-Cơ lo cứu chúng ,

Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên .

14.- Mơ màng chưa khỏi lụy phồn hoa ,

Chư biết nên thân tính sắm nhà .

Cải hạnh đố ngươi về tập thử ,

Tháng sau sẽ đến trước tŕnh ta .

15.- Tŕnh Ta Ta phải đỡ nâng thơn ,

Khuyên một đều con khá giảm hờn .

Hễ ghét người th́ Trời ghét lại,

Ghét người Trời ghét lẽ nào hơn .

16.- Nào hơn vui thú đức tài lo ,

Sẵn gối sẵn chăn cứ xuống đ̣ .

Ng̣ai cửa c̣n Cha, c̣n, chú, bác ,

Làm gương cho đáng mới nên tṛ .

17.- Nên tṛ Đạo-đức dễ ǵ đâu ,

Vui chẳng vui sầu chẳng dám sầu .

Cái khổ của đời ḿnh ước vọng ,

Cái chê của chúng lại nài cầu .

18.- Kư thành một cuốn gọi Thiên-Thơ ,

Khai Đạo muôn năm trước định giờ .

May bước phải ǵn cho mạnh trí ,

Nắm đuôi phướn phụng đến dương bờ .

19.- Thơm tho chi cũng vốn mùi đời ,

Chưa kẻ dùng nên của để chơi .

Mua bán chọn lừa như buổi chợ ,

Về nhà chưa tối đă qua đời  .

20.- Đinh ninh Thầy dặn trẻ đôi lời ,

Ḿnh biết Đạo ḿnh giữ đó thôi .

Mặc kẻ thường t́nh ngu biếm nhẽ

Phải coi nên chỗ để nên lời .

21.- Ngừa thuyền Thầy đợi kẻ sang chơn  ,

Khổ hạnh khuyên con chớ dạ hờn .

Sắm nghiệp trần gian c̣n phải khó ,

Lự là nghi-trưởng tại Bồng-Sơn .

22.- Hay cho kẻ sĩ biết tu hành ,

Hành ấy th́ thân chẳng mến danh .

Danh vốn là bùa mê  muội thế ,

Thế không Đạo-đức thế không thành .

23.- Mưa nắng thương thân chịu lắm lần ,

Đành đem đức gởi tại Chiên-Tân .

Thanh cao là biết ngon dưa muối ,

Hơn ngự lầu Yên ngó Đănh Tần .

24.- Bát-Nhă xin con trở mái chèo ,

Th́n ḷng thương lấy chúng sanh eo .

Trăm năm chưa bằng nên một đức ,

Tấn nẻo chong gai khá lựa đèo .

25.- Lựa đèo lựa thế độ nhơn-sanh ,

Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành .

Ám mụôi th́ nhiều mưu trí ít ,

Đường Tiên chẳng bước, đọa th́ đành .

26.- Vong xu trọn cả một Càn-Khôn ,

Hết kiếp thịt xương, tới kiếp hồn

Ngảnh lại hỏi người là chắc đó ,

Trăm năm là tuổi chết rồi chôn .

27.- Ra ṿng thế tục ít người toan ,

V́ chẳng ưa mua một chữ nhàn .

Rồng rắn cùng đời rồng hóa rắn ,

Vinh huê ngó lại giấc mơ màng .

28.- Sánh vai Sào-Phủ Ẩn danh xưa ,

V́ nẻo lợi danh cũng đă thừa.

Mau bước lui lần qua cửa tục ,

Cừơi, than, vui, khóc,thấy hay chưa .

29.- Nghe nghe th́ lắm tiếng hiền lương ,

Đạo-đức con tua giữ một đường .

Biển đổi, non dời đời phải tuyệt ,

Đức cao bền vững khó cân lường .

30.- Bài đờn ai khéo sắm đờn đây ,

Để quỉ để ma ở cả bầy .

Lẫn bẫn cứ theo toan cám dỗ ,

Làm cho nên nổi Đạo xa Thầy .

