Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Ṭa Thánh Tây Ninh

 

Tân Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo

Ṭa Thánh Giữ Bản Quyền

 

Tựa

 

Từ khi mở Đạo, Chí Tôn duy giáng cơ truyền cho Phật Giáo Minh Sư, Minh Đường, Minh Lư dạy dâng kinh cho ĐạiĐạo Tam Kỳ Phổ Độ .

Song Kinh Tận Độ vong-tinh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả .  Đức Quyền Giáo Tông ( khi c̣n tại thế ) và Đức Hộ Pháp, trót mười năm trường nghĩa là từ ngày mở Đạo, đă nhiều phen dâng sớ cho Đại Từ-Phụ và các đấng Thiêng-Liêng đặng xin kinh Tận Độ, nhưng mà Chí-Tôn cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn Sanh-Chúng

 

1

 

3       2       4

 

5     6       7       8     9

 

10            11             12

 

 Măi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 năm Ất-Hợi ( du 21 au 31 Aout 1935 ), mới giáng cho Tân-Kinh. Ấy là một giọt nước Cam-Lồ của Đức Từ-Bi rưới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh hồn của toàn cả Thế-giái .

 Chúng ta thầm xét th́ đủ hiểu rằng : Đă trải qua mười năm,

 Chí Tôn mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ Nhơn-Sanh duy kể từ ngày ban Tân-Kinh

 nầy mà thôi .

        Thương thay cho những kẻ vô phần chịu phận thiệt tḥi quy liễu trước ngày Tân-Kinh chuyển Pháp. Ấy cũng là quả kiếp của Nhơn-Sanh do Thiên cơ tiền định. Nếu chúng ta thương tưởng th́ duy có một phương độ rỗi là tŕ tụng Di-Lạc Chơn-Kinh hầu các đẳng linh-hồn đặng siêu thăng

 Tịnh-Độ .

        Ấy vậy, bổn kinh này nguyên của chư Phật, chư Tiên đă

 giáng cơ truyền thế trong kỳ Trung Nguơn Ất-Hợi .

        Khi tụng phải thành tâm và phải để nơi tinh khiết .

                        Hội Thánh Kính Cáo .

 

                        Tiểu Dẫn

              Cách Thờ Phượng và Cúng Kiếng

  Lập vị THƯỢNG-ĐẾ th́ phải lựa nơi nào cho tinh-khiết, tốt hơn hết là giữa nhà, lập trang thờ cho cao và treo màn cho khuất chỗ thờ phượng .

          1 - Thánh-tượng THIÊN-NHĂN .

          2 - Đèn Thái-Cực .

          3 - Trái cây .

          4 - Bông .

          5 - Nước trà " để bên Hữu ấy là Âm " .

          6 - 7 và 8  -  Ba ly rượu .

          9 - Nước trắng " để bên Tả ấy là Dương " .

          10 và 12  -  Hai cây đèn .

          11 - Lư hương .

        Bông chỉ về TINH, Rượu chỉ về KHÍ, Trà chỉ về THẦN .

         TINH, KHÍ, THẦN là Tam-Bửu của các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật .

        - Thời Tư, Ngọ cúng rượu .

        - Thời Mẹo, Dậu cúng nước Âm-Dương .

        Khi cúng Thầy phải đốt cho đủ 5 cây hương, cấm hàng trong ba  cây gọi là : Án Tam-Tài, thêm hàng ngoài 2 cây gọi là : Tượng Ngũ-Khí .

                Bàn Thờ Hộ Pháp

 

1

 

2               3

 

4       5       6       7       8

 

10              9               11

 

1 - Tượng thờ chữ " Khí "

        2 - Trái Cây .

        3 - Bông .

        4 - Nước Trà .

        5 - 6 và 7 - Ba ly Rượu .

        8 - Nước Trắng

        9 - Lư Hương .

        10 và 11 - Hai cây Đèn .

        Bàn thờ Hộ Pháp duy thờ nơi Thánh Thất mà thôi .

        Mỗi khi cúng Tứ Thời th́ đốt ba cây hương .

                          Cách Lạy & Ấn Tư

         Tay trái bắt ấn tư [1] rồi nắm lại. Kế đó, bàn tay mặt áp ngoài,

 rồi ngón cái ( tay mặt ) xỏ vô giữa ngón cái và ngón trỏ bên tay trái .

         Để hai tay như vậy mà đưa lên trán, xá sâu ba xá, rồi

 qú xuống .

         Đưa hai tay lên trán như trước niệm " Nam mô Phật " .

         Đưa qua bên trái niệm " Nam mô Pháp ".

         Đưa qua bên mặt niệm " Nam mô Tăng " .

         - Rồi để ngay trước ngực niệm :

          Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ( Cúi đầu ) .

          Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ( Cúi đầu ) .

          Nam mô Lư Đại Tiên Trưởng Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ

 Độ ( Cúi đầu ) .

          Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân ( Cúi đầu ) .

          Nam mô Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần ( Cúi đầu ) .

        - Mỗi lần lạy Trời, th́ lạy 3 lạy, mỗi lạy gật đầu 4 cái, như

 vậy tổng cộng là 12 gật .

        Nhớ mỗi lạy phải niệm : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ

 Tát Ma Ha Tát .

        - C̣n lạy Phật và Tiên, th́ 3 lạy, mỗi lạy gật đầu 3 cái,

 như vậy tổng cộng là 9 gật .

        [1] ( Bắt ấn Tư nghĩa là bấm đầu ngón tay cái vào gốc ngón

 áp út, khi lạy th́ 2 bàn tay trải ra và 2 ngón cái phải gác tréo vào

 nhau )

                        Cúng Đàn

        Nơi Thánh-Thất, nhằm kỳ vía lớn hay Sóc-Vọng mới cúng đại

 đàn, c̣n kỳ dư th́ thiết tiểu đàn, dầu cho có làm tuần tự chi cũng vậy .

        Mỗi kỳ đại đàn th́ đánh 3 hiệp Lôi Âm Cổ và Bạch Ngọc Chung,

 mỗi hiệp 12 hồi, mỗi hồi 12 vùi, đánh Ngọc Hoàng Sấm có nhạc lễ .

         Tiểu đàn không có đánh trống duy có kệ chuông mà thôi .

         Khi sửa soạn cúng, đánh chuông nhứt, kệ ba câu, hễ dứt

 mỗi câu đánh một tiếng chuông lớn .

        Chừng nhập đàn, đánh chuông nh́, kệ ba câu, hễ dứt mỗi câu

 đánh một tiếng chuông lớn .

        Lúc cúng rồi, kệ ba câu, dứt mỗi câu đánh một tiếng

 chuông lớn, kế xá băi đàn .

        Nơi nhà Đạo hữu, trước khi sửa soạn cúng Tứ thời th́

 đánh ba tiếng chuông, lúc cúng rồi cũng đánh ba tiếng chuông là đủ, chớ

 không có kệ .

                        Trai-Kỳ

      Nhập môn rồi phải tập trai giới, ban đầu ít nữa phải giữ lục

 trai, lần lần tập đến thập trai, như trường trai được lại càng tốt .

      Lục trai là : ăn chay ngày mồng 1,8,14,15,23 và 30 .

      ( Nhưng tháng thiếu ăn ngày 29 thế cho ngày 30 ) .

      Thập trai là : ăn chay ngày mồng 1,8,14,15,18,23,24,28,29 và 30

 ( Tháng thiếu ăn thêm ngày 27 ).

      Vị nào giữ được thập trai đỗ lên th́, sau khi qui liễu, được

 Hội-Thánh đến làm phép xác, y như lời Thầy đă tiên tri :

        " Ai giữ trai kỳ từ 10 ngày sấp lên, được thọ truyền bửu-pháp " .

 

                     Cách Thiết Lễ & Nghi Tiết

         Cầu Hồn khi hấp hối & Cầu Hồn khi đă chết rồi

        Dầu nhằm giờ cúng ( Tứ-Thời ) hay không cũng phải thiết lễ

 Thầy trước. Cúng rồi tịnh tâm vái Thầy đặng tụng Kinh Cầu Hồn cho Đạo

 hữu trong khi hấp hối hay đă vừa quy liễu .

        Rồi vị chứng đàn đến đứng phía trước đầu bịnh nhơn, nếu

 có Đồng-nhi th́ sắp hàng hai bên từ phía trên sắp xuống .

 

        Vị chứng đàn đứng giữa, tịnh thần nghiêm-trang và kêu

 người bịnh hấp hối, dầu dứt hơi rồi cũng vậy, mà nói rằng :

 

        " Tôi vâng lịnh Đức Chí Tôn đến tụng kinh cho linh hồn Đạo

 hữu ........[2] nhẹ nhàng siêu thăng tịnh độ. Vậy Đạo hữu phải tịnh thần

 mà nghe và phải cầu nguyện nơi Đức Chí Tôn ban ơn lành cho " .

 

        - Kế tụng Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối ( 3 lần ) .

        - khi dứt phải cúi đầu và niệm câu chú của Thầy ( 3 lần ) .

        - C̣n như bịnh nhơn vừa tắc hơi th́ tụng bài Kinh Đă Chết Rồi

 ( 3 lần ) .

        [2] ( Cầu hồn cho Chức sắc th́ kêu Thánh danh, Đạo hữu th́

 kêu Hiền Huynh hay Hiền Tỷ v.v... )

                Tẩn Liệm

        Cách thể Nghi-tiết làm cũng như cầu hồn vậy, nghĩa là phải

 cúng Thầy trước, rồi đến chỗ người chết nằm, tụng kinh tẩn liệm ( 3 lần ).

 Tụng rồi th́ tang chủ lạy vong-linh nghĩa là lạy xác rồi mới tẩn liệm .

                Cầu Siêu

        Đương lúc làm phép xác, phải tụng kinh :

        " Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ "

        " A-Di-Đà Phật độ chúng dân v.v... "

        Rồi tụng tiếp bài :

        " Ba mươi sáu cơi Thiên-Tào "

        " Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư v.v... "

        Tụng như vậy ba lần, mỗi lần dứt bài kinh phải cúi đầu .

        Khi dứt bài kinh lần thứ ba phải niệm câu chú của Thầy ( 3 lần ) .

        Tới tụng Di Lạc Chơn Kinh .

        Những nhà ở xa Thánh-Thất, không thể đến làm phép xác

 được, th́ sau khi tẩn liệm, lập một bàn thờ Vong trước linh cữu, rồi vị

 chứng đàn cầu nguyện Thầy [3], đặng thỉnh Vong đến trước Điện-tiền [4]

 và cũng tụng như ở trên đây vậy .

        [3] ( Lên nhan đèn tử tế, không có đọc kinh cúng, ( Tứ-Thời ) .

 Vị chứng Đàn phải Chức sắc Thiên phong, hay là Chức việc Chánh, Phó Trị-Sự

 hoặc Thông-Sự, phải có hai vị Chức sắc hay là Chức việc nhỏ hơn vị chứng

 đàn cầm 2 cây đèn cầy đứng hai bên ) .

        [4] ( Nơi Điện tiền, sau chỗ vị chứng đàn phải để trống

 1 chỗ nghĩa là cho Vong qú cúng Thầy và nghe tụng kinh ) .

        ( Hành lễ nơi Thánh Thất, thượng sớ kêu là Điện-tiền, c̣n

 nơi tư gia th́ kêu là Thiên-bàn ) .

 

                Thành Phục

        Cúng Thầy trước có thượng sớ, rồi cúng Thành-phục làm

 theo lễ Nho .

        Cúng Triêu-Tịch cũng làm lễ ( Nho ) .

                Đưa Linh Cửu

        Cúng Thầy trước, rồi làm lễ cáo Từ-Tổ. Khi làm lễ cáo

 từ-tổ th́ tụng Kinh Cầu Tổ Phụ ( 3 lần ) và tụng Kinh Cứu Khổ ( 3 lần ),

 hễ dứt th́ niệm câu chú của Thầy ( 3 lần ) kế làm lễ Khiển-Điện, làm lễ

 Nho .

        Xong rồi cho Đạo-tỳ nhập bái quan [5]. Hễ phát hành th́

 Đồng-nhi tụng bài Kinh Đưa Linh Cửu ra tới huyệt .

        Khi di Linh cửu ra ngoài đàng th́ sắp đặt như sau đây :

        1.- Hễ là Tín-đồ đến Lễ-sanh th́ cây phướn của Thượng- Sanh

 đi trước, c̣n hàng Chức sắc từ Giáo-hữu trở lên th́ cây phướn Thượng-Phẩm

 đi trước, " Hai cây phướn Thượng Sanh, Thượng-Phẩm ấy, thế cho tấm triệu " .

        2.- Bàn thờ Vong .

        3.- Đồng-nhi đi hai hàng ( Nam tả Nữ hữu ).

        4.- Linh cữu .

        5.- Tang chủ đi kế sau linh Cửu .

        6.- Nữ phái

        7.- Nam phái chót hết .

        [5] ( Giảm bớt cách tập đi đảo hàng và lộng ṿng móc mối,

 mà chỉ sắp hàng đôi ở ngoài đi vô cho có hàng ngũ. Khi vào bái quan rồi,

 lạy bốn lạy như thường là đủ .

        - Tụng tới mấy hàng chữ xiêng và đậm nét phải gật đầu ) .

                Hạ Huyệt

        Khi ra tới huyệt th́ vị chứng Đàn và Đồng-nhi đứng trước

 đầu huyệt tụng kinh Hạ-huyệt ( 3 hiệp ), mỗi hiệp cúi đầu, măn hiệp thứ

 3 liền tụng ba biến Văng-sanh Thần-chú. Hễ dứt th́ niệm câu chú của Thầy

 ( 3 lần ) .

                Làm Tuần Cửu

        Từ Nhứt-cửu tới Cửu-cửu kỳ nào cũng phải cúng Thầy trước

 ( cúng Tiểu-đàn ) có dâng Tam-Bửu và thượng sớ, song không có lễ nhạc .

        Khi cúng Thầy rồi, thỉnh linh vị đến trước Điện-tiền, tụng bài

 kinh Khai Cửu, rồi tiếp tụng kinh Nhứt cửu hoặc Nhị cửu ( tụng như vậy cho

 đủ 3 hiệp ) .

        Đến khi dứt th́ niệm câu chú của Thầy ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4

 gật X 3 lạy = 12 gật ) .

        Mỗi tuần cửu phải qú tụng Di-Lạc Chơn-Kinh nơi trước Bửu-Điện.

 Hễ dứt hiệp th́ niệm danh mỗi vị Phật và lạy một lạy .

        Sau rốt hết niệm câu chú của Thầy ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4

 gật X 3 lạy = 12 gật ) .

        Tụng nhiều chừng nào tốt chừng nấy song mỗi hiệp tụng 3

 người đến 6 người cho ăn rập nhau .

 

                  Tiểu Tường

                 ( 200 ngày )

        Đếm đủ 200 ngày kể từ ngày làm tuần Cửu-cửu rồi mới làm

 lễ Tiểu Tường .

        Cách thể ghi tiết th́ cũng làm y như làm tuần Cửu-cửu vậy,

 nghĩa là cúng Tiểu Đàn có dâng Tam-Bửu và Thượng sớ, rồi thỉnh linh vị

 đến trước Điện-tiền tụng kinh Khai Tiểu-Tường kế tiếp tụng kinh Tiểu

 Tường ( tụng như vậy cho

đủ 3 hiệp ) . Đến khi dứt th́ niệm câu chú của

 Thầy ( 3 lạy, mỗi lạy 4 gật = 12 gật ) .

 

        C̣n sự cúng vong th́ nên cúng nơi nhà thờ tiền văng, làm

 lớn hay nhỏ tùy sức tang chủ và phải thương lượng trước với Lễ-viện .

 

                  Đại Tường

                ( 300 ngày )

        Đếm đủ 300 ngày kể từ ngày làm Tiểu Tường rồi mới làm Đại

 Tường .

        Nghi lễ cách làm cũng y như Tiểu Tường vậy, nhưng trước hết

 phải tụng Kinh Khai Đại Tường rồi tiếp tụng Kinh Đại Tường ( tụng như

 vậy cho đủ 3 hiệp ) đến khi dứt th́ niệm câu chú của Thầy ( 3 lạy, mỗi

 lạy 4 gật = 12 gật )

        Tiếp theo tụng Di Lạc Chơn Kinh. Đại Tường măn tang lễ Trừ

 phục, cúng vong làm lễ ( Nho ) .

 

             Cầu Hồn & Cầu Siêu

         Cho Người Chưa Nhập Môn Cầu Đạo

        Những người chưa nhập môn cầu Đạo, chẳng luận giàu sang hay

 nghèo hèn, già trẻ hay trẻ bé, đă nhập môn rồi nhưng bị sa ngă bỏ Đạo,

 mà đến giờ chót của người, biết hồi tâm tin tưởng Đức Chí Tôn, hay là

 người chết rồi mà thân tộc người tin tưởng Đức Chí Tôn, đến rước Cầu-hồn

 và Cầu-siêu th́ chúng ta cũng nên thi ân giúp đỡ linh hồn ấy siêu thoát.

 Ấy là một điều làm phước đức, độ linh hồn con cái của Đức Chí-Tôn y theo

 Chơn truyền Tận-Độ .

        Song cách thể hành Đạo, Chức sắc và Chức việc phải làm y

 như vầy :

        1 - Về việc cầu siêu, nếu gần Thánh thất th́ cầu siêu nơi

 Thánh thất .

        2 - Nếu ở xa Thánh thất th́ thiết lễ cầu siêu nơi nhà Chức

 sắc hoặc Chức việc gần đó .

        3 - Nếu người trong thân chịu nhập môn th́ dỡ hơn Chức

 việc cứ đến Thượng-Tượng cho nhập môn rồi thiết lễ tang sự luôn .

        4 - Về việc cầu hồn làm tại nhà tang chủ, Cầu hồn th́ duy

 tụng bài

        " Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ "

        " A Di Đà Phật độ chúng dân v.v... "

 

        Tối lại cả Đạo hữu và gia quyến của người lâm chung phải

 thành tâm tụng Di Lạc Chơn Kinh cho tới ngày di linh cữu .

 

        Đều trọng yếu hơn hết là tất cả Tang-môn phải giữ trai giới

 trong mấy ngày Linh cữu c̣n tại tiền th́ mới làm bạt-tiến cho linh hồn

 được giải thoát .

 

 

 

                           KINH THIÊN ĐO

                           Cúng Tứ Thời

 

 

                            NIM HƯƠNG

                          ( Giọng Nam Ai )

 

                  Đạo gốc bởi ḷng thành tín hiệp ,

                  Ḷng nương nhan khói tiếp truyền ra .

                     Mùi hương lư ngọc bay xa ,

                Kỉnh thành cầu nguyện Tiên-gia chứng ḷng.[6]

                  Xin Thần, Thánh ruổi-dong cỡi hạc ,

                  Xuống phàm-trần vội gác xe Tiên .

                      Ngày nay Đệ-tử khẩn-nguyền,

                Chín từng Trời Đất thông truyền chứng tri .

                   Ḷng sở vọng gắng ghi đảo-cáo,

                   Nhờ ơn trên bố báo phước lành .

 

         Niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Đức Nam Cực Chưởng Giáo ]

 

 

          ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4 gật X 3 lạy = 12 gật, mỗi lạy

 niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ) .

 

        [6] Những hàng chữ nét đậm và xiên, là để điểm nhịp

 chuông, cho Toàn-Đạo hành lễ đồng thể .

        Chú ư : ( Nhịp một tiếng chuông ngay chữ đầu câu kinh ) .

 

 

                             KHAI KINH

                           ( Giọng Nam Ai )

 

                  Biển trần khổ vơi vơi Trời nước ,

                  Ánh Thái-Dương giọi trước Phương Đông .

                     Tổ-Sư Thái-Thượng Đức-Ông ,

                Ra tay dẫn-độ, dày công giúp đời .

                  Trong Tam-Giáo có lời khuyến dạy ,

                  Gốc bởi ḷng làm phải làm lành .

                     Trung-Dung Khổng-Thánh chỉ rành ,

                Từ-Bi Phật dặn: ḷng thành ḷng nhơn .

                   Phép Tiên-Đạo: tu chơn dưỡng tánh ,

                   Một cội sanh ba nhánh in nhau .

                     Làm người rơ thấu lư sâu ,

                Sửa ḷng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh .

 

                                             ( Gật đầu )

                                [ Đức Lữ Tổ ]

 

 

 

                           NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

                             ( Giọng Nam-Xuân )

 

                           Đại-La Thiên-Đế ,

                           Thái-Cực Thánh-Hoàng .

                           Hóa dục quần sanh ,

                           Thống ngự vạn-vật .

                       Diệu diệu " Huỳnh-Kim-Khuyết " ,

                       Nguy nguy " Bạch-Ngọc-Kinh " .

                       Nhược thiệt nhược hư ,

                       Bất ngôn nhi mặc, tuyên đại hóa .

                           Thị không thị sắc ,

                       Vô vi nhi dịch sử quần-linh .

                           Thời thừa lục long ,

                           Du hành bất tức .

                           Khí phân tứ tượng ,

                           Hoát truyền vô biên .

                           Càn kiện cao minh ,

                        Vạn loại, thiện ác tất kiến .

                           Huyền phạm quảng đại ,

                        Nhứt toán họa phước lập phân .

                        Thượng chưởng tam thập lục Thiên ,

                            Tam Thiên Thế Giái .

                        Hạ ốc thất thập nhị Địa ,

                            Tứ đại bộ châu .

                            Tiên-Thiên, Hậu-Thiên ,

                        Tịnh dục Đại-Từ-Phụ .

                            Kim ngưỡng, cổ ngưỡng ,

                        Phổ-Tế, Tổng-Pháp-Tông .

                        Năi Nhựt-Nguyệt Tinh Thần chi quân ,

                        Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ .

                            Trạm tịch chơn đạo ,

                            Khôi mịch tôn nghiêm .

                            Biến hóa vô cùng ,

                        Lữ truyền Bửu-Kinh dĩ giác thế .

                            Linh oai mạc trắc ,

                        Thưng thi thần giáo dĩ lợi sanh .

                             Hồng oai, Hồng từ ,

                            Vô cực, vô thượng .

                        Đại-Thánh, Đại-nguyện, Đại-Tạo, Đại-Bi,

                        Huyền-Khung Cao Thượng-Đế .

                             Ngọc-Hoàng tích phước, hựu-tội ,

                             Đại-Thiên-Tôn .

 

         Niệm :  Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                        [ Đức Chí-Tôn ]

 

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4 gật X 3 lạy = 12 gật, mỗi lạy

 nhớ niệm : Nam  mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ) .

 

 

                                 THÍCH-GIÁO

                     Nhiên-Đăng Cổ-Phật chí tâm qui mạng lễ

                              ( Giọng Nam-Xuân )

 

         Hỗn-độn Tôn-Sư

         Càn-Khôn Chủ-Tể ,

         Qui Thế-Giái, ư nhứt khí chi trung .

         -c trần-huờn, ư song thủ chi nội ,

         Huệ đăng bất diệt .

         Chiếu Tam-thập-lục Thiên, chi quang-minh ,

         Đạo pháp trường lưu .

         Khai cửu-thập-nhị Tào chi mê muội ,

         Đạo cao vô cực .

         Giáo xiển hư linh ,

         Thổ khí thành hồng .

         Nhi nhứt trụ xang thiên ,

         Hóa kiếm thành xích .

         Nhi tam phân thác địa ,

         Công tham Thái-Cực .

         Phá nhứt khiếu chi huyền-quang ,

         Tánh hiệp vô-vi .

         Thống Tam-Tài chi bí chỉ ,

         Đa thi huệ trạch .

         Vô lượng độ nhơn ,

         Đại bi đại nguyện .

         Đại Thánh Đại Từ ,

         Tiên Thiên Chánh Đạo .

         Nhiên Đăng Cổ Phật ,

         Vô Vi Xiển-giáo Thiên-Tôn .

 

 

        Niệm :  Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đức Nhiên Đăng Cổ Phật ]

 

        (  Lạy ba lạy. Mỗi lạy 3 gật X 3 lạy = 9 gật. Mỗi lạy

 nhớ niệm : Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ) .

 

 

 

                            TIÊN-GIÁO

                 Thái-Thượng chí tâm qui mạng lễ

                         ( Giọng Nam-xuân )

 

               Tiên-thiên khí hóa ,

               Thái-Thượng Đạo-Quân .

               Thánh bất khả tri ,

               Công bất khả nghị .

               Vô vi cư Thái-Cực chi tiền ,

               Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng .

               Đạo cao nhứt khí ,

               Diệu hóa Tam-Thanh .

               Đức hoán hư linh ,

               Pháp siêu quần thánh .

               Nhị ngoạt thập ngũ ,

               Phân tánh giáng sanh .

               Nhứt thân ức vạn ,

               Diệu huyền thần biến ,

               Tử khí đông lai .

               Quảng truyền Đạo-Đức ,

               Lưu sa tây độ .

               Pháp hóa tướng tông ,

               Sản Tất-Viên, Phương sóc chi bối .

               Đơn tích duy mang ,

               Khai Thiên-Địa nhơn-vật chi tiên .

               Đạo kinh hạo kiếp ,

               Càn-Khôn hoát vận .

               Nhựt nguyệt chi quang ,

               Đạo pháp bao la .

               Cửu hoàng tỉ tổ ,

               Đại-Thiên thế-giái .

               Dương tụng từ ân ,

               Vĩnh kiếp quần sanh .

               Ngưỡng kỳ huệ đức ,

               Đại thần đại thánh .

               Chí cực chí tôn ,

               Tiên-Thiên chánh nhứt .

               Thái-Thượng Đạo-Quân ,

               Chưởng-Giáo Thiên-Tôn .

 

 

         Niệm : Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa

 Thiên Tôn .

 

                                     [ Đức Thái Thượng ]

 

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 3 gật X 3 lạy = 9 gật. Mỗi lạy

 nhớ niệm : Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn ) .

 

 

                                NHO-GIÁO

                     Khổng-Thánh chí tâm qui mạng lễ

                           ( Giọng Nam-xuân )

 

         Quế hương nội điện ,

         Văn thỉ thượng cung, Cửu thập ngũ hồi .

         Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố ,

         Bá thiên vạn hóa .

         Bồi quế thọ ư âm-chất chi điền ,

         Tự lôi trữ bính, linh ư phụng lănh .

         Chí như ư từ, tường ư Ngao trụ ,

         Khai nhơn-tâm tất bổn, ư đốc thân chi hiếu .

         Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung ,

         Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ mẫn khổ .

         Đại nhơn, Đại hiếu, Đại Thánh, Đại từ ,

         Thần văn, Thánh vơ, Hiếu đức trung nhơn .

         Vương Tân sách phụ ,

         Nho-Tông khai hóa .

         Văn-Tuyên Tư-Lộc ,

         Hoằng nhơn Đế-quân .

         Trừng chơn chánh quang ,

         Bửu-Quang từ tế Thiên-Tôn .

 

 

        Niệm : Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế

 Thiên Tôn .

 

                                [ Đức Khổng Thánh ]

 

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 3 gật X 3 lạy = 9 gật. Mỗi lạy

 nhớ niệm : Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn ) .

 

 

 

                           BÀI DÂNG HOA

                  ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

 

                   Từ-Bi giá ngự rạng môn thiền ,

                   Đệ-tử mừng nay hữu huệ duyên .

                   Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ ,

                   Cúi mong Thượng-Đế rưới ân Thiên .

 

       Niệm :   Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát .

 

       ( Một lạy 4 gật và niệm : Nam Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tất

 Ma-Ha-Tát ) .

 

 

 

                           BÀI DÂNG RƯỢU

                ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

 

                    Thiên-ân huệ chiếu giáng thiền minh ,

                    Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh .

                    Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ ,

                    Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh .

 

         Niệm :  Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

         ( Một lạy 4 gật và niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát

 Ma Ha Tát ) .

 

 

                           BÀI DÂNG TRÀ

                   ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

 

                    Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương ,

                    Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương .

                    Ngưỡng vọng Từ-Bi gia tế phước ,

                    Khai minh Đại-Đạo hộ thanh bường .

 

         Niệm :  Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

        ( Một lạy 4 gật và niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát

 Ma Ha Tát ) .

 

 

                           NGŨ NGUYN

                        ( Giọng Nam Xuân )

 

           Nam mô Nhứt nguyện : Đại Đạo hoằng khai .