31.- Sắc trời đă đến tận nơi tay,

Cực nhọc khuyên con chớ dạ nài  .

Lập Đạo dầu nên ngàn thuở để ,

Nêu danh hậu thế tiếng bền dai .

32.- Từng lo tu luyện bấy lâu nay ,

Chụng Đạo từ đây đă gặp Thầy .

Một chức Giáo-dân tua lănh lịnh ,

Làm cho đời tệ hóa ra hay .

33.- Đức cao th́ mới đáng nên người ,

Đức thắng tài kia đă mấy mươi .

Có đức có tài giềng đạo trọng ,

Không tài không đức hóa không thời .

34.- Nhơn là đầu hết các hành tàng ,

Cũng bởi v́ nhơn, dân hóa quan .

Dân trí có nhơn nhà nước trị ,

Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan .

35.- Trời hằng thương mến lũ nhơn-sanh ,

Giận nỗi cưu cưu ở bạc t́nh .

Ép chí sợ trôi, trôi khó níu ,

Thương th́ để dạ dụng oai linh .

36.- Bay đến Hồ-dương phụng gáy chiều ,

Thần,Tiên giáng thế biết bao nhiêu .

Trở chơn ít kẻ lo đi ngược ,

Bước đọa xem qua dấu dập-diù .

37.- Dập-diù lắm kẻ ngó Thiên-Đường ,

Buổi thế không lo níu nhành dương .

Dương thạnh th́ hay đời mạt kiếp ,

Nêu thân ở giữa cuộc tang-thương .

38.- Tang-thương đă biến cuộc hầu gần ,

Bắc-Hải rồi sau lại hóa sân .

Thanh thế con người toan cải ác ,

Tùng theo nhơn cách đặng phong Thần .

39.- Phong Thần đừng tưởng chuyện mờ-hồ ,

Giửa biển ai từng gặp Lăi-Tô ?

Mượn thế Đặng toan phương giác thế ,

Cũng như nương viết của chàng Hồ .

40.- Chia đôi lỡ ở, lỡ khi về ,

Cách trở một ḿnh biết mấy quê !

Thạnh bỏ, suy đương lao khổ phận ,

Cũng như Bạch-Nhỉ đến hôn-mê .

41.- Hôn-mê chẳng quản một thân hiền ,

Tâm niệm từ nhiên lại thấy Tiên .

Thử để hỏi tâm, tâm sẽ dạy ,

Rằng trong thế-giái Lăo cao quyền .

42.- Cao quyền khó kiếm đặng cao ngôi ,

Đạo-Đức gầy nên đă phải hồi .

Mượn của trần-gian lưu chất lại ,

Thiên-niên c̣n mặc đứng gầy trời .

43.- Ngu v́ Đạo-Đức ấy ngu hiền ,

Thành dạ th́ toan đến cảnh Tiên .

Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái ,

Có công phổ-độ giải tiền-khiên .

44.- Tiền-khiên đă măn nghiệp căn xưa ,

Phải biết ăn-năn chiếm thượng thừa .

Một kiếp muối dưa xong kiếp nợ ,

cuộc đời oan nghiệt thấy rồi chưa  ?

45.- Chưa rồi nữa kiếp lắm lo lường ,

Thấy kẻ ḷng thành Lăo cũng thương .

Như muốn an vui theo lẽ Đạo ,

Từ từ đừng vọng vị cao lương .

46.-Cao lương mỹ vị hại thân phàm ,

Hỏi thử thế đời có mấy món tham ?

Cao chức vợ hiền ăn lớn đũa ,

Thầm lo lự tứ với ưu tam .

47.- Tam ưu Bàng-Cử trắng đầu non ,

Mưu lấy chức quan đức phải ṃn .

Chi bằng một bầu đầy Nhựt-Nguyệt ,

Thông minh miệng thế mặc ḍ đon .

48.- Ḍ đon cho rơ rẻo Thiên-Thai ,

Cái tiếng tài khen chẳng phải tài .

Minh Thánh ḿnh hiền ḿnh biềt lấy ,

Tặng phong quá tiếng chớ nhờ ai .

49.- Người đâu biết đặng tắt ḷng ḿnh ,

Họa hỏi đến Trời mới biết linh .

Thiệt thiệt hư hư v́ mắt thịt ,

Thôi th́ đợi chết biết tiền tŕnh .

50.- Tiền tŕnh Thầy dạy trước con tường .

Đợi hạ sang năm mới tuyển lương .

Năm bảy năm sau nên nghiệp lớn ,

Đến cùng ấy khá Đạo lo lường .

51.- Lo lường cho rơ thấu Thiên-Cơ ,

Biết đặng thi tua tinh kịp giờ .

Khuyến thiện đă nhiều công cực nhọc ,

Toan lo cho vẹn đạo đồ thơ .

52.- Đồ thơ oằng oại gánh nghiêng vai ,

Mặc khách làng văn nhọc chớ nài .

Nghiệp nước nỗi nhà c̣n bận bịu ,

Thanh nhàn chưa phải buổi xem mai .

53.- Xem mai trông gặp trỗ hai lần ,

Như Đức-Khổng xưa muốn thấy Lần .

Hờn gió giận mưa hoài trí tính ,

Thân niên chẳng đóai chút tinh thần .

54.- Tinh thần đầy xác mới tinh anh ,

Đừng vướng nẻo công với mối danh .

Thường hứng gió đồng tua biết gió ,

Đừng trương cánh nhạn bị tan tành .

55.- Tan tành khó nỗi kết làm nguyên ,

Như chỗ non cao muốn quá thuyền .

Ḿnh biết phận ḿnh an thú vị ,

Chẳng phen bằng Phật cũng là Tiên .

56.- Nho-nhă con tua tập tánh t́nh ,

Dưới đời đừng tưởng một ḿnh lanh .

Một câu thất-đức thiên niên đọa ,

Nhiều nỗi trầm-luân bởi ngọn ngành .

57.- Chi-lan mộc lẫn cỏ hoa thường ,

Chẳng để mũi gần chẳng biết hương .

Hiền ngỏ rủi sanh đời bạo ngược ,

Dầu trong thánh-đức cũng ra thường .

58.- Cao-Đài tá thế đến phàm gian ,

Bạch-Ngọc Huỳnh-kim cũng chẳng màng .

Ch́u lụy đôi phen xem quá tục ,

Nghĩ không đổ lụy phải cười khan .

59.- Cười khan mà khóc bởi thương bày ,

Chẳng mất một con, nghiệt cả bầy .

Biết phận già không chờ chống gậy ,

Nương theo con dại mới ra vầy .

60.- Ḷng lành là vốn có căn xưa ,

Bao quản lợi danh chẳng dám chừa .

Nỗi phận, nỗi nhà c̣n biến đổi ,

Thương ḿnh phải nghĩ phận ḿnh xưa .

61.- Ḿnh xưa chưa kẻ độ nên phàm ,

Phải ngó tâm ḿnh Đạo mới ham .

Phải phải cùng đời đừng sưa quấy ,

Quấy nhiều tức quỉ dục ḿnh tham .

62.- Yến-Tử-Hà xưa lúc vận cùng ,

C̣n mang dép rách đến Quang-Trung .

Nay con chưa đủ thông đường Đạo ,

Cứ ngóng theo chân Lăo tháp tùng .

63.- Trữ Đức c̣n hơn muốn trữ vàng ,

Giàu sang chẳng chuộc gánh giang san .

Thế đời càng dử càng kiên đức ,

Vơ-lực hùng-oai cũng chẳng màng.

64.- Trước-Lâm chứa đặng bảy ông hiền ,

V́ bỏ tục-trần mến cảnh Tiên .

Hồng cấu đă chui thân phải vấy ,

Hơn thua cười kẻ biết nơi tiền .

65.- Cao ngôi chưng Đạo chẳng cao quyền ,

Mở lối dắt người đến cảnh duyên .