                  Nh́ nguyện  : Phổ Độ chúng sanh .

                  Tam nguyện  : Xá tội Đệ Tử .

                  Tứ nguyện   : Thiên hạ thái b́nh .

                  Ngũ-nguyện  : Thánh Thất an ninh .

 

        Niệm :  Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát .

 

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4 gật X 3 lạy = 12 gật. Mỗi lạy

 niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ) .

        Chú ư : Sau khi đọc kinh cúng Tứ-thời rồi, phải nhớ đọc năm

 câu nguyện như trên ) .

 

 

 

                      PHT-MẪU CHƠN-KINH

                       ( Giọng Nam Xuân )

 

               Tạo-Hóa Thiên Huyền-vi Thiên-Hậu ,

               Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Tŕ .

                 Sanh-quang dưỡng-dục quần-nhi ,

            Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh h́nh .

               Thiên-Cung xuất Vạn-Linh tùng pháp ,

               Hiệp Âm-Dương hữu-hạp biến sanh .

                 Càn-Khôn sản xuất hữu-h́nh ,

            Bát hồn vận-chuyển hóa thành chúng sinh .

               Cọng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp ,

               Lập tam-tài định kiếp ḥa căn .

                 Chuyển luân định phẩm cao thăng ,

            Hư Vô bát quái trị thần qui nguyên .

               Diệt tục kiếp trần duyên oan trái ,

               Chưởng đào tiên thủ giải trường tồn .

                  Nghiệp hồng dẫn tử hồi môn ,

            Chí-Công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung .

              Chủ âm-quang thường tùng Thiên-mạng ,

              Độ chơn-thần nhứt văng nhứt lai .

                 Siêu thăng phụng liễn qui khai ,

            Thiên-Cung Phật-xứ Cao-Đài xướng danh .

              Hội nguơn hữu Chí Linh huấn chúng ,

              Đại Long-Hoa nhơn chủng ḥa ki [7] .

                 Tam-kỳ khai hiệp Thiên-Thi ,

            Khoa môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật-duyên .

              Trung khổ hải độ thuyền Bát-nhă ,

              Phước từ-bi giải quả trừ căn .

                 Huờn hồn chuyển đọa vi thăng ,

            Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn Chưởng Âm .

              Thập Thiên-Can bao hàm vạn tượng ,

              Tùng Địa-Chi hóa trưởng Càn-khôn .

                 Trùng-huờn phục-vị thiên-môn ,

            Nguơn linh, hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng .

              Vô siêu đọa quả căn hữu pháp ,

              Vô khổ h́nh nhơn kiếp lưu oan .

                Vô địa ngục, vô quỉ quan ,

            Chí-Tôn đại xá, nhứt trường qui nguyên .

              Chiếu nhũ lịnh Từ-Huyên thọ sắc ,

              Độ anh nhi nam bắc đông tây .

                 Kỳ khai tạo nhứt Linh-Đài ,

            Diệt h́nh tà-pháp cường khai Đại-Đồng .

              Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch ,

              Qui thiện-lương quyết sách vận trù .

                 Xuân-Thu Phất-Chủ Bát-vu ,

            Hiệp qui Tam-Giáo hữu cầu Chí-Chơn .

              Phục nguyên-nhơn huờn tồn Phật tánh ,

              Giáo-hóa hồn hữu-hạnh hữu-duyên .

                Trụ căn quỷ khí cửu-tuyền ,

            Quản khai thiên thượng tạo quyền chí công .

              Lịnh Mẫu-Hậu khai công định-đạo ,

              Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài .

                Càn-khôn Tạo-Hóa sánh tài ,

            Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang .

 

                  " Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu

                 Tạo Hóa Huyền Thiên Cảm Bái " .

 

                  " Nam mô Đại T

ừ Bi Năng Hỉ Xă

                 Thiên Hậu Chí Tôn Đại Bi Đại Ái " .

 

        Niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

 

                                        [ Diêu Tŕ Kim Mẫu ]

 

 

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 3 gật x 3 lạy = 9 gật. Mỗi lạy

 nhớ niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn ) .

 

        [7] lá cờ .

 

 

 

                      TÁN TỤNG CÔNG-ĐỨC

                       DIÊU-TR̀ KIM-MẪU

                        ( Giọng Nam Ai )

 

                    Kể từ hỗn độn sơ khai ,

               Chí-Tôn hạ chỉ trước đài Linh-Tiêu .

                    Lưỡng nghi phân khí hư vô ,

               Diêu-Tŕ Kim-Mẫu nung ḷ hóa-sanh .

                    Âm dương biến tạo chơn thần ,

               Lo cho nhơn-vật về phần hữu-vi .

                    Mớm cơm vú sữa cũng tay ,

               Dưỡng-sanh đùm bọc với tài chí công .

                    Xét v́ nhơn vật lẽ đồng ,

               Chắc chiu hằng để trọn ḷng chung thương .

                    Chí mong ḥa hảo Âm dương ,

               Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn .

                    Mẫu nghi hằng giữ ḷng đơn ,

               Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân .

                    Riêng thương Kim-Mẫu khóc thầm ,

               Biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu .

                    Đôi phen Mẹ luống ưu sầu ,

               Cũng v́ tà-mị dẫn đường con thương .

                    Đỉnh chung là miếng treo gương ,

               Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi .

                    Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi ,

               Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường .

                    Ngồi trông con đặng phi thường ,

               Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh .

                    Xưa con không thấu cội nhành ,

               V́ đường Đạo bế biệt cành hoa rơi .

                    Từ con cách Mẹ phương Trời ,

               Trầm luân khổ hải chơi-vơi sóng trần .

                    Dầu thương nhắm mắt đưa chơn .

               Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu .

                    Ngọc-Hư định phép cũng nhiều ,

               Phái vàng mẹ lănh dắt-d́u con thơ .

                    Trước kia trẻ vẫn mịt mờ ,

               Từ đây mới hẳn ơn nhờ Mẫu-Nghi .

                    Đắc truyền mai mối Tam-Kỳ ,

               Dưới tay cậy có Diêu-Tŕ Cửu-Nương .

                    Chín cô đă sẵn ḷng thương ,

               Mê tân độ chúng bườm trương thoát ṿng .

                    Lục-Nương phất phướn truy hồn ,

               Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh .

                    Bát-Nương thật đấng Chí-Linh ,

               Cùng chung giáo hóa chung cùng lo âu .

                    Thất-Nương khêu đuốc Đạo đầu ,

               Nhờ Người gội ánh nhiệm mầu huyền-vi .

                    Môn-sanh thiện-niệm hằng ngày ,

               Cúi xin Kim-Mẫu muôn loài cứu ương .

                    Đệ đầu khấu bái Nương-Nương ,

               Nén hương đạm bạc xin thương chứng ḷng .

 

         " Nam mô Tạo hóa Huyền Thiên Diêu Tŕ Kim Mẫu ".

         " Nam mô Tạo Hóa Huyền Thiên Cửu Vị Nữ Phật " .

 

        Niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

 

                                        [ Bảo Văn Pháp Quân ]

 

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 3 gật X 3 lạy = 9 gật. Mỗi lạy

 nhớ niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Tiên Tôn ) .

 

 

 

                    Giải Oan

                ( Giọng Nam Xuân )

 

        Ṿng xây chuyển vong hồn tấn hóa ,

        Nương xác thân hiệp ngă Càn-Khôn .

        Bước đường sanh tử đă chồn ,

        Oan-oan nghiệt nghiệt dập dồn trái căn .

        Luật Nhơn quả để răn thánh đức ,

        Cửa luân hồi nhắc bực cao siêu .

        Dầu chẳng phải mực Thiên-điều ,

        Cũng quyền tự chủ dắt d́u thiện lương .

        Gịng khổ hải hễ thường ch́m đắm ,

        Mùi đau thương đă thấm chơn linh .

        Dây oan xe chặt buộc ḿnh ,

        Nhớp nhơ lục dục thất t́nh nhiễm thân .

        Chịu ô trược chơn thần nặng trịu ,

        Mảnh h́nh hài biếng biểu lương tâm .

        Phong trần quen thú cung âm ,

        Cảnh thăng ngớ ngẩn lạc lầm phong-đô .

        Khối trái chủ nhẫn lo vay trả ,

        Mới gầy nên nhân quả nợ Đời .

        Rảnh ḿnh đâu đặng thảnh thơi ,

        Thiên-cung lỡ lối chơi vơi cơi trần .

        May đặng gặp hồng ân chan rưới ,

        Giải trái oan sạch tội tiền khiên .

        Đóng địa ngục, mở tầng Thiên ,

        Khai đường Cực-Lạc, dẫn miền Tây-Phương .

        Nhập Thánh thể ḍ đường cựu vị ,

        Noi chơn-truyền khử quỉ trừ ma .

        Huệ-quang chiếu thấu chánh tà ,

        Chèo thuyền Bát-Nhă Ngân-hà độ sanh .

        Cứ noi bóng Chí Linh, soi bước ,

        Gội mê đồ tắm nước MA-HA .

        Liên đài may nở thêm hoa ,

        LĂO ĐAM cũng biết, THÍCH G̀A cũng quen .

 

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                   [ Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

                Tắm Thánh

            ( Giọng Nam Xuân )

 

        Những vạn vật âm-dương tạo hóa ,

        Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh .

        Con người đứng phẩm tối linh ,

        Nửa người nửa Phật nơi ḿnh anh nhi .

        Đại Từ Phụ từ bi tạo hóa ,

        Tượng mảnh thân giống cả Càn-Khôn .

        Vẹn toàn đủ xác đủ hồn ,

        Xây cơ chuyển thế bảo tồn Vạn-linh .

        Xin ǵn giữ thánh h́nh thanh bạch ,

        Xin xá ân rửa sạch tiền khiên .

        Căn xưa v́ dữ cũng hiền ,

        Dầu ra cửa tội đủ quyền cao siêu .

        Công nuôi dưỡng nâng niu khó nhọc ,

        Phép thương yêu cũng học nơi thầy .

        Sanh nơi đây ở nơi đây ,

        Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn .

        Chốn hồng trần quen lằng gió bụi ,

        Cảnh phù-ba may rủi cũng duyên .

        Đă gan dốc kiếm diệu huyền ,

        Sanh sanh là phận, hiền hiền là công .

        Đừng thối chí ngă ḷng trở gót ,

        Để cho đời chua xót t́nh thương .

        Trăm năm thọ khảo vĩnh trường ,

        Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                              [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

 

 

                 Cầu Hồn Khi Hấp Hối

                   ( Giọng Nam Ai )

 

        Rắp nhập cảnh Thiêng-Liêng hằng sống ,

        Chốn quê xưa giải mộng trần gian .

        D́u đường thoát tục nắm phan ,

        Trông kinh Bạch-Ngọc định Thần giải căn .

        Diêu Tŕ Cung sai nàng Tiên nữ ,

        Phép Lục Nương ǵn giữ chơn hồn .

        Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn ,

        Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm .

        Ớ...... [8] thành tâm cầu nguyện ,

        Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh .

        Ăn năn sám hối tội t́nh ,

        Xét câu minh-thệ gởi ḿnh cơi thăng .

        Dầu nghiệt chướng số căn quả báo ,

        Đừng hăi kinh, cầu đảo Chí-Tôn .

        Cửa địa ngục, khá lánh chơn ,

        Ngọc-Hư Cực Lạc đon đường ruổi dong .

        Dầu trọn kiếp sống không nên đạo ,

        Dầu oan gia tội báo buộc ràng .

        Chí-Tôn xá tội giải oan ,

        Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong .

        Ḱa chiếu diệu bóng hồng Bắc-Đẩu ,

        Ḱa im-ĺm phúc hậu Nam-Tào .

        Cảnh thăng trổi gót cho mau ,

        Xa ṿng tục lụy đặng chầu Chí Linh .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

 

        [8] Tên họ người qui liễu ) .

 

 

                 Cầu Hồn Khi Đă Chết Rồi

                  ( Giọng Nam Ai )

 

        Ba mươi sáu cơi Thiên-Tào ,

        Nhập trong Bát-Quái mở vào Ngọc-Hư .

        Quê xưa trở cơi đọa từ ,

        Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân .

        Dưới chín lớp liên-thần đưa bước ,

        Trên hồng-quang phủ phước tiêu diêu .

        Linh Tiêu Điện, bảng danh nêu ,

        Nguyên căn đẹp vẻ mỹ miều cao thăng .

        Kinh Bạch-Ngọc muôn lằn điễn chiếu ,

        Kêu chơn hồn vịn níu chơn linh .

        Năng lai năng khứ khinh khinh ,

        Mau như điễn chiếu, nhẹ thành bóng mây .

        Cửa Tây Phương khá bay đến chốn ,

        Diệt trần t́nh vui hưởng tiêu diêu .

        Tiên phong Phật cốt mỹ miều ,

        Vào Kinh Bạch-Ngọc lễ triều Chí-linh .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                              [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

 

 

                     Tẩn Liệm

                  ( Giọng Nam Ai )

 

        Dây oan nghiệt dứt rời trái chủ ,

        Nương huyền linh sạch giủ thất t́nh .

        Càn-Khôn bước thánh thượng tŕnh ,

        Giải xong xác tục mượn h́nh Chí Tôn .

        Khối vật chất vô hồn viết tử ,

        Đất biến h́nh tự thử qui căn .

        Đừng v́ thân ái, nghĩa nhân ,

        Xôn xao thoát khổ xa lần bến mê .

        Hồn Trời hóa, trở về Thiên cảnh ,

        Xác Đất sanh, đến lịnh phục hồi .

        Từ từ Cực-lạc an vui ,

        Lánh nơi trược khí hưởng mùi siêu thăng .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                               [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

 

 

                   Cầu Siêu

                ( Giọng Nam Ai )

 

        Đầu vọng bái Tây-Phương Phật-Tổ ,

        A Di-Đà Phật độ chúng dân .

        Quang Thế Âm lân mẫn ân cần ,

        Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc .

        Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát ,

        Bố từ bi tế bạt vong hồn .

        Cứu khổ nàn Thái-ất Thiên Tôn ,

        Miền âm cảnh ngục môn khai giải .

        Ơn Đông Nhạc Đế Quân quảng đại ,

        Độ kẻ lành chế cải tai ương .

        Chốn dạ đài Thập Điện Từ Vương ,

        Thấy h́nh khổ ḷng thương thảm thiết .

        Giảm h́nh phạt bớt đường ly tiết ,

        Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên .

        Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên ,

        Nơi phước địa ở yên tu luyện .

        Xin Trời Phật chứng ḷng sở nguyện ,

        Hộ thương sanh u hiển khương ninh . [9]

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

        [9] Tụng tiếp bài kinh cầu hồn khi đă chết rồi.

        " Ba mươi sáu cơi Thiên Tào v.v... "

        V́ sợ e cho vong hồn hoạc là người không tu mà Hội Thánh mới

 độ hồn, hoặc Đạo hữu phạm thệ mà đi xuống cơi phong đô, nên phải tụng bài

 kinh " Đầu vọng bái Tây phương Phật Tổ v.v..." trước, hầu cho vong hồn hồi

 Dương được, rồi tụng tiếp bài " Ba mươi sáu cơi Thiên Tào " đặng vong hồn

 hưởng phép siêu thăng tịnh độ .

        Phải tụng xen kẻ như vậy cho đủ ba lần, khi dứt th́ nhớ niệm

 câu chú của Thầy 3 lần : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ) .

 

 

 

                   Từ Tổ

                ( Giọng Nam Ai )

 

        Nhơn sanh Thiên số chi kỳ ,

        Người sau kẻ trước đồng qui một đàng .

        Măn căn trở lại Tiên bang ,

        Tiêu diêu khoái lạc tránh đàng mê tân .

        Hôm nay .....[10]  qui thần ,

        Là ngày rảnh nợ hồng trần du Tiên .

        Cúi xin Thất Tổ Cửu-huyền ,

        Thương con ḷng thảo, cháu hiền thọ tang .

        Quả hoa điện hiến linh sàng ,

        Tiên linh chiếu cố tọa bàn chứng minh .

        Lễ nghi quảy hiến cung tŕnh ,

        Có linh xin hưởng chút t́nh thảo thân .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

 

        [10] Tên Đạo hữ qui liễu ).

 

 

 

                 Đưa Linh Cửu [11]

                ( Giọng Nam Ai )

 

        Cầu các trấn Thần linh trợ lịnh ,

        Giữ chơn hồn xa lánh xác trần .

        Nam mô Địa Tạng thi-ân ,

        Đưa đường Thiên cảnh, lánh gần Phong Đô .

        Nam mô Tam Trấn hư vô ,

        Oai nghiêm độ rổi Cao-đồ qui nguyên .

        Nam mô Tam giáo diệu huyền ,

        Tuyệt-luân Bát-Nhă đưa thuyền độ vong .

        Nam mô Bạch-Ngọc công đồng ,

        Thần, Tiên, Thánh, Phật mở ṿng trái oan .

        Nam mô Thượng Đế Ngọc Hoàng ,

        Mở cơ Tận Độ nhẹ nhàng chơn linh .

        Cửa Cực-Lạc thinh thinh rộng mở ,

        Rước vong hồn lui trở ngôi xưa .

        Ṭa sen báu vật xin đưa ,

        Chơn linh an ngự cho vừa quả duyên .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                              [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

        [11] Đồng Nhi tụng bài kinh nầy đến khi hạ huyệt mới chấm

 dứt ) .

 

 

                       Hạ Huyệt

                     ( Giọng Nam Ai )

 

 

        Thức giấc mộng Huỳnh-lương vừa măn ,

        Tiếng phồn ba hết thoảng bên tai .

        Giải thi lánh chốn đọa đày ,

        Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn-Khôn .

        Phép giải oan độ hồn khỏi tội ,

        Phướn tiêu diêu nắm mối trường sanh .

        Ơn nhờ hồng phước Chí-linh ,

        Lôi-Âm tự toại Bồng dinh hưởng nhàn .

        Nhờ hậu Thổ xương tàn ǵn giữ ,

        Nghĩa Chí-Tôn tha thứ tiền khiên .

        Đưa tay vịn phép diệu huyền ,

        Ngọc-Hư lập vị, cửu tuyền lánh chơn .

        Ngó Cực-Lạc theo huờn Xá Lợi ,

        Cửu Trùng Thiên mở lối qui nguyên .

        Rơ ràng Phật cốt tiền duyên ,

        Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân .

 

        Niệm 3 lần : Thường-Cư Nam Hải Quang Âm Như Lai .

 

                                [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

       ( Tụng tiếp Văng Sanh Thần Chú 3 lần ).

 

 

                Văng Sanh Thần Chú

 

        Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha,

 A Di Rị Đô Bà T́, A Di Rị Đa, Tất Đam Bà T́ A Di Rị Đa, Ti Ca Lan Đế,

 A Di Rị Đà T́ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha .

 

        ( Đọc 3 lần )

         Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

 

 

                 Khai Cửu

           Đại Tường và Tiểu Tường

              ( Giọng Nam Xuân )

 

        Đă quá chín tầng Trời đến vị ,

        Thần đặng an Tinh Khí cũng an .

        Tầng Trời gắng bước lên thang ,

        Trông mây nh́n lại cảnh nhàn buổi xưa .

        Cơi thảm khổ đă vừa qua khỏi ,

        Quên trần ai mong mỏi Động-Đào .

        Ngó chi khổ hải sóng xao ,

        Đoạn t́nh yểm dục đặng vào cơi Thiên .

        Giọt lụy của Cửu huyền dầu đổ ,

        Chớ đau ḷng thuận nợ trầm luân .

        Nắm cây huệ kiếm gươm thần ,

        Dứt tan sự thế nợ trần từ đây . [12]

 

      Niệm : Thường Cư Nam Hải Quang Âm Như Lai .

 

 

         [12] Mỗi tuần Cửu phải tụng bài kinh nầy trước, rồi tiếp tụng

 bài Nhứt Cửu hay Nhị Cửu vân vân hoặc Tiểu Tường hay Đại Tường, tụng 3

 lần ) .

 

 

 

                        Đệ Nhứt Cửu

                        ( Giọng Nam Xuân )

 

        Vườn Ngạn-Huyển sanh hoa đă héo ,

        Khối h́nh hài đă chịu ră tan .

        Bảy dây oan nghiệt hết ràng ,

        Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương .

        Ḱa Thiên cảnh con đường ṿi vọi ,

        Ánh hồng quân đương chói Ngọc lầu .

        Cung Thiềm gắng bước cho mau ,

        Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam Thiên .

        Khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại ,

        Đoạn cho rồi oan trái buổi sanh .

        Đem ḿnh nương bóng Chí linh ,

        Định tâm chí Thánh mới ǵn ngôi xưa .

        Hồn định tỉnh đă vừa định tỉnh ,

        Phách anh linh ắc phải anh linh .

        Quản bao Thập ác lục h́nh ,

        Giải thi thoát khổ diệt h́nh đoạn căn .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                             [ Nhứt Nương Diêu Tŕ

 Cung ]

 

 

 

                       Đệ Nhị Cửu

                    ( Giọng Nam Xuân )

 

        Tây-Vương-Mẫu vườn đào ướm chín ,

        Chén trường sanh có lịnh ngự ban .

        Tiệc hồng đă dọn sẵn sàng ,

        Chơn thần khá đến  hội hàng chư linh .

        Đă thấy đủ Thiên-Đ́nh huyền pháp ,

        Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều .

        Đẩu tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu ,

        Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư .

        Khí trong trẻo dường như băng tuyết ,

        Thần im đ́m dường nét thiều-quang .

        Xa chừng Thế giái Địa hoàn ,

        Cơi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

 

                           [ Nhị Nương Diêu Tŕ Cung ]

 

 

 

                Đệ Tam Cửu

                ( Giọng Nam Xuân )

 

        Cơi Thanh-thiên lên miền Bồng-Đảo ,

        Động Thiên-Thai bảy Lăo đón đường .

        Cam-Lồ rưới giọt nhành dương ,

        Thất t́nh lục dục như dường tiêu tan .

        Cung Đẩu-Tốt [13] nhặc khoan tiếng nhạc ,

        Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh .

        Tiêu-Thiều lấp tiếng dục t́nh ,

        Bờ dương bóng phụng đưa ḿnh nâng thân .

        Cung Như-Ư Lăo Quân tiếp khách ,

        Hội Thánh Minh giao cách Trường xuân .

        Thanh quang rỡ rỡ đ̣i ngàn ,

        Chơn hồn khoái lạc lên đàng Vọng Thiên .

 

        Niệm 3 lần : Nam ô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                             [ Tam Nương Diêu Tŕ Cung ]

 

        [13] Chánh văn cung Đẩu-suất .

 

 

                Đệ Tứ Cửu

                ( Giọng Nam Xuân )

 

        Sắc huỳnh chiếu rọi vàng đường hạc ,

        Cơi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên .

        Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền ,

        Vào cung Tuyệt-Khổ kiến Huyền Thiên Quân .

        Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng ,

        Bộ Lôi Công giải tán trược quang .

        Cửa lầu Bát Quái chun ngang ,

        Hỏa Tinh Tam Mụi thiêu tàn oan gia .

        Đạp Thái sơn nhảy qua Đẩu-Suất ,

        Định Kim Câu đến chực Thiên môn .

        Chơn thần đă nhập Càn Khôn ,

        Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Tứ Nương Diêu Tŕ Cung ]

 

 

 

                  Đệ Ngũ Cửu

                 ( Giọng Nam Xuân )

 

        Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ ,

        Cơi Xích-Thiên vội mở ải quan .

        Thiên-Quân diêu động linh-phan ,

        Cả miền Thánh vức nhộn-nhàng tiếp nghinh .

        Đài Chiếu-Giám cảnh minh nhẹ bước ,

        Xem rơ ràng tội phước căn sinh .

        Lần vào cung Ngọc diệt h́nh ,

        Khai kinh Vô-tự đặng nh́n quả duyên .

        Đắc văn-sách Thông-thiên định Địa ,

        Phép huyền-công trụ nghĩa hóa thân .

        Kỵ kim quang, kiến Lăo-Quân ,

        Dựa xe Như-ư oai thần tiễn thăng .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Ngũ Nương Diêu Tŕ Cung ]

 

 

                 Đệ Lục Cửu

                ( Giọng Nam Xuân )

 

        Bạch-Y-Quan mở đàng rước khách ,

        Cơi Kim-Thiên nhẹ tách Tiên xa .

        Vào cung Vạn-Pháp xem qua ,

        Cho tường cựu nghiệp mấy ṭa Thiên-nhiên .

        Cung Lập-khuyết t́m duyên định ngự ,

        Lănh Kim-Sa đặng dự Như-Lai .

        Minh-vương Khổng-Tước cao bay ,

        Đem chơn thần đến tận đài Huệ-Hương .

        Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh thể ,

        Trừ tiêu tàn ô-uế sinh quang .

        Tiêu-thiều trổi tiếng nhặt khoan ,

        Đưa linh thẳng đến Niết-Bàn mới thôi .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                             [ Lục Nương Diêu Tŕ Cung ]

 

 

 

                 Đệ Thất Cửu

                ( Giọng Nam Xuân )

 

        Nhẹ phơi phới dồi dào không khí ,

        Hạo Nhiên-Thiên đă chí môn-quan .

        Đẹp xinh cảnh vật đ̣i ngàn ,

        Hào-quang chiếu diệu khai đàng thăng thiên .

        Cung Chưởng-Pháp xây quyền tạo hóa ,

        Kiến Chuẩn-Đề thạch-xá giải thi .

        Dà-Lam dẫn nẻo Tây-Qui ,

        Kim-chung mở lối kịp kỳ kỵ sen .

        Động Phổ-hiền Thần-Tiên hội hiệp ,

        Dở Kim-cô đưa tiếp linh-quang .

        Im-ĺm ḱa cơi Niết-Bàn ,

        Lôi-Âm trống thúc lên đàng Thượng-Thiên .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                            [ Thất Nương Diêu Tŕ Cung ]

 

 

 

                 Đệ Bát Cửu

                ( Giọng Nam Xuân )

 

        Hơi Tiên-tửu nực nồng thơm ngọt ,

        Phi Tưởng-Thiên để gót tới nơi .

        Mùi trần khi đă xa khơi ,

        Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong .

        Cung Tận-thức thần thông biến hóa ,

        Phổ-Đà-Sơn giải quả Từ-hàng .

        Cỡi Kim-Hẩu đến Tịch-san ,

        Đẩu-vân nương phép Niết-Bàn đến xem .

        Cung Diệt-Bửu ngọc rèm đă rủ ,

        Nghiệp hữu h́nh tựng đủ Vô-vi .

        Hồ Tiên vội rót tức th́ ,

        Nước Cam-lồ rửa bi-ai kiếp người .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                  [ Bát Nương Diêu Tŕ Cung ]

 

 

                 Đệ Cửu Cửu

               ( Giọng Nam Xuân )

 

        Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển ,

        Tọa hóa Thiên sanh biến vô cùng .

        Hội Bàn-Đào, Diêu-Tŕ Cung ,

        Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban .

        Cung Bắc Đẩu xem căn quả số ,

        Học triều nghi vào ở Linh-Tiêu .

        Ngọc-Hư-Cung, sắc lịnh kêu ,

        Thưởng phong, trừng trị phân điều đọa thăng .

 

                        [ Cửu Nương Diêu Tŕ Cung ]

 

 

        Nơi Kim-Bồn vàn vàn nguơn chất ,

        Tạo h́nh hài các bậc nguyên nhân .

        Cung Trí-Giác, trụ tinh thần ,

        Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Diêu Tŕ Kim Mẫu ]

 

 

                        KINH TIỂU TƯỜNG

                        200 ngày [14]

                        ( Giọng Nam Xuân )

 

        Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín ,

        Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều .

        Ngọc-Hư đại hội ngự triều ,

        Thiều-quang nhị bá Thiên-kiều để chơn .

        Bồ-Đề-Dạ dẫn hồn thượng tấn ,

        Cực-Lạc-quan đẹp phận Tây-qui .

        Vào Lôi-Âm, kiến A-Di ,

        Bộ-Công Di-Lạc Tam-Kỳ độ sanh .

        Ao Thất-Bửu gội ḿnh sạch tục ,

        Ngôi Liên đài quả phúc Dà-Lam .