Ham hết công danh ṃn mỏi đức ,

Cũng như ham chở khẫm khuôn thuyền .

66.- Khuôn thuyền Bát-Nhă chẳng hề ch́m ,

Nổi quá như bông, nặng quá kim .

Có Đạo trong muôn ngồi cũng đủ ,

Không duyên một đứa cũng là ch́m .

67.- Thiên-Cơ đă lộ lúc khai trời ,

Kêu khách phàm trần đă hụt hơi .

Cứ mến vinh huê cùng lợi lọc ,

Chẵng lo kiếp thác đến gần nơi .

68.- Gần nơi Tiên-Cảnh phải xa phàm ,

Cái kiếp trần nầy trẻ chớ ham .

Một miếng đỉnh-chung trăm giọt thảm ,

Phải toan lui gót tránh ṿng tham  .

69.- Nơi ḷng Thầy ngự động Thầy hay ,

Ngặt nỗi là xưa chẳng thế bày .

Đạo hạnh khuyên con ǵn tánh đức ,

Cửa cung Bạch-Ngọc cũng gần khai .

70.- Mày râu đă đủ phận cùng người ,

Biết Đạo, th́ con chớ dể ngươi .

Ăn mượn, ở thừa, đời gắt-gổ ,

Th́ toan lo tránh chớ đua bơi .

71.- Suy thời dầu qui cũng ra hèn ,

Nghiệp cả khuyên con lửa nhúm nhen .

Đôi lúc phân vân đời vẫn thế ,

Màng chi miệng độc để chê khen .

72.- Nên hư cuộc thế gẫm thường t́nh ,

Đừng mỗi muôn đều đổ chí linh .

Lành dữ nơi ḿnh chiêu phước họa ,

Thành tâm ắt thấy hết thần minh .

73.- Bề trong ngay thẳng tỏ bề ng̣ai ,

Miệng chánh th́ đời vốn trái tai .

Lừa lọc cho cùng rồi nhứt định ,

Đừng quen tính một chẳng dè hai .

74.- Pḥng cơn biển nọ hóa vườn dâu ,

Chưa hết quan viên há hết chầu .

Cái bả vinh huê đời rối rắm ,

Nguồn đào thong-thả đă là đâu ?

75.- Tham chi sự thế lắm đua tranh ,

Cái miếng đĩnh chung xúm dựt giành .

Bỏ hết trong cơn mê một giấc ,

Trăm năm ngắn-ngủi, nhớ làm lành .

76.- Làm lành cho trọn Phật Trời thương ,

Hai chữ hơn thua chớ liệu-lường .

Mừng thiệt là khi nương cảnh tịnh ,

Khen chê giận ghét lẽ đời thường .

77.- Lời vàng nhắn hỏi khách trần gian ,

Một nẻo đường Tiên đáng mấy ngàn ?

Bụi đất của trần là của tục ,

Chưa ai đem đổi cảnh an nhân .

78.- Tâm thành có thủơ nghiệp nhà nên ,

Đạo-Đức khuyên con khá giữ bền .

Hễ đặng bữa cày, buông bữa cỗ ,

Phân thân đâu đặng hưởng hai bên .

79.- Đài vân Quan-Vơ để phong Thần ,

C̣n của Thầy đây để nhắc cân .

Muôn Đức, ngàn lành không sót một ,

Bao nhiêu công-quả bấy nhiêu phần .

80.- Thiên-Thai nào phải tại trần nầy ,

Chẳng phải giữa trời, chẳng phải mây .

Đưa phép sanh tồn khuyên trẻ ngó ,

Theo chơn giơi bước níu sau Thầy .

81.- Khờ ngây đă quá hội xuân rồi ,

Rồi mới biết đời có bấy thôi .

Thôi chẳng tranh chi mồi phú quí ,

Quí là Đạo-Đức đó ai ôi !

82.- Ai ôi tự nghĩ biết cho xa ,

Xa bốn phương trời cũng kiếm ra .

Ra mối manh th́ tua liệu lấy ,

Lấy nền Đạo-Chánh dẫn truyền ra .