        Vạn-linh trổi tiếng mầng thầm ,

        Thiên-thơ Phật tạo độ phàm giải căn .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                [ Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu ]

 

        [14] Khi làm tuần cửu cửu rồi, đếm đủ 200 ngày th́ làm

 Tiểu-Tường ) .

 

 

                        KINH ĐI TƯỜNG

                        300 Ngày [15]

                        ( Giọng Nam Xuân )

 

        Hỗn Ngươn-Thiên dưới quyền Giáo-Chủ ,

        Di-Lạc đương thâu thủ phổ duyên .

        Tái sanh sửa đổi Chơn-Truyền ,

        Khai cơ tận độ cửu-tuyền diệt vong .

        Hội Long-Hoa tuyển phong Phật vị ,

        Cơi Tây-Phang đuổi quỉ trừ ma .

        Giáng linh Hộ-Pháp Di-Đà ,

        Chuyển cây Ma-Xử đuổi tà trục tinh .

        Thâu các Đạo-hữu h́nh làm một ,

        Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên .

        Tạo đời cải dữ ra hiền ,

        Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí-Tôn .

 

        Niệm 3 lần : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tác Ma Ha Tát .

 

                        [ Thích Ca Mâu Ni Văn Phật ]

 

        [15] Sau ngày Tiểu-Tường, đếm đủ 300 ngày th́ làm

 Đại-Tường .

 

 

                    DI-LC CHƠN-KINH

                          ***

 

 

                     BÀI KHAI KINH

                    (Giọng Nam Xuân)

 

                      Khai Kinh Kệ

             Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp ,

             Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ .

             Ngă kim thính văn đắc thọ tŕ ,

             Nguyện giải Tân-Kinh chơn thiệt nghĩa .

 

               THÍCH CA MÂU NI VĂN-PHT THUYẾT

                      DI-LC CHƠN-KINH

 

         Thượng Thiên Hỗn-Ngươn Hữu :

    Brahma Phật .

    Civa Phật .

    Christna Phật .

    Thanh-Tịnh-Trí Phật .

    Diệu-Minh-Lư Phật .

    Phục-Tưởng-Thị Phật .

    Diệt-Thể-Thắng Phật .

    Phục-Linh-Tánh Phật .

    Nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử, tri khổ

 nghiệp-chướng luân-chuyển hóa sanh, năng du ta-bà thế-giái độ tận Vạn-Linh

 đắc qui Phật-vị .

 

         Hội Ngươn Thiên-Hữu :

         Trụ-Thiên Phật .

         Đa-Ái-Sanh Phật .

         Giải-Thoát-Khổ Phật .

         Diệu-Chơn-Hành Phật .

         Thắng-Giái-Ác Phật .

         Nhứt thiết chư Phật tùng lịnh DI-LC-VƯƠNG PHT, năng chiếu

 diệu-quang tiêu-trừ nghiệt-chướng .

         Nhược hữu chúng sanh văn-ngă ưng đương thoát nghiệp, niệm Phật,

 niệm Pháp, niệm Tăng, tùng thị Pháp-điều Tam-Kỳ Phổ-Độ, tất đắc giải-thoát

 luân-hồi, đắc-lộ Da-La Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề thị chi chứng quả Cực-Lạc

 Niết-Bàn .

         Nhược nhơn đương sanh, nhược nhơn vị sanh, nhược nhơn hữu kiếp,

 nhược nhơn vô kiếp, nhược nhơn hữu tội, nhược nhơn vô tội, nhược nhơn

 hữu niệm, nhược nhơn vô niệm, thính-đắc ngă ngôn phát tâm thiện-niệm,

 tất đắc A-Nậu Đa-La Tam-diệu Tam-Bồ-Đề tất đắc giải-thoát .

    Nhược hữu nhơn thọ tŕ khủng kinh ma-chướng, nhứt tâm thiện-niệm :

 Nam mô DI-LC-VƯƠNG B--TÁT, năng cứu khổ-ách, năng cứu tam-tai, năng

 cứu tật-bịnh, năng độ dẫn chúng sanh thoát chư nghiệt-chướng, tất đắc

 giải-thoát .

 

                             *

                           *   *

 

         Hư-Vô-Cao-Thiên hữu :

         Tiếp-Dẫn Phật .

         Phổ-Tế Phật .

         Tây-Qui Phật .

         Tuyển-Kinh Phật .

         Tế-Pháp Phật .

         Chiếu-Duyên Phật .

         Phong-Vị Phật .

         Hội-Chơn Phật .

         Như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật tùng lịnh NHIÊN-ĐĂNG CỔ-PHT,

 dẫn độ Chơn-Linh đắc-Pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A-Nậu Đa-La

 Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề chứng quả nhập Cực-Lạc-Quốc, hiệp chúng đẳng chư Phật

 tạo định Thiên-Thi tận độ chúng sanh đắc-qui Phật-vị .

         Nhược hữu Thiện-Nam-Tử, Thiện-Nữ-Nhân tu tŕ thính ngă dục

 đắc Chơn-Truyền niệm thủ NHIÊN-ĐĂNG CỔ-PHT, thường du ta-bà Thế-Giái

 giáo-hóa Chơn-Truyền phổ-tế Chúng-Sanh giải-thoát lục-dục thất-t́nh,

 thoát đọa luân-hồi tất đắc giải-thoát .

 

                             *

                           *   *

 

         Tạo-Hóa Huyền-Thiên-Hữu :

         Quảng-Sanh Phật .

         Dưỡng-Dục Phật .

         Chưởng-Hậu Phật .

         Thủ-Luân Phật .

         Dữ cửu vị Nữ Phật .

         Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh KIM-BÀN

 PHT-MẪU, năng tạo, năng hóa Vạn-Linh, năng du ta-bà Thế giái dưỡng-dục

 quần-sanh qui nguyên Phật vị .

         Nhược hữu Thiện-nam-tử, Thiện nữ-nhân thính ngă dục tu phát-nguyện

 Nam-Mô KIM-BÀN PHT-MẪU dưỡng-dục quần-linh, nhược hữu sanh, nhược vị

 sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu

 niệm, nhược vô niệm, huờn hư thi h́nh đắc A-Nậu Đa-La Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề

 Xá-Lợi-Tử qui nguyên Phật-Vị tất đắc giải-thoát .

 

                              *

                            *   *

 

         Phi-Tưởng Diệu-Thiên Hữu :

         Đa-Pháp Phật .

         Tịnh-Thiện-Giáo Phật .

         Kiến-Thăng-vị Phật .

         Hiển-Hóa-Sanh Phật .

         Trục-Tà-Tinh Phật .

         Luyện-Đắc-Pháp Phật .

         Hộ-Tŕ-Niệm Phật .

         Khai-Huyền-Cơ Phật .

         Hoán-Trược-Tánh Phật .

         Đa-Phúc-Đức Phật .

         Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh TỪ-HÀNG B--TÁT,

 năng du Ta-Bà Thế-Giái thi Pháp hộ tŕ Vạn-Linh Sanh-Chúng .

         Nhược hữu Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhân, tín ngă ưng-đương phát

 nguyện Nam-Mô TỪ-HÀNG B--TÁT, năng cứu tật-bịnh, năng cứu tam-tai,

 năng độ tận Chúng-Sanh thoát ư tứ-khổ, năng trừ tà-ma, năng trừ

 nghiệt-chướng, tất đắc giải-thoát .

 

                            *

                          *   *

         Hạo Nhiên-Pháp-Thiên Hữu :

         Diệt-Tướng Phật .

         Đệ-Pháp Phật .

         Diệt-Oan Phật .

         Sát-Quái Phật .

         Định-Quả Phật .

         Thành-Tâm Phật .

         Diệt-Khổ Phật .

         Kiên-Tŕ Phật .

         Cứu-khổ Phật .

         Xá-Tội Phật .

         Giải-Thể Phật .

         Như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật tùng lịnh CHUẨN-ĐỀ B--TÁT,

 PHỔ-HIỀN B--TÁT, thường du ta-bà Thế-Giái độ tận Vạn-Linh .

         Nhược hữu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, tín ngă ưng-đương

 phát-nguyện Nam-Mô CHUẨN-ĐỀ B--TÁT, PHỔ-HIỀN B--TÁT, năng trừ

 ma-chướng quỉ tai, năng cứu khổ-ách nghiệt-chướng, năng độ Chúng-Sanh

 qui ư Cực-Lạc, tất đắc giải-thoát [16]

 

        [16] Tụng đến đây mỗi niệm danh chư Phật, một gật .

 

 

      Nam-Mô DI-LC VƯƠNG-PHT

         - Brahma Phật

         - Civa Phật

         - Christna Phật

         - Thanh-Tịnh-Trí Phật

         - Diệu-Minh-Lư Phật

         - Phục-Tưởng-Thị Phật

         - Diệt-Thể-Thắng Phật

         - Phục-Linh-Tánh Phật

         - Trụ-Thiện Phật

         - Đa-Ái-Sanh Phật

         - Giải-Thoát-Khổ Phật

         - Diệu-Chơn-Hành Phật

         - Thắng-Giái-Ác Phật

 

         - NHIÊN-ĐĂNG CỔ-PHT

         - Tiếp-dẫn Phật

         - Phổ-Tế Phật

         - Tây-Qui Phật

         - Tuyển-Kinh Phật

         - Tế-Pháp Phật

         - Chiếu-Duyên Phật

         - Phong-Vị Phật

         - Hội-Chơn Phật

 

         - KIM-BÀN PHT-MẪU

         - Quảng-Sanh Phật

         - Dưỡng-Dục Phật

         - Chưởng-Hậu Phật

         - Thủ-Luân Phật

         - Cửu-Vị Nữ-Phật

 

         - TỪ-HÀNG B--TÁT

         - Đa-Pháp Phật

         - Tịnh-Thiện-Giáo Phật

         - Kiến-Thăng-Vị Phật

         - Hiển-Hóa-Sanh Phật

         - Trục-Tà-Tinh Phật

         - Luyện-Đắc-Pháp Phật

         - Hộ-Tŕ-Niệm Phật

         - Khai-Huyền-Cơ Phật

         - Hoán-Trược-Tánh Phật

         - Đa-Phúc-Đức Phật

 

         - CHUẨN-ĐỀ B--TÁT

         - PHỔ-HIỀN B--TÁT

         - Diệt-Tướng Phật

         - Đệ-Pháp Phật

         - Diệt-Oan Phật

         - Sát-Quái Phật

         - Định-Quả Phật

         - Thành-Tâm Phật

         - Diệt-Khổ Phật

         - Kiên-Tŕ Phật

         - Cứu-Khổ Phật

         - Xá-Tội Phật

         - Giải-Thể Phật

 

    Niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

      ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4 gật X 3 = 12 gật. Mỗi lạy niệm:

 Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ) .

 

 

                         Sám Hối

                        ( Giọng Nam Xuân )

 

        Cuộc danh lợi là phần thưởng quí ,

        Đấng Hóa-công xét kỹ ban ơn .

        Ḷng đừng so thiệt tính hơn ,

        Ngày đêm than thở dạ hờn ích chi .

        Người sang cả là v́ duyên trước ,

        Kẻ không phần luống ước cầu may .

        Sang giàu chẳng khác chi mây ,

        Khi tan khi hiệp, đổi xây không thường .

        Việc sanh tử như đường chớp nhoáng ,

        Bóng quang-âm ngày tháng dập-dồn .

        Giữ cho trong sạch linh hồn ,

        Rèn ḷng sửa nết đức tồn hậu lai .

        Điều họa phước không may t́m tới ,

        Tại ḿnh dời nên mới theo ḿnh .

        Cũng như bóng nọ tùy h́nh ,

        Dữ lành hai lẽ, công-b́nh thưởng răn .

        Khi vận thời lung-lăng chẳng kể ,

        Lúc suy vi bày lễ khẩn cầu .

        Sao bằng ở phải buổi đầu ,

        Thần minh chánh trực có đâu tư v́ ?

        Người làm phước có khi mắc nạn ,

        Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang .

        Ấy là nợ trước c̣n mang ,

        Duyên kia chưa dứt c̣n đang thưởng đền .

        Nếu vội trách người trên th́ đọa ,

        Cũng có khi tai họa trả liền .

        Đó là báo ứng nhăn tiền ,

        Mau th́ ḿnh chịu lâu truyền cháu con .

        Lo danh vọng hao ṃn thân thể ,

        Ham làm giàu của để bằng non .

        Một mai nhắm mắt đâu c̣n ,

        Đem vàng chuộc mạng đổi ḷn đặng chăng .

        Trên đầu có bủa giăng Thần-Thánh ,

        Xét xem người tánh hạnh dữ hiền .

        Làm lành đặng hưởng phước duyên ,

        Trong ḷng nham hiểm lộc quyền giảm thâu .

        Đừng tính kế độc sâu trong dạ ,

        Mà gỗ ganh oán chạ thù vơ .

        Trái oan nào khác mối tơ ,

        Rối rồi không gỡ bao giờ cho ra .

        Thấy h́nh khổ dạ ta đâu nỡ ,

        Khuyên làm lành trừ đỡ tội căn .

        Quấy rồi phải biết ăn năn ,

        Ở cho nhơn hậu chế răn ḷng tà .

        Hăy có dạ kỉnh già thương khó ,

        Chớ đem ḷng lấp ngơ tài hiền .

        Xót thương đến kẻ tật nguyền ,

        Đỡ nâng yếu thế b́nh quyền mồ côi .

        Làm con phải trau giồi hiếu đạo ,

        Trước là lo trả thảo mẹ cha .

        Ḷng thành thương tưởng ông bà ,

        Nước nguồn cây cội mới là tu-mi .

        Giá trong sạch nữ nhi trượng tiết ,

        Giữ cho tṛn trinh liệt mới mầu .

        Ở sao đáng phận đạo-dâu ,

        Thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái ngoan .

        Đừng có cậy giàu sang chẳng nể ,

        Không kiên chồng khi dể công cô .

        Ấy là những gái hung đồ ,

        Xúi chồng tranh cạnh hồ-đồ sân si .

        Tánh ngoan ngạnh không v́ cô bác ,

        Thoái lăng loàn bạn tác khinh khi .

        Ngày sau đọa chốn Âm-ty ,

        Gông kềm khảo kẹp ích ǵ rên la .

        Người tai mắt đạo nhà khá giữ ,

        Nghĩa anh em cư xử thuận ḥa .

        Vẹn tṛn đạo cả giềng ba ,

        Kính anh mến chị th́ là phận em .

        Trên thương dưới xét xem kẻ nhỏ ,

        Lúc lâm nàn chớ bỏ tránh xa .

        Cũng là một gốc sinh ra ,

        Gồm bao nâng đỡ ruột rà thương nhau .

        Người trung trực lo âu nợ nước ,

        Hưởng lộc Vua t́m chước an bang .

        Chớ làm con giặc tôi loàn ,

        Thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà .

        Phận làm tớ thật thà trung tín ,

        Với chủ nhà trọn kính trọn ngay .

        Áo cơm no ấm hằng ngày ,

        Của người châu cấp ơn dày nghĩa sâu .

        Đừng gặp việc câu mâu biếng nhác ,

        Mà quên lời phú thác dặn ḍ .

        Trước người gỉa bộ siêng lo ,

        Sau lưng gian trá so đo tấc ḷng .

        Phải chừa thói loài ong tay áo ,

        Bớt học đ̣i khỉ dạo ḍm nhà .

        Ǵn ḷng ngay thẳng thật thà ,

        Nói năng minh chánh lời ra phải nh́n .

        Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại ,

        Đừng gian mưu hăm hại người hiền .

        Anh em bằng hữu kết nguyền ,

        Một ḷng tin cậy phải kiên phải v́ .

        Chẳng thấy khó mà khi mà thị ,

        Gặp người giàu mà vị mà nâng .

        Dầu khi gặp lúc gian-truân ,

        Cũng đồng giúp ích chớ đừng mặt ngơ .

        Làm người phải kính thờ Thần Thánh ,

        Giữ lời nguyền tâm tánh tưởng tin .

        Hể là niệm Phật tụng kinh ,

        Rèn ḷng sửa nết khá in như nguyền .

        Chừa thói xấu đảo điên trong dạ ,

        Muôn việc chi chẳng khá sai lời .

        Dối người nào khác dối Trời ,

        Trời đâu dám dối ra đời ngỗ ngang .

        Chớ lầm tưởng trong hang vắng tiếng ,

        Mà dể duôi sanh biến lăng loàn .

        Con người có trí khôn ngoan ,

        Tánh linh hơn vật biết đàn lễ nghi .

        Phải cho biết kỉnh v́ trên trước ,

        Đừng buông lời lấn lướt hồ đồ .

        Thuận cùng chú bác cậu cô ,

        Bà con cḥm xóm ra vô khiêm nhường .

        Thấy ǵa yếu hẹp đường nhượng tránh ,

        Đừng chỗ đông buông tánh quá vui .

        Cợt người ta ra dạ dễ duôi ,

        Sanh điều xích mích đâu nguôi dạ hờn .

        Khi tế tự chớ lờn chớ dễ ,

        Việc quan, hôn thủ lễ nghiêm trang .

        Ǵn ḷng chẳng khá lăng loàn ,

        Lễ nghi vẹn giữ vững vàng chớ quên .

        Giàu sang ấy ơn trên giúp sức ,

        Phước ấm no túc thực túc y .

        Thấy người gặp lúc tai nguy ,

        Ra tay tế độ ấy th́ ḷng nhơn .

        Thương đồng loại cũng hơn thí bạc ,

        Thấy trên đường miểng bát miểng chai .

        Hoặc có đinh nhọn, chông gai ,

        Mau tay lượm lấy đoái hoài kẻ sau .

        Ấy làm phước khỏi hao khỏi tốn ,

        Chẳng có đâu ṃn vốn thâm tiền .

        Bắc cầu đắp sửa đường liền ,

        Kẻ qua người lại bước yên gọn-gàng .

        Thi ân hậu bạc ngàn khó sánh ,

        Rán tập thành sửa tánh từ ḥa .

        Việc lành chẳng khá bỏ qua ,

        Tuy rằng nhỏ nhít cũng là công phu .

        Năng là phải nhựt nhu ngoạt nhiễm ,

        Lâu ngày dồn tính đếm có dư .

        Phước nhiều tội quá tiêu trừ ,

        Phép Trời thưởng phạt không tư chẳng v́ .

        Thấy lỗi mọn chớ nghi chẳng hại ,

        Thường dạn làm tội hằng hà .

        V́ chưng tựu thiểu thành đa ,

        Họa tai báo ứng chẳng qua mảy nào .

        Giữa bụi thế giữ sao khỏi vấy ,

        Biết ăn năn xét lấy sửa ḷng .

        Làm người nhơn nghĩa xử xong ,

        Rủi cho gặp lúc long-đong chẳng sờn .

        Hễ biết nghĩa thọ ơn chẳng bội ,

        Giúp cho người chớ vội khoe ra .

        Việc chi cũng có chánh tà ,

        Làm điều phải nghĩa lánh xa vạy-ṿ .

        Khi gặp chuyện khá ḍ xét cạn ,

        Liệu sức ḿnh cho hẳn sẽ làm .

        Chớ đừng thấy của dấy tham ,

        Giục người làm quấy ắt cam đồng h́nh .

        Ở ngay thẳng Thần minh bảo hộ ,

        Nét xéo-xiên gặp chỗ rạt tù .

        Trong đời rất hiếm vỏ phu ,

        Lường cân tráo đấu dối tu cúng chùa .

        C̣n hoi-hóp tranh đua bay nhảy .

        Nhắm mắt rồi phủi thảy lợi danh ,

        Lương tâm thường xét cho rành .

        Của không phải nghĩa chớ sanh ḷng tà .

        Người quân tử chẳng thà chịu khổ ,

        Đâu làm điều nhục tổ hổ tông .

        Đứa ngu thấy của th́ mong ,

        Không ǵn tội lỗi phép công nước nhà .

        Bày chước độc xúi ra việc quấy ,

        Tổn cho người mà lấy lợi riêng .

        Hễ nghe khua động đồng tiền ,

        Sửa ngay làm vạy không kiên chút nào .

        Người nghèo khổ biết sao than kể ,

        Kẻ lễ nhiều cậy thế ỷ quyền .

        Làm quan tính kế đảo điên ,

        Gạt thâu gia sản đất-điền của dân .

        Thả tôi-tớ thôn-lân húng hiếp ,

        Bức gái lành ép thiếp đ̣i hầu .

        Trong ḷng mưu chước rất sâu ,

        Mai sau suy sụp đáo đầu ra chi .

        Gái xướng kỵ trai th́ du đảng ,

        Phá tan-hoang gia sản suy-vi .

        Làm người phải khá xét suy ,

        Của rơi chớ lượm, tham th́ phải thâm .

        C̣n một nỗi gian-dâm đại tội ,

        Lấy vợ người làm lỗi tiết trinh .

        Tuy là Trời đất rộng thinh ,

        Mắt dường sao nháy chiếu minh ḷng người .

        Lương tâm biết hổ ngươi chừa lỗi ,

        Mới biệt phân sừng đội long mang .

        Việc lành việc dữ đồn vang ,

        Tuy là bóng khuất xương tan tiếng c̣n .

        Gái tiết hạnh giữ tṛn danh giá ,

        Chớ học đ̣i mèo mả gà đồng .

        Làm điều nhục nhă Tổ-tông ,

        Tiếng nhơ giặt rửa biển sông đặng nào .

        Trai trung hiếu sửa trau ba mối ,

        Đừng buông-lung lầm lỗi năm hằng .

        Hung-hoang tội báo nghiệt căn ,

        Kẻ chê người thị không bằng cỏ cây .

        Thà tiết kiệm hằng ngày no đủ ,

        Tánh siêng-năng lam lụ làm ăn .

        Ḷng chừa biếng nhác kiêu căng ,

        Của tiền lăng phí không ngằn phải tiêu .

        Ḷng Trời đất thương đều muôn vật ,

        Đức háo sanh Tiên, Phật một mầu .

        Thượng cầm, hạ thú lao xao ,

        Côn trùng, thảo mộc, loài nào chẳng linh .

        Nó cũng muốn như ḿnh đặng sống ,

        Nỡ ḷng nào tuyệt giống dứt ṇi .

        Bền công kinh sách xem coi ,

        Vô can sát mạng thiệt tḥi rất oan .

        Chớ kiếm thế gọi ngoan xảo trá ,

        Lưới rập chim, thuốc cá, đốt rừng .

        Thương thay phá noăn lẫy lừng ,

        Tội căn báo ứng biết chừng nào an .

        Lại có kẻ hung-hoang ác nghiệt ,

        Cướp giựt rồi chém giết mạng người .

        Đoàn năm lũ bảy dạo chơi ,

        Hiếp người lương thiện phá đời hại dân .

        Tua phá tưởng thương lần ṇi giống ,

        Hăy xét v́ mạng sống khó cầu .

        Cũng đừng bài bạc lận nhau ,

        Rủ ren rù quyến lấy xâu ăn đầu .

        Phải hiểu biết máy sâu họa kín ,

        Thánh-Thần đâu tư lịnh bỏ qua .

        Thường ngày tuần khắp xét tra ,

        Phạt người hung ác đọa sa A-tỳ .

        Sống dương thế hành th́ căn bịnh ,

        Xui tai-nàn dấp dính theo ḿnh .

        Ăn năn khử ám hồi minh ,

        Từ-bi Trời-Phật rộng t́nh xét cho .

        Đừng cố oán thầm lo gây họa ,

        Đem ḷng thù hăm dọa rấp đường .

        Đốt nhà tháo cống phá mương ,

        Nước tràn lục ngập ruộng vườn tan hoang .

        Thêm liều mạng đặng toan đổ tội ,

        Cho người hiền chịu lỗi vương mang .

        Khi hồn ĺa khỏi trần gian ,

        Hóa ra ngạ-qủi cơ hàn khổ thân .

        Đời nhiều kẻ khi Thần thị Thánh ,

        Ám muội ḷng tánh hạnh gổ-ganh .

        Thấy ai làm phải làm lành ,

        Siểm gièm cho đặng khoe danh của ḿnh .

        Lại c̣n có tánh t́nh hiểm độc ,

        Xúi phân chia thân tộc ruột rà .

        Làm cho chồng vợ ĺa xa ,

        Cả đời nghiệp báo oan gia chẳng rời .

        Muốn tránh đặng khỏi nơi tội qúa ,

        Lánh kẻ tà chẳng khá nên gần .

        Thí tiền thí bạc chẩn bần ,

        Người đau th́ thuốc, Thánh, Thần phước ban .

        Đêm thanh vắng chớ toan mưu dối ,

        Xúi trẻ thơ lầm-lỗi ngỗ-ngang .

        Âm đài gông trống sẵn sàng ,

        Chờ khi thác xuống hổ mang hành h́nh .

        Các thơ truyện huê t́nh xé hủy ,

        Kẻo để đời làm lụy luân thường .

        Nói lời tục tĩu không nhường ,

        Tội hành cắt lưỡi trăm đường ghê thay .

        Lại có kẻ miệng ngay ḷng vạy ,

        Tới làm chùa, dối cậy in kinh .

        Ăn gian xớt bớt cho ḿnh ,

        Dầu qua dương pháp, luật hành Diêm-Vương .

        Thêm những săi giả nương cửa Phật ,

        Của thập phương châu cấp thê nhi .

        Ngày sau đọa lạc Âm-ty ,

        Thường thường khảo kẹp chẳng khi nào rời .

        Thấy giấy chữ rớt rơi lượm lấy ,

        Đốt ra tro bỏ chảy ḍng sông .

        Thủy triều vận tải biển đông ,

        Ḷng hằng dường ấy phước đồng ăn chay .

        Chịu cực khổ đắng cay biết mấy ,

        Cuốc, cày, bừa, gieo, cấy, gặt, đong .

        Làm ra lúa gạo dày công ,

        Dầm mưa dan nắng kẻ nông nhọc nhằn .

        Nhờ Diêm-Đế đức cao ân nặng ,

        T́m lúa khoai người đặng no ḷng .

        Ngày ngày vọng niệm chớ vong ,

        Chẳng nên hủy hoại mới pḥng khỏi hoang .

        Chớ hiểm độc dạ lang lần lựa ,

        Nhơn thất mùa bế vựa gắt gao .

        Chờ khi lúa phát giá cao ,

        Khai ra bán mắc Trời nào dung cho .

        Ơn trợ giúp khá lo đền báo ,

        Giữ vẹn tṛn nghĩa đạo với đời .

        Túng cùng vay mượn của người ,

        Vui ḷng tính trả vốn lời cho kham .

        Chớ oán-chạ tham lam ngược ngạo ,

        Bội nghĩa ân trở tráo chước sâu .

        Luân hồi thưởng phạt rất mầu ,

        Chuyển thân tái thế ngựa trâu công đền .

        Người phú-túc vung nền âm đức ,

        Lấy ḷng nhơn giúp sức trợ nghèo .

        Chớ sanh chước hiểm hẹp eo ,

        Lời tăng quá vốn kẻ nghèo xiết than .

        Làm mặt phải bạc ngàn cúng Phật ,

        Ép kẻ nghèo cố đất cầm vườn .

        Phật Trời nhơn vật đồng thương ,

        Có đâu hưởng của bất lương mà mời .

        Phận làm chủ lấy lời nhỏ nhẹ ,

        Mà nghiêm-trừng mấy kẻ tôi đ̣i .

        Đừng ḷng nham hiểm hẹp ḥi ,

        Buông lời chửi rủa đ̣n roi không từ .

        Tánh độc ác tội dư tích trữ ,

        Chốn Âm-cung luật xử nặng nề .

        Đánh đ̣n khảo kẹp gớm-ghê ,

        Hành h́nh khổ năo chẳng hề nới tay .

        Miền Âm-cảnh nhiều thay h́nh lạ ,

        Cơi dương trần tội quá dẫy đầy .

        Thánh hiền kinh sách dạy bày ,

        Ḷng người ám muội lỗi gây ra hoài .

        Kẻ lỗ măng chê bai khinh dễ ,

        Rằng thác rồi c̣n kể ra chi .

        Nhăn tiền trả quả tức th́ ,

        Tội dư con cháu một khi đền bồi .

        Chớ quấy tưởng luân hồi phi lư ,

        Mà hung hăng chẳng nghĩ chẳng suy .

        Thi-hài như gỗ biết ǵ ,

        Linh hồn là chủ thông tri việc đời .

        Lúc chung mạng dứt hơi, hồn xuất ,

        Qủi vô thường sẵn chực đem đi .

        Dắt hồn đến chốn Âm-ty ,

        Xét xem công quả chẳng ly mảy nào .

        Người lương thiện ra vào thong thả ,

        Kẻ tội nhiều đày đọa rất minh .

        Phật, Trời phép lạ hiển linh ,

        Hành cho tan xác hườn h́nh như xưa .

        Con bất hiếu xay cưa đốt giả ,

        Mỗ bụng ra phanh ră tim gan .

        Chuyển thân trở lại trần gian ,

        Sanh làm trâu chó đội mang lông sừng .

        Ḱa những gái lẫy lừng hạnh xấu ,

        Bỏ vạc đồng đốt nấu thảm kinh .

        V́ chưng trinh-tiết chẳng ǵn ,

        Có chồng c̣n lại ngoại t́nh với trai .

        Kẻ tham lợi cột mai cột mối ,

        Chuốc trau lời giả dối ngọt ngon .

        Dỗ dành, rù quyến gái non ,

        Làm hư hoại tiết cháu con nhà người .

        Ḷng lang-độc vui cười hớn hở ,

        Chốn Diêm-đ́nh phạt quở trừng răn .

        Gông kềm khảo kẹp lăng xăng ,

        Hành cho đáng kiếp tội căn đă làm .

        Ngục đao kiếm cầm giam phạm ác ,

        Tánh gian-dâm hành phạt gớm-ghê .

        Giáo gươm bén nhọn tư bề ,

        Chém đâm máu chảy tràn trề ngục môn .

        Hành đến chết hườn hồn sống lại ,

        Cho đầu thai ở tại thanh lâu .

        Ngày đêm đưa rước chực chầu ,

        Công b́nh Thiên-Địa phép mầu Chí Linh .

        Móc nhọn vắt treo ḿnh nhỏng nhảnh ,

        Cối đạp đồng rất mạnh giả dần .

        Ấy là phạt kẻ lường cân ,

        Đo gian, đong thiếu, Thánh Thần chẳng kiêng .

        Bầy chó dữ mang xiềng chạy đại ,

        Thấy tội nhơn xúm lại phân thây .

        H́nh nầy phạt kẻ dại ngây ,

        Khinh khi Tam-Giáo đọa đày thế ni .

        Ao nước nóng sôi th́ sục sục ,

        Dầm cho người ră rục thịt xương .

        Cũng v́ ḷng dạ vô lương ,

        Đệ Huynh bất mục chẳng thương đồng bào .

        Nhiều gộp núi như đao chơm chởm ,

        Thấy dùn ḿnh táng-đởm rất ghê .

        Thây người máu chảy dầm-dề ,

        Tiếng la than khóc tư bề rùm tai .

        Phạt những kẻ sửa ngay ra vạy ,

        Tớ phản thầy, tội lại bất trung .

        Hành rồi giam lại Âm-cung ,

        Ngày đêm đánh khảo trăng cùm xiềng gông .

        H́nh Bào-Lạc cột đồng ṿi vọi ,

        Đốt lửa hồng ánh giọi chói ḷa .

        Trói người vào đó xát chà ,

        V́ chưng hung bạo đốt nhà bắn săn .

        Có cọp dữ nhăn răng đưa vấu ,

        Gặp tội nhơn quào quấu xé thây .

        Ấy v́ ḷng dạ chẳng ngay ,

        Giết người lấy của bị nay h́nh nầy .

        Ao rộng lớn chứa đầy huyết phẩn ,

        Xô người vào lội lặn nhờm thây !

        Tanh hôi ḿnh mẩy vấy đầy ,

        Trồi lên hụp xuống gậy cây đánh đầu .

        Để hành kẻ chứa xâu, lường của ,

        Trù ếm người chửi rủa tổ tông .

        Đồ dơ giặt đổ rạch sông ,

        Đương khi uế trược thẳng xông chỗ thờ .

        Vào bếp núc lúc nhơ không kể ,

        Phơi áo quần chẳng nể Tam-quang ,

        Buông lời tục tĩu dâm loàn .

        Lâu mau, nặng nhẹ, chịu mang tội nầy ,

        Ao rộng sâu chứa đầy gịi tửa .

        Hơi tanh hôi thường bửa lẫy lừng ,

        Gạo cơm hủy hoại quen chừng .

        Phạt ăn dơ dáy mới ưng tội h́nh ,

        Cột trói ngược qúa kinh rất lạ .

        Quỉ Dạ-xoa đánh vả kẹp cưa ,

        V́ chưng chửi gió mắng

  mưa .

        Kêu tên Thần-Thánh chẳng chừa chẳng kiên ,

        Bàn chông nhọn liền liền đánh khảo .

        Tra tội nhơn, gian giảo, ngược ngang ,

        Hành người bế dịch trợ hoang .

        Thừa năm hạn đói mưu toan bức nghèo ,

        Thành Uổng-Tử cheo leo gớm ghiếc .

        Cầm hồn oan rên siết khóc than ,

        Dương gian ngổ nghịch lăng loàn .

        Liều ḿnh tự vận không màng thảo ngay ,

        Xuống Địa-ngục đọa đày hành măi .

        Đúng số rồi c̣n phải luân hồi ,

        Quá công xem xét đền bồi .

        Lành siêu dữ đọa thêm nhồi tội căn ,

        Cầu Nại-hà bắc giăng sông lớn .

        Tội nhơn qua óc rởn dùn ḿnh ,

        Hụt chơn ván lại gập gh́nh .

        Nhào đầu xuống đó cua ḱnh rỉa thây ,

        Nhiều thứ rắn mặt mày dữ tợn .

        Ngóng cổ trông mắt trợn ḍm người ,

        Gắp thây nuốt sống ăn tươi .

        V́ bày thưa kiện móc bươi xúi lời ,

        Trong núi lửa bay hơi tanh khét ,

        Linh hồn người đầy nghẹt trong ngoài .

        Phạt răn quến gái dụ trai ,

        Bày ra thuốc độc, phá thai tuyệt loài .

        Người ở thế mấy ai khỏi lỗi ,

        Biết lạc lầm sám hối tội căn .

        Tu tâm sửa tánh ăn năn ,

        Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi .

        Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật ,

        Mà trong ḷng chẳng thật kỉnh thành .

        Lâm nguy nguyện vái làm lành ,

        Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong .

        Chớ thái quá đừng ḷng bất cập ,

        Phép tu hành luyện tập nhiều ngày .

        Làm lành, xem phải nói ngay ,

        Giữ ba điều ấy thiệt rày phước duyên .

        Lời kệ sám di truyền khuyến thiện ,

        Câu văn từ luận biện thật thà .

        Chẳng dùng những tiếng sâu xa ,

        E không hiểu thấu diễn ra ích ǵ ?

        Chớ buông tiếng thị phi khinh dể ,

        Rán làm lành phước để cháu con .

        Làm người nhơn nghĩa giữ tṛn ,

        Muôn năm bóng khuất tiếng c̣n bay xa .

 

        Niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4 gật X 3 lạy = 12 gật. Mỗi lạy

 niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        - Kinh nầy tụng vào ngày sóc-vọng, c̣n ngày thường như

 nếu có lầm lỗi th́ tụng để xin tội ) .

 

 

 

 

                       Khen ngợi Kinh Sám Hối

                      ( Giọng Nam Xuân )

 

        Nghe lời khuyến thiện rất may ,

        Nguyện ḷng niệm Phật ăn chay làm lành .

        Ngày ngày tập sửa tánh thành ,

        Đêm đêm tu tỉnh tu hành ăn năn .

        Một là hối ngộ tội căn ,

        Hai là cầu đặng siêu thăng cửu huyền .

        Đường sanh hạnh hưởng phước duyên ,

        Trong nhà già trẻ miên miên thái b́nh .

        Sau dầu đến chốn Diêm-đ́nh ,

        Linh hồn trong sạch nhẹ ḿnh thảnh thơi .

        Luân hồi trở lại trên đời ,

        Tiền công th́ cũng Phật-Trời thưởng ban .

        Cầu xin trăm họ b́nh an ,

        Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm .

 

        Niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4 gật X 3 lạy = 12 gật. Mỗi lạy

 niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ) .

 

 

 

                     XƯNG TỤNG CÔNG ĐỨC

                    PHT, TIÊN, THÁNH, THẦN

                       ( Giọng Nam Xuân )

 

 

            Hào quang chiếu chín từng mây bạc ,

            Thần, Thánh, Tiên thừa hạc cỡi rồng .

              Phép linh thật rất chí công ,

         Hóa sanh muôn vật, ngưỡng trông phước đời .

            Trên Điện-Ngọc Vua Trời ngự giáng ,

            Trước đền vàng phán-đoán phân-minh .

              Cơi trần trung-giái thinh thinh ,

         Phàm gian lao-khổ đao-binh tai-nàn .

            Ḷng Trời cảm cứu an lê-thứ ,

            Độ chúng sanh muôn xứ gội ơn .

               Đạo Nho truyền dạy nghĩa nhân ,

         Văn-Tuyên Khổng-Thánh khuyến dân răn đời .

            Ghi các sách ngàn lời để lại ,

            Chép nhiều thơ vạn đại truyền ra .

               Tây Phương cơi Phật chói ḷa ,

         Từ bi Phật-Tổ hải-hà độ dân . (cúi đầu)

            Ḷng cảm xót Dương-trần lận-đận ,

            Ra oai linh tiếp-dẫn nhơn cầm .

               Phổ-Đà có Phật Quan-Âm , (cúi đầu)

         Ra công cứu thế, ân thâm đức dày .

            Nhiều kiếp đă đầu thai biết mấy ,

            Xuống Hồng-Trần khuyến dạy thương sanh .

               Lăo-Quân ứng-hóa Tam-Thanh ,

         Khuyên răn nhơn vật ḷng lành chớ xao .

            Cơ huyền-diệu đạo cao minh-chánh ,

            Hiển phép mầu ma lánh quỉ kiêng .

              Trừ yêu có Thánh Tề-Thiên ,

         Qui-y Phật, Pháp ở miền Tây-Phương .

            Oai bốn phương Thần nhường quỉ sợ ,

            Đức ba giềng tế trợ thương sanh .

              Hớn-Trào Quan-Thánh bia danh,

         Trung can nghĩa khí, háo sanh giúp đời .

            Tuần ba cửa, cơi Trời đều dụng ,

            Xét bốn phương dân chúng dữ lành .

              Linh Tiêu Thái-Bạch Trường Canh ,

         Truyền tâu Đế-Khuyết dữ lành nhơn gian .

            Chí từ huệ giúp an lê thứ ,

            Thông rơ đời nhơn sự kiết hung .

              Đại-Tiên ở chốn Thiên-Cung ,

         Ḷng lành thi phú thung-dung độ người .

            Ánh Xá-Lợi sáng ngời Cực-Lạc ,

            Hiện Kim-Thân Bồ-Tát hóa duyên .

              Thiên-Cung : Tinh-Tú, Thánh, Tiên ,

         Địa kỳ : Thần Tướng đàn tiền giáng lâm .

            Ḷng sở vọng lâm-dâm tụng niệm ,

            Xin giải nàn Nam-Thiệm Bộ-Châu .

              Chúng sanh cảm đức cao sâu ,

         Rèn ḷng, sửa nết, lo âu làm lành .

 

        Niệm 1 lần : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

        ( Tụng trong ngày vía Phật, Tiên, Thánh, Thần ) .

 

 

 

                        Giới Tâm Kinh [16]

                        ( Giọng Nam Xuân )

 

        Vọng Thượng-Đế chứng ḷng thành tín ,

        Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn nguyền .

        Nguyền cho trăm họ b́nh yên ,

        Nhà nhà no ấm, khỏi phiền khỏi than .

        Nguyền Khổng Thánh bảo toàn Nho-giáo ,

        Lấy nghĩa nhơn Đại-Đạo truyền ra .

        Tây-phương Phật-Tổ Di-Đà ,

        Nam-hải Phổ-đà cứu khổ Quang-âm .

        Lẽ báo ứng cao thâm huyền diệu ,

        Cho chúng sanh đặng hiểu răn ḿnh .

        Đạo-quân đức hóa háo sanh ,

        Rộng quyền máy nhiệm an linh cứu đời .

        Xin xót thương con người ngây dại ,

        Phép huyền hư truyền dạy thế gian .

        Mong nhờ lịnh đức Thánh-quan ,

        Ra oai tiêu diệt cho tàn ác ma .

        Trường-canh chói rạng ḷa Kim-khuyết ,

        Xin ban ơn giải nghiệt cho đời .

        Tề-thiên Đại-thánh để lời ,

        Thiện nam, Tín nữ nghe thời phải vưng .

        Chớ tự phụ cũng đừng khinh ngạo ,

        Lẽ Trời hằng quả báo chẳng sai .

        Lời khuyên già trẻ gái trai ,

        Khá tua sửa nết, ăn chay làm lành .

        Đấng Tạo-Hóa hóa sanh muôn vật ,

        Phú cho người tánh rất linh thông .

        Đặt ra có họ có ḍng ,

        Vua, thầy, Cha, mẹ, Vợ, chồng, Cháu, con .

        T́nh Huynh-đệ tày non tợ biển ,

        Nghĩa hữu bằng phải kiến phải tin .

        Cang tam, thường ngũ, phải ǵn ,

        Chứa đức làm lành làm phước làm doan .

        Gặp người đói rách khốn nàn ,

        Ra tay chẩn cứu cho toàn nghĩa nhơn .

        Mựa chớ ham giọng đờn tiếng quyển ,

        Thói dâm phong rù quyến nguyệt hoa .

        Có ngày hư nát cửa nhà ,

        Xa gần đồn tiếng thúi tha vô cùng .

        Trường đổ bác cũng đừng léo tới ,

        Phường trăng hoa hát bội khá từ .

        Những điều nhơ nhuốc phải chừa ,

        Hỗn hào mắng nhiếc nói thừa nói thêm .

        Nơi Địa ngục gông kềm sẵn đủ ,

        Để răn loài dâm phụ gian phu .

        Ai ai bền chí mà tu ,

        Phước đem đổi tội cho phu dễ ǵ .

 

        Có thơ rằng :

        Dễ ǵ lộn kiếp đặng làm người ,

        May đặng làm người chớ dễ duôi .

        Lành dữ hai đường vừa ư chọn ,

        Lành như ṭng, dữ tợ hoa tươi .

 

                *

                *       *

 

        Hoa tươi, ṭng bá khác nhau xa ,

        Ṭng bá xơ rơ kém sắc hoa .

        Gặp tiết đông-thiên sương tuyết bủa ,

        Chỉ c̣n ṭng bá, chẳng c̣n hoa .

 

                *

                *       *

 

        C̣n hoa mà lại ích chi đâu ,

        Đẹp dáng tươi màu đặng mấy lâu .

        Thử sánh ngọn đèn cùng bóng nguyệt ,

        Gió lay đèn tắt, nguyệt làu làu .

 

                *

                *       *

 

        Làu làu một tấm tợ đài gương ,

        Trung, hiếu, tiết, trinh vẹn mọi đường .

        Sang cả mặc người đừng bợ đỡ ,

        Hoạnh tài trơ mắt khỏi tai ương .

 

                *

                *       *

 

        Tai ương hoạn họa luống ưu sầu ,

        V́ bởi hay bày chước hiểm sâu ,

        Lập kế đồ mưu âm hại chúng ,

        Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu .

 

                *

                *       *

 

        Heo trâu thân thể mạt hèn thay ,

        Măn kiếp lại c̣n bị xẻ thây .

        Lộng lộng lưới trời tuy sếu-sáo ,

        Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày .

 

                *

                *       *

 

        Mày râu đứng giữa cơi trần gian ,

        Gắng sức chống cho vững miếu đàng .

        Phận gái tam tùng cùng tứ đức ,

        Tề gia nội trợ vẹn là ngoan .

 

                *

                *       *

 

        Ngoan ngùy chơn-chánh Phật-Thần thương ,

        Chơn-chánh liên ḥa với thiện lương .

        Thần-Thánh thành, do người chánh thiện ,

        Thiện-lương chơn chánh đức không lường .

 

                *

                *       *

 

        Không lường kẻ thiện với người hung ,

        Bợ đỡ giàu sang phụ khốn cùng .

        Ngoài mặt giả tuồng người trượng nghĩa ,

        Trong ḷng dối kết chút t́nh chung .

 

                *

                *       *

 

        T́nh chung đặng cậy thế người sang ,

        Mượn tiếng khua môi với xóm làng .

        Lời dạy Thần-Tiên không kể đến ,

        Đạo mầu chẳng cứ, cứ khoe-khoang .

 

        Niệm 1 lần : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

        [16] Năng tụng bài kinh nầy để sửa tánh răn ḷng  ) .

 

 

 

                        U Minh Chung

 

        1 - Hồng Chung Sơ Khấu Bảo Kệ Cao Ngâm .

        2 - Thượng Thông Thiên Đàng Hạ Triết Địa Phù .

        3 - Khánh Chúc Tam Kỳ Hoàng Khai Đại Đạo .

        4 - Càn Khôn Đại Thống Phổ Cập Ngũ Châu .

        5 - Ân Đức Hóa Thâm Cao Thăng Đạo Vị .

        6 - Tam Thế Tứ Sanh Chi Nội Các Miền Luân Hồi .

        7 - Cửu U Thập Loại Chi Trung Tất Ly Khổ hải .

        8 - Ngũ Phong Thập Vơ Miễn Tao Cơ Càn Chi Tai .

        9 - Nam Mẫu Đông Giao Cu Triêm Nghiêu Thuấn Chi Nhựt .

       10 - Can Qua Vĩnh Tức Giáp Mă Hưu Chinh .

       11 - Trận Bại Thương Vong Cụ Sanh Tịnh Độ .

       12 - Phi Cần Tàu Thú La Vơng Bát Phùng .

       13 - Lăng Tử Cô Nhi Tảo Hồi Hương Lư .

       14 - Vô Biên Thế Giới Địa Cửu Thiên Trường .

       15 - Viễn Cận Đàn Na Tăng Viên Phước Thọ .

       16 - Thánh Ṭa Trấn Tịnh Đạo Pháp Trường Hưng .

       17 - Thổ Địa Long Thần An Thăng Hộ Pháp .

       18 - Phụ Mẫu Sư Trưởng Lục Thân Quyến Thuộc .

       19 - Lịch Đại Tiên Vong Đồng Đăng Giác Ngạn .

       20 - Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn .

       21 - Nam Mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

       22 - Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn .

       23 - Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn .

       24 - Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn .

       25 - Nam Mô Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai .

       26 - Nam Mô Lư Đại Tiên Trưởng Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

       27 - Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân .

       28 - Nam Mô Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn .

       29 - Nam Mô Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn .

       30 - Nam Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn .

       31 - Nam Mô Thập Phương Chư Phật Vạn Chưởng Chư Tiên Liên Đài Chi Hạ .

 

                                      Hết

 

 

                          Ṭa Thánh, Ngày 8 tháng 5 Quí Sửu

                                 ( DL 31/12/1973 )

                                     Hiếp Pháp

                               Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

                                      ( Ấn Kư )

                                    Trương Hữu Đức

 

 

 

                 Sao Y Bản Chính

        Nội Chánh, ngày 06 thánh 01 Giáp Dần

                ( DL 28/01:1974 )

                   Ngọc Đầu Sư

           Kiêm NhiệM NGọc Chánh Phối Sư

                   ( Ấn Kư )

 

 

 

 

                        KINH THẾ ĐO

 

 

 

                   THUYẾT PHÁP

                  ( Giọng Nam Xuân )

 

          Trường phổ-tế khó khăn lắm nỗi ,

          Cậy Thánh tâm sửa đổi tánh phàm .

            D́u đời với sức không kham ,

       Mượn quyền thuyết-pháp đặng làm cơ quan .

          Đại Từ Phụ hồng ân rưới khắp ,

          Trợ giúp con đặng lập nên công .

            Muốn cho thiên hạ đại-đồng ,

       Lấy câu cứu-khổ dụ ḷng thương sanh .

          Nguyện lời nói biến h́nh bác ái ,

          Nguyện chí thành sửa máy tà-gian .

            Nguyện cho khí tịnh thần an ,

       Nguyện xin thính giả hiểu đàng chơn tu .

          Nguyện các đấng đang chầu Bạch Ngọc ,

          Giúp thông minh làu thuộc văn từ .

            Cảm quang diêu động tâm tu ,

       Khai cơ giải-thoát mở tù Phong-Đô .

 

     Niệm 1 lần :  Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

 

                   NHP HỘI

                ( Giọng Nam Xuân )

 

          Trên Bạch-Ngọc Chí-Tôn cao ngự ,

          Giữa Tây-Phương nắm giữ Thiên-Điều .

            Dưới Ngọc-Hư, kể bao nhiêu ,

       Thiêng-liêng các Đấng lập triều trị dân .

          Một nuôi-nấng tinh-thần tinh-khiết ,

          Hai dạy-răn cho biết tội t́nh .

            Ba lo trị thế thái-b́nh ,

       Cọng chung Pháp-Luật Thiên-Đ́nh chí công .

          Các con vốn trong ṿng thánh thể ,

          Phép tu-vi là kế tu-hành .

            Mở đường tích cực oai-linh ,

       Cậy phương thuyết-giáo vẻ thành kinh chơn .

          Đại-Từ-Phụ ra ơn d́u dẫn ,

          Diệt trí phàm : hờn, giận, ghét, ganh .

             Để tâm dưới ánh Chí-Linh ,

       Soi tường chơn-lư chỉ rành chánh văn .

          Cơ chuyển thế khó khăn lắm nỗi ,

          Mượn Thánh-ân xây đổi cơ Đời .

             Thuận nhơn-tâm ắt thuận Trời .

       Câu kinh Vô Tự độ người thiện duyên ,

          Nguyện ơn trên cho yên trí năo .

          Nguyện Phật, Tiên dạy bảo Chơn-Linh ,

             Mang danh Hội-Thánh đă đành ,

        Nâng tay nhục thể xây h́nh Chí-Tôn .

 

     Niệm 1 lần :  Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

                    XUẤT HỘI

                 ( Giọng Nam Xuân )

 

           Nhờ Chí-Tôn dạy khôn lẽ Đạo ,

           Phật, Thánh, Tiên nhỏ máu nhiệt thành .

              Vạn-Linh đă hiệp Chí-Linh ,

       Hội xong cậy sức công-b́nh Thiêng-Liêng .

           Đă gầy dựng nên quyền giáo-hóa ,

           Pḥng hiệp vầy trọn cả nguyên nhân .

             Vẹn toàn phàm-thể thánh-thân ,

       Tùng theo chơn-pháp độ lần chúng sinh .

           Các con cúi đầu tŕnh Sư-Phụ , (cúi đầu)

           Ǵn từ-tâm khuyến-nhủ tăng-đồ .

              Đạo hư-vô, Sư hư-vô ,

       Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt-sinh .

           Cứ nương dưới máy linh cơ Tạo ,

           Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà .

              Cửa địa ngục, chóng lánh xa ,

       Mượn h́nh Thánh-thể cất nhà cơi Thiên .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

 

                        Khi ĐI ĐƯỜNG

                   ( Giọng Nam Xuân )

 

            Thân vận động trong trường thế-sự ,

            Đạo nhơn-luân cư-xử cùng đời .

               Đôi phen lúc biến khi dời ,

          Thân như bèo-bọt giữa vời linh-đinh .

            Ḍm thấy cuộc kinh-dinh dưới mắt ,

            E trở tâm tánh bắt đổi thay .

               Con xin nương bóng Cao-Đài ,

          Bước ra một bước cảm-hoài căn tu .

            Gót chân đưa rủi như sát mạng ,

            Vật hữu linh phàm nhăn khôn soi .

               Xin tha họa gởi tai rơi ,

          Hồn linh nhờ có ơn Trời chứng minh .

            Đại-Từ-Phụ oai-linh bảo-hộ ,

          Những chông gai quét ngơ ven đường .

            Đi an khương, về an khương ,

          Cơi thiên, cảnh tục cũng đường chung nhau .

 

        Niệm 1 lần :  Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

                                [ Đức Phạm Hộ Phàp ]

 

 

 

 

                   KHI KHI VỀ

                 ( Giọng Nam Xuân )

 

             Cảm tạ ơn trên đầu d́u đỡ ,

             Từ khi đi khi trở lộn về .

                Đặng xong phận-sự mọi bề ,

          Tâm tu lại vững chẳng hề lảng xao .

             Những nhớ bước Động Đào buổi trước ,

             Những nhớ khi Hớn rước Diêu-Tŕ .

               Găn-Ta-Ca, đỡ bước đi ,

          Ra thành Phật-Tổ gặp kỳ ly cung .

             Dẩy xe trâu Côn-Lôn trổi bánh ,

             Lư-Lăo-Quân mong lánh phong-trần .

               Núi Ô-Li-Vê, để dấu chân ,

          Gia-Tô Giáo-Chủ giải phần hữu sanh .

             Con nguyện xin khuôn linh giúp sức ,

             Bước ta-bà giục thức huệ quang .

               Ḷn thân dưới phép sầu than ,

          T́m phương cứu-khổ mở đàng giải căn .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

 

                       KHI ĐI NGỦ

                       ( Giọng Nam Xuân )

 

              Các vật-dục xảy qua một buổi ,

              Cả hành-vi lầm-lỗi khôn ngừa .

                Sấp ḿnh cúi lạy xin thưa ,( lạy )

           Ơn trên Từ-Phụ cho chừa tội khiên .

              Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách ,

              Đấng Thiêng-Liêng năng mách bảo giùm .

                 Bồng-Lai Cực-Lạc chỉ chừng ,

            Đẩy đưa xác tục đưa gần cơi linh .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

 

                        KHI THỨC DY

                       ( Giọng Nam Xuân )

 

                 Vừa mở mắt giựt ḿnh thức dậy ,

                 Con mang ơn cúi lạy Từ-Bi . ( lạy )

                    Tử sanh, sanh tử là chi ?

             Gẫm trong giấc mộng cũng b́ như nhau .

                 Đây tới sáng xôn-xao với thế ,

                 Những đua chen kiếm kế sanh nhai .

                    Có thân giữa chốn đọa đày ,

              Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó-khăn .

                 Xin Từ-Phụ ra ân cứu độ ,

                 Tăng huyền-linh giác-ngộ chí thành .

                     Rơ phước đức, biết tội t́nh ,

              Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn-Khôn .

                 Trên nhờ có CHÍ-TÔN che chở ,

                 Thần, Thánh, Tiên, Phật hộ thân hèn .

                    Đường tu nối bước cho quen ,

              Xa trần tăm-tối cận đèn Thiêng-liêng .

 

         Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát

         Ma Ha Tát .

 

                        [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

                           KINH VÀO HỌC [17]

                         ( Giọng Nam Xuân )

 

 

                 Đại-Từ-Phụ xin thương khai khiếu ,

                 Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ .

                    Gần điều nên, lánh lẽ hư ,

              Nương gươm thần-huệ đặng trừ nghiệt căn .

                 Ḍ đường Thánh khó-khăn chẳng nại ,

                 Tùng khuôn hồng nhỏ dại lớn khôn .

                    Buộc yêu-thương bạn đồng môn ,

               Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm .

                  Nguyện tam-cang ǵn tâm trọn đạo ,

                  Nguyện Ngũ-thường hiếu-thảo làm khuôn .

                     Nguyện nên hương hỏa tông đường ,

               Nguyện thương lê-thứ trong trường công danh .

                  Cầu-khẩn đấng Chơn-linh nhập thể ,

                  Đủ thông minh học lễ học văn .

                     May duyên gp hội Long-Vân ,

               Thuyền thơ ngọn gió Cát-Đằng xuôi đưa .

 

         Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

        [17] Học tṛ đọc khi nhập học ).

 

 

                         KINH VÀO ĂN CƠM

                         ( Giọng Nam Xuân )

 

                 Giữa vạn-vật con người một giống ,

                 Phải uống ăn nuôi sống thây phàm .

                   Từ-bi ngũ-cốc đă ban ,

              Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân .

                 Công Thần-Nông hóa dân buổi trước ,

                 Dạy khôn-ngoan học chước canh điền .