83.- Sanh đời nắng lửa với mưa dầu ,

Tội là đâu, phước lại vốn đâu .

Chiu chít như chim cơn khuất bóng ,

Mới vui rồi tới chịu đeo sầu .

84.- Cung trương chim đỡ thế nào đang ,

Mất phước ôn nhu ấy mất nhàn .

Quyền biến dầu dùng khi buổi ngặt ,

Dằn ḷng nhớ tránh kế mưu gian .

85.- Sum vầy các sắc, các con nhà ,

Dầu phải sang hèn cũng một cha .

Nương dựa con tua vầy hiệp bạn  ,

Đường đời cũng thế chẳng bao xa .

86.- Khánh chuông tiếng khởi dục nhơn-sanh ,

Bỏ ác mà đi đến nẽo lành .

Kiếp phước phải ngừa là kiếp phạt ,

Hễ là có thưởng phạt theo minh .

87.- Xanh xanh nào có phụ người hiền ,

Đă thấy trọn quyền đấng Chí-Thiên .

Lo lập nghĩa nhơn đồng loại giúp ,

Đừng ham quyền thế một ḿnh riêng .

88. - Chim khôn biết kiếm đậu cây lành ,

Người thiện phải ngừa Đức háo-sanh .

Tôn trọng người như Trời với Phật ?

Thương yêu cả hết chúng sanh thành .

89.- Lợi danh đă đọa biết bao người  ,

Nhiều kẻ nay c̣n ư dễ ngươi .

Hể muốn lợi danh mang thất Đức ,

Thờ chung danh lợi hết gần Trời .

90.- Sách truyện xưa ghi đă lắm điều ,

Như chuông tỉnh thế gơ nên kêu .

Đường tu v́ bẵng không lo trước ,

Đền điện Lương-Vương phải cháy tiêu .

91.- Cho hay Trời-Phật chí công b́nh ,

Trước mắt ngờ ngờ thấy phép linh .

Huyền-diệu mũi kim qua chẳng lọt ,

Đường đường xảo mị gọi là t́nh .

92.- Ngọc lành đánh giá biết bao lăm ?

Để mẽ th́ ai chẳng tiếc thầm .

Đạo-Đức măn đời đừng trỡ dữ ,

Làm cho mất nghiệp mấy muôn năm .

93.- Khanh-tể chưa hai bẳng hiếu thần ,

Nhơn-luân trọn đạo đáng nên thần .

Ví xưa biết chút đường tu niệm ,

Th́ chắc nay đă ngự các lân .

94.- Khuya sớm tương dưa hết giục ḷng ,

Ḷng dầu toan kế, kế sao xong .

Xong bề nhơn đạo tu ǵn trước ,

Trước cửa không rồi mối Đạo không .

95.- Măo đội không bằng lọng mát đầu ,

Làm sao cho đặng lọng cao cao ?

Che năm họ mát, ḷng thêm mát ,

Muốn đặng mát th́ học sách nào ?

96.-  Thiệt vàng gặp lửa tuổi càng cao  ,

Dầu gọi ḿnh khề cũng chẳng nao .

Theo Đạo Cao-Đài ơn cứu độ ,

Muôn năm hưởng phước trở về sau .

97.- Nhiễu điều v́ đặng phủ gương trong ,

Th́ mới làm cho cái nghĩa đồng .

Dồn-dập mối sầu, thân thảm thiệt ,

Thầy khuyên hành đạo sẽ vui ḷng  .

98.- Đấc thất đều do tại máy Trời ,

Làm sao qua đặng chốn non khơi .

Tuy không cao mấy mà không vói ,

Biết rơ cơ quan ắt biết đời .

99.- Thiện ác đáo đầu đă biết chưa ,

Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa .

Theo làm âm chất may bồi đấp ,

Th́ sẽ trở về chỗ vị xưa .

100. Sách dầu muôn cuốn dạy câu lành ,

Nào kẻ học cao gọi thế lanh .