                   Nhớ ơn bảo mạng huyền Thiên ,

              Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh-sanh .

 

         Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát

         Ma Ha Tát .

 

                        [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

                         KHI ĂN CƠM R-I

                         ( Giọng Nam Xuân )

 

               Nguyện nhớ ơn Nông-Canh nhằn-nhọc ,

               Nguyện ơn người lúa thóc giă xay .

                 Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày ,

            Nên người con nguyện ra tài lợi sanh .

               Con cầu xin mảnh h́nh tráng-kiện ,

               Giúp nên công xây-chuyển cơ Đời .

                  Trên theo pháp-luật Đạo Trời ,

            Dưới thương sanh-chúng một lời đinh-ninh .

 

          Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Đức Phạm Hộ Pháp ]

 

 

 

                    HÔN PH-I

                  ( Giọng Nam Xuân )

 

           Cơ sanh hóa Càn-Khôn đào tạo ,

           Do âm dương hiệp đạo biến thiên .

             Con người nắm vững chủ quyền ,

        Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn luân .

           Ở trước mắt Hồng Quân định phận ,

           Đạo vợ chồng đă xứng nợ duyên .

             Trăm năm khá nhớ hương nguyền ,

        Chồng hay trọn nghĩa, vợ hiền trọn trinh .

        Đă cùng gánh chung t́nh ḥa ái ,

        Tua đúc cơm sửa dải làm duyên .

        Dưới trăng bóng ngọc c̣n nguyên ,

        Ôm b́nh bao tóc sang hèn cũng cam .

        Đường Tổ nghiệp nữ nam hương lửa ,

        Đốt cho nồng từ bữa ba sanh .

        Giữa đền để một tấc thành ,

        Đồng sanh, đồng tịch đă đành nương nhau .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

 

 

            KINH TỤNG KHI VUA THĂNG HÀ

               ( Giọng Nam Ai )

 

           Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng ,

           Đạo quân-vương chữ dặn nơi ḷng .

              Thượng-Hoàng sánh đức Chí-Công ,

       Mặc pḥ lê thứ khỏi ṿng lao lung .

           Giúp xă-tắc tôi trung ra mặt ,

           Dẩy xa thơ trổi nhặc Văn-minh .

              Giúp dân hưởng chữ thái-b́nh ,

       Văn-ban vơ bá triều đ́nh đặc an .

           Nay gần đặng Ngọc-Hoàng Thượng-Đế ,

           T́m Chí-Linh trị thế cứu đời .

              Thiên-tào Thánh ngự an ngôi ,

       Cầu cho dân-chúng khỏi hồi can-qua .

           Bốn ngàn năm quốc-gia đă lập ,

           Cơi Nam-Châu bồi-đắp giang-sơn .

              Trụ tâm nâng đỡ quốc-hồn ,

       Giữ bền đảnh-nghiệp vĩnh tồn hậu lai .

           Ḱa CHÍ-TÔN CAO-ĐÀI đương ngự ,

           Rưới hồng-ân chặt giữ biên cương .

              Sống th́ định bá đồ vương ,

       Qui Thiên dựng lại miếu-đường thuở xưa .

 

       Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Đoàn Thị Điểm ]

 

 

 

 

               KINH TỤNG KHI THẦY QUY V

                    ( Giọng Nam Ai )

 

           Đường công-danh càng nh́n quảng-đại ,

           Nghĩa thầy tṛ nghĩ lại khó quên .

             Vái cùng Sư-Phụ linh-thiêng ,

       Chứng ḷng đệ-tử đáp-đền ơn xưa .

           Dầu hoạn-lộ chưa vừa sở-nguyện ,

           Dầu cửa quyền trọng tiếng chăn dân .

             Ơn cha sanh hóa ra thân ,

       Ơn Thầy giáo-huấn cũng gần như nhau .

           Khoa vơ môn dầu nhào qua khỏi ,

           Trương vi rồng học-hỏi nơi ai ?

             Đẹp ḿnh với vẻ cân đai ,

       Công Thầy tô-điểm từ ngày ấu xuân .

           Cơi hư-vô nay gần phước Thánh ,

           Xin châu toàn đường hạnh môn-sinh .

             Cơi thiên xin gởi chút t́nh ,

       Rót chung ly hận gật

ḿnh đưa thương .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đoàn Thị Điểm ]

 

 

 

               KINH CẦU TỔ-PHỤ ĐĂ QUI LIỄU

                    ( Giọng Nam Ai )

 

         Giọt máu-mủ lưu-truyền tại thế ,

         Con những mong truyền-kế lửa hương .

           Nguyện cùng Thất-Tổ xin thương ,

      Cho bền gang tấc noi đường thảo ngay .

         Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo ,

         Nay pḥ-tŕ con cháu tu tâm .

           Dâng gương huệ-kiếm xin cầm ,

      Chặt ĺa trái chủ đặng tầm ngôi Thiên .

         Dầu tội-chướng ở miền địa-giái ,

         Dầu oan-gia ở ngoại Càn-Khôn .

           Dầu mang xác tục hay hồn ,

      Nhớ cầu Từ-Phụ CHÍ-TÔN cứu nàn .

         Dầu đoạt vị ở an Thiên-cảnh ,

         Dầu tái-sanh mở cảnh siêu-phàm .

           Nương thuyền Bát-Nhă cho an ,

      D́u chừng con cháu vào đàng nghĩa nhân .

         Ḱa lố bóng hồng-ân bao phủ ,

         Cả thế gian đầy-đủ đạo-mầu .

           Âm-dương đôi nẽo như nhau ,

      Cửu-huyền thất-tổ giữ câu thọ tŕ .

         Chốn Tây-phương đường đi thong-thả ,

         Cơi Diêm-Cung tha quả vong căn .

           Tiêu-diêu định tánh nắm phan ,

      Ḍ theo Cực-Lạc đon đàng siêu thăng .

         Nhớ nỗi hiếu khó ngăn nét thảm ,

         Tưởng nguồn ân đốt nắm tâm hương .

           Tấc ḷng đ̣i đoạn đau thương ,

      Chơn mây vái với hương hồn hiển-linh .

 

        Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Đoàn Thị Điểm ]

 

        ( Tụng tiếp kinh Cứu-Khổ )

 

 

 

                KINH CỨU KHỔ [18]

                ( Giọng Nam Ai )

 

      Niệm 3 lần :  Nam mô Đại từ Đại Bi Quảng Đại Linh Quang Thế Âm

 Bồ Tát .

 

 

        Nam mô cứu khổ, cứu nạn Quang Thế Âm Bồ Tát, bá thiên vạn

 ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, Phật cáo Á-Nan ngôn,

 thử kinh đại thánh năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai

 bá nạn khổ .

        Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt thân ly khổ

 nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn .

        Nam mô Phật lực oai, nam mô Phật lực hộ, sử nhơn vô ác

 tâm linh nhơn thân đắc độ, hồi quang bồ tát, hồi thiện bồ tát. A-Nậu Đại

 Thiên Vương, chánh điện bồ tát, ma kheo ma kheo, thanh tịnh tùy kheo, Quan

 sự đắc tán, tụng sự đắc hưu, chư Đại Bồ tát, ngũ bá A-La-Hớn cứu độ đệ tử

 ...........  [19] nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn Quang Thế Âm. Anh lạc bất tu

 giải, cần đọc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng

 hành tức thuyết, chơn ngôn viết: Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, Đa La

 Ni Đế, Ni Ha La Đế, T́ Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế Ta Bà Ha .

 

        Niệm 1 lần : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                        " Đoàn Thị Điểm "

 

 

        [18] Tụng kinh Cứu Khổ 3 lần, rồi mới niệm câu chú của

 Thầy : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        ( Lạy ba lạy. Mỗi lạy 4 gật X 3 lạy = 12 gật. Mỗi lạy

 niệm câu chú của Thầy ) .

        [19] Họ tên của bệnh nhân .

 

 

 

                KINH CHA M ĐĂ QUI LIỄU

                  ( Giọng nam ai )

 

        Ơn cúc dục cù-lao mang nặng ,

        Lỡ thân côi mưa nắng không ngừa .

        Âm dương cách bóng sớm trưa ,

        Thong dong phận bạc không vừa hiếu thân .

        Đầu cúi lạy .........[20] linh hiển ,

        Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm .

        Ven Trời gửi chút t́nh thâm ,

        Động ḷng thương nhớ tuôn dầm lệ sa .

        Xin có tưởng ruột rà máu mủ ,

        Cơi hư linh bao phủ ân hồng .

        Cảnh Thiên noi bước Hóa công ,

        Nắm phan tiếp dẫn vào vùng Như lai .

        Chốn Hư linh chờ ngày hội hiệp ,

        Dầu căn xưa quả kiếp dường bao .

        Thà cam vui chốn Động Đào ,

        Đừng v́ nhớ trẻ trở vào phàm-gian .

        Nuốt tiếng than đôi hàng lă chă ,

        Tưởng đến điều nhơn quả mà đau .

        Xem thân tuổi hạc càng cao ,

        E ra tử biệt Thiên tào định phân .

        Nối hương lửa nhơn-luân đạo trọng ,

        Con ǵn câu chết sống trọn ngh́ .

        Sấp ḿnh cúi lạy Từ-Bi ,

        Tiền khiên phụ mẫu Tam-Kỳ xá ân .

        Xin ......... [21] định thần định tánh ,

        Nơi khuôn linh nẻo thánh đưa chơn .

        Thong dong cơi thọ nương hồn ,

        Chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa .

        Chung ly biệt con đưa tay rót ,

        Mối thương tâm chưa ngớt đeo sầu .

        Cha ở đâu, Mẹ nơi đâu ?

        Tâm tan kính gởi một bầu lệ châu .

 

        Niệm 1 lần : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                       [ Đoàn Thị Điểm ]

 

 

         ( Tụng kinh Cha-Mẹ đă quy liễu 3 lần, rồi niệm câu chú

 của Thầy chỉ một lần thôi ) .

         [20] Song thân hoặc phụ thân hay mẫu thân đă quy liễu .

         [21] Cha Mẹ hay lịnh Mẹ hoặc lịnh cha đă quy liễu .

 

 

 

                 Kỵ Cơm Cha Mẹ

                ( Giọng Nam Ai )

 

        Làm con khó đặng trọn thờ ,

        Tam niên nhủ bộ chẳng giờ khắc khuây .

        Lửa hương dạ nhớ hằng ngày ,

        Cù-lao cúc-dục so tài núi sông .

        Có câu " Sanh tử giữ đồng " ,

        Âm-dương tuy cách tấc ḷng nào phai .

        Hôm nay lễ kỵ đến ngày ,

        Tương rau dưa muối đặt bày kính dưng .

        Trà thô rượu lạc ba tuần ,

        Tiên linh xin chứng ngỏ mừng cháu con .

        Hiếu thân muôn kiếp bền c̣n ,

        Vùa hương bác nước giữ tṛn chẳng sai .

        Cầu cho vượt đảnh Thiên-Thai ,

        Thung-dung khoái-lạc lâu dài khỏe thân .

        Ḷng thành cạn tỏ nguồn ân ,

        Tiên linh xin chứng ân cần văng lai .

        Chúc xin lạc cảnh Diêu-Đài ,

        Chứng minh con cháu hôm nay khẩn cầu .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đoàn Thị Điểm ]

 

 

 

                CẦU BÀ CON THÂN BẰNG [22]

                   C- HU ĐĂ QUY LIỄU

                   ( Giọng nam ai )

 

        Khi dương thế không phân phải quấy ,

        Nay Hư-linh đă thấy h́nh tàng .

        CHÍ TÔN xá tội giải oan ,

        Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ căn .

        Đă tầng chịu khó khăn kiếp sống ,

        Định tâm thần giải mộng Nam kha .

        Càn khôn để bước Ta-bà ,

        Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cơi Thiên .

        Ơn Tạo-Hóa tha tiền khiên trước ,

        Đưa linh-phan tiếp rước nguyên-nhân .

        Tiên-phong phủi ngọn Phất-trần ,

        Liên-Đài đỡ gót đến gần Tây-Phương .

        Cửa Cực-lạc đon đường thẳng tới ,

        Tầm không-môn đặng đợi Như-Lai .

        Hào quang chiếu diệu CAO ĐÀI ,

        May duyên nay đă gặp ngày siêu sanh .

        Trụ nguyên-tánh hồn linh nhàn lạc ,

        Cơi Đào-Nguyên cỡi hạc thừa long .

        Lánh xa trược chất bụi hồng ,

        Cung Tiên sớm tối vui ṿng thung-dung .

        Nơi Cung-Ngọc học thông Đạo cả ,

        Chốn Hư-vô Tạo-Hóa t́m cơ .

        Trên đường Thánh-đức lần ḍ ,

        Trường-sanh mầu nhiệm nơi ḷ Hóa-công .

        Khá từ bỏ xa gịng bể khổ ,

        Diệt trần t́nh Cam-lộ tẩy nhơ .

        Ngân-Kiều Bát-Nhă qua bờ ,

        Đưa duyên để bước kịp giờ siêu thăng .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

 

                        [ Đoàn Thị Điểm ]

 

        [22] Tụng 3 lần, rồi niệm câu chú của Thầy .

        - Tụng kinh nầy rồi tiếp tụng Di-Lạc-Chơn Kinh ).

 

 

 

                 HUYNH Đ MĂN PHẦN [23]

                    ( Giọng nam ai )

 

        Niềm thủ-túc đă đành vĩnh biệt ,

        Càng nhớ nhau càng tiếc t́nh nồng .

        Thân nhau từ buổi lọt ḷng ,

        Chén cơm miếng cá cũng đồng chia nhau .

        Câu chọc ruột c̣n đau đớn bấy ,

        Huống âm-dương hết thấy mặt nhau .

        Rẻ phân cốt nhục đồng bào ,

        Cảnh thiên cơi tục lẽ nào không thương .

        Thương những thuở huyên-đường ôm-ấp ,

        Thương những khi co-đắp chung mền .

        Thương hồi thơ bé tuổi tên ,

        Thương cơn khôn lớn giữ bền nghĩa nhau .

        Rủi Thiên-số Nam-Tào đă định ,

        Giải căn-sinh xa lánh trần ai .

        Khá tua theo bóng CAO ĐÀI ,

        Nương mây thoát tục ra ngoài Càn-Khôn .

        Khối t́nh ái hương hồn dầu nhớ ,

        Tránh oan gia phải nợ trầm luân .

        Viếng thăm hôm sớm .... [24]

        Trọng câu Thần tĩnh ân-cần cung Tiên .

        Gởi Tổ Phụ ....[25] hiền cung-phụng ,

        Gởi sắp em c̣n sống nơi đời .

        Rót chung ly biệt lưng vơi ,

        Mảnh ḷng tha-thiết đưa người bạn xưa .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                       [ Đoàn Thị Điểm ]

 

 

        [23] Tụng 3 lần, rồi niệm câu chú của Thầy .

        [24] Tên của Song thân, hoặc Phụ thân hay là Mẫu thân đă quy

 vị .

        [25] Tên của Anh hay Chị măn phần .

 

 

 

                  CH-NG QUY V [26]

                   ( Giọng Nam Ai )

 

         Niềm ân-ái thân ḥa làm một ,

         Nghĩa sơ-giao khắc cốt ghi xương .

           Nhắn mưa gởi gió đưa thương ,

      Từ đây thiếp tỏ đoạn-trường với ai ?

         Càng nhớ đến những ngày hội-ngộ ,

         Càng ngổn-ngang mối nợ t́nh chung .

           Đă đành bẻ găy chữ đồng ,

      Hiển-linh chứng-kiến tấm ḷng tiết-trinh .

         Dầu sống-sót cũng đành gọi thác ,

         Vui chi c̣n man-mác tơ-duyên .

           Thiệt-tḥi cam phận thuyền-quyên ,

      Chứa-chan giọt lệ cửu-tuyền cuộn trôi .

         Chàng đă nặng phủi rồi nợ thế ,

         Xin hiển-linh giúp kẻ góa thân .

           Chở che khỏi kiếp phong-trần ,

      Ǵn gương liệt-nữ hồng-quần để soi .

         Chàng dầu đặng thảnh thơi cảnh trí ,

         Hộ dâu con giữ kỹ nhơn-luân .

           Chàng dầu vinh-hiển cảnh Thần ,

      Gởi trong giấc mộng đặng gần cùng nhau .

         Chàng dầu hưởng Thiên-Tào quyền-phép ,

         Đỡ đường trần chật hẹp thân côi .

           Chàng dầu cung Ngọc an ngôi ,

      Xin nương thân thiếp nợ đời c̣n mang .

         Gởi hồn phách cho chàng định số ,

         Gởi kiếp căn chàng mở dây oan .

           Thiếp cam bao tóc thờ chàng ,

      Rót chung ly biệt đôi hàng lụy sa .

 

        Niệm 1 lần : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đoàn Thị Điểm ]

 

 

        [26] Tụng 3 lần, rồi niệm câu chú của Thầy .

 

 

 

 

                  VỢ QUI LIỄU [27]

                      ( Giọng Nam Ai )

 

          Tưởng tơ-tóc cùng nhau trọn đạo ,

          Theo tùng phu sửa áo nâng khăn .

            Âm-dương đôi nẻo chia phân ,

       Túy sơn vân-mộng mới gần đặng nhau .

          Khi để bước pḥng đào lạnh ngắt ,

          Mảnh tàn-y dường nhắc nghi-dung .

            Thấy cơn tử-biệt năo-nùng ,

       Hương thề tắt ngọn lạnh-lùng tơ-duyên .

          Càng nhớ đến lời nguyền buổi trước ,

          Thẹn non sông chưa ngớt t́nh nồng .

            Phụ-phàn chi bấy Hóa-công ,

       Ḷng nào mà lại cắt ḷng không đau .

          Nối Tông-tổ biết bao nghĩa trọng ,

          Cơ-nghiệp c̣n lưu-mộng tang du ,

            Mập-mờ nhắn nguyệt đêm thu .

       Kẻ c̣n người mất ai sầu hơn ai ?

          Với nhắn khách dạ đài có tưởng ,

          Vậy bóng h́nh để tưởng nơi nao ?

            Hay là lạc bước nguồn đào ,

       Để thương cho mặt anh-hào đeo mang .

          Ngồi quạnh-quẻ đèn tàn một bóng ,

          Chịu góa thân tuyết đóng song-thu .

            Bước Tiên nàng đă ngao-du ,

       Đoái t́nh thương kẻ ôm cầu khóc duyên .

          Hay nàng đặng nhập miền Cực-Lạc ,

          Đoái tưởng người chưa thoát trầm-luân .

             Ngước trông níu ngọn phất-trần ,

       Chổi Tiên quét sạch nợ-trần oan-gia .

          Dâng mảnh tâm gọi là của lễ ,

          Chén ly-t́nh là lệ ái-ân .

             Dầu chi cũng nghĩa chí thân ,

       Khối t́nh c̣n có một lần đấy thôi .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đoàn Thị Điểm ]

 

        [27] Tụng 3 lần, rồi niệm câu chú của Thầy .

 

 

 

                          Văn Điếu Tang

                        ( Giọng Nam Ai )

 

        Nợ trần thế ngày nay đă rănh ,

        Nương mây lành lên cảnh Thiên-Thai .

        Là nơi hưởng lộc lâu dài ,

        Lánh ṿng thế tục sắc, tài, ái, ân .

        Công phu khuya sớm ân cần ,

        Hồn linh mới đặng về gần Phật Tiên .

        Khi xưa đặng gặp Chơn truyền ,

        Nay về chầu chực Phật tiền khỏe thân .

        Giờ nay Đạo hữu qui thần ,

        Anh Em bậu bạn bội phần mừng thương .

        Mừng là thấy cơi Tây Phương ,

        Thương là đang lúc giữa đường rẻ phân .

        Tuy là chẳng phải đồng thân ,

        Cùng nhau đồng Đạo nghĩa nhân mặn nồng .

        Tử sanh do tại Thiên công ,

        Nhưng ngày vắng mặt bạn ḷng nhớ thương .

        Tạm dùng lễ mọn rau tương ,

        Trà thô đạm bạc ḷng thương chứng cùng .

        Giữ bền hai chữ thĩ chung ,

        Ngày sau tiên cảnh trùng phùng Đệ-Huynh .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Dại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                        [ Đoàn Thị Điểm ]

 

 

 

                   Khai Mộ

                ( Giọng Nam Ai )

 

        Ngày nay an-mộ đến kỳ ,

        Nam mô Đại-Tạng từ-bi dẫn hồn .

        Nguyện cùng Ngũ-Tổ chư tôn ,

        Độ vong lên đặng thiên môn khỏi nàn .

        Âm dương cách trở đôi đàng ,

        Cúi xin Thượng-Đế Ngọc Hoàng độ siêu .

        Từ ngày phách lạc hồn xiêu ,

        U-minh khôn thấu chín ch́u ruột đau .

        Xem qua phần mộ dàu dàu ,

        Gia-đàng vắng bóng ra vào nhớ thương .

        Tạm dùng dưa muối rau tương ,

        Trà thô đạm bạc ḷng thương chứng cùng .

        Từ đây vĩnh biệt âm cung ,

        Lánh nơi trần tục thung dung một ḿnh .

        Có câu " Sự tử như sanh " ,

        Cốt hài tuy mất hồn linh vẫn c̣n .

        Thĩ chung tạc giữ ḷng son ,

        Ngàn năm vắng dạng mộ c̣n nơi đây .

 

        Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

                                [ Đoàn Thị Điểm ]

 

 

                           Bài Thuyết Đạo

 

         ( Đức Hộ Pháp, thuyết Đạo tại Cửu Long Đài lúc 04 giờ chiều

 ngày 15 tháng 08 Đinh Hợi ) .

 

        " Ngày nay là ngày Đại lễ Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu .

        Bần đạo tưởng cả thảy toàn đạo nên biết quyền hành Phật Mẫu

 như thế nào và tại sao chúng ta thờ Người .

        Muốn biết quyền hành ấy, Bần đạo nên giải nghĩa bài kinh

 Đức Phật Mẫu của chúng ta thường đọc hằng ngày, đó cho chư vị tưởng lăm .

         Trước khi giải nghĩa Bần đạo cũng nên nói rơ, ai giáng cơ cho

 hồi nào tại đâu ? .

        Kinh Đức Phật Mẫu cho tại Kim Biên, Tông Đạo Cao Miên Quốc,

 nơi Báo Ân Đường của vợ chồng Thừa sử Huỳnh Hữu Lợi. Lúc trước chưa có

 kinh này, chúng ta chỉ biết Phật Mẫu giáng cơ tại Hiệp Thiên Đài, nhờ thi

 phú văn từ của Cửu Vị Tiên Nương cho biết nguyên do Đạo khai .

        Tại Kim Biên chư Chức Sắc của Hội Thánh Ngoại Giáo cầu xin kinh

 Đức Phật Mẫu, chớ chúng ta chưa biết quyền hành của Người .

        Khiến khi đó Bần đạo đến nhằm lúc cúng vía, Bát Nương đến cầm

 cơ viết, chính ḿnh Bần đạo pḥ loan nợi Đại Điện .

        Trong lúc giáng cơ, có nhiều Đạo hữu và một người chưa biết Đạo

 là ǵ ( là ông Hiếu kêu Bần đạo bằng chú ) ngồi trước sân chơi, thấy trước

 Báo Ân Đường đều có hào quang giáng hạ .

        Tới chừng cho trọn bài kinh rồi, trong nhà mới hay có huyền diệu,

 Thiêng Liêng, th́ bổn kinh này thiệt là Kinh Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu " .

 

 

                 Nghi Thức Nhập Đàn Hành Lễ

                        Đức Phật Mẫu

 

       I - Tổng Quát :

        Đại tiểu đẳng Nam Nữ Chức Sắc, Tín Đồ đều mặc áo dài trắng

 ( Bạch y ), Nam phái khăn đóng đen ( Hắc cân ) bảy lớp chữ Nhơn ư nghĩa

 là Mẹ sanh Mẹ dưỡng, con của Mẹ đều đồng nhau trước mặt Mẹ .

 

        1 - Cúng Phật Mẫu cũng theo Tứ Thời :

 

        Tư, Ngọ, Mẹo và Dậu tại đền thờ Phật Mẫu .

 

        2 - Khi hành lễ đọc tất cả bài kinh, luôn cả bài Tán

 Tụng Công Đức Diêu Tŕ .

 

        II - Nhập Đàn :

        Khi nhập Đàn cúng Phật Mẫu, th́ cũng chấp tay Ấn-Tư, xá 3

 xá, qú xuống, để tay lên trán niệm :

 

        Nam Mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

        Nam Mô Cửu Vị Tiên Nương .

        Nam Mô Bạch Vân Động Chư Thánh .

 

       - Mỗi câu niệm xá xuống 1 xá, đủ 3 xá th́ để tay nơi ngực

 mà đọc kinh .

        - Không lấy dấu ( Phật, Pháp, Tăng ) .

        - Xin nhớ mà làm cho y một khuôn luật là điều quí trọng cần

 nhứt .

 

 

                         Kinh Tứ Thời

 

                      Niệm Hương

                   ( Giọng Nam Ai )

 

        Đạo gốc bởi ḷng thành tín hiệp ,

        Ḷng nương nhan khói tiếp truyền ra .

        Mùi hương lư ngọc bay xa ,

        Kỉnh thành cầu nguyện Tiên gia chứng ḷng .

        Xin Thần, Thánh ruổi dong cỡi hạc ,

        Xuống phàm trần vội gác xe Tiên .

        Ngày nay Đệ tử khẩn nguyền ,

        Chín tầng Trời Đất thông truyền chứng tri .

        Ḷng sở vọng gắng ghi đảo cáo ,

        Nhờ ơn trên phổ báo phước lành .

 

        Niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn . [1]

 

        [1] Lạy ba lạy. Mỗi lạy 3 gật X 3 lạy = 9 gật .

 Mỗi lạy nhớ niệm :  Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

 

 

                     Khai Kinh

                 ( Giọng Nam Ai )

 

        Biển trần khổ vơi vơi Trời nước ,

        Ánh Thái dương giọi trước Phương Đông .

        Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông ,

        Ra tay dẫn độ, dày công giúp đời .

        Trong Tam giáo có lời khuyến dạy ,

        Gốc bởi ḷng làm phải làm lành .

        Trung dung Khổng Thánh chỉ rành ,

        Từ Bi Phật dặn: ḷng thành ḷng nhơn .

        Phép Tiên Đạo: tu chơn dưỡng tánh ,

        Một cội sanh ba nhánh in nhau .

        Làm người rơ thấu lư sâu ,

        Sửa ḷng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh .

 

                                 ( Gật đầu )

 

 

                 Phật Mẫu Chơn Kinh

                 ( Giọng Nam Xuân )

 

        Tạo Hóa Thiên huyền vi Thiên Hậu ,

        Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Tŕ .

        Sanh quang dưỡng dục quần nhi ,

        Chơn linh phối nhứt thân vi Thánh h́nh .

        Thiên cung xuất Vạn linh tùng pháp ,

        Hiệp Âm dương hữu hạp biến sanh .

        Càn Khôn sản xuất hữu h́nh ,

        Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh .

        Cọng vật loại huyền linh đồ nghiệp ,

        Lập Tam tài định kiếp ḥa căn .

        Chuyển luân định phẩm cao thăng ,

        Hư vô bát quái trị thần qui nguyên .

        Diệt tục kiếp trần duyên oan trái ,

        Chưởng đào tiên thủ giải trường tồn .

        Nghiệp hồng vận tử hồi môn ,

        Chí công định vị vĩnh tồn Thiên cung .

        Chủ Âm Quang thường tùng Thiên mạng ,

        Độ chơn thần nhứt văng nhứt lai .

        Siêu thăng phụng liễn qui khai ,

        Tiên cung Phật sứ Cao Đài xướng danh .

        Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng ,

        Đại Long Hoa nhơn chủng ḥa ki ( Lá cờ ) .

        Tam Kỳ khai hiệp Thiên thi ,

        Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên .

        Trung khổ hải độ thuyền Bát nhă ,

        Phước Từ bi giải quả trừ căn .

        Huờn hồn chuyển đọa vi thăng ,

        Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn Chưởng Âm .

        Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng ,

        Tùng địa chi hóa trưởng Càn Khôn .

        Trùng huờn phục vị Thiên môn ,

        Nguơn linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng .

        Vô siêu đọa quả căn hữu pháp ,

        Vô khổ h́nh nhơn kiếp lưu oan .

        Vô địa ngục, vô quỉ quan ,

        Chí Tôn đại xá, nhứt trường qui nguyên .

        Chiếu nhũ lịnh Từ Huyên thọ sắc ,

        Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây .

        Kỳ khai tạo nhứt Linh Đài ,

        Diệt h́nh tà pháp cường khai Đại đồng .

        Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch ,

        Qui thiện lương quyết sách vận trù .

        Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu ,

        Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu Chí-Chơn .

        Phục nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh ,

        Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên .

        Trụ căn quỷ khí cửu tuyền ,

        Quản khai thiên thượng tạo quyền chí công .

        Lịnh Mẫu Hậu khai Tông định đạo ,

        Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài .

        Càn Khôn Tạo Hóa sánh tài ,

        Nhứt Triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang .

 

        ( Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu, Tạo Hóa Huyền Thiên Cảm Bái )

        ( Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỉ Xă Thiên Hậu, Chí Tôn Đại Bi

 Đại Ái )

 

        Niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn . [1]

 

        [1] Lạy ba lạy. Mỗi lạy 3 gật X 3 = 9 gật. Mỗi lạy

 niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

        - Lưu ư : Xem nghi thức hành lễ Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu .

 

 

                 Tán Tụng Công Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu

                           ( Giọng Nam Ai )

 

        Kể từ hỗn độn sơ khai ,

        Chí Tôn hạ chỉ trước đài Linh Tiêu .

        Lưỡng Nghi phân khí hư vô ,

        Diêu Tŕ Kim Mẫu nung ḷ hóa sanh .

        Âm dương biến tạo chơn thần ,

        Lo cho nhơn vật về phần hữu vi .

        Mớm cơm vú sữa cũng tay ,

        Dưỡng sanh đùm bọc với tài chí công .

        Xét v́ nhơn vật lẽ đồng ,

        Chắt chiu hằng để trọn ḷng chung thương .

        Chí mong ḥa hảo Âm dương ,

        Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn .

        Mẫu Nghi hằng giữ ḷng đơn ,

        Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân .

        Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm ,

        Biển trần thấy trẻ lạc lần bấy lâu .

        Đôi phen Mẹ luống ưu sầu ,

        Cũng v́ tà mị dẫn đường con thương .

        Đỉnh chung là miếng treo gương ,

        Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi .

        Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi ,

        Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn trường .

        Ngồi trông con đặng phi thường ,

        Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh .

        Xưa con không thấu cội nhành ,

        V́ đường Đạo bế biệt cành hoa rơi .

        Từ con cách Mẹ phương Trời ,

        Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần .

        Dầu thương nhắm mắt đưa chơn ,

        Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu .

        Ngọc Hư định phép cũng nhiều ,

        Phái vàng Mẹ lănh dắt d́u trẻ thơ .

        Trước khi trẻ vẫn mịt mờ ,

        Từ đây mới hẳn ơn nhờ Mẫu Nghi .

        Đắc truyền khai mối Tam Kỳ ,

        Dưới tay cậy có Diêu Tŕ Cửu Nương .

        Chín cô có sẵn ḷng thương ,

        Mê tân độ chúng bườm trương thoát ṿng .

        Lục Nương phất phướn truy hồn ,

        Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh .

        Bát Nương thật đấng chí linh ,

        Cùng chung giáo hóa chung cùng lo âu .

        Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu ,

        Nhờ người gởi ánh nhiệm mầu huyền vi .

        Môn sanh thiện niệm hằng ngày ,

        Cúi xin Kim Mẫu muôn loài cứu ương .

        Đệ đầu khấu bái Nương Nương ,

        Nén hương đạm bạc xin thương chứng ḷng .

 

        ( Nam mô Tạo Hóa Huyền Thiên Diêu Tŕ Kim Mẫu )

        ( Nam mô Tạo Hóa Huyền Thiên Cửu Vị Nữ Phật )

 

        Niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .[1]

 

 

        [1] Lạy ba lạy. Mỗi lạy 3 gật X 3 lạy = 9 gật .

 Mỗi lạy niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

        - Kinh Tán tụng công đức Diêu Tŕ Kim Mẫu ngày đàn Sóc và

 Vọng không đọc .

 

 

                       Dâng Hoa

            ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

 

            Từ Bi giá ngự rạng môn thiền ,

            Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên .

            Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ ,

            Cúi mong Phật Mẫu rưới ân thiên .

 

        Niêm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn . [1]

 

        [1] Một Lạy 3 gật .

 

 

                         Dâng Rượu

                ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

 

        Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh ,

        Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh .

        Lạc hướng khấu cung giai miễn lễ ,

        Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh .

 

        Niệm : Nam Mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn . [1]

 

        [1]  Một lạy 3 gật .

 

 

                        Dâng Trà

             ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

 

        Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương ,

        Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương .

        Ngưỡng vọng Từ-Bi gia tế phước ,

        Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường .

 

         Niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn . [1]

 

        [1] Một lạy 3 gật .

 

 

                        Ngũ Nguyện

                   ( Giọng Nam Xuân )

 

        Nam Mô Nhứt nguyện : Đại Đạo hoằng khai .

                Nhị nguyện : Phổ Độ chúng sanh .

                Tam nguyện : Xá tội đệ-tử .

                Tứ nguyện  : Thiên-Hạ thái b́nh .

                Ngũ nguyện : Thánh-Thất an ninh .

 

        Niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn . [1]

 

       [1] Lạy ba lạy. ( Mỗi lạy 3 gật X 3 lạy = 9 gật. Mỗi lạy

 niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn ) .

 

 

                 Xă Đàn

 

        A - Đứng dậy xá trước Thiên-Bàn 3 xá .

        B - Quay ra sau lưng xá Bàn Hộ-Pháp 1 xá .

        C - Nam tả, Nữ hữu bái ban .

        D - 3 tiếng chuông, xá 1 xá Xă-đàn .

 

 

 

                MƯỜI BÀI THÀI HỘI YẾN DIÊU TR̀ CUNG

                  ( 15 tháng 08 A-L )

 

 

                 Phật Mẫu

 

        Cửu kiếp Hiên-viên thọ sắc Thiên ,

        Thiên Thiên Cửu Phẩm đắc cao huyền .

        Huyền hư tác thế Thần-Tiên nữ ,

        Nữ hảo thiện căn đoạt Cửu-Thiên .

 

                Nhứt Nương

        Hoa thu ủ như màu thẹn nguyệt ,

        Giữa thu ba e tuyết đông về .

        Non sông trải cảnh tiên ḷe ,

        Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau .

 

                Nhị Nương

        Cẩm tú văn chương hà khách đạo ,

        Thi Thần tửu Thánh vấn tùy nhân .

        Tuy mang lấy tiếng hồng quần ,

        Cảnh Tiên c̣n mến cơi Trần anh thư .

 

                Tam Nương

        Tuyến đức năng thành Đạo ,

        Quản trí đắc cao quyền .

        Biển mê lắc lẻo con thuyền ,

        Chở che khách tục cửu truyền ngăn sông .

 

                Tứ Nương

        Gấm lót ngỏ chưa vừa gót ngọc ,

        Vàng treo nhà ít học không ưa .

        Đợi trang nho sĩ tài vừa ,

        Đằng giao khởi phụng chẳng ngừa Tiên thi .

 

                Ngũ Nương

        Liễu yểu điệu c̣n ghen nét đẹp ,

        Tuyết trong ngần khó phép so thân .

        Hiêu hiêu nhẹ gót phong trần ,

        Đài sen mây lướt gió thần đưa hương .

 

                Lục Nương

        Huệ ngào ngạt hương đưa d́u dịu ,

        Đấng tài ba chẳng thiếu tư phong .

        Nương mây như thả cành hồng ,

        Tiêu diêu phất phướn cơi ḷng đưa Tiên .

 

                Thất Nương

        Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi ,

        Nhân từ tài thế tử vô ưu .

        Ngày xuân gọi thế hảo cừu ,

        Trăm duyên phước tục, khó bù buồn Tiên .

 

                Bát Nương

        Hồ Hớn hoa sen trắng nở ngày ,

        Càng gần hơi đẹp lại càng say .

        Trêu trăng hằng thói dấu mày ,

        Cợt mây tránh chức, Phật đài thêm hoa .

 

                Cửu Nương

        Khiết sanh duyên trần vẹn giữ ,

        Bạc Liêu nơi cũ c̣n lời .

        Chính chuyên buồn chẳng trọn đời ,

        Thương người noi Đạo, Phật Trời cũng thương .

 

        Niệm : Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

               Nam mô Cửu Vị Tiên Nương .

 

        ( 3 lạy : Mỗi lạy 3 gật )

 

 

         Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, giải nghĩa

                  Phật Mẫu Chơn Kinh

 

        ( Trên Cửu Long Đài, trước Báo Ân Từ vào lúc 04 giờ 30

 phút ngày 15 tháng 08 Đinh Hợi ) .

 

            " Tạo Hóa Thiên huyền vi Thiên Hậu "

 

            " Chưởng Kim bàn Phật Mẫu Diêu Tŕ "

 

     Từng trời thứ 9 gọi là Tạo Hóa Thiên có vị cầm quyền năng

 tạo đoan gọi là Thiên Hậu .

 

      Nắm cả Kim Bàn, tức là nắm đẳng cấp Thiêng Liêng điều khiển các

 chơn linh, là Phật Mẫu Diêu Tŕ .

        Bên Á Đông người ta thường kêu Phật Mẫu là Mẹ sanh, thờ

 bằng cốt tượng, cũng nhờ Cửu vị Tiên Nương truyền bá, c̣n lưu lại ngày

 nay là hội đồng cốt, nhờ đồng cốt mà cả Á Đông đều biết Phật Mẫu là Mẹ

 sanh của nhơn loại .

 

 

           "  Sanh quang dưỡng dục quần nhi "

 

      Lấy khí sanh quang ( Fluide de vitalité ) nuôi nấng con cái của

 Người .

 

           " Chơn linh phối nhứt thân vi Thánh h́nh "

 

      Chơn linh của Chí Tôn cho ta hiệp với h́nh hài lập ra thân thể

 ta, gọi là phách hay vía, khi thoát xác chơn linh ấy xuất ngoại .

 

           " Thiên Cung xuất vạn linh tùng Pháp "

 

      Do nơi Thiên Cung mà ra vạn loại, tức nhiên vạn vật đều tùng

 quyền pháp Thiên Cung mà sanh .

 

           " Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh "

 

      Lấy Âm Dương Khí ḥa hiệp nhau biến hóa ra vạn vật .

 

            " Càn Khôn sản xuất hữu h́nh "

 

     Có Càn Khôn là có Âm Dương, Phật Mẫu biến ra h́nh thể của vạn

 linh .

 

            " Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh "

 

     Trong tám hồn kể cả kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn,

 nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn, do trong Kim Bàn

 của Phật Mẫu vận chuyển hóa ra tám đẳng cấp chúng sanh .

 

            " Cọng vật loại huyền-linh đồ nghiệp "

 

     Hiệp cả thảy huyền linh của loài vật hữu sanh cọng lại làm

 đại-nghiệp của ḿnh, mở một con đường đặng lập vị cho nhau .

 

            "  Lập Tam Tài định kiếp ḥa căn "

 

     Tới Tam-tài trên kể xuống là Thiên, Địa, Nhơn, dưới kể lên Người,

 Đất, Trời, Phật Mẫu định kiếp căn của mọi người đă sanh ở cơi trần

 này .

 

             " Chuyển luân định phẩm cao thăng "

 

     Do sự luân hồi chuyển kiếp của chúng ta, Phật Mẫu định phẩm vị

 cho chúng ta cao thăng. Sanh ra đặng trả quả kiếp ở thế gian theo luật

 nhơn quả, sanh ra đặng lập nghiệp đoạt vị cũng có, mượn kiếp hữu sanh

 nay lập vị cao thăng cũng có .

 

           " Hư vô Bát Quái trị Thần qui nguyên "

 

     Lấy khí Hư-vô dựng ḷ Bát-Quái để đem linh hồn của chúng ta về

 nguyên căn. Phật Mẫu có đủ quyền hành đem cả Thần-hồn chúng ta lại cho

 Chí-Tôn .

 

          " Diệt tục kiếp trần duyên oan trái "

 

     Phật Mẫu định cho ta trả nợ oan trái ở trần gian. Phật Mẫu có

 quyền sửa cải kiếp luân hồi cho ta đái công thục tội .

 

          " Chưởng Đào Tiên thủ giải trường tồn "

 

     Nơi Diêu Tŕ Cung Phật Mẫu trụ sanh quang lại làm một khối, gọi

 là quả Đào Tiên, đủ sự sống vĩnh cửu nơi cơi Hư linh, sẽ phát cho chúng ta

 dùng cho rơ hiểu phép trường sanh .

 

           "  Nghiệp hồng vận tử hồi môn "

 

        " Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên cung "

 

     Công nghiệp lớn của Phật Mẫu là đem ta trở về cựu vị là cửa Trời.

 

          " Chủ Âm Quang thường tùng

Thiên mạng "

 

              " Độ chơn thần nhứt văng nhứt lai ".

 

     Chủ quyền máy Âm Dương, chia ranh Địa ngục với Thiên đường tùng

 mạng lịnh của Chí Tôn. Phật Mẫu ǵn giữ chơn hồn của chúng ta, đem ta

 đến, đem ta về .

 

           "  Siêu thăng phụng liễn qui khai "

 

     Siêu thăng, th́ ta nhờ xe Tiên là xe Phụng Liễn mà mở cửa đi về .

 

           " Tiên cung Phật xứ Cao Đài xướng danh "

 

    Về nơi cung Tiên xứ Phật, đức Cao Đài kêu danh hiệu ( đều phải nhờ

 quyền năng của Phật Mẫu độ rỗi chúng ta ) .

 

            " Hội Nguơn hữu Chí linh huấn chúng "

 

    Thượng Nguơn qua Trung Nguơn qua Hạ Nguơn. Nay Hạ Nguơn tam chuyển

 hầu diệt, bắt đầu Thượng Nguơn tứ chuyển có Chí Tôn đến giáo hóa chúng

 sanh .

 

          " Đại Long Hoa nhơn chủng ḥa ki "

 

    Đại Long Hoa đă tiên tri là hội ân xá các đẳng chơn hồn, không

 phân chia chủng tộc, ṇi giống hiệp nhau về một gốc ( chỗ nguyên

 lai ) .

 

            " Tam kỳ khai hiệp Thiên thi "

 

          " Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên "

 

    Đạo Tam kỳ khai giáo đúng với Thiên Thơ tiền định, để mở hội thi

 lên ngôi Tiên cho kẻ có duyên với Phật .

 

           " Trung khổ hải độ thuyền Bát nhă "

           " Phước Từ bi giải quả trừ căn "

 

     Phật Mẫu đem thuyền Bát nhă vào biển khổ đặng độ nhơn sanh ra

 khỏi trần ai .

 

          " Huờn hồn chuyển đọa vi thăng "

 

     Huờn hồn cho cả chúng sanh bị tiêu hủy được phục siêu sanh cải

 đọa lạc ra siêu thăng .

 

          " Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng âm "

 

    Cửu vị Tiên Nương trở lại th́ Phật Mẫu Kim Bàn chưởng quản bầy âm

 linh .

 

          " Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng "

          " Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn-khôn "

 

    Mười Thiên Can là : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm,

 Quí, hiệp với 12 Địa Chi là : Tư, Sửu, Dần, Mẹo, Th́n, Tỵ, Ngọ, Mùi,

 Thân, Dậu, Tuất, Hợi mà biến hóa ra h́nh tượng bao la Càn Khôn

 Thế-giới, làm cho thế giới rộng lớn thêm lên .

 

         " Trùng huờn phục vị Thiên Môn "

 

    Cho trở lại quê xưa vị cũ là về nơi cơi Trời .

 

         " Nguơn linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng "

 

    Các Huyền Linh biến hóa ra nhiều quỉ hồn cũng được siêu thăng,

 được đi chung đường với Thần, Thánh, Tiên, Phật mà phục vị .

 

         " Vô siêu đọa quả căn hữu pháp "

 

     Không siêu thăng, không đọa lạc, căn quả đều có phép luật

 định .

 

        " Vô khổ h́nh nhơn kiếp lưu oan "

          "  Vô địa ngục vô quỉ quan "

 

     Không c̣n khổ h́nh của kiếp làm người, Phật Mẫu diệt liệu cũng

 không để c̣n oan nghiệt, không c̣n địa ngục, cũng không c̣n chỗ nhốt

 quỉ hồn .

     Quỉ quan là cái ngục nhốt các hồn quỉ, là nơi giam cầm, h́nh phạt

 khổ sở các quỉ hồn .

 

          " Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên "

 

     V́ chữ đại xá nên Đạo Cao Đài gọi là " 3 è Amnistie de Dieu en

 orent " . Chí Tôn ân xá tội t́nh, đem tất cả con cái của Ngài về hiệp

 cùng Ngài .

 

          " Chiếu nhủ lịnh Từ Huyên thọ sắc "

            " Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây "

 

     Chiếu theo lịnh dạy của đức Chí Tôn, Mẹ sanh của chúng ta thọ

 sắc độ rỗi vạn linh tứ hướng, tức là con cái của Người không bỏ sót

 một ai .

 

          " Kỳ khai tạo nhứt Linh Đài "

        "  Diệt h́nh tà pháp cường khai Đại Đồng "

 

     Khai Đạo Tam Kỳ, kỳ này đặng tạo Linh Đài là cái tâm linh cho con

 người có đủ quyền năng tiêu diệt tà pháp đặng đem nhơn loại đến Đại

 Đồng một cách mănh liệt .

 

           " Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch "

 

     Hiệp nhơn sanh lại một nhà chung một Đạo, Đạo sẽ hiệp nhứt vạn

 loại thành một khối, không phân biệt quốc gia chủng tộc. Tôn giáo ngày

 nào được như vậy là ngày đó được ḥa b́nh thế giới ( La religion sera

 une, le monde sera un, l'humanité sera une, une en nation, en race et

 en religion ) .

 

          " Qui thiện lương quyết sách vạn trù "

 

    Phật Mẫu vẫn lo lắng liệu định kế hoạch đặng đem cái bản tánh tốt

 đẹp của con người về. Con người ở trần thế v́ vật dục mà tán tận thiện

 lương .

 

         " Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu "

        " Hiệp qui Tam giáo hữu cầu chí chơn "

 

    Lấy biểu hiệu của Tôn Giáo như sách Xuân Thu của Đạo Thánh, Phất

 Chủ của Đạo Tiên, và Bát vu của Đạo Phật, gom góp cả ba giáo lại làm

 một, để t́m cho ra chơn pháp .

 

          " Phục nguyên nhơn huờn hồn Phật tánh "

            " Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên "

 

     Đem Phật tánh lại cho các bậc nguyên nhân. Nguyên nhơn là các

 chơn hồn Chí Tôn sai xuống trần gian đặng độ chúng sanh. Nhưng họ mê

 luyến hồng trần nên Chí Tôn đem Phật tánh phổ hóa cho họ nhớ mà trở lại

 quê xưa. Phỏng định Một trăm ức nguyên nhân (100 ), Phật Tổ độ đặng 6 ức,

 Lăo Tử 2 ức, c̣n lại 92 ức vẫn c̣n đọa lạc, Phật mẫu đến giáo hóa cho họ

 được hạnh phúc nhân duyên mà qui hồi cựu vị .

 

             " Trụ căn quỉ khí cửu tuyền "

           " Quản khai Thiên Thượng tạo quyền chí công "

 

     Cả quỉ hồn, Phật Mẫu trụ nó lại ở nơi cửu Tuyền Đài rồi mở rộng

 cửa Trời, đặng thực hành quyền chí công b́nh của Trời .

 

             " Lịnh Mẫu Hậu khai Tông định đạo "

 

     Mẫu Hậu là Diêu Tŕ Kim Mẫu hay là Thiên Hậu Thánh Mẫu, Đức

 Chí-Tôn hạ lịnh cho Ngài đến mở Tôn giáo định Đạo cứu chúng ta .

 

               " Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài "

                " Càn Khôn tạo hóa sánh tài "

 

      Đă sanh lại dưỡng đặng đảm bảo h́nh hài th́ ơn ấy quá trọng,

 sánh bằng cái công tạo hóa ra Càn Khôn Thế giới .

 

            " Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang "

 

      Mỗi buổi mơi, mỗi buổi chiều, chúng ta đến thăm viếng Đức Mẹ như

 từ thân chúng ta vậy. Mộ khang là đến thăm viếng buổi chiều để vấn an

 Đức Mẹ đó vậy .

 

          ( Nam Mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Tạo hóa

               Huyền Thiên Cảm Bái ) .

          ( Nam Mô Đại Từ Bi Hỉ Xả, Thiên Hậu

                Chí Tôn Đại Từ Bi Đại Ái ) .

 

     Chúng con vái lạy người cầm quyền năng tạo cả Càn-Khôn Thế-giới

 gọi là Thiên Hữu Chí Tôn là Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu xin Ngài từ bi bác ái

 vui ḷng xá tội cho chúng ta .

 

                                 *

 

     Theo bí pháp chơn truyền của cơ sanh hóa, phải có đủ âm dương.

 Trong sanh quang chúng ta có điện quang ( Positif ) và ( Négatif ) cũng

 như vạn vật có trống mái. Nên Tôn giáo nào cũng có đủ Âm Dương th́ mới

 vĩnh cửu trường tồn .

     Như Đức Chúa Jésus ngày trước bị đóng đinh trên cây Thánh Giá,

 đầu trở lên gọi là Dương. C̣n ông Thánh Pierre là đệ nhứt Tông Đồ bị

 đóng đinh đầu ngược xuống dưới gọi là phần Âm. Âm Dương tương hiệp

 đúng như bí pháp nên Đạo Thánh lưu truyền 2000 năm, không ai dùng

 quyền ǵ tiêu diệt đặng .

     Chí Tôn có sai con của Người đến lập Đạo như Thích-Ca, Jésus,

 Khổng Tử v.v...

     Thời kỳ này, Người đă xuất nguyên linh của Người đến dạy dỗ

 chúng ta, th́ tưởng điều ấy trọng yếu hơn hết .

     Khi mở Đạo Cao Đài, Chí Tôn định cho Phật Mẫu đến giáo đạo cho

 chúng ta, bảo trọng nuôi nấng dạy dỗ chúng ta, th́ không ơn đức nào

 bằng, v́ không ai biết thương con, muốn cho con nên người, bảo trọng

 binh vực con hơn mẹ .

     Phật Mẫu đến cầm quyền lập Đạo xong rồi, giao lại cho Chí-Tôn.

 Phật Mẫu là chủ Âm Quang. Chí Tôn là Chủ Dương Quang. Âm Dương tương

 hiệp. Đạo Cao Đài nương theo năng lực của hai khối Âm Dương đó. Hễ đối

 với năng lực tạo ra Càn Khôn Thế Giới thế nào th́ Đạo Cao Đài ngày kia

 sẽ có năng lực như thế đó .

 

 

                        Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

                        Thất Thập Nhị Niên

             Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt

 

                          Thời Duy

 

        Thiên vận........niên........ ngoạt.......nhựt...... Thời hiện

 tại Việt Nam quốc ........Trấn........Châu.......Tộc.......Hương

 Cư trụ........ Chi trung .

        Kiêm hữu Đệ tử Hương ............... công đồng hiệp giữ

 Thiện Nam, Tín Nữ đẳng :

                Qùi tại Điện tiền thành tâm tŕnh tấu .

 

        Huỳnh Kim Khuyết Nội Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại

        Thiên Tôn .

             Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

 

                   Tam Tông Chơn Giáo

 

         Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn .

         Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn .

         Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn .

 

                Tam Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm

 

        Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai .

        Lư Đại Tiên Trưởng Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

        Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân .

        Gia Tô Giáo Chủ cứu thế Thiên Tôn .

        Thái Công Tướng Phụ quản pháp Thiên tôn .

        Tam Châu Bác Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn .

        Thập Phương Chư Phật Vạn Chưởng Chư Tiên Liên Đài Chi Hạ .

 

        Kim vi ........( Sóc hoặc vọng ). nhựt lương thần, Thiên

 phong hiệp giữ Thiện tín đẳng, nghiêm thiết đàn tràng, hương, đăng, trà,

 quả thanh chước duy nghi thành tâm hiến lễ .

        Thánh từ quảng bố đại khai hồng ân, xây cơ chuyển thế vận

 mạng Quốc thể Việt Nam kỷ đắc Độc lập hoàn toàn Tam Kỳ thống nhứt, dân

 chúng cọng hưởng ḥa b́nh phục hồi chánh trị trật tự an ninh .

        Phục vọng kim bàn Phật Mẫu phát hạ hồng ân khai cơ kiến

 thiết, tu tạo sản nghiệp quốc gia tảo đắc viên thành, toàn thể dân tộc

 hiệp trí ḥa tâm tinh thần qui nhứt, vĩnh sùng chánh giáo giải quả tiền

 khiên hạnh hưởng thiên ân tứ phước .

        Chư Đệ tử thành tâm khẩn nguyện cúc cung bá bái thượng tấu .

 

                                        Dĩ Văn

 

 

                            Ḷng Sớ

 

                 Trung Thu Hội Yến Diêu Tŕ

 

        Tư nhân Trung Thu tiết chí, chư Đệ-tử đắc thiết diêu cung

 đại lễ hương, đăng, trà, quả, thanh chước chi nghi thành tâm kỉnh

 hiến .

 

                        Phục Kỳ

 

        Diêu Tŕ Kim Mẫu, cửu vị Nương Nương cập Cao Thượng Phẩn

 Cao-Tiêu, đồng hoan-lạc hưởng Bàn Đào Hội Yến .

 

                Chư Đệ Tử Ngưỡng Vọng

                  Kim Bàn Phật Mẫu

 

        Phát hạ hồng ân cứu độ sanh linh, đóa ly tai họa miễn nạn

 chiến tranh, thoát xuất đao binh, thủy hỏa, tạo phục ḥa b́nh, trật tự,

 hải yến hà thanh, quốc thới dân an, cọng hưởng thái b́nh, nhân khương vật

 phụ, thiệt lại Đại-Từ Đại-Bi gia ân tứ phước .

        Đệ-tử khể thủ cẩn sớ bá bái thượng tấu .

 

                                Dĩ Văn

 

 

        Ṭa Thánh tháng 6 năm Canh-Ngũ

            ( 12 - 7 - 1930 A-L )

 

                Châu Tri

 

        Gởi cho chư Hiền Hữu chư Thánh Thất .

        Đầu Họ và Chức Sắc ( Cửu Trùng Đài ) .

 

                Hiền-Hữu Yêu Dấu

 

        Đức Hộ Pháp có gởi cho tôi một bổn lễ cúng Đấng Chí Tôn

 và Tam Giáo của Hiệp Thiên Đài soạn lại y như sau đây .

        Hôm 9 fevrier 1930, sau ngày vía của Đấng Chí Tôn, tôi có

 đặt một bàn Hội xem xét và hết thảy đều thuận ưng ban hành y theo cuốn

 Lễ Bổn ấy .

        Từ đây chư Hiền Hữu phải y theo đó mà hành Lễ và dạy cách

 hành Lễ cho chư Đạo Hữu lưỡng phái ( Nam-Nữ ) .

        Đạo là chánh lư mà chánh lư th́ có một nên cách hành lễ

 của Đạo phải y nhau như một mà thôi .

        Ai canh cải bày biện coi cho huê mỹ th́ tội trọng .

        Từ đây nếu c̣n Đạo Hữu nào không biết hành lễ th́ lỗi

 về Giáo Hữu, Lễ sanh, Chánh phó Trị Sự và Thông Sự, họ nào theo

 họ nấy .

 

                             Nay kính

                          Thượng Đầu Sư

                        Thượng Trung Nhựt

 

 

                        Lời Tựa

 

        Lễ là một việc rất trọng hệ, v́ là cái h́nh thể của nền

 Đạo phô bày ra trước mặt người .

        Chư Đạo Hữu cần phải để cố ư xem sóc nhắc nhở nhau mà ǵn

 giữ tư cách trong mỗi khi hành lễ cho trang hoàn hầu tỏ tấc ḷng thành

 kính của ḿnh cùng Đức Chí Tôn và chư Tiên, Phật, Thánh, Thần lại cũng

 là một phương châm về đường phổ độ nữa .