Đổi thử máy Trời coi có đựơc ,

Th́ ta đổi tội dữ ra lành .

101. Sai lầm một thuở biết ăn-năn ,

năn-nỉ ḷng kia tự xét rằng :

Rằng ở đời th́ nhơn-đạo trọn ,

Trọn rồi Thiên-đạo mới ḥan-toàn .

102. Gồng gánh hai vai nặng nợ trần ,

Có thân âu hẵng khổ cho thân .

Chưa no buổi sớm, lo nồi tối ,

Cái kiếp oan kia khá dứt lần .

103. Lánh đường trần tục đến non Tiên ,

Lấy nước nhành dương tưới lửa phiền .

Đă chẳng phải duyên không phải nợ ,

Cang chi con buộc tấm t́nh riêng .

104. Bên ḿnh sầu vướng khá lo âu ,

Bước nhọc đường gay gắng chí ḍ .

Biển khổ chơi vơi lằn sóng dập ,

Mau chơn kẻo trễ bước con đ̣ .

105. Ḷng Trời đâu có phụ riêng ai ?

Ai Đạo-Đức hơn trổi một vài .

Dày quả th́ công tŕnh phải đặng ,

Nặng mà sao đặng đứng trên vai .

106. Trên vai gánh nặng cả Càn-Khôn ,

Khôn-khéo rủ nhau xuống cả phồn .

Phồn tục theo hoài quên trở gót ,

Gót son biết đặng mất hay c̣n .

107. Phụng gái non Nam, Đạo trổ ṃi ,

Trổ ṃi nhơn vật bốn phương Trời .

Trời Âu, biển Á chờ thay sắc ,

Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi ,

108. Tính chi những việc tới đâu đâu ,

Đâu cũng Trời cao ở khỏi đầu .

Đầu nhà xem rơ cơ Trời Đất ,

Trời Đất không sai một mảy nào .

109. Từ thử nước Nam chẳng Đạo nhà ,

Nay Ta gầy đựng lập nên ra .

V́ bằng ai hỏi sao bao nả ,

Rằnng trẻ noi sao biếng hóa già

110. Tích phước cho con, Tích hởi con ,

Con c̣n lăn-líu lắm nghe con !

Con thương con cháu là thương Đạo ,

Đạo chẳng ở xa, ở tại con .

111. Tánh tự thông minh hỏi của ai ?

Ban cho nên mới rạng cân đai .

Đường tu ví biết hồi lui bước ,

Kẻo để ngày qua hết một ngày .

112. Triều thiên nhứt lộ định phong quang ,

Bất nhă trần-ai khả quí nhàn .

Thiện tánh tu tâm căn hữu thiện ,

Thiên niên gia sự đắc b́nh an .

113. Đạo cao thâm, Đạo cao thâm ,

Cao bất cao, thâm bất thâm .

Cao khả xạ, hề thâm khả điếu ,

Cao thâm vạn sự tại nhơn tâm .

114. Tỉnh ngộ xả thân tại Phạm-Môn ,

Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn .

Vô lao vất phục hồi chơn mạng ,

Tĩnh thế kỳ thân đắc chánh tôn .

115. Thiện tâm minh đạo đắc chơn truyền ,

Bảo mạng tŕ thiên tắc dắc viên .

Hậu nhựt khả tri danh lợi chí ,

Tâm lưu nhứt thứ thị đương nhiên .

116. B́nh sanh tâm địa náo trung cang ,

Nhược thể nan tri thể đạo tàn .

Thích hạt công danh tăm mộ hám ,

Hữu nhơn, hữu đức đắc giang san .

117. Tú quân bạch trực nhứt tâm ưu ,

Măn hạn tu hành đạo thị mưu .

Cư thể đắc thành nan vị thế ,

Thánh tâm vô đức nạn nam cừu.

118. Đạo căn nhứt lượng tẵm sài hồ ,

Chuyên trị nhứt thời hạnh khả đô .

Khánh nhựt đắt kỳ y hữu lộ ,

Bắc phương đắc ngọ tấn sinh đồ .

119. Tiên đàng nhứt thế biến Lôi-Âm .

Tận độ nhơn-sanh thoát tục phàm ,

Thánh-Giáo phát khai thiên thế mỹ .

Thâu hồi nhập nhứt Đạo Kỳ-Tam .

120. Tường quang nhứt khí chiếu minh thiên ,

Đạo thử khả tri ư diệu huyền .

Nhơn phẩm bất phân Tiên Phật vị ,

Đào trang thỉnh nhập cửu quyền nhiên .

121. Bửu kinh đệ chiếu triệu qui hồi ,

Khả tác từ viên bất cử bôi .

Thiên-địa vô công nan nhập hội ,

Thành công tùy lực khích nhơn hồi .

122. Chí cao tự hữu chí cao sanh ,

Sanh lạc cảnh thiềng khi tự sanh .

Sanh trị nhơn bàng tâm tức lự ,

Lự thanh lự trược tất hương sanh .

123. Lư danh tự thế thế năng tồn ,

Tồn tính tồn tâm vật tự tôn .

Tôn bái bổn thần thành quái sự ,

Sự đương nhiên hại bổn kiền-khôn .

124. Thành tâm tu niệm đắc thiên-ân ,

Ân tứ hiền nhân dữ thiện nhân .

Phân thị phân phi phi thị thị ,

Thị phi hậu thức giả phân phân ,

125. Thánh vô trí giả tự nhiên nghinh ,

Thế bất Đạo tùng thế tất khuynh .

Mạt hám hồng trần khiêm tạo mộng ,

Thức tâm vị chưởng đáo hồ đ́nh .

126. Hán chất vô tri thử dược sầu ,

Đ́nh tiền tu tĩnh mộng huyền cầu .

Thành tâm háo Đạo thiên tai tán ,

Chánh thị kỳ khoa đắc sở cầu .

127. Chí Đồng đắc kiến diện Thần-Nông ,

Bác-aí tương thân khấn bạch hồng .

Đắc dược khả đ́nh tiền khấu phục ,

Thiên trung hửu ngả giáng tinh thông .

128. Huyền vi nhứt trí thức Càn-Khôn ,

Tặng nhữ diệt tri độ thử hồn .

Nghiệt trái khuyến quân tu tuyệt tận ,

Thiên-Đ́nh hữu lộ dĩ khai môn .

129. Bá lạc hữu duyên hưởng thánh t́nh ,

Khoan hồng thức tỉnh mộng oai linh .

Thử nhân đắc vấn quân tu thuyết ,

Bán thế vô công hữu đắc sinh .

130. Hi sanh hà xứ đáo chơn thần ,

Tại thế hữu nhơn tất hữu quân .

Độc chiếm nhứt quyền sanh thế giái ,

Thiên căn vạn kiếp vĩnh tri thoàn .

131. Thiên-cơ dĩ định nhứt danh qui ,

Tam-Giáo qui nguyên chỉ thị kỳ .

Đạo thị tối cao vô thế đoán ,

Hà nhơn đạm tánh đáo khinh khi .

132. Quản trí minh tâm đắc thức th́ ,

Hành tàng huyền diệu thế nan tri .

Kỳ tâm sở hướng tà hồi chánh ,

Đắc cảnh Thiên ban quá dạ tri .

133. Niên ngoạt nhứt thời hữu định phân ,

Bất tri thế sự thủy phong vân .

Thương tâm hoài cổ Lưu-Linh chí ,

Thiện ác tùy công diệt đạo trần .

134. Điệu đạo tùy đường chí hữu linh ,

Thanh trung liên cộng tác liên b́nh .

Thùy tri thế sự tâm thiềm quí ,

Đắc chữ trung toàn vạn lư minh .

135. Nhựt tại thiềm đầu, Nguyệt tại song ,

Hà thời liễu đạo đắc tiên phong .

Thùy tri công đức thiên tâm khiển ,

Đắc địa nhơn do tánh tự pḥng .

CHUNG .