        Mỗi khi chúng ta hành lễ, th́ người ngoại Đạo sẵn y xe vào

 mà phân biệt tà chánh một ít của nền Đạo trong đó, v́ Đạo là việc nhiệm

 mầu huyền bí rất sâu xa, người ngoài nào thấu đặng :

        Duy có châm nom cách cử chỉ của chúng ta trọng kính các

 Đấng thế nào, th́ đủ cho người vẻ ánh Đạo ra thế nấy mà thôi .

        Nhạc cũng là một việc cần yếu, v́ là phương làm cho đầm ấm

 tao nhă, cốt để d́u dẫn giúp cho hành Lễ, ra vẻ long trọng, v́ để che

 lấp các việc xao động trong cơn hành lễ trên th́ hiểu cái vẻ tiêu dao phù

 trầm cho các Đấng, dưới lại làm cho chúng ta, v́ nghe đặng cái giọng tao

 nhă, nhặt khoan, hoặc có lúc v́ tiếng nhạc trổi mà làm ḷng ta vẫn hân

 hoan mà quên hẳn cái mỏi mệt trong cơn hành Lễ hoặc có khoan, v́ cái thức

 phù-ba của giọng đờn mà làm cho ta yên tịnh, mới có thể thiền tâm vọng cầu

 các Đấng cho thấu Đạo .

        Có câu phương ngôn của bậc hiền triết miền Âu rằng :

        " La musique adoucit les moeurs ", lại có nói rằng : " Nếu

 muốn biết sự tấn hóa của một sắc dân, sau sẽ trở nên thế nào, th́ duy có

 xem trong nét văn chương và nghe giọng nhạc của sắc dân ấy cũng đủ hiểu

 trước ".

        Huấn chi Đấng Chí Tôn ra công khó nhọc khai soạn cho ta một nền

 Đạo như vầy, lại d́u dẫn ta từ bước, mà ta chẳng để hết tâm chí cho chân

 chính nghề nhạc, cho hoàn toàn hầu ǵn giữ đường tấn-hóa cho nền Đạo sau .

 

                        Ṭa Thánh Tây Ninh

                           20-04 Kỷ Tỵ

                           Nhạc Lễ Quân

                           Cao Mỹ Ngọc

 

 

 

                     Đại Đàn Nghi Tiết

 

        Tại Ṭa Thánh & tại Thánh Thất các nơi

 

        1 - Tịnh Túc Thị Tập .

        - Lễ Sanh và mấy người có phận sự phải vô trước, khi Lễ Sanh

 khởi xướng, th́ khởi xây trống cơm và đờn bài Ngũ Đối Hạ, cho đến lễ

 xướng khai Lôi Âm mới dứt. Các Đạo Hữu đều lặng lẽ đứng hầu cho nghiêm

 trang đặng khởi hành lễ .

 

        2 - Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự .

        - Những Đạo hữu có trách nhậm nơi đàn đều phải dự pḥng trước,

 tùy theo phận sự của ḿnh .

 

        3 - Cung Thành Thứ Tự Chức Sắc Nhập Đàn .

        - Sắp một cặp Lễ sanh đặng đi hai bên, chính giữa th́ Chức sắc

 Hiệp Thiên Đài khởi dẫn đầu, rồi kế Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, kế

 Chưởng Pháp, Đầu Sư, Phối Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu và tiếp theo .

        Khi vào cửa Ṭa Thánh, chừng nhập đàn, th́ tùy bên trái ḿnh

 mà thẳng tới Điện, đoạn ṿng qua phía mặt, nhưng khi bước ngang qua trước

 Bửu Điện, đủ 3 vị day vô mà bái Đức Chí Tôn, rồi th́ đi trở xuống bàn Hộ

 Pháp, Chức sắc Hiệp Thiên Đài lập vị ḿnh, c̣n Chức sắc Cửu Trùng Đài lại

 ṿng qua phiá trái ḿnh, rồi lộn trở lên phân hai hàng, hai bên y theo thứ

 tự .

        - Chức sắc Nữ phái tiếp theo sau, nhưng phải nhập đàn phía

 mặt ḿnh rồi quay phía trái, đi ngang qua trước Bửu Điện đủ 3 vị th́ cũng

 day vào xá Đức Chí Tôn một xá đoạn bước luôn qua hữu ban rồi thẳng qua mé

 mặt ḿnh mà ṿng xuống khỏi Ngoại Nghi, mới đặng trở qua mà bước lên, rồi

 cũng thứ tự mà phân hai hàng hai bên y theo thứ tự .

 

        4 - Lôi Âm Cổ Khởi .

        - Đợi đánh 3 dùi trống khởi đầu rồi đờn đưa hơi theo hết 04

 câu kệ sau đây th́ dứt đờn .

 

         Lôi Âm Thánh Cổ triệt Hư-Không .

         Truyền tấu Càn-Khôn Thế-Giái thông .

         Đạo pháp đương kim dương chánh giáo .

         Linh quang chiếu diệu Ngọc-Kinh cung .

 

        - Dứt mỗi câu chầu một dùi, đoạn lôi 12 điểm, rồi đánh tiếp

 3 hồi, khởi đầu chậm sau đổ dốc mỗi hồi 12 chập, mỗi chập 12 dùi, cọng 3

 hồi là 432 dùi, dứt rồi lại 3 dùi, cách đánh liên dùi như trống Bát-Nhă

 chẳng nên đánh chậm mà mất ngày giờ .

 

        5 - Bạch Ngọc Chung Kinh .

        - Khởi đánh 3 dùi rồi điểm chung, kệ 04 câu :

 

         Thần chung thính hướng phóng phong đô .

         Địa tạng khai môn phóng xá cô .

         Tam-Kỳ vận chuyển kim quang hiện .

         Sám hối âm hồn xuất ư đồ .

 

        Mỗi câu một dùi, rồi cũng đánh y như trống vậy .

 

        6 - Nhạc Tấu Quân Thiên . [1]

        - Nhạc xổ 3 hồi đánh Nghinh Thiên, dứt th́ xây trống mà đờn

 7 bài bắc, đoạn nầy là lúc Đấng Chí Tôn và chư Phật Tiên giáng, chư

 Đạo-Hữu phải tịnh tâm mà cầu khẩn, chẳng nên xao động .

 

        [1] Nhạc Tấu Quân Thiên. Tùy theo Thánh giáo Đấng Chi Tôn khi

 dứt nhạc phải xây trống mà đờn cho đủ 7 bài ( Xàng Xê, Ngũ Đối Thượng,

 Ngũ Đối Hạ, Long Đăng, Long Ngâm, Vạn giá và Tiểu khúc ) .

        Không thể đờn bài chi khác hơn, nếu không đờn đủ bài th́

 đờn 3 bài ( Ngũ Đối Hạ, Long Đăng và Tiểu Khúc ) hoặc 3 bài Ngũ Đối Hạ

 mà thôi .

 

        7 - Chỉnh Sát Cúng Phẩm .

       - Song đăng đi bắc và 1 vị Chức sắc, đến nơi Điện bái rồi

 trở xuống, 3 ban Đồng Nhi như vậy .

 

       8 - Nội Nghi Ngoại Nghi Tựu Vị .

         - Bửu Điện, Nội Nghi 3 vị niệm hương vào đứng giữa,

 Ngoại Nghi 3 vị đỉnh lễ Tả ban .

         - Nội Nghi 3 vị niệm hương, Ngoại Nghi 3 vị đỉnh lễ Hữu

 ban .

        - Nội Nghi 3 vị niệm hương, Ngoại Nghi 3 vị đỉnh lễ, nhạc

 cứ xây tá đờn bài Hạ .

 

        9 - Thiên Phong Dĩ Hạ Các Tư Kỳ Vị .

        - Chức sắc Cửu Trùng Đài Thiên phong và tín đồ lưỡng phái

 tùy theo phẩm vị ḿnh mà đứng tiếp theo và phải chừa chỗ đằng sau cho

 Đồng Nhi Nam-Nữ qùi đọc kinh .

 

        10 - Nghệ Hương Án Tiền . [2]

        - Xây tá đờn Ngũ Đối Hạ, cho đến khi Lễ Sanh day vô th́

 dứt, cả tam ban Lễ Sanh Đăng và Đài đều bước lên Ngoại Nghi, khi bước

 lên cả Đăng và Đài đều phải đứng day vô Ngoại Nghi .

 

        [2] Nghệ Hương Án Tiền. Ngoại Nghi đây gọi là bàn hương

 án, nên xướng câu nầy nghĩa là bước lên trước bàn hương án, không nên

 lầm tưởng rằng: ( Bưng hương lên bàn án ) th́ sai, v́ có câu Nghệ đọc

 chúc sớ, nghĩa là bước lên chỗ đọc sớ vậy .

 

        11 - Giai Qùi.

        - Nhạc đổ hai hồi đầu cho dài, đợi chư Chức sắc xá 3 xá, rồi

 qùi lấy dấu Phật, Pháp, Tăng và cúi đầu 5 lần. Niệm Đức Chí Tôn, Quang Âm

 Bồ Tát, Lư Thái Bạch, Quan Thánh, và chư Phật, chư Tiên, th́ trống đổ

 dốc lần thứ 3 .

 

        12 - Phần Hương .

        - Đánh trống thét cho đến khi LễS-anh đứng dậy rồi tá đờn

 bài Hạ luôn. C̣n Chức sắc qùi Ngoại Nghi, đốt hương sấp trầm qua lư

 hương, phải xá 3 xá, đoạn Lễ Sanh đứng dậy .

 

        13 - Điện Hương .

        - Trống đổ 3 hồi cho Lễ Sanh cung tay lên, c̣n đờn th́ cứ

 tiếp theo hoài cho Lễ Sanh dung đến Nội Nghi day vô giữa th́ dứt. C̣n

 lễ dâng từng hương phải đi bài bắc, nghĩa là kư rồi bước lên không đợi

 chầu trống .

 

        14 - Qùi. Nhạc đổ rồi tiếp đánh thét. Lễ sanh sửa soạn xuống

 th́ dứt . Khi Lễ sanh điện tới Nội Nghi rồi qùi, th́ cập rước lễ

 cũng qùi một lược đặng đễ rước Lễ .

 

        15 - Thành Kỉnh Tụng Niệm Hương Chú .

        - Đờn chiếu theo kinh, trống tùy chổ có phẩm vị của các

 Đấng th́ điểm .

        Lễ Sanh đợi Đồng Nhi đọc kinh rồi sẽ đứng dậy, c̣n đọc

 kinh để cho toàn Đồng Nhi tụng mà thôi [3] .

 

 

        [3] Thánh-Giáo dạy ngày 11-9-1926 D-L, hai vị Chức sắc

 Nữ phái dạy 36 Đồng Nhi Nữ, c̣n Chức sắc Nam phái dạy 36 Đồng Nhi Nam.

 Vậy từ đây cũng nên để ư vào số đă định của Đấng Chí Tôn chọn hoặc bên

 Nam 6 bên Nữ 6, hoặc 18 mỗi bên, hoặc 36 mỗi bên, chẳng nên cho nhiều đứa

 đọc lộn xộn, lại cũng không nên để Đồng Nhi nhịp sanh, đă khó coi mà

 chẳng hề khi nào trúng nhịp cho đặng, lại thêm khó đờn quá, để cho Nhạc

 nhịp mà thôi .

 

 

        16 - Thượng Hương .

        - Nhạc đổ rồi đánh luôn trống thét cho đến khi Lễ sanh về

 tới bàn Hộ Pháp th́ dứt. Khi Lễ sanh đứng dậy, cặp rước lễ dâng vô

 Bửu-Điện, c̣n cặp Đăng thối 3 bước, c̣n cặp Đài : thứ nhứt bước ra, thứ

 nh́ đứng đó nhúng, thứ 3 bước vô rồi Đăng và Đài day mặt xuống bàn Hộ-Pháp

 để tay xuống phía ngoài, kư chưng trong đi xuống .

 

        17 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hay là rập ban ( Đoạn nầy tùy ư, là v́ nếu có

 ṣng th́ đánh rập ban, bằng kèn đại th́ đánh trống lạy ) Lạy 3 lần mỗi

 lần 4 gật tổng cộng 12 gật, mỗi lạy niệm : ( Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại

 Bồ Tát Ma Ha Tát, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ) .

 

        18 - Thành Kính Tụng Khai Kinh Chú . [4]

        - Đờn theo kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị

 các Đấng, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng kinh .

 

         [4] Những bài tịnh tâm, tịnh khẩu, tịnh thần, An thổ Địa,

 các Đạo-hữu nên đọc cho biết chẳng cần đọc nơi đàn, v́ không phải là

 kinh chư Tiên, có ư muốn dạy chúng ta cho biết cách thức đặng giữ ḿnh,

 hầu khỏi thất lễ nơi trước Bửu Điện vậy thôi. Nếu đọc th́ sai, là v́ ta

 nói rằng ta tịnh khẩu, tịnh tâm, mà kỳ thật đọc um lên, rồi thế nào tịnh

 đặng .

 

        19 - Thành Kính Tụng Ngọc Hoàng Kinh .

        - Đờn theo kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị

 các đấng, Đồng nhi Nam-Nữ tụng kinh .

 

        20 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hay là rập ban, lạy 3 lần mỗi lần 4 gật tổng

 cộng 12 gật. mỗi lạy niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha

 Tát .

 

        21 - Thành Kính Tụng Phật Giáo Tâm Kinh .

        - Đờn theo kinh, trống điểm tùy theo mấy chỗ có phẩm vị

 các Đấng, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng kinh .

 

        22 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hoặc rập ban, lạy 3 lần mỗi lần 3 gật tổng

 cộng 9 gật, mỗi lạy niệm :  Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát

 Ma Ha Tát .

 

        23 - Thành Kính Tụng Tiên Giáo Tâm Kinh .

        - Đờn theo kinh, trống điểm tùy chỗ có phẩm vị của các

 Đấng, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng kinh .

 

        24 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hoặc rập ban, lạy 3 lần mỗi lần 3 gật tổng

 cộng 9 gật, mỗi lạy niệm : Nam Mô Thái Thượng Lăo Tổ Tam Thanh

 Ứng Hóa Thiên Tôn .

 

        25 - Thành Kính Tụng Thánh Giáo Tâm Kinh .

        - Đờn theo kinh, trống điểm tùy chỗ có phẩm vị của các

 Đấng, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng kinh .

 

        26 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hoặc rập ban. Lạy 3 lần mỗi lần 3 gật tổng

 cộng 9 gật, mỗi lạy niệm : Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho

 Thạnh Thế Thiên Tôn .

 

        27 - Cung Hiến Tiên Hoa .

        - Xây tá đờn Ngũ Đối Hạ. Các Lễ sanh Đăng-Đài đều bước

 lên Ngoại-Nghi rồi day vào giữa .

 

        28 - Qú .

        - Trống đổ dốc rồi dứt đờn, Lễ sanh Đăng-Đài cung tay

 lên, đều qú xuống .

 

        29 - Chỉnh Tiên Hoa .

        - Trống thét Chức sắc Ngoại Nghi sửa hoa tề chỉnh, rồi Lễ

 Sanh đứng dậy. Đầu day vô Bửu Điện để tay xuống mé ngoài mà đợi .

 

        30 - Điện Tiền Hoa .

        - Trống đổ 3 hồi dốc, vừa thấy Lễ sanh cung tay rồi th́

 tiếp xây trống đờn Đảo Ngủ Cung [5] hễ đờn vô xong, th́ chầu trống khởi

 đầu cho lễ bước, rồi cứ xây đến bảy lá chầu lá tám, nghĩa là đủ một lớp

 đờn dạo 8 câu th́ chầu tiếp như vậy, cho đến Lễ Sanh dâng lễ tới Nội Nghi,

 day vô giữa th́ thôi chầu .

        Nhưng cứ đờn tiếp hoài ( ấy là Thánh Giáo của Đức Chí Tôn ) .

         Lễ Sanh cung tay lên đợi dừng câu chầu trống nhạc khởi đầu th́

 cũng khoát chân b́a, ( Tả khoát tả, Hữu khoát hữu ) Lễ phải di chuyển chữ

 Tâm .

        Bước lễ phải tùy câu trống Nhạc chầu 7 lá mà đi [6] cho rập

 ràng, ( khoản nầy đức Thái Thượng Lăo Quân hằng dặn phải tập lễ cho rập ) .

        Đồng Nhi phải tùy bước đầu của lễ mới khởi Thài, nhưng phải có

 người thông thạo d́u dắt, đặng phân đường cho Đồng Nhi thài, thế nào trong

 4 câu Lễ Sanh đến Bửu Điện th́ vừa dứt bài, đặng lễ day vào giữa. Người dắt

 Đồng Nhi thài phải hiểu biết tiết tấu đờn và tùy giọng cao thấp để khởi đầu

 lời kinh cho Đồng Nhi tiếp theo, mới rập ràng với đờn, bằng không hiểu th́

 làm trái giọng thêm loạn đàn ( Việc nầy rất khó, cần phải hỏi nhiều mới

 đặng ) .

 

        [5] Khi dâng tam Bửu phải đờn Đảo Ngũ Cung mà thôi, không

 đặng đờn bụa hoặc xuân chi cả, bởi ấy là Thánh ư  đấng Chí Tôn .

        [6] Nếu muốn biết cách thức cho rơ bước lễ th́ đến hỏi nơi Lễ

 Nhạc Quân v́ trong bước có chỗ phải ngừng, hoặc có tùy nhịp nhàn

 mới đặng trọn .

 

        31 - Qùi .

        - Trống đổ, đờn Ngũ Cung Lễ Sanh Đăng và Đài và cập tiếp lễ

 đều qùi. Chức sắc hầu Nội Nghi tiếp lấy b́nh hoa, xá 3 xá rồi

 giao lại cho Lễ sanh tiếp lễ .

 

        32 - Thượng Tiên Hoa .

        - Trống đổ rồi nhịp thúc đặng đờn lớp Đảo Ngũ Cung cho đến khi

 Lễ-sanh về tới bàn Hộ Pháp mới đứt .

        Khi Lễ Sanh đứng tại vị trí, cập lễ rước dâng vô Bửu

 Điện, c̣n cập Đăng, thối 3 bước.

         Cập Đài: thứ nhứt bước ra, thứ nh́ đứng, nhưng thứ

 3 bước vô, rồi Đăng và Đài day mặt xuống bàn Hộ Pháp, để tay xuống phía

 ngoài kư chân trong đi xuống .

 

         33 - Cúc Cung Bái .

         - Trống lại hoặc rập ban. Một lạy 4 gật và niệm : Nam mô

 Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

        34 - Cung Hiến Tiên Tửu .

        - Xây tá đờn bài Hạ, làm lễ giống như khoản dâng Hoa .

 

        35 - Qú .

        - Trống đổ rồi dứt đờn .... Hựu ...

 

        36 - Chước Tửu .

        - Trống thét ..... Hựu ...

 

        37 - Điện Tửu .

        - Trống đổ 3 hồi xây đờn Đảo Ngũ Cung rồi chầu khởi bước

 đầu v.v... Hựu .

 

        38 - Qú .

        - Trống đổ dốc, đờn cứ tiếp Đảo Ngũ Cung, hành lễ giống

 như khoản dâng Hoa .

 

        39 - Thượng Tiên Tửu .

        - Trống đổ dốc, rồi nhịp thúc đờn lớp trống đảo cho

 Lễ-sanh về ..... Hữu ...

 

        40 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hoặc rập ban, Một lạy 4 gật .

 

        41 - Cung Hiến Tiên Trà .

        - Xây tá đờn Ngũ Đối Hạ, hành lễ giống như khoản dâng Hoa .

 

        42 - Qú .

        - Trống đổ dốc rồi dứt đờn ..... Hựu ...

 

        43 - Trống thét .... Hựu ...

 

        44 - Điện Trà .

        - Trống đổ 3 hồi dốc, xây đờn Đảo Ngũ Cung rồi chầu đặng

 khởi bước lễ v.v... Hựu ...

 

        45 - Qú .

        - Trống đổ dốc đờn cứ dạo tiếp Đăo Ngũ Cung .... Hựu ...

 

        46 - Thượng Tiên Trà .

        - Trống đổ dốc rồi nhịp thúc đờn lớp trống đảo cho

 Lễ-sanh về ... Hựu ....

 

        47 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hoặc rập ban, Một lạy 4 gật .

 

        48 - Nghệ Đọc Chúc Sớ .

        - Trống thét cứ đánh cho đến lúc khởi xướng câu tới dứt,

 cặp Lễ-sanh Đăng bước lên Nội Nghi rồi day vào giữa .

 

        49 - Qú .

        - Trống đổ dốc rồi đánh thét cặp Lễ Sanh Đăng qùi, Chức

 sắc chứng đàn dâng sớ chí mày, Niệm Đấng Chí Tôn và Tam Trấn, xá

 rồi giao cho Chức sắc đọc .

 

        50 - Đọc Chúc .

        - Dứt trống rồi phải lóng tai n

ghe mà điểm mỗi phẩm vị

 các Đấng. Chức sắc khởi đọc khi đọc tới phẩm vị các Đấng th́ cúi đầu,

 mỗi lần cúi phải đợi trống điểm dứt mới tiếp, hoặc có câu khác tùy chỗ

 phải cúi đầu, th́ phải đọc cho dài hơi, mới phải cách thức và tiện cho

 cả Đạo hữu nghe biết và cúi đầu một lượt, khỏi lộn xộn, đọc rồi th́ xá

 và giao lại cho vị chứng đàn .

 

        51 - Phần Phục .

        - Đổ 3 hồi rồi tiếp Nghinh Thiên đợi lễ Đăng về đến bàn

 Hộ-Pháp th́ dứt, Xá 3 xá rồi đốt sớ .

 

        52 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hoặc rập ban, Một lạy 4 gật, niệm : Nam mô Cao

 Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

        53 - Thành Tâm Tụng Ngũ Nguyện .

        - Trống tịch theo câu nguyện, rồi điểm mỗi khi dứt câu, đờn cầm

 chừng theo tiết tấu Nam-Xuân, Đồng Nhi Nam-Nữ tụng dứt mỗi câu th́ cúi đầu,

 rồi phải đợi trống điểm dứt sẽ khởi câu khác ( Thế nào cũng có một vị hiểu

 biết giọng đờn mà d́u dắc cho Đồng Nhi tiếp giọng mà theo mới rập ) .

 

        54 - Cúc Cung Bái .

        - Trống lạy hay rập ban, cho đến lúc xướng tiếp, hầu

 khi đứng dậy không xao động bởi có tiếng trống lấp .

        Hưng B́nh Thân. Mỗi lạy 4 gật X 3 lạy = 12 gật, mỗi

 lạy niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        Đoạn nầy tất cả Đạo hữu đều đứng dậy, nhưng vẫn c̣n đứng

 tại vị trí ḿnh .

        55 - Cung Thành Thứ Tự Phân Lập Tam Ban .

        - Trống thét đánh dốc, chẳng nên dứt v́ e lúc lui ra

 hàng xao động mất nghiêm trang. Chức sắc dĩ hạ sấp bái ban như hồi mới

 nhập đàn .

        56 - Hiệp Thiên Đài Chức Sắc Nhập Nội Nghi .

        - Trống thét. Cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài nhập Nội Nghi .

        57 - Cúc Cung Bái ( Hưng B́nh Thân ).

        - Trống lạy hoặc rập ban. Lạy Ba lạy, mỗi lạy 4 gật X 3

 lạy = 12 gật, rồi cũng phân ban nơi Nội Nghi .

        58 - Lễ Thành .

        - Một đoạn trống thét dứt, dộng 3 hồi Bạch Ngọc Chung

 chậm chậm . Cả Chức sắc bên nào tùy bên nấy lui ra đến sau bàn Hộ Pháp

 mới nhập đôi lại mà ra cửa Ṭa Thánh, Chức sắc Hiệp Thiên Đài đi đầu

 Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh kế Chưởng Pháp, Đầu Sư, Chánh Phố Sư

 V.V... Kế Chức sắc Nữ Phái, Tín Nữ, Đồng Nhi Nữ, kế Thiện nam,

 Đồng nhi Nam v.v...

        - Các Lễ Sanh và Nhạc Công phải ở lại giữ đàn cho yên tịnh và

 các người có trách nhậm cũng vậy, đợi cho ra dứt rồi, th́ ḿnh tiếp và

 lạy, đoạn cũng đi hai bên bước ra đến sau bàn Hộ Pháp hiệp hàng đôi lại

 mà đi ra .

                        Tiểu Dẫn

        Các nơi Thánh Thất cũng tùy theo bổn Nghi-tiết Lể Nhạc

 này mà hành lễ. Lập đàn các nơi Chức sắc không đủ, th́ đừng sấp. Nếu có

 Chức sắc Hiệp Thiên Đài th́ cũng để dẫn đầu, bằng chẳng th́ cứ việc sấp

 Chức sắc Nam phái rồi Chức sắc Nữ phái kế Tín Nữ, Đồng nhi Nữ, Thiện Nam,

 Đồng nhi Nam cho có thứ tự. ( Nếu trong hàng Chức sắc dầu cho Hiệp Thiên

 Đài, hay là Cửu Trùng Đài chẳng có Thiên phục tùy thân, th́ buộc phải đứng

 theo Thiện Nam, Tín Nữ ).

        Nhập đàn rồi nếu có Chức sắc lớn như Đầu Sư, Phối Sư th́

 Người cũng niệm hương rồi đứng lại hai bên hầu đàn, để cho Giáo Sư chứng

 đàn nơi Nội Nghi. Giáo Hữu Ngoại Nghi tùy chỗ và tùy theo Chức sắc lớn nhỏ

 mà hành lễ. Thế nào cũng chẳng nên để thất trật tự mới ra vẻ Đạo .

 

                    Bài Dâng Hoa

        ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

        Từ Bi giá ngự rạng môn thiền ,

        Đệ tử mừng nay hữu huệ duyên .

        Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ ,

        Cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên .

 

        Một lạy 4 gật niệm : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát

 Ma Ha Tát .

 

                  Dâng Rượu

        ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

        Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh ,

        Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh .

        Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ ,

        Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh .

 

        Một lạy 4 gật niệm : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát

 Ma Ha Tát .

 

 

                    Dâng Trà

       ( Thài theo giọng Đảo Ngũ Cung )

 

        Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương ,

        Kính lễ thành tâm hiến bửu tương .

        Ngưỡng vọng từ-bi gia tế phước ,

        Khai minh Đại-Đạo hộ thanh bường .

 

        Một lạy 4 gật niệm : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát

 Ma Ha Tát .

 

                            Ḷng Sớ

                     Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

                           Đệ Ngũ Niên

            Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhứt

                            Thời Duy

        Thiên vận ........... niên ........ ngoạt........

 nhựt........ thời..... Hiện tại Đại-Nam Quốc Tây Ninh Tỉnh ......Quận....

 Tổng........ Thôn, cư trụ .

        Ṭa Thánh chi trung, kim hữu Thiên phong đệ tử thọ Thiên

 ân ........ công đồng Thiện Nam, Tín Nữ đẳng, qùi tại Điện tiền thành

 tâm tŕnh tấu .

        Huỳnh Kim Khuyết Nội Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng

 Đại Thiên Tôn .

        Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn .

 

                        Tam Tông Chơn Giáo

        Tây Phương Giáo Chủ, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn .

        Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn .

        Khổng Thánh Tiên Sư hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn .

 

                Tam Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm

        Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai .

        Lư Đại Tiên Trưởng, Thái Bạch Kim Tinh .

        Hiệp Thiên Đại Đế Quang Thánh Đế Quân .

        Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn .

        Thái Công Tướng Phụ quản pháp Thiên Tôn .

        Tam Châu Bác Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn .

        Thập phương chư Phật Vạn chưởng chư Tiên, liên đài chi hạ .

 

        Kim vi ..........( Sóc hoặc Vọng ), nhựt lương thần,

 Thiên phong hiệp giữ Thiện-tín đẳng, nghiêm thiết đàng tràng, hương đăng

 trà quả thanh chước duy nghi thành tâm hiến lễ .

        Thánh từ quảng bố đại khai hồng ân, xây cơ chuyển thế vận

 mạng Quốc-thể Việt Nam kỷ đắc độc lập hoàn toàn Tam Kỳ thống nhứt, dân

 chúng cọng hưởng ḥa b́nh phục hồi chánh trị trật tự an ninh .

        Phục vọng Kim bàn Thượng-Đế phát hạ hồng ân khai cơ kiến

 thiết, tự tạo sản nghiệp quốc gia tảo đắc viên thành, toàn thể Dân Tộc

 hiệp trí ḥa tâm tinh thần qui nhứt, vĩnh sùng chánh giáo giải quả tiền

 khiên hạnh hưởng thiên ân tứ phước .

        Chư Đệ-Tử thành tâm khấn nguyện cúc cung bá bái thượng

 tấu .

                                Dĩ Văn

 

                 Lễ Cúng Tứ Thời Thường Ngày Tại

               Ṭa Thánh & Tại Thánh Thất Các Nơi .

 

        Nghe dứt 3 tiếng chuông nhứt [1] th́ mặc Đạo phục rồi nhập

 Đại-Điện đứng bái ban tề chỉnh tay chấp ấn Tư để ngay ngực. chờ 3 tiếng

 chuông nh́ [2] th́ bái đặng bước [3] vào giữa, đứng một hàng 3 vị ngó ngay

 Thiên-Nhăn, xá 3 xá chân Phải bước tới chân Trái qùi xuống, ngó ngay Thiên

 Nhăn .

         Đưa tay ấn Tư lên tráng niệm Nam mô Phật .

         Đưa tay qua g̣ má bên trái niệm Nam mô Pháp .

         Đưa tay qua g̣ má bên mặt niệm Nam mô Tăng .

 

         Rồi để tay Ấn Tư ngay chơn thủy niệm :

         Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát . ( Cúi đầu )

         Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát . ( Cúi đầu )

         Nam Mô Lư Thái Bạch Kim Tinh . ( Cúi đầu )

         Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đến Quang Thánh Đế Quân . ( Cúi đầu )

         Nam Mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần . ( Cúi đầu )

 

         Đồng nhị khởi đầu tụng bài :

        1 - Niệm Hương .

          - Dứt kinh th́ lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật tổng cộng 12 gật,

 mỗi lạy niệm: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        2 - Khai Kinh .

          - Dứt kinh th́ cúi đầu .

        3 - Đại La Thiên Đế .

          - Dứt kinh th́ lạy 3 lạy mỗi lạy 4 gật. Tổng cộng 12 gật,

 mỗi lạy niệm : ( Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        4 - Phật Giáo .

        - Dứt kinh th́ lạy 3 lạy mỗi lạy 3 gật, tổng cộng 9 gật, mỗi

 lạy niệm : Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        5 - Tiên Giáo .

        - Dứt kinh th́ lạy 3 lạy mỗi lạy 3 gật, tổng cộng 9 gật,

 mỗi lạy niêm : Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn .

        6 - Thánh Giáo .

        - Dứt kinh th́ lạy 3 lạy mỗi lạy 3 gật, tổng cộng 9 gật,

 mỗi lạy niệm : Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn .

        7 - Dâng Tam Bửu theo giờ cúng .

        - Giờ Tư đọc bài Dâng Rượu. 1 lạy 4 gật, niệm : Nam mô Cao

 Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        - Giờ Mẹo đọc bài Dâng Trà . 1 lạy 4 gật, niệm : Nam mô

 Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        - Giờ Ngọ đọc bài Dâng Rượu . 1 lạy 4 gật, niệm : Nam mô Cao

 Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

        - Giờ Dậu đọc bài Dâng Trà . 1 lạy 4 gật, niệm : Nam mô

 Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

        8 - Ngũ Nguyện .

        - Dứt kinh. Lạy ba lạy, mỗi lạy 4 gật X 3 lạy tổng cộng 12 gật .

        - Rồi đứng dậy xá Thiên Bàn 3 xá, rồi day về phía hướng trái ra

 bàn Hộ-Pháp xá 1 xá [4], rồi đứng bái ban lại, chờ đổ 3 tiếng chuông vừa

 dứt 3 câu kệ [5] xá 1 xá, Chức sắc đi ra trước, kế người lớn rồi Đồng nhi

 đi sau cho nhẹ nhàn và êm tĩnh .

        Tại nơi nhà tư của Đạo hữu chẳng đặng phép cúng Đại Đàn.

 Cứ cúng y theo đây đều khỏi có chuông và kệ .

 

       - [1] Giống 3 tiếng chuông nhứt th́ có 3 câu kệ như sau :

         Văn chung khẩu hướng huệ trưởng Càn Khôn . ( dọng 1 dùi )

         Pháp giái chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn . ( dọng 1 dùi )

         Án dà ra đế dạ ta bà ha . ( dọng 1 dùi )

       - [2] Giọng 3 tiếng chuông thứ nh́ có 3 câu kệ như sau :

         Nhứt vi u ám tất dai văn . ( dọng 1 dùi )

         Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giáo . ( dọng 1 dùi )

         Án dà ra đế dạ ta bà ha . ( dọng 1 dùi )

        - [3] Khi bước vô th́ chân phía trong Bửu Điện vô trước .

        - [4] Nghĩa là xoay vai mặt qua bên trái .

        - [5] Gióng 3 tiếng chuông thứ 3 có 3 câu kệ như sau :

        - Đàn tràng viên măn, Chức sắc qui nguyên vĩnh mộc từ

 ân phong điền vơ thuận . ( dọng 1 dùi )

        - Thiên phong măi chúng quốc thới dân an hồi hướng đàn

 đường tận thâu pháp giái . ( dọng 1 dùi )

        - Án dà ra đế dạ ta bà ha . ( dọng 1 dùi )

 

                        Sớ Cầu Bịnh

                         Cung V́

         Đệ Tử ........ tuổi ..... ở làng ...... thọ

 bịnh ....... trầm kha, diệu dược bất năng thuyên đủ. Hiếu .....

 khấn thỉnh Chư Chức sắc Thiên phong hiệp giữ Chức việc Đạo hữu Nam Nữ

 đẳng qú tại Điện Tiền ( hoặc Thiên Bàn ) thành tâm ngưỡng nguyện Đại Từ

 Phụ, các Đấng Thiêng Liêng cứu độ ( tên ....) tinh thần tráng kiện, quư

 thể khương cường, vạn bịnh hồi xuân gia tăng phước thọ. Chư Đệ tử đồng

 thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                             Dĩ Văn

                                        Đệ tử ..........

 

                             Tân Cố & Cầu Siêu

                                  Cung Vi

        [1] ......... Tánh ...... Niên canh ....... Tuế, nguyên

 sanh ....... Châu ....... Tộc ...... Hương ...... Nhập môn ........

 Niên ....... Ngoạt ....... Nhựt ....... tại ....... tùng thị pháp điều

 Tam Kỳ Phổ Độ lập công bồi đức, tế độ chúng sanh ( Chức sắc, Chức việc )

 hoặc hồi tâm hướng thiện ( Đạo hữu ) .

        Kiêm triêu thiên thời sớ chi kỳ văng ư ........ niên .......

 ngoạt ........ nhựt ........ nhi cung tại ........ Hiếu quyến ........

 khẩn thỉnh Chức sắc Thiên phong, hiệp giữ Chức việc, Đạo hữu Nam-Nữ đẳng

 qú tại Điện Tiền ( hoặc Thiên Bàn ) thành tâm cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ

 các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát, cứu độ vong hồn ..........

 siêu thăng tịnh độ .

        Chư Đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

        [1] Tân cố Tánh Lê Văn........ ( cầu siêu vong linh vừa

 qui liễu ) .

        Nhứt cửu chi tuần Tánh Lê Văn ......... ( cầu siêu Cửu hoặc

 Tiểu và Đại Tường ) .

 

                            Sóc và Vọng

        Kim Vi ........ ( Sóc hay Vọng ) nhựt lương thần Chư Thiên

 phong nghiêm thiết đàn tràng hương, đăng, hoa, trà, tửu, thanh chước

 chi nghi thành tâm hiến lễ.

        Ngưỡng vọng : Vô Trung Từ Phụ phát hạ hồng ân, quảng thi đại

 đức, bố hóa chư Đệ tử trí năo quang minh, tinh thần mẫn huệ, thừa hành

 mạng lịnh, tế độ nhơn sanh, định tâm giác ngộ, ḥa ái tương thân, đại

 đồng Huynh Đệ, phục hồi thượng cổ Thánh đức thuần lương, cộng hưởng

 thanh b́nh, an ninh hạnh phước .

        Chư Đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

 

                        Sớ Thượng Tượng

        Kim vi kiết nhựt lương thần, thỉnh an Thánh Tượng chi lễ,

 Chủ Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng hương, đăng, hoa, trà, tửu

 thanh chước chi nghi thành tâm phụng hiến .

        Cầu thỉnh Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần, giáng

 minh tọa ngọa .

        Phục vọng Vô Trung Từ Phụ phát hạ hồng ân chuyển họa vi

 phước tập kiết nghinh tường, bảo hộ gia đường ....... niên niên

 phước thọ .

        Chư Đệ Tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

 

                        Xuân Ngày Mùng Một Tết

        Kim vi Tân Xuân Nguơn Đán, phong khí ôn ḥa, Thiên Địa

 giao thừa lư đoan du thĩ, vạn vật giai đắc hữu sanh .

        Chư Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng hương, đăng, hoa,

 trà, tửu thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ .

 

                        Ngưỡng Vọng

        Vô Trung Từ Phụ, phát hạ hồng ân, càng ngươn đại đức , bố

 hóa chư Đệ tử thánh thể tinh anh, tăng ḷng đắc thọ, phụng thừa mạng

 lịnh, tế độ nhơn sanh, thể Thiên hành hóa, định tâm giác ngộ, ḥa ái

 tương thân, đại đồng Huynh-Đệ, phục hồi thượng nguơn Thánh Đức, Nghiêu

 Thuấn lương dân, an cư lạc nghiệp, cộng hưởng thạnh trị thái b́nh, thanh

 nhàn hạnh phước .

        Chư Đệ Tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                        Dĩ Văn

 

 

                  Vía Đức Thượng Phẩm

                     ( 01/03 Âm Lịch )

        Kim vi kiết nhựt lương thần, kỹ niệm Đức Thượng Phẩm Cao

 Quỳnh Cư thuần nhứt Thiên Đạo, đắc quả quy Thiên .

        Chư Đệ tử nghiêm khiết đàn tràng, hương, đăng, hoa, trà,

 tửu, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ .

 

                           Ngưỡng Vọng

        Vô Trung Từ Phụ phát hạ hồng ân, ban tứ Thượng Phẩm Cao

 Quỳnh Cư cao thăng thiên vị, thường giáng chơn linh, hộ tŕ bố hóa

 Chư Đệ tử mẫn tâm huệ tánh, lạc Đạo an bần, tùy thời xử trung, bảo tồn

 Đại Nghiệp hữu, Chí nguyện vọng đạt thành tương lai hạnh phước .

        Chư Đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

                   Vía Đức Thượng Sanh

                     ( 26/03 Âm Lịch )

        Kim vi kiết nhựt lương thần, kỹ niệm Đức Thượng Sanh Cao

 Hoài Sang thuần nhứt Thiên Đạo, Đắc quả quy Thiên .

        Chư Đệ Tử nghiêm khiết đàn tràng, hương, đăng, hoa, trà,

 tửu, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ .

 

                        Ngưỡng Vọng

        Vô Trung Từ Phụ phát hạ hồng ân, ban tứ Thượng Sanh Cao

 Hoài Sang cao thăng thiên vị, thường giáng chơn linh, hộ tŕ bố hóa

 Chư Đệ tử mẫn tâm huệ tánh, lạc Đạo an bần, tùy thời xử trung, bảo tồn

 Đại Nghiệp hữu, Chí nguyện vọng đạt thành tương lai hạnh phước .

        Chư Đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

                        Vía Đức Hộ Pháp Quy Thiên

                              ( 10-04 Âm Lịch )

        Kim vi kiết nhựt lương thần, hoài tưởng vọng niệm Đức Hộ

 Pháp thọ đắc chơn truyền, chấn hưng Phật Đạo, đắc thành chánh quả, quy

 hồi Phật vị, Chư Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng, hương, đăng, hoa,

 trà, tửu, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ .

 

                        Ngưỡng Vọng

        Đức Hộ-Pháp thể đắc hóa sanh Đại Đức, vận chuyển huyền vi

 diệu pháp, bác ái, công b́nh, định phương cứu thế, diệt tận can qua, bảo

 tồn nhơn loại, thường giáng oai linh, hộ tŕ chư Đệ Tử trí năo quang minh,

 tinh thần mẫn huệ, thừa hành mạng lịnh, tế độ nhơn sanh, định tâm giác

 ngộ, ḥa ái tương thân, đại đồng Huynh Đệ, phục hồi thượng cổ, Thánh đức

 thuần lương, cộng hưởng quốc gia thạnh trị, thiên hạ thái b́nh, an ninh

 hạnh phước .

        Chư Đệ-tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                   Dĩ Văn

 

 

                Kỹ Niệm Ngày Đức Hộ-Pháp Giáng Sanh

                          ( 05-05 Âm Lịch )

        Kim vi đoan dương kiết nhựt lương thần chánh thị Đức

 Hộ-Pháp giáng linh Thánh Đán .

        Chư Thiên phong nghiêm thiết Đàn tràng, hương, đăng, hoa,

 trà, tửu, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ .

 

                        Ngưỡng Vọng

        Đức Hộ-Pháp thể đắc háo sanh, đại đức, bác ái, công b́nh,

 vận chuyển diệu huyền thần bút, thường giáng oai linh hộ tŕ bố hóa chư

 Đệ tử trí năo quang minh, tinh thần mẫn huệ, thừa kế đại chí, bảo thủ

 chơn truyền, thật hành chơn nghĩa, tế độ chúng sanh, hiệp ḥa chủng tộc,

 Huynh Đệ nhứt gia, giải cứu chiến tranh khổ nạn, văng hồi trật tự an ninh,

 cộng hưởng thạnh trị thái b́nh, thanh nhàn hạnh phước .

        Chư Đệ Tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

                        Vía Đức Quyền Giáo Tông

                          Thượng Trung Nhựt

                           ( 13/10 Âm Lịch )

        Kim vi kiết nhựt lương thần, kỹ niệm Đức Quyền Giáo Tông

 Thượng Trung Nhựt chủ trương khai Đạo Cứu Thế, đạt đắc kỳ công, chứng

 thành quả vị .

        Chư Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng hương, đăng, hoa,

 trà, tửu, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ .

 

                           Ngưỡng Vọng

        Vô Trung Từ Phụ, phát hạ hồng ân, quản thi Đại đức, ban

 tứ Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, cao thăng Thiêng Liêng phẩm,

 thường giáng uy linh, giáo hóa chư Đệ Tử, trí thức thông minh, tinh thần

 mẫn huệ, thiện năng kế chí thật sự, thật hành chánh giáo, Phổ hóa nhơn

 sanh, định tâm giác ngộ, ḥa ái tương thân, đại đồng Huynh Đệ, phục hồi

 thượng cổ, thánh đức thuần lương, cộng hưởng quốc gia thạnh trị, thiên hạ

 thái b́nh, thanh nhàn hạnh phước .

        Chư Đệ Tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

                 Vía Đức Khổng Thánh

                 ( 27/08 Âm Lịch )

        Kim vi tiết chí thu phân, kiết nhựt lương thần, chánh thị

 Đức Khổng Thánh Tiên Sư Thánh Đán .

        Chư Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng, hương, đăng, hoa,

 trà, tửu, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ .

 

                            Ngưỡng Vọng

        Đức Khổng Thánh Tiên Sư, tinh vi nhứt hoán, trung ḥa

 Chánh Đạo, kế văng Thánh khai, hậu lai phát huy triết học, bố hóa chư

 Đệ tử học vấn thông minh, văn chương mẫn đạt, thực hiện Nho Tông chuyển

 thế, hiệp ḥa nhơn loại, Huynh Đệ nhứt gia, giải cứu chiến tranh khổ nạn,

 văng hồi trật tự an ninh, duy tŕ lễ nghi phong hóa, tu thân tề gia, cộng

 hưởng thiên hạ thái b́nh, thanh cao hạnh phước .

        Chư Đệ tử đồng thành tâm khẩu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                        Dĩ Văn

 

                   Ngày Khai Đạo

                    ( 15-10 Âm Lịch )

        Kim vi kiết nhựt lương thần, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dỉ đáo

 Thập niên chi lễ .

        Chư Thiên phong nghiêm thiết Đàn tràng, hương, đăng, hoa,

 trà, tửu, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ .

 

                         Ngưỡng Vọng

        Vô Trung Từ Phụ, phát hạ hồng ân, háo sanh đại đức,

 tùy ngươn chuyển thế, tận độ chúng sanh, hồi tâm hướng thiện, ḥa

 đồng Huynh Đệ, nhứt gia dỉ miển, chiến tranh tai họa, văng hồi trật tự

 an ninh, cộng hưởng thái b́nh thạnh trị, Ban tứ hồng ân, các đẳng linh

 hồn, cập chư Chiến sĩ vị Quốc vong thân, tảo đắc siêu thăng Tịnh độ .

        Chư Đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

                Ngày Chung Niên

                ( 24-12 Âm Lịch )

        Kim vi chung niên kiết nhựt chi lễ, Chư Phật, Thánh,

 Tiên, Thần, qú chầu Thượng Đế tại Ngọc Hư Cung .

        Chư Thiên phong hiệp giữ Thiện tín đẳng nghiêm khiết Đàn

 tràng, hương, đăng, hoa, trà, tửu, thanh chước chi nghi thành tâm hiến

 lễ .

 

                        Ngưỡng Vọng

        Quư Đấng Thiêng Liêng từ bi minh tấu, Đức Chí Tôn bố hóa

 hồng ân, chuyển họa vi phước, tập kết nghinh tường, xây cuộc Thế giới

 chiến tranh, tảo đắc ḥa b́nh, độ tận chúng sanh, giải thoát tai nạn đao

 binh thống khổ, phục hưng Quốc Đạo,tiến hóa thạnh hành, vạn loại ḥa b́nh

 an cư lạc nghiệp, thống nhứt Tam kỳ, lập thành Minh Đức Tân Dân, cộng

 hưởng Nghiêu niên Thuấn nhựt .

        Chư Đệ-tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

 

                  Vía Đức Chúa Jésus

                  ( 25-12 Dương Lịch )

        Kim vi tiết độ Đông-chí, nhứt dương sanh chi thỉ, chánh

 thị Đức Gia Tô Giáo Chủ Thánh Đản .

         Chư Thiên phong nghiêm thiết Đàn tràng, hương, đăng,

 hoa, trà, tửu, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ .

 

                        Ngưỡng Vọng

        Đức Gia Tô Giáo Chủ, quang thi ân huệ, bố hóa chư Đệ tử trí

 năo thông minh, tinh thần mẫn đạt, lập chí cương quyết thực hành chánh

 giáo truyền phương, thọ khổ cứu thế, tế độ nhơn sanh, hiệp ḥa chủng

 Tộc, huynh-đệ đại đồng, giải cứu chiến tranh khổ nạn, văng hồi trật

 tự an ninh, cộng hưởng thạnh trị thái b́nh, thanh nhàn hạnh phước.

        Chư Đệ-tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu .

                                Dĩ Văn

 

             Những điều cần yếu để người Tín-đồ Cao Đài tu học

 là phải hiểu biết Đạo qua những Thánh Ư của Đức Chí Tôn như sau :

         Tân-Kinh, Pháp Chánh Truyền, Tân-Luật, Đạo-Luật và Thánh

 Ngôn Hiệp Tuyển .

                                CHUNG

 

                 Ngày Lễ Vía Quư Đấng Trong Năm

        01 - 01 A-L      Giao Thừa & Chư Thánh           Tiểu Lễ

        09 - 01 A-L      Đức Chí-Tôn                     Đại Lễ

        15 - 01 A-L      Thượng Nguơn                    Đại Lễ

        15 - 01 A-L      Đức Trương Tiếp Pháp            Tiểu Lễ

        22 - 01 A-L      Đức Trần Khai Pháp              Tiểu Lễ

        29 - 01 A-L      Phối Thánh Bùi Ái Thoại         Tiểu Lễ

        15 - 02 A-L      Đức Thái Thượng Lăo Quân        Đại Lễ

        19 - 02 A-L      Đức Phật Quan Âm                Đại Lễ

        01 - 03 A-L      Đức Cao Thượng Phẩm             Tiểu Lễ

        26 - 03 A-L      Đức Cao Thượng Sanh             Tiểu Lễ

        08 - 04 A-L      Đức Phật Thích-Ca               Đại Lễ

        08 - 04 A-L      Đức Nữ Đầu-Sư Lâm Hương Thanh   Tiểu Lễ

        10 - 04 A-L      Đức Hộ-Pháp Quy Thiên           Tiểu Lễ

        05 - 05 A-L      Đức Hộ Pháp Giáng Sinh          Tiểu Lễ

        15 - 05 A-L      Đức Đầu Sư Hương Hiếu           Tiểu Lễ

        22 - 05 D-L      Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn        Tiểu Lễ

        22 - 05 A-L      Đức Cao Tiếp Đạo                Tiểu Lễ

        24 - 06 A-L      Đức Quan Thánh Đế Quân          Đại Lễ

        15 - 07 A-L      Trung Nguơn                     Đại Lễ

        21 - 07 A-L      Đức Đầu Sư Thái Thơ Thanh       Tiểu Lễ

        15 - 08 A-L      Hội Yến Diêu Tŕ                Đại Lễ

        18 - 08 A-L      Đức Lư Giáo Tông                Đại Lễ

        27 - 08 A-L      Đức Khổng Thánh                 Đại Lễ

        04 - 09 A-L      Đức Bảo Văn Pháp Quân           Tiểu Lễ

        07 - 09 A-L      Đức Nguyễn Bảo Pháp             Tiểu Lễ

        01 - 10 A-L      Phối Thánh Phạm Văn Màng        Tiểu Lễ

        13 - 10 A-L      Đức Q.G.T.Thượng Trung Nhựt     Tiểu Lễ

        15 - 10 A-L      Hạ Nguơn                        Đại Lễ

        15 - 10 A-L      Vía Khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ        Đại Lễ

        19 - 10 A-L      Đức Ca Bảo Đạo                  Tiểu Lễ

        25 - 12 D-L      Đức Chúa Jésus                  Đại Lễ

        24 - 12 A-L      Chư Thánh Triều Thiên           Tiểu Lễ

 

               MụC LụC

              Tân Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo

        1 - Chân Dung Đức Hộ Pháp

        2 - Tựa ( Hội Thánh Kính Cáo )

                       Tiểu Dẫn

          ( Cách thờ phượng và cúng kiến )

        3 - Lập Vị Thượng-Đế

        4 - Thiết lập bàn thờ Hộ-Pháp

        5 - Cách lạy

        6 - Cúng đàn

        7 - Trai kỳ

        8 - Cách thiết lễ mỗi nghi tiết cầu hồn

        9 - Tẩn liệm

       10 - Cầu siêu

       13 - Thành phục

       14 - Đưa linh cửu

       15 - Hạ huyệt

       16 - Làm tuần cửu

       17 - Tiểu tường

       18 - Đại tường

       19 - Cầu hồn và cầu siêu

                Kinh Thiên Đạo:  Cúng tứ thời

        20 - Niệm Hương

        21 - Khai Kinh

        22 - Ngọc Hoàng Thượng Đế

        23 - Thích Giáo

        24 - Tiên Giáo

        25 - Nho Giáo

        26 - Bài Dâng Hoa

        27 - Bài Dâng Rượu

        28 - Bài Dâng Trà

        29 - Ngũ Nguyện

        30 - Phật Mẫu Chơn Kinh

        31 - Táng Tụng Công Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu

                Kinh Thế Đạo

        32 - Kinh Giải Oan

        33 - Kinh tắm Thánh

        34 - Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối

        35 - Kinh Khi Đă Chết Rồi

        36 - Kinh Tẩn Liệm

        37 - Kinh từ tổ

        38 - Kinh Cầu Siêu

        40 - Kinh Đưa Linh Cửu

        41 - Kinh Hạ Huyệt

        42 - Văng Sanh Thần Chú

        43 - Kinh Khai Cửu Tiểu Tường & Đại Tường

        44 - Đệ Nhứt Cửu

        45 - Đệ Nhị Cửu

        46 - Đệ Tam Cửu

        47 - Đệ Tứ Cửu

        48 - Đệ Ngũ Cửu

        49 - Đệ Lục Cửu

        50 - Đệ Thất Cửu

        51 - Đệ Bát Cửu

        52 - Đệ Cửu Cửu

        53 - Kinh Tiểu Tường

        54 - Kinh Đại Tường

        55 - Di Lạc Chơn Kinh

        56 - Kinh Sám Hối

        57 - Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối

        58 - Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần

        59 - Giới Tâm Kinh

        60 - Kinh Thuyết Pháp

        61 - Kinh Nhập Hội

        62 - Kinh Xuất Hội

        63 - Kinh Ra Đi Đường

        64 - Kinh Khi Về

        65 - Kinh Khi Đi Ngủ

        66 - Kinh Khi Thức Dậy

        67 - Kinh Vào Học

        68 - Kinh Vào Ăn Cơm

        69 - Kinh Ăn Cơm Rồi

        70 - Kinh Hôn Phối

        71 - Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà

        72 - Kinh Tụng Cho Thầy Khi Qui Vị

        73 - Cầu Tổ Phụ Đă Qui Liễu

        74 - Kinh Cứu Khổ

        75 - Kinh Cha Mẹ Đă Qui Liễu

        76 - Kinh ky cơm Cha-Mẹ

        77 - Cầu Thân Bằng Cố Hữu Đă Qui Liễu

        78 - Kinh Huynh-Đệ Măng Phần

        79 - Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị

        77 - Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu

        78 - Kinh Điếu Tang

        79 - Kinh Khai Mộ

                Đức Hộ-Pháp: Thuyết Đạo

        80 - Bài Thuyết Đạo

        81 - Nghi Thức Nhập Đàn Hành Lễ Phật Mẫu

               Kinh Tứ Thời.  Đàn Lễ Phật Mẫu

        82 - Niệm Hưng

        83 - Khai Kinh

        84 - Phật Mẫu Chơn Kinh

        85 - Táng Tụng Công Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu

        86 - Bài Dâng Hoa

        87 - Bài Dâng Rượu

        88 - Bài Dâng Trà

        89 - Ngũ Nguyện

        90 - Xă Đàn

                Hội Yến Diêu Tŕ.   15 - 08 A-L

        91 - Bài Thài Phật Mẫu

        92 - Nhứt Nương

        93 - Nhị Nương

        94 - Tam Nương

        95 - Tứ Nương

        96 - Ngũ Nương

        97 - Lục Nương

        98 - Thất Nương

        99 - Bát Nương

       100 - Cửu Nương

       101 - Đức Hộ Pháp giải nghĩa

       102 - Phật Mẫu Chơn Kinh

       103 - Dâng Ḷng Sớ Phật Mẫu

       104 - Dâng Ḷng Sớ Hội Yến Diêu Tŕ

       105 - Châu Tri

       106 - Lời Tự Của Nhạc Quân

       107 - Đại Đàn Nghi Tiết

       108 - Bài Dâng Hoa

       109 - Bài Dâng Rượu

       110 - Bài Dâng Trà

       111 - Các Ḷng Sớ

       112 - Tứ Thời tại Ṭa Thánh & tại Thánh Thất các nơi .

       113 - Sớ Cầu Bịnh

       114 - Sớ Tân Cố & Cầu Siêu

       115 - Sóc & Vọng

       116 - Sớ Thượng Tượng

       117 - Sớ Xuân Ngày Mùng Một Tết

       118 - Sớ Vía Đức Thượng Phẩm

       119 - Sớ Vía Đức Thượng Sanh

       120 - Sớ Vía Đức Hộ Pháp Quy Thiên

       121 - Sớ Kỹ Niệm Ngày Đức Hộ Pháp Giáng Sanh

       122 - Sớ Vía Đức Quyền Giáo Tông

       123 - Sớ Vía Khai Đạo

       124 - Sớ Ngày Chung Niên

       125 - Sớ Vía Đức Jésus

       126 - Ngày Lễ Vía Qúy Đấng Trong Năm